Strona główna Archiwalne ale ciągle przydatne Terminy obowiązywania poszczególnych zapisów rozporządzenia 561/2006 WE

Terminy obowiązywania poszczególnych zapisów rozporządzenia 561/2006 WE

1329
0
No Ratings Information Message

Autor publikacji: Dr Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dnia 11 kwietnia 2007 r., z wyjątkiem art. 10 ust. 5, art. 26 ust. 3 i 4 oraz art. 27, które wchodzą w życie dnia 1 maja 2006 r. Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Strasburgu, dnia 15 marca 2006 r. W imieniu Parlamentu Europejskiego.

J. BORRELL FONTELLES Przewodniczący

W imieniu Rady H. WINKLER Przewodniczący

Warto zauważyć, iż art. 29 rozporządzenia 561/2006 WE, ugruntował expressis verbis zasadę bezpośredniego stosowania uregulowań niniejszego rozporządzenia względem obywateli, organów kontrolnych oraz innych podmiotów będących adresatami uregulowań rozporządzenia 561/2006 WE. Jednak nie wszystkie uregulowania rozporządzenia weszły w życie z dniem 11 kwietnia 2007 roku. Trzy uregulowania rozporządzenia 561/2006 WE weszły w życie z dniem 1 maja 2006 roku. Są to:

a) art. 10 ust. 5 określający zasady wczytywania danych z jednostki pojazdowej oraz karty kierowcy z częstotliwością określoną przez Państwo Członkowskie oraz zasady regulujące, termin przechowywania danych (przez co najmniej dwanaście miesięcy) na terenie przedsiębiorstwa transportowego oraz

b) art. 26 ust. 3 i 4 określający:

okres, sposób i formę przechowywania wykresówek oraz wydruków, a także sposób ich wydawania. Kierowcom oraz organom kontrolnym,

procedurę postępowania w przypadku, gdy karta kierowcy ulegnie uszkodzeniu, jest niesprawna lub nie jest w posiadaniu kierowcy, kierowca,

procedurę postępowania, gdy w wyniku oddalenia się od pojazdu kierowca nie jest w stanie używać urządzeń zainstalowanych w pojeździe,

określono definicje legalne takich instytucji prawnych jak „inna praca” oraz „okresy gotowości”,

określono minimalne okresy, w których kierowca prowadzący pojazd wyposażony w urządzenie rejestrujące, zgodnie z załącznikiem I oraz IB, musi być w stanie okazać, na każde żądanie funkcjonariusza służb kontrolnych wykresówki oraz kartę kierowcy, jeśli ją posiada; a także wszelkie zapisy odręczne i wydruki sporządzone przez kierowcę,

c) art. 27, określający wprowadzenie obowiązku wyposażenia pojazdów, które zostały dopuszczone do ruchu po raz pierwszy od dwudziestego dnia po dniu opublikowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w urządzenie rejestrujące, zgodnie z wymaganiami załącznika IB do rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 (obowiązek dotyczy montowania tachografów cyfrowych zamiast tachografów analogowych).

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

Oceń artykuł

Poprzedni artykułNowelizacje rozporządzenia 561/2006 WE w następstwie rozporządzenia 3820/85 EWG
Następny artykułO normach, które nie stanowią logicznego źródła informacji

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj