Strona główna Aktualności Dnia Rejestr BDO – które firmy muszą ubiegać się o wpis?

Rejestr BDO – które firmy muszą ubiegać się o wpis?

338
5/5 (5)

Powstały 24 stycznia 2018 r. Rejestr BDO to narzędzie, które ma na celu ewidencję podmiotów działających w zakresie gospodarowania odpadami. Obowiązek rejestracji nie jest niczym nowym, gdyż termin składania wniosków upłynął już 24 lipca 2018. Nowością, którą od 1.01.2020 implementuje nowelizacja Ustawy o odpadach, jest uruchomienie modułów umożliwiających prowadzenie ewidencji odpadów i składanie sprawozdań z zakresu produktów i odpadów wyłącznie w formie elektronicznej.
Rejestr podmiotów jest publiczny, można znaleźć go na stronie www.bdo.mos.gov.pl. Dzięki ogólnej dostępności, podmioty mogą sprawdzić potencjalnych kontrahentów, a firmy które jeszcze nie dokonały rejestracji mają możliwość porównania swojego profilu działalności z zarejestrowanymi już przedsiębiorcami.
W jaki sposób firma może sprawdzić, czy jej działalność podlega rejestracji w BDO? Istnieje możliwość skorzystania z interaktywnego formularza dostępnego na stronie https://bdo.mos.gov.pl/home/obowiazek_rejestracji/:


w razie jakichkolwiek wątpliwości można skontaktować się także z właściwym Urzędem Marszałkowskim lub przesłać zapytanie drogą elektroniczną https://bdo.mos.gov.pl/kontakt/

Wpisy do rejestru prowadzone są w następujących zakresach:

1. Działalność wynikająca z ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1478)
⦁ Przedsiębiorca wprowadzający na terytorium kraju produkty
⦁ Prowadzący recykling odpadów powstałych z produktów
⦁ Prowadzący odzysk odpadów powstałych z produktów
⦁ Dokonujący eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi
⦁ Organizacja odzysku
2. Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji, o których mowa w ustawie dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 803, z późn. zm.)
⦁ Wprowadzający pojazdy
⦁ Prowadzący punkt zbierania pojazdów
⦁ Prowadzący stację demontażu
⦁ Prowadzący strzępiarkę
3. Sprzęt elektryczny i elektroniczny, o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688 oraz z 2017 r. poz. 2056)
⦁ Wprowadzający sprzęt lub autoryzowany przedstawiciel
⦁ Zbierający zużyty sprzęt
⦁ Prowadzący zakład przetwarzania
⦁ Prowadzący działalność w zakresie recyklingu
⦁ Prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku
⦁ Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego
4. Baterie i akumulatory, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1803)
⦁ Wprowadzający baterie lub akumulatory
⦁ Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów
⦁ Podmiot pośredniczący
5. Opakowania, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1863, z późn. zm.)
⦁ Organizacja odzysku opakowań
⦁ Przedsiębiorca eksportujący odpady opakowaniowe oraz przedsiębiorca dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych
⦁ Przedsiębiorca prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych
⦁ Wprowadzający produkty w opakowaniach
⦁ Wprowadzający opakowania oraz eksportujący produkty w opakowaniach i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach
⦁ Organizacja samorządu gospodarczego
6. Transportujący odpady
7. Sprzedawca odpadów
8. Posiadacz odpadów zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów
9. Podmioty nieujęte w działach I-X wpisywane do rejestru z urzędu
10. Wytwórca odpadów zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów
11. Prowadzący zakład recyklingu statków

Zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21, z późn. zm.) podmioty wymienione w art. 57 ust. 1 ww. ustawy (tj. wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz autoryzowani przedstawiciele, a także producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań) są zobowiązane do umieszczania numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach nie precyzuje, w jaki sposób numer rejestrowy ma być umieszczany na dokumentach. Zatem może on być wymieniony w stopce dokumentu lub widnieć na pieczęci firmowej.

Za niedopełnienie formalności w zakresie rejestracji działalności grożą kary administracyjne od 5 tys. do nawet miliona złotych (prowadzenie działalności w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1, bez wymaganego wpisu do rejestru/nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 63 Ustawy o odpadach.

 

Adriana Kominowska
Kancelaria Prawna Viggen sp.j.

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.)

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here