Strona główna Archiwalne ale ciągle przydatne Diety i ryczałty noclegowe – przeszłość – teraźniejszość – przyszłość

Diety i ryczałty noclegowe – przeszłość – teraźniejszość – przyszłość

1049
0
No Ratings Information Message

Czy kwoty wypłaconych diet i ryczałtów za nocleg są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zgodnie z decyzją ILPB1/415-696/09-2/AA Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu:

Podstawowym warunkiem skorzystania z przedmiotowego zwolnienia jest odbycie przez pracownika podróży służbowej. Przepisy ustawy podatkowej nie zawierają definicji podróży służbowej. Definicja taka zawarta jest w ustawie z 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t. j Dz. U z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.). Zgodnie z art. 77 5 „podróżą służbową” jest każdy wyjazd pracownika na polecenie pracodawcy poza miejscowość, w którym znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałe miejsce pracy. Jednocześnie w myśl art. 29 ust. 1 ustawy Kodeks Pracy określenie w umowie o pracę miejsca wykonywania pracy pozostaje w gestii stron stosunku pracy. Nie ma przy tym przeszkód prawnych, aby w umowie o pracę zawartej z kierowcą jako miejsce wykonywania pracy określono siedzibę zakładu pracy. W takim przypadku, jeśli umowa o pracę nie przewiduje dodatkowych warunków, służbowy wyjazd kierowcy, na polecenie pracodawcy , poza miejscowość, w której znajduje się zakład pracy będzie podróżą służbową.

W związku z powyższym wypłacone kierowcom diety i ryczałty za nocleg w związku z ich wyjazdami na polecenie pracodawcy poza miejscowość, w której znajduje się siedziba spółki są zwolnione z podatku dochodowego.

Wnioskodawca wskazuje, iż stanowisko takie zostało również przedstawione w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 6 stycznia 2009 r. sygn. IBPBII/1/415-5/08/BD, oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 21 stycznia 2008 r., sygn. ILPB1/415-158/07-03/IM, oraz z dnia 14 stycznia 2009 r. sygn. ILPB3/423-686/08-3/KS.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe?

Niewątpliwie wiążącym w danej indywidualnej sprawie będzie stanowisko Dyrektora właściwej dla danego przewoźnika miejscowo Izby Skarbowej. Jednakże dotychczasowe interpretacje przepisów podatkowych w zakresie diet wypłacanych kierowcom, podzielają stanowisko pracodawców.

Odmienne zdanie prezentują organy ZUS prowadzące kontrole wewnętrzne w przedsiębiorstwach. Ze względu na fakt, że wiele spraw jest w toku postępowania administracyjnego lub sądowo – administracyjnego nie znamy jeszcze linii orzeczniczej sądów w tej kwestii. Należy pamiętać, że kontrowersyjna Uchwała Sądu Najwyższego Sygn. akt. II PZP 11/08 z dnia 19.11.2008 nie ma mocy powszechnie obowiązującej, a organ kontrolny – każdy przypadek ma rozpatrywać indywidualnie i wydać decyzję w oparciu o całokształt zebranego materiału dowodowego. Stąd słuszna postawa przewoźników, którym ZUS nakazał zapłatę zaległych składek, a którzy dochodzą swych racji w sądzie.


Karolina Otfinowska

Kancelaria Prawna Viggen Sp.j.

 

 

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

Oceń artykuł

Poprzedni artykułAktualności z dnia 24.09.09
Następny artykułInformacja o inwestycjach drogowych