Stowarzyszenie najlepsza droga - baner

Wniosek do Ministerstwa Transportu o wykładnie roli gminy jako organizatora publicznego transportu zbiorowego.

by / Możliwość komentowania Wniosek do Ministerstwa Transportu o wykładnie roli gminy jako organizatora publicznego transportu zbiorowego. została wyłączona / 436 View / 23 sierpnia 2012

Kancelaria Prawna Viggen w imieniu Stowarzyszenia Najlepsza Droga wystosowała kolejne pismo do Ministra Transportu odnośnie zawyżonej stawki opłat za jednorazowe zatrzymanie się na dworcu na przykładzie administratora dworca autobusowego w Krakowie którym jest Krakowska sp. z o.o i Regionalny Dworzec Autobusowy.

             Modlnica, dnia 23 sierpień 2012 r.

Kancelaria Prawna Viggen s.c.
Mariusz Miąsko, Małgorzata Miąsko
ul. Częstochowska 6, 32-085 Modlnica

w imieniu:
Stowarzyszenia Uczestników Rynku
Komunikacji Samochodowej
i Transportu Drogowego „NAJLEPSZA DROGA”
ul. Tyniecka 10a, 31-319 Kraków

Ministerstwo Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej

ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

 

Pismo: 5/KPV/23/08/2012/MM/1

Dotyczy:
1. Pilnej konieczności dokonania wykładni roli gminy /jednostki samorządu terytorialnego/ jako organizatora publicznego transportu zbiorowego a zarazem operatora dworca autobusowego – którym jest z uwagi na udział kapitałowy gminy w spółce prawa handlowego.

2. Wykładnia roli gminy winna być przeprowadzona na przykładzie administratora dworca autobusowego w Krakowie którym jest krakowska spółka z o.o. Regionalny Dworzec Autobusowy.

 

Szanowny Panie Ministrze !

 

W toku działań interwencyjnych zainicjowanych przez członków naszego Stowarzyszenia /których owocem było jak na razie kilka pism skierowanych do Pana Ministra/ wypłynęła między innymi sprawa krakowskiej spółki z o.o RDA administrującej dworcem autobusowym w Krakowie. Udziałowcem tej spółki kapitałowej jest oprócz spółki PKS S.A: także gmina Kraków. Oznacza to, że gmina Kraków występuje w tym przypadku w podwójnej roli organizatora publicznego transportu zbiorowego i operatora /poprzez udział kapitałowy w spółce RDA/ publicznego transportu zbiorowego. Sytuacja taka pociąga za sobą daleko idące konsekwencje szczególnie w omawianym przypadku.

 

Zarazem zaznaczamy że przytoczona spawa dotycząca RDA Kraków oraz Gminy Kraków jest jedynie przykładem wielu podobnych sytuacji /tj. nie wywiązywania się gmin z roli organizatora publicznego transportu zbiorowego/ mających miejsce w naszym kraju. Dlatego też prosimy Pana ministra o odpowiedź nie w odniesieniu do sprawy „indywidualnej” ale przykładowej – charakterystycznej dla wielu innych przypadków dotyczących tysięcy przewoźników osób na terenie całego kraju.


Aktualny stan prawny

Zgodnie z art.164 ust. 1 Konstytucji RP podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina. Zarazem art.165 ust. 1 Konstytucji brzmi następująco: 1. „Jednostki samorządu terytorialnego mają osobowość prawną. Przysługują im prawa własności i inne prawa majątkowe.” W art. 7 ust.1 pkt 4 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 12 października 2001 r. /Dz.U. Nr. 142 ,poz 1591/ wśród zadań własnych gminy, a więc takich które z mocy prawa należą do jej podstawowych i najważniejszych obowiązków, znalazło się organizowanie publicznegotransportu zbiorowego na swoim terenie.

W rozdziale 5 pt. „Mienie Komunalne” wyżej przywołanej ustawy o samorządzie gminnym znajduje się art. 50 o następującej treści: ”Obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu mieniem komunalnym jest zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego ochrona”. Natomiast w art.1 ust.1 ustawy o gospodarce komunalnej z dnia 18 lutego 2011 r/Dz. U. Nr 45, poz. 236/ ustawodawca umieścił zapis : ”Ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu terytorialnego polegające na wykonywaniu przez te jednostki zadań własnych, w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej”.

Zadanie własne gminy polegające na organizowaniu publicznego transportu zbiorowego zostało bardzo precyzyjnie skonkretyzowane w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 r. /Dz.U 2011 Nr 5, poz 13/.

Ustawa ta wprowadza pojęcie organizatora / zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. A w/w ustawy organizatorem jest gmina/ publicznego transportu zbiorowego i operatora publicznego transportu zbiorowego. Operatorem jest /zgodnie z art.4 ust.1 pkt.8 w/w ustawy/ samorządowy zakład budżetowy oraz przedsiębiorca {…}.

W tym przypadku ustawodawca nie uregulował wprost sytuacji gdy operatorem jest spółka prawa handlowego z udziałem gminy co stwarza nową sytuację faktyczną i prawną.

Zgodnie z art.15 ust.1 pkt 5 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym gmina ustala stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym nie jest jednostkasamorządu terytorialnego(…) w drodze negocjacji z nimi i następnie je o g ł a s z a.

