Strona główna Archiwalne ale ciągle przydatne Jak powstawała nowelizacja dotycząca zmiany zasad prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców?

Jak powstawała nowelizacja dotycząca zmiany zasad prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców?

1318
0
No Ratings Information Message

 
 
 
 
 
 
 
 

Od 28 czerwca 2009 r obowiązują nowe przepisy określające zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców. Nowelizacja wywołała znaczne rozbieżności w interpretacji na temat tego jak należy obecnie prowadzić ewidencję czasu pracy. W związku z powyższym poniżej przedstawiamy krok po kroku proces legislacyjny, który doprowadził do obecnego zamieszania.

1.

10 lutego 2009 roku – grupa posłów zgłasza na posiedzeniu Komisji Infrastruktury poprawki do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców. Zgłoszone zostały 3 projekty zmiany:

a) zmiana zasad pracy w w godzinach nocnych,

b) zmiana zasad odbioru odpoczynku tygodniowego na liniach regularnych do 50 km,

c) zmiana zasad rejestrowania przez pracodawcę czasu pracy kierowców.

(Zaznaczyć należy że zgłoszony projekt nie zakładał likwidacji obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców a jedynie zmianę zasad jej prowadzenia)

2.

16 lutego 2009 roku – „Zespół Prawa Europejskiego o Międzynarodowego” wydaje opinię prawną na temat zgłoszonego projektu nowelizacji ustawy między innymi w zakresie nowych zasad prowadzenia ewidencji czasu racy kierowców. Na tym etapie istnieje już zapis, że ewidencję czasu pracy kierowców prowadzi się w formie: 1) zapisów na wykresówkach, 2)wydruków z karty kierowców, 3) innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności.

(Zaznaczyć należy, że już na tym etapie nie określono jakie „inne dokumenty” wnioskodawca nowelizacji miał na myśli oraz wskazano także w opinii prawnej, że dyrektywa 2002/15/WE cytat: „nie reguluje form w jakich rejestry powinny być prowadzone”. A więc już na tym etapie Zespół sporządzający ocenę prawną projektu nowelizacji zauważył, że nie ma jasności jaki zakres przedmiotowy posiadają rejestry. Jednak projektowane zmiany uznano za zgodne z treścią wspomnianej dyrektywy).

3.

27 lutego 2009 roku eksperci do spraw legislacji wydają kolejną opinię prawną o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców

(opinia ta nie odnosi się w ogóle do zgłoszonych przez posłów zmian zasad prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców).

4.

17 marca 2009 roku Komisja Infrastruktury (podkomisja nadzwyczajna) w rezultacie obrad 10 i 18 marca 2009 roku przedstawiła jednolity tekst projektu ustawy, który odnosił się wyłącznie do nowych zasad prowadzenia pojazdu w godzinach nocnych i nie wspomina o nowych zasadach prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców.

5.

18 marca 2009 roku Komisja Infrastruktury wnosi do Sejmu o uchwalenie nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców bez poprawek.

(projekt ten nie zawiera zapisów odnoszących się do nowych zasad prowadzenia ewidencji czasy pracy kierowców).

6.

31 marca Komisja Infrastruktury po rozpatrzeniu poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu przez Pana posła A. Czerwińskiego wnosi do Sejmu o uchwalenie zmian do ustawy o czasie pracy kierowców w zakresie dotyczącym między innymi zasad prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców.

(Projekt na tym etapie zawiera już dodatkowe zapisy, które mówią, że pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy kierowców w formie: 1) zapisów na wykresówkach, 2) wydruków danych z tachografu cyfrowego, 3) plików pobranych z tachografu cyfrowego, 4) innych dokumentów (…), 5) rejestrów opracowanych na podstawie dokumentów o których mowa w pkt 1-4.

Projekt wydłużył też okres prowadzenia przedmiotowej dokumentacji do 3 lat, a nie jak to określiła dyrektywa 2002/15/WE – 2 lata. Ponadto dodano zapisy o obowiązku posiadania wydruków z tachografu cyfrowego i karty kierowców, a także o obowiązku prowadzenia rejestrów bez określenia czym te rejestry są).

7.

22 kwietnia 2009 roku, w wyniku starań Kancelarii Prawnej Viggen s.c. , która zwróciła Małopolskiemu Stowarzyszeniu Przewoźników Osobowych uwagę na niekorzystne uregulowania dotyczące zapisów jednego z punktów projektowanych zmian do ustawy o czasie pracy kierowców (dotyczącej likwidacji skróconych przerw tygodniowych dla przewoźników osób na liniach regularnych do 50 km), Senat RP podjął uchwałę o wprowadzeniu poprawki likwidującej niekorzystne dla przewoźników uregulowanie.

(Na tym etapie można było także zgłosić poprawki jasno precyzujące zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców. Kancelaria Prawna Viggen s.c. nie zgłosiła w ty zakresie własnych propozycji poprawek, ponieważ nie otrzymała takiego zlecenia od żadnej z organizacji reprezentujących przewoźników a ponadto o ile wiadomo prace w tym zakresie monitorował inny zespół osób, który prawdopodobnie był jednocześnie pomysłodawcą i wnioskodawcą projektu nowelizacji).

Senat podzielając argumenty przygotowane przez Kancelarię Prawną Viggen s.c. (i przedstawione przez Prezesa MSPO Pana Marka Dyszego) uzasadnił, że racjonalny prawodawca nie powinien dokonywać w systemie prawa zmian (…) mogących powodować wątpliwości interpretacyjne.

8.

5 maja 2009 roku, Komisja Infrastruktury przyjęła sprawozdanie o stanowisku Senatu RP w zakresie zmian w projekcie ustawy o czasie pracy kierowców, w zakresie zaproponowanym przez Kancelarię Prawną Viggen s.c. oraz MSPO w osobie Pana Prezesa Marka Dyszego.

9.

6 mają 2009 Urząd Komitetu Integracji Europejskiej wydaje opinię o zgodności z Prawem UE zmiany do ustawy o czasie pracy kierowców w zakresie wnioskowanym przez Kancelarię Prawną Viggen s.c. oraz MSPO w Krakowie.

10.

28 czerwiec 2009 roku znowelizowane przepisy wchodzą w życie.

W imieniu Kancelarii Prawnej Viggen s.c. oraz przewoźników osób dziękuję Panu Prezesowi Małopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Osobowych za sprawną współpracę na etapie prac w Senacie i Komisji oraz przyjmowanie racjonalnych argumentów w zakresie zmiany niekorzystnych uregulowań prawnych.

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

Oceń artykuł

Poprzedni artykułWażna praktyczna uwaga dla firm przygotowujących się do kontroli ITD w przedsiębiorstwie
Następny artykułWażne, zmiany w przepisach dotyczących winiet!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj