Strona główna Archiwalne ale ciągle przydatne Nowelizacje rozporządzenia 561/2006 WE w następstwie rozporządzenia 3820/85 EWG

Nowelizacje rozporządzenia 561/2006 WE w następstwie rozporządzenia 3820/85 EWG

904

Autor publikacji: Dr Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

 

Rozporządzenie (EWG) nr 3820/85 traci moc i zostaje zastąpione niniejszym rozporządzeniem. Niemniej jednak art. 5 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia (EWG) nr 3820/85 nadal ma zastosowanie do dnia określonego w art. 15 ust. 1 dyrektywy 2003/59/WE.

Rozporządzenie 561/2006 WE zastąpiło wcześniej obowiązujące rozporządzenie 3820/85/EWG. To zaś zastąpiło pierwsze rozporządzenie określające normy okresu prowadzenia pojazdów z 25 marca 1969 o symbolu 543/69 EWG. Na obszarze wykraczającym poza kraje „starej” unii (EWG), obowiązywać miały przepisy umowy AERT z 1970 roku. W zakresie odnoszącym się do regulacji zagadnień związanych z funkcjonowaniem tachografów obowiązuje rozporządzenie 3821/85 EWG (ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia 1360/2002 WE), które zastąpiło rozporządzenie 1463/70 EWG.

Legislator unijny zastrzegł jednak, iż nadal zachowują moc uregulowania rozporządzenia 3821/85 EWG odnoszące się do:

a) minimalnego wieku kierowców w przewozie rzeczy,

b) minimalnego wieku kierowców w przewozie osób.

W art. 5 określono, że:

1. Minimalny wiek kierowców zatrudnianych przy przewozie rzeczy wynosi:

a) dla pojazdów, łącznie, gdy taki przypadek ma miejsce, z przyczepami lub naczepami, o dopuszczalnym maksymalnym ciężarze nie przekraczającym 7,5 ton na ukończone 18 lat;

b) dla pozostałych pojazdów: – 21 ukończonych lat, lub − 18 ukończonych lat, pod warunkiem, Że zainteresowana osoba posiada świadectwo kwalifikacji zawodowych, uznane przez jedno z Państw Członkowskich i potwierdzające, ze osoba ta ukończyła kurs dla kierowców pojazdów przeznaczonych do przewozu rzeczy transportem drogowym, będące w zgodzie z zasadami Wspólnoty odnośnie minimalnego poziomu szkolenia dla kierowców transportu drogowego.

2. Każdy kierowca zatrudniony przy przewozie osób musi mieć ukończone 21 lat. Każdy kierowca zatrudniony przy przewozie osób na trasach w promieniu powyżej 50 km od normalnej bazy musi także spełniać jeden z następujących warunków:

a) musi mieć przepracowany co najmniej jeden rok przy przewozie rzeczy jako kierowca pojazdów o dozwolonej dopuszczalnej masie przekraczającym 3,5 ton;

b) musi mieć przepracowany co najmniej jeden rok jako kierowca pojazdów służących do wykonywania usług przewozu osobowego na trasach w promieniu nie przekraczającym 50 km od miejsca normalnej bazy pojazdu lub innego typu usług przewozu osobowego nie podlegających niniejszemu rozporządzeniu, pod warunkiem, że właściwy organ uzna, że wykonując to zdobył konieczne doświadczenie;

c) musi posiadać świadectwo kwalifikacji zawodowych uznane przez jedno z Państw Członkowskich potwierdzające, że osoba ta ukończyła kurs dla kierowców pojazdów przeznaczonych do przewozu drogowego osób, będące w zgodzie z zasadami Wspólnoty dotyczącymi minimalnego poziomu szkolenia dla kierowców transportu drogowego.

4. Kierowca zatrudