Strona główna Aktualności Dnia Kary za pracę w Niemczech w ruchu bezwizowym dla kierowcy z Ukrainy

Kary za pracę w Niemczech w ruchu bezwizowym dla kierowcy z Ukrainy

223
5/5 (5)


Kary za pracę w Niemczech w ruchu bezwizowym dla kierowcy z Ukrainy. P
rawidłowe delegowania obywatela państwa trzeciego w celu ograniczonego w czasie wykonywania usługi w innym państwie UE ( w Niemczech) bez wymogu posiadania zezwolenia na pracę czy innego pozwolenia przewidzianego w prawie zatrudnienia (tzw. czynna swoboda świadczenia usług).

Legalne zatrudnienie i praca

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/850 z dnia 17 maja 2017 r. zostało zmienione rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Ukraina). W związku z powyższym od 11 czerwca 2017 r. zniesiony został obowiązek posiadania wizy przez obywateli Ukrainy podróżujących do UE. Warunkiem jest posiadanie paszportu biometrycznego i spełnienie pozostałych warunków wjazdu określonych w przepisach, a pobyt w ramach ruchu bezwizowego nie może trwać dłużej niż 90 dni w ciągu 180-dniowego okresu.

Zasady wykonywania pracy w Polsce określone są w szczególności w art. 87 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz  w § 1  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Zgodnie z ww. oświadczenie o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi będzie wystarczającym tytułem prawnym do legalnej pracy w Polsce.

Podsumowując, stwierdzić należy, że cudzoziemiec legalnie wykonuje pracę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem, że pobyt w ramach ruchu bezwizowego nie trwał dłużej niż 90 dni w ciągu 180-dniowego okresu i ma zarejestrowane oświadczenie.

Delegowanie pracownika do Niemiec

W myśl przepisów europejskich w sprawie swobody świadczenia usług przedsiębiorstwa z siedzibą w jednym z państw Unii Europejskiej (np. w Polsce) mogą delegować obywateli państw trzecich w celu ograniczonego w czasie wykonywania usług w innym państwie UE (np. do Niemiec) bez wymogu posiadania zezwolenia na pracę czy innego pozwolenia przewidzianego w prawie zatrudnienia (tzw. czynna swoboda świadczenia usług). Z reguły nie dotyczy to delegowania pracowników w ramach jednej firmy.

Traktaty jednak nie regulują sytuacji prawnej obywateli państw trzecich zatrudnionych przez przedsiębiorstwa z siedzibą w Unii Europejskiej, które chciałyby wysyłać takich pracowników za granicę w ramach czynnej swobody świadczenia usług. Luka ta została wypełniona orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. W sprawie C–43/93 Vander Elst rozpoznawany był przypadek Raymonda Vander Elsta, obywatela Belgii, który w zakresie swojej działalności gospodarczej wysłał pracowników pochodzących z Maroka, zatrudnionych legalnie w Belgii, do Francji w celu przeprowadzenia robót rozbiórkowych. Władze francuskie nałożyły za to na niego wysoką grzywnę. Belgijski obywatel odwołał się do francuskiego sądu administracyjnego. Europejski Trybunał Sprawiedliwości, odpowiadając na pytanie prejudycjalne sądu francuskiego zadane w postępowaniu odwoławczym, uznał, że państwa członkowskie Unii Europejskiej nie mogą wprowadzać dodatkowych ograniczeń, takich jak wymaganie zezwoleń na pracę, dotyczących pracowników, będących obywatelami państw trzecich, legalnie zatrudnionych w państwie Unii Europejskiej, wysyłanych do innego kraju Unii Europejskiej.

Prawodawca niemiecki zareagował na Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w taki sposób, że wprowadził dla takich pracowników specjalny rodzaj wizy – wizę Vander Elst. Polskie przedsiębiorstwa mogą na podstawie tej wizy delegować pracowników, będących obywatelami państw trzecich do Niemiec, w celu ograniczonego w czasie świadczenia usług w Niemczech. Wiza Vander Elst umożliwia świadczenie usług w innym kraju UE bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę lub innych pozwoleń dotyczących prawnych aspektów zatrudnienia. Do jej wydania konieczne jest jednak, aby pracownika łączyła z polskim pracodawcą umowa o pracę. Istotne jest również, że taka umowa nie może zostać zawarta jedynie w celu wysłania pracownika do Niemiec.

Inaczej sprawa wygląda dla firm transportowych. W sytuacji, gdy zatrudniony przez polską firmę transportową kierowca, będący obywatelem kraju trzeciego (np. Ukraina) i posiadający polską wizę długoterminową wielokrotnego przekroczenia granicy typu D, może – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 265/2010 z 25 marca 2010 r. zmieniającego konwencję wykonawczą do układu z Schengen i rozporządzenie (WE) nr 562/2006 w zakresie dotyczącym przepływu osób posiadających wizy długoterminowe – dokonywać w trakcie roku kalendarzowego dostaw do Niemiec lub tranzytu przez Niemcy w ciągu 90 dni, bez obowiązku ubiegania się o wizę Vander Elst. Ponadto, organy niemieckie wymagają posiadanie europejskich kart kierowców przez pracowników.

Niestety, wewnętrzne przepisy niemiecki inaczej regulują przekraczanie granicy w ramach ruchu bezwizowego na podstawie paszportu biometrycznego. W celu np. wykonania transportu towaru do Niemiec przez pracownika państwa trzeciego, zatrudnionego w polskim przedsiębiorstwie, konieczne jest posiadania wizy oraz pozwolenia na pracę na terenie Niemiec. A więc jeżeli kierowca przebywa w Polsce na podstawie paszportu biometrycznego, a praca została powierzona oświadczeniem zarejestrowanym u starosty zarówna przedsiębiorca, jak i kierowca zostaną obciążone karą pieniężna przez organ niemieTcki.

 

Andrzej Baszyński

Kancelaria Prawna Viggen sp.j.

Czytaj także:

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.)

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here