Strona główna Aktualności GITD i PIP Wniosek do Ministerstwa Transportu o wykładnie roli gminy jako organizatora publicznego transportu...

Wniosek do Ministerstwa Transportu o wykładnie roli gminy jako organizatora publicznego transportu zbiorowego.

18
PODZIEL SIĘ

Kancelaria Prawna Viggen w imieniu Stowarzyszenia Najlepsza Droga wystosowała kolejne pismo do Ministra Transportu odnośnie zawyżonej stawki opłat za jednorazowe zatrzymanie się na dworcu na przykładzie administratora dworca autobusowego w Krakowie którym jest Krakowska sp. z o.o i Regionalny Dworzec Autobusowy.

             Modlnica, dnia 23 sierpień 2012 r.

Kancelaria Prawna Viggen s.c.
Mariusz Miąsko, Małgorzata Miąsko
ul. Częstochowska 6, 32-085 Modlnica

w imieniu:
Stowarzyszenia Uczestników Rynku
Komunikacji Samochodowej
i Transportu Drogowego „NAJLEPSZA DROGA”
ul. Tyniecka 10a, 31-319 Kraków

Ministerstwo Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej

ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

 

Pismo: 5/KPV/23/08/2012/MM/1

Dotyczy:
1. Pilnej konieczności dokonania wykładni roli gminy /jednostki samorządu terytorialnego/ jako organizatora publicznego transportu zbiorowego a zarazem operatora dworca autobusowego – którym jest z uwagi na udział kapitałowy gminy w spółce prawa handlowego.

2. Wykładnia roli gminy winna być przeprowadzona na przykładzie administratora dworca autobusowego w Krakowie którym jest krakowska spółka z o.o. Regionalny Dworzec Autobusowy.

 

Szanowny Panie Ministrze !

 

W toku działań interwencyjnych zainicjowanych przez członków naszego Stowarzyszenia /których owocem było jak na razie kilka pism skierowanych do Pana Ministra/ wypłynęła między innymi sprawa krakowskiej spółki z o.o RDA administrującej dworcem autobusowym w Krakowie. Udziałowcem tej spółki kapitałowej jest oprócz spółki PKS S.A: także gmina Kraków. Oznacza to, że gmina Kraków występuje w tym przypadku w podwójnej roli organizatora publicznego transportu zbiorowego i operatora /poprzez udział kapitałowy w spółce RDA/ publicznego transportu zbiorowego. Sytuacja taka pociąga za sobą daleko idące konsekwencje szczególnie w omawianym przypadku.

 

Zarazem zaznaczamy że przytoczona spawa dotycząca RDA Kraków oraz Gminy Kraków jest jedynie przykładem wielu podobnych sytuacji /tj. nie wywiązywania się gmin z roli organizatora publicznego transportu zbiorowego/ mających miejsce w naszym kraju. Dlatego też prosimy Pana ministra o odpowiedź nie w odniesieniu do sprawy „indywidualnej” ale przykładowej – charakterystycznej dla wielu innych przypadków dotyczących tysięcy przewoźników osób na terenie całego kraju.


Aktualny stan prawny

Zgodnie z art.164 ust. 1 Konstytucji RP podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina. Zarazem art.165 ust. 1 Konstytucji brzmi następująco: 1. „Jednostki samorządu terytorialnego mają osobowość prawną. Przysługują im prawa własności i inne prawa majątkowe.” W art. 7 ust.1 pkt 4 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 12 października 2001 r. /Dz.U. Nr. 142 ,poz 1591/ wśród zadań własnych gminy, a więc takich które z mocy prawa należą do jej podstawowych i najważniejszych obowiązków, znalazło się organizowanie publicznegotransportu zbiorowego na swoim terenie.

W rozdziale 5 pt. „Mienie Komunalne” wyżej przywołanej ustawy o samorządzie gminnym znajduje się art. 50 o następującej treści: ”Obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu mieniem komunalnym jest zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego ochrona”. Natomiast w art.1 ust.1 ustawy o gospodarce komunalnej z dnia 18 lutego 2011 r/Dz. U. Nr 45, poz. 236/ ustawodawca umieścił zapis : ”Ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu terytorialnego polegające na wykonywaniu przez te jednostki zadań własnych, w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej”.

Zadanie własne gminy polegające na organizowaniu publicznego transportu zbiorowego zostało bardzo precyzyjnie skonkretyzowane w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 r. /Dz.U 2011 Nr 5, poz 13/.

Ustawa ta wprowadza pojęcie organizatora / zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. A w/w ustawy organizatorem jest gmina/ publicznego transportu zbiorowego i operatora publicznego transportu zbiorowego. Operatorem jest /zgodnie z art.4 ust.1 pkt.8 w/w ustawy/ samorządowy zakład budżetowy oraz przedsiębiorca {…}.

W tym przypadku ustawodawca nie uregulował wprost sytuacji gdy operatorem jest spółka prawa handlowego z udziałem gminy co stwarza nową sytuację faktyczną i prawną.

Zgodnie z art.15 ust.1 pkt 5 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym gmina ustala stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym nie jest jednostkasamorządu terytorialnego(…) w drodze negocjacji z nimi i następnie je o g ł a s z a.

