Strona główna 561/2006 WE i AETR Zakres podmiotowy odpowiedzialności za naruszenia norm rozporządzenia 561/2006 WE

Zakres podmiotowy odpowiedzialności za naruszenia norm rozporządzenia 561/2006 WE

93
PODZIEL SIĘ

logo-KPV-150x150 Zakres podmiotowy odpowiedzialności za naruszenia norm rozporządzenia 561/2006 WE

Zdjęcie_autor-150x150 Zakres podmiotowy odpowiedzialności za naruszenia norm rozporządzenia 561/2006 WE

 

Autor publikacji: Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

W interesie przejrzystego i skutecznego egzekwowania przepisów pożądane jest ujednolicenie przepisów dotyczących odpowiedzialności przedsiębiorstw transportowych i kierowców z tytułu naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia. Odpowiedzialność taka może mieć w Państwach Członkowskich charakter karny, cywilny lub administracyjny, zależnie od okoliczności.

Polski ustawodawca skorzystał ze wszystkich trzech form sankcjonowania przewidzianych w rozporządzeniu – czyli karnej, cywilnej i administracyjnej za naruszenia norm międzynarodowych źródeł prawa pracy.

Odpowiedzialność przedsiębiorcy w kontekście przekroczenia norm wynikających z rozporządzenia 561/2006 WE uregulowania jest na dwóch obszarach: a) ustawy o transporcie drogowym (w zakresie opisanym dokładnie w poprzednim rozdziale), – odpowiedzialności finansowej (zgodnie z treścią załącznika nr 3 do ustawy) – odpowiedzialności poza finansowej (w zakresie cofnięcia licencji i zezwolenia) b) rozporządzenia 1071/2009 WE w zakresie określonym w art. 6 ust. 2 lit. a). – odpowiedzialność poza finansowa (w zakresie cofnięcia zezwolenia oraz Certyfikatu Kompetencji Zawodowych).

Odpowiedzialność przedsiębiorcy, w kontekście przekroczenia norm wynikających z rozporządzenia 561/2006 WE uregulowania jest na dwóch obszarach: a) ustawy o transporcie drogowym, – odpowiedzialności finansowej (zgodnie z treścią załącznika nr 1 do ustawy), b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń – Załącznik 2 tabela C1 (Na podstawie art. 95 § 6 ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia2), – odpowiedzialność poza finansowa (w zakresie wykroczeń, których źródłem są między innymi normy rozporządzenia 561/2006 WE).

Polski ustawodawca rozszerzył zakres podmiotów ponoszących odpowiedzialność względem oczekiwań prawodawcy unijnego. Zagadnienie to zostało opisane w ramach odrębnego mojego opracowania.

Tak więc na tym etapie dokonam jedynie syntetycznego przedstawienia zakresu odpowiedzialności przedmiotowej grupy osób. Warto wyjaśnić w tym miejscu kto konkretnie może podlegać karze? Z całą pewnością są to: a) osoba zarządzająca przedsiębiorstwem (np. prezes, dyrektor), b) osoba zarządzająca transportem w przedsiębiorstwie (czyli posiadacz Certyfikatu Kompetencji Zawodowych), c) każda inna osoba wykonująca czynności związane z przewozem drogowym (np.: kadrowa, kierownik transportu, małżonek właściciela, spedytor, księgowa lub ktokolwiek, kto realnie miał wpływ na czynności związane z przewozem drogowym). Katalog osób odpowiedzialnych jest otwarty – więc każdy, kto wykonuje w firmie czynności pozornie niezwiązane z przewozem drogowym może ponieść odpowiedzialność, jeśli tylko okaże się, że jednak miał wpływ, nawet nieumyślnie, na powstanie przekroczenia.

W tym miejscu warto ustalić za co pracownik może zostać ukarany? Podstawą do nałożenia sankcji może być: a) za naruszenie obowiązków lub warunków przewozu drogowego, b) za dopuszczenie, chociażby nieumyślnie (!), do powstania takich naruszeń. Zgodnie z art. 92 ust. 3 znowelizowanej Ustawy o transporcie drogowym nawet nieumyślne powstanie naruszenia nie zwalnia pracownika z odpowiedzialności.

Można w tym miejscu zauważyć, że: a) kara jest nakładana w formie grzywny przez sąd, b) orzekanie następuje w trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia, c) za wielokrotne naruszenia tego samego typu będzie można nałożyć karę wielokrotnie ale nie można multiplikować sankcji za to samo naruszenie (jednostkowe) naruszenie. Z powyższego wynika, że pracodawca, w wielu przypadkach nie będzie nawet wiedział, że na pracownika administracji nałożona została kara grzywny, chyba że ten poinformuje pracodawcę o zaistniałej sytuacji. Dodatkowo warto wspomnieć, że w przypadku gdy np. kilku kierowców, poruszając się po drogach z naruszeniem norm temporalnych prawa pracy, jednocześnie zostanie zatrzymanych przez różne organy kontrolne, to każdy z tych przypadków zostanie rozstrzygnięty indywidualnie i pracownik administracji za każdy z nich może ponieść odrębną odpowiedzialność, w formie odrębnej kary grzywny. Warto zauważyć także, że: a) karę grzywny nakłada się na pracowników także za naruszenia popełnione za granicą, b) chyba że sprawca wykaże, iż za naruszenie została wymierzona już sankcja (art. 92c u.ot.d.) Wynika z tego, iż w zasadzie, gdy kierowca zostanie podczas kontroli drogowej za.

Mariusz Miąsko

Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

 

 

CHCESZ-WIEDZIEĆ-WIĘCEJ-ZADZWOŃ-NASZ-EKSPERT-CZEKA-POD-NR-TEL.-12-637-24-57-1-300x176 Zakres podmiotowy odpowiedzialności za naruszenia norm rozporządzenia 561/2006 WE

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

1Dz.U. z dnia 14 listopada 2008 r.

2Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Dz.U. 2001 Nr 106 poz. 1148.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here