Strona główna Aktualności Dnia Obietnice złożone na expose Premiera Morawieckiego, zmiany w CIT i zwiększony ryczałt...

Obietnice złożone na expose Premiera Morawieckiego, zmiany w CIT i zwiększony ryczałt ewidencjonowany na rok 2020

415
5/5 (5)

Zgodnie ze zmianami przedstawionymi na expose Premiera Morawieckiego z dnia 19.11.2019 r. Jako małego podatnika należy uważać podatnika, u którego wartość przychodu nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 mln euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł;
W wyniku wejścia w życie wspomnianych wcześniej zmian limit przychodów stanowiących o posiadaniu statusu małego podatnika w roku 2020 będzie wynosił 8 747 000 zł.
Posiadacz statusu małego podatnika jest uprawniony chociażby do stosowania 9% stawki w podatku CIT.

Warto również wspomnieć, że status małego przedsiębiorcy uprawnia do jednorazowej amortyzacji środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych (z wyłączeniem samochodów osobowych). Łączna wartość jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej równowartość 50 000 euro. Dla roku 2020 kwota ta w przeliczeniu na złote wynosi 219 000 zł.

Należy pamiętać, że do limitu nie są wliczane odpisy od środków trwałych o wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000 zł.
Środki trwałe przedstawione w klasyfikacji, grupy 3-8 :
– kotły i maszyny energetyczne;
– maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania;
– maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne;
– urządzenia techniczne;
– środki transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych;
– narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Ryczałt ewidencjonowany – zwiększone limity

Zgodnie z zapowiedziami premiera od 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorcy mogą opłacać podatek w zryczałtowanej formie, o ile w roku poprzednim:
– uzyskali przychody z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 1 mln euro lub
– uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 1mln euro.
Oznacza to, że limit na rok 2020 wzrośnie z 1 093 350 zł do 4 373 400 zł.

 

Czym jest ryczałt ewidencjonowany?

Ryczałt ewidencjonowany jest to uproszczona forma opodatkowania działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy, którzy korzystają z takowej sposobu rozliczania płacą podatek od przychodu.
Zaletami takiego sposób rozliczania są: uproszczona księgowość, gdyż do wyliczenia podatku wystarczy ewidencja przychodów. Niższe stawki procentowe dla niektórych przedsiębiorców.
Wadami takiego rozwiązania jest brak możliwości odliczenia od podatku kosztów uzyskania przychodu oraz niemożność korzystania z ulgi prorodzinnej.
Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stanowi, jakie podmioty gospodarcze nie mogą rozliczać się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego.

Są to prowadzący działalność gospodarczą w zakresie:
– prowadzenia aptek,
– udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów),
– kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
– wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11 ( czyli z wyjątkiem tłumacza, pielęgniarki, technika dentystycznego, felczera i lekarza wszystkich specjalności),
– świadczenia usług: reklamowych, pośrednictwa finansowego, fotografii reklamowych i podobnych,
– świadczenia usług: detektywistycznych i ochroniarskich,
– handlu częściami do pojazdów mechanicznych,
– wytwarzania wyrobów opodatkowanych akcyzą.

 

Piotr Rutkowski

Kancelaria Prawna Viggen sp.j.

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.)

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here