 

W przypadku gdy wspomnianym wyżej właścicielem lub zarządzającym jest jednostkasamorządu terytorialnego /art. 16 ust. 4,5,6,7 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym/ stawkę opłat ustala w drodze uchwały właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego, a między innymi za jedno zatrzymanie środka transportu na dworcu stawka opłaty nie może być ona wyższa niż 1 zł.

Zdaniem naszego Stowarzyszenia w świetle przytoczonych wyżej przepisów prawa, w przypadku gdy gmina jest udziałowcem czyli współwłaścicielem spółki prawa handlowego pełniącej funkcję operatora zastosowanie ma tutaj art. 16 ust. 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Praktycznie oznacza to, że stawki opłat winny być ustalone uchwałąRady Gminy ,a opłata za jedno zatrzymanie nie może przekroczyć 1 zł.

 

Przykładowy Stan faktyczny dotyczący RDA w Krakowie:

 

Administrator /operator/ dworca autobusowego w Krakowie występuje pod firmą RegionalnyDworzec Autobusowy Sp z o.o. /siedziba ul. Ostatnia 1c 31 – 444 Kraków/.

Historia tej firmy jest następująca:

Sp z o.o. RDA w Krakowie została powołana w dniu 28 października 2003 roku, jej udziałowcami byli Województwo Małopolskie, Gmina Miejska Kraków oraz PKS w Krakowie S.A.

Województwo Małopolskie działało zgodnie z przyjętą przez Sejmik „Strategią rozwoju Województwa Małopolskiego” /uchwała nr XXIII/250/2000r/.

Miasto Kraków – „Udział Miasta w spółce ma na celu realizację zadań własnych gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego”.

PKS w Krakowie S.A „dysponujące stosownym terenem”.

Wszystkie powyższe informacje zaczerpnięte są z oficjalnej strony internetowej spółki.

 

Obecnie udziałowcami są następujące podmioty :

PKS w Krakowie S.A. – 11121 udziałów po 1000 zł.

Gmina miejska Kraków – 1027 udziałów po 1000 zł

/ Informacja za Biuletynem Informacji Publicznej z datą ostatniej modyfikacji z dnia 23.07.2012 /.

 

Pytanie do Pana Ministra

 

Czy zdaniem Pana Ministra posiadanie przez gminę Kraków w spółce z o.o. RDA udziałów oznacza, że gmina Kraków jest równocześnie współwłaścicielem tej spółki i zarządzającym będąc zarazem, co oczywiste /na podstawie przywołanych wcześniej przepisów prawa łącznie z Konstytucją RP – jednostką samorządu terytorialnego ?

 

Jasna i wyraźna interpretacja tych wyżej przedstawionych przepisów ma praktyczne i wymierne konsekwencje dla tysięcy przewoźników. Dla nich ma istotne znaczenie czy gminy, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym jak też ustawą o publicznym transporcie zbiorowym, spełniają swoją rolę.

 

Jest to rola organizatora publicznego transportu zbiorowego zgodnie z obowiązującym prawem.

 

W ostatnich tygodniach w naszej korespondencji z Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej często pojawia się w odpowiedziach ze strony Ministerstwa powoływanie się na „legalizm” prawny, którego podstawy znajdują się w art. 7 Konstytucji RP. Co prawda zdaniem naszego Stowarzyszenia to powoływanie służy praktycznie uchylaniusię od zajmowania stanowiska w tych konkretnych sprawach które zgłaszamy, ale… my bardzo mocno stoimy na gruncie legalizmu i co do zasady dziękujemy za podkreślanie jego roli ponieważ to my członkowie Stowarzyszenia od lat zabiegamy by w ramach merytorycznych zakreślonych przez nasz statut, upominać się o dobre i przestrzegane prawo.

Będziemy robić to nadal. W sprawach już przedstawionych Ministerstwu jak również w tych przygotowywanych w jeszcze większym niż dotychczas stopniu, będziemy zgodnie z faktami, podkreślać rolę legalizmu prawniczego i przedstawiać przypadki jego łamania.

Tak więc poniekąd pośrednio wspomagacie nas Państwo w naszych staraniach i dążeniach o przestrzegania prawa w interesie członków naszego Stowarzyszenia. Dziękujemy serdecznie za wprowadzenie tego jakże istotnego elementu dyskusji prawnej do naszych przyszłych częstych relacji.

Z wyrazami szacunku

Mariusz Miąsk

 

 

 

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułPismo wystosowane przez Kancelarie Prawną Viggen w imieniu Stowarzyszenia Najlepsza Droga do Prezydenta Krakowa
Następny artykułNowe przepisy dla przyszłych motocyklistów
Autor ponad 250 publikacji prawnych dotyczących w szczególności: europejskiego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych mobilnych pracowników „delegowanych”, elementów prawa podatkowego pracowników -„rezydentów”, europejskich regulacji dot. okresów prowadzenia pojazdów, przerw i odpoczynków kierowców, międzynarodowego prawa użytkowania tachografów, prawa przewozowego, prawa mocowania ładunków, prawa przewozu ładunków szybko psujących się, prawa przewozu, materiałów niebezpiecznych, krajowego i unijnego prawa przewozu osób, międzynarodowych reguł handlowych Incoterms 2010, prawa administracyjnego branży TSL, elementów prawa ruchu drogowego.