Strona główna Aktualności Dnia Przypominamy o rozliczeniu opłaty środowiskowej

Przypominamy o rozliczeniu opłaty środowiskowej

1411
0
5/5 (5)

Kancelaria Prawna Viggen Sp.j. przypomina, że do dnia 31 marca 2021r. należy uiścić opłatę opłatę środowiskową za rok 2020.

Powyższy obowiązek wynika z ustawy Prawo ochrony środowiska i dotyczy opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Niniejszy akt prawny reguluje również kwestię składowania odpadów. Zasady wnoszenia opłat za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz pobór wód sformułowane zostały w ramach ustawy – Prawo wodne oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne.

Opłat za korzystanie ze środowiska nie wnosi się, jeśli ich roczna wysokość dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska nie przekracza 800 zł. (sytuacja dotyczy zazwyczaj jednoosobowych działalności lub małych firm). Natomiast, gdy roczna wysokość takiej opłaty nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się również wykazów* o zakresie korzystania ze środowiska – zgodnie z art. 289 Prawa ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.). Obowiązek sporządzania oraz przedkładania właściwemu marszałkowi województwa wykazów wynika natomiast z art. 286 Prawa ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.).

* wzory wykazów zawierają załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat

Kto wnosi opłatę środowiskową?

– do uiszczenia opłaty środowiskowej zobowiązane są podmioty, których działalność powoduje:

– wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza np.:

z kotłowni

z procesów technologicznych, np.: malowanie, lakierowanie, spawanie, wędzenie itp.

ze spalania paliw w silnikach spalinowych

z przeładunku benzyn silnikowych (np. stacje paliw)

z chowu lub hodowli drobiu

– emisję gazów cieplarnianych w ramach przydzielonych uprawnień

– składowanie odpadów.

W jaki sposób dokonać wyliczenia opłaty środowiskowej?

Najprościej skorzystać z bezpłatnej aplikacji Ekopłatnik, którą udostępniają urzędy marszałkowskie poszczególnych województw:

https://ekoplatnik.mazovia.pl/ – woj. mazowieckie

https://ekoplatnik.umwm.pl/ekopl/ – woj. małopolskie

https://ekoplatnik.umww.pl/ – woj. wielkopolskie

System Ekopłatnik pomaga w przygotowaniu wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Wspomaga również poprawne uzupełnienie formularzy oraz dokonuje wyliczenia opłat zgodnie z obowiązującymi stawkami.

Wysokość opłat za wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów oraz składowanie odpadów ogłaszana jest corocznie w obwieszczeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Aktualnie obowiązujące stawki zostały określone w obwieszczeniu Ministra Klimatu z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2021.

Aktualne stawki wynoszą:

Gazy lub pyły wprowadzane do powietrza – 412,01 zł/kg

Umieszczenie odpadów na składowisku – 301,84 zł/Mg

Opłata środowiskowa a transport

W przypadku firm transportowych opłatę środowiskową w zakresie korzystania z pojazdów wylicza zazwyczaj księgowy na podstawie faktur za zakup paliwa. Może to zrobić również przedsiębiorca, jednak należy mieć na uwadze, że wymaga to szczególnej skrupulatności – weryfikacji wszystkich faktur za paliwo kupione w roku poprzedzającym lub sporządzania systematycznych wykazów.

Stawki opłat dla pojazdów stawki opłat zależą od:

– rodzaju paliwa (olej napędowy, benzyna, gaz)

– kategorii pojazdu (samochody osobowe, ciężarowe, specjalne)

– daty rejestracji

– certyfikatów norm emisji spalin (EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5)

Opłatę należną za wprowadzanie gazów do powietrza przy eksploatacji pojazdów wykorzystywanych w ramach działalności gospodarczej obliczamy według wzoru:

jednostkowa stawka w zł za gazy i pyły wprowadzone do powietrza z jednostki spalonego paliwa (zł/Mg) x ilość gazów i pyłów wprowadzonych do powietrza z jednostki spalonego paliwa (Mg)

Ilość spalonego paliwa wyraża się w megagramach (tonach)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r.

w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, przyjmuje się, że zużycie paliwa wyrażone w jednostce objętości przelicza się na jednostkę masy, uwzględniając, że gęstość:

benzyny silnikowej wynosi 0,755 kg/l,

gazu płynnego propanu-butanu wynosi 0,5 kg/l,

sprężonego gazu ziemnego wynosi 0,74 kg/m3,

oleju napędowego wynosi 0,84 kg/l,

biodiesla wynosi 0,84 kg/l.

Opłata środowiskowa jest zobowiązaniem podatkowym, zatem jeśli nie zostanie uiszczona wyznaczonym terminie, zostanie ona ściągnięta wraz z odsetkami za nieterminową wpłatę.

Adriana Kominowska – ekspert działu „Silnik Prawny” Kancelarii Prawnej Viggen Sp.j.

Oceń artykuł

Poprzedni artykułNiemcy – nowe zasady przy wjeździe z Francji, Czech, Słowacji oraz Tyrolu
Następny artykułŻyczenia świąteczne od wydawcy portalu Jazdaprawna.pl
Specjalista w zakresie dokumentacji w Kancelarii Prawnej Viggen. Helpdesk i operator aplikacji VTS do rozliczania czasu pracy i wynagrodzeń kierowców. Masz pytania do artykułu? Skontaktuj się ze mną: ak@viggen.pl, ak@vtsproject.pl, tel. +786 137 850

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj