Strona główna Aktualności Dnia Karta kwalifikacji kierowcy – nowy dokument dla obcokrajowców bez polskiego prawa jazdy

Karta kwalifikacji kierowcy – nowy dokument dla obcokrajowców bez polskiego prawa jazdy

354
5/5 (3)

Karta kwalifikacji kierowcy to nowy dokument wymagany od obcokrajowców, którzy nie posiadają polskiego prawa jazdy.

6 kwietnia br. wszedł w życie wymóg uzyskania karty kwalifikacji kierowcy dla osób, które nie posiadają polskiego prawa jazdy i nie mają możliwości uzyskania kodu 95. Karta kwalifikacji jest dokumentem potwierdzającym spełnienie przez kierowcę wymagań niezbędnych do wykonywania zawodu w zakresie kat. C, C+E, lub D.

Procedurę uzyskiwania dokumentu reguluje rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2022 r. W sprawie wydawania karty kwalifikacji kierowcy.

Organem odpowiedzialnym za wydawanie kart kwalifikacji jest starosta właściwy dla miejsca zamieszkania kierowcy.  Wydanie karty następuje na wniosek kierowcy, na podstawie kopii świadectwa kwalifikacji zawodowej, a także orzeczenia lekarskiego i psychologicznego o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy.

Dokumenty wymagane do wyrobienia karty kwalifikacji kierowcy

  1. wniosek o wydanie karty kwalifikacji kierowcy;
  2. kopia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
  3. kopię orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
  4. oświadczenie o spełnieniu warunku określonego w art. 39b ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym – w przypadku ubiegania się o profil kierowcy zawodowego potrzebny do uzyskania kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej;
  5. oświadczenie o spełnieniu warunku określonego w art. 39d ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym – w przypadku ubiegania się o profil kierowcy zawodowego potrzebny do ukończenia szkolenia okresowego;
  6. wydane w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej lub oświadczenie o wydaniu w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej – w przypadku ubiegania się o wydanie profilu kierowcy zawodowego, który jest potrzebny do uzyskania kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji uzupełniającej przyśpieszonej;
  7. wydane w Rzeczypospolitej Polskiej w odpowiednim zakresie świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej lub oświadczenie o wydaniu w Rzeczypospolitej Polskiej w odpowiednim zakresie świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej – w przypadku ubiegania się o wydanie profilu kierowcy zawodowego, który jest potrzebny do ukończenia szkolenia okresowego; warunek nie dotyczy przypadku wydania do dnia 10 września 2008 r. prawa jazdy kategorii D1, D1+E, D i D+E lub do dnia 10 września 2009 r. prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C lub C+E;
  8. kopia karty kwalifikacji kierowcy lub prawa jazdy z wpisem kodu 95, które zostały wydane w odpowiednim zakresie przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwo członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, lub oświadczenie o wydaniu takiej karty – w przypadku ubiegania się o wydanie profilu kierowcy zawodowego, który jest potrzebny do
  9. uzyskania kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej, jeżeli nie posiada wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie w odpowiednim zakresie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej,
  10. ukończenia szkolenia okresowego, jeżeli nie posiada wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie w odpowiednim zakresie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej, a prawo jazdy kategorii D1, D1+E, D lub D+E wydano po dniu 10 września 2008 r. lub prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C lub C+E wydano po dniu 10 września 2009 r.;
  11. kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, spełniającą określone w rozporządzeniu wymagania;
  12. kopia posiadanego prawa jazdy;
  13. dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty kwalifikacji kierowcy oraz opłaty ewidencyjnej;
  14. wzór podpisu na wniosku.

Opłata za wydanie karty kwalifikacji kierowcy wynosi 150 zł.

Damian Kilar

Kancelaria Prawna Viggen

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy
Specjalista w zakresie dokumentacji w Kancelarii Prawnej Viggen ak@vigen.pl tel. +786 137 850

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Wpisz tutaj swoje imię i nazwisko