 

W przypadku gdy wspomnianym wyżej właścicielem lub zarządzającym jest jednostkasamorządu terytorialnego /art. 16 ust. 4,5,6,7 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym/ stawkę opłat ustala w drodze uchwały właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego, a między innymi za jedno zatrzymanie środka transportu na dworcu stawka opłaty nie może być ona wyższa niż 1 zł.

Zdaniem naszego Stowarzyszenia w świetle przytoczonych wyżej przepisów prawa, w przypadku gdy gmina jest udziałowcem czyli współwłaścicielem spółki prawa handlowego pełniącej funkcję operatora zastosowanie ma tutaj art. 16 ust. 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Praktycznie oznacza to, że stawki opłat winny być ustalone uchwałąRady Gminy ,a opłata za jedno zatrzymanie nie może przekroczyć 1 zł.

 

Przykładowy Stan faktyczny dotyczący RDA w Krakowie:

 

Administrator /operator/ dworca autobusowego w Krakowie występuje pod firmą RegionalnyDworzec Autobusowy Sp z o.o. /siedziba ul. Ostatnia 1c 31 – 444 Kraków/.

Historia tej firmy jest następująca:

Sp z o.o. RDA w Krakowie została powołana w dniu 28 października 2003 roku, jej udziałowcami byli Województwo Małopolskie, Gmina Miejska Kraków oraz PKS w Krakowie S.A.

Województwo Małopolskie działało zgodnie z przyjętą przez Sejmik „Strategią rozwoju Województwa Małopolskiego” /uchwała nr XXIII/250/2000r/.

Miasto Kraków – „Udział Miasta w spółce ma na celu realizację zadań własnych gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego”.

PKS w Krakowie S.A „dysponujące stosownym terenem”.

Wszystkie powyższe informacje zaczerpnięte są z oficjalnej strony internetowej spółki.

 

Obecnie udziałowcami są następujące podmioty :

PKS w Krakowie S.A. – 11121 udziałów po 1000 zł.

Gmina miejska Kraków – 1027 udziałów po 1000 zł

/ Informacja za Biuletynem Informacji Publicznej z datą ostatniej modyfikacji z dnia 23.07.2012 /.

 

Pytanie do Pana Ministra

 

Czy zdaniem Pana Ministra posiadanie przez gminę Kraków w spółce z o.o. RDA udziałów oznacza, że gmina Kraków jest równocześnie współwłaścicielem tej spółki i zarządzającym będąc zarazem, co oczywiste /na podstawie przywołanych wcześniej przepisów prawa łącznie z Konstytucją RP – jednostką samorządu terytorialnego ?

 

Jasna i wyraźna interpretacja tych wyżej przedstawionych przepisów ma praktyczne i wymierne konsekwencje dla tysięcy przewoźników. Dla nich ma istotne znaczenie czy gminy, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym jak też ustawą o publicznym transporcie zbiorowym, spełniają swoją rolę.

 

Jest to rola organizatora publicznego transportu zbiorowego zgodnie z obowiązującym prawem.

 

W ostatnich tygodniach w naszej korespondencji z Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej często pojawia się w odpowiedziach ze strony Ministerstwa powoływanie się na „legalizm” prawny, którego podstawy znajdują się w art. 7 Konstytucji RP. Co prawda zdaniem naszego Stowarzyszenia to powoływanie służy praktycznie uchylaniusię od zajmowania stanowiska w tych konkretnych sprawach które zgłaszamy, ale… my bardzo mocno stoimy na gruncie legalizmu i co do zasady dziękujemy za podkreślanie jego roli ponieważ to my członkowie Stowarzyszenia od lat zabiegamy by w ramach merytorycznych zakreślonych przez nasz statut, upominać się o dobre i przestrzegane prawo.

Będziemy robić to nadal. W sprawach już przedstawionych Ministerstwu jak również w tych przygotowywanych w jeszcze większym niż dotychczas stopniu, będziemy zgodnie z faktami, podkreślać rolę legalizmu prawniczego i przedstawiać przypadki jego łamania.

Tak więc poniekąd pośrednio wspomagacie nas Państwo w naszych staraniach i dążeniach o przestrzegania prawa w interesie członków naszego Stowarzyszenia. Dziękujemy serdecznie za wprowadzenie tego jakże istotnego elementu dyskusji prawnej do naszych przyszłych częstych relacji.

Z wyrazami szacunku

Mariusz Miąsk

 

 

 

nmd runnner nmd runnner black nmd runnner white nmd runnner grey nmd runnner gs ultra boost ultra boost black ultra boost white ultra boost grey ultra boost gs ultra boost uncaged ultra boost uncaged black ultra boost uncaged white ultra boost uncaged grey ultra boost uncaged gs yeezy boost 350 yeezy boost 350 black yeezy boost 350 white yeezy boost 350 grey yeezy boost 350 gs yeezy boost 350 v2 yeezy boost 350 v2 black yeezy boost 350 v2 white yeezy boost 350 v2 grey yeezy boost 350 v2 gs yeezy boost 750 yeezy boost 750 black yeezy boost 750 white yeezy boost 750 grey yeezy boost 750 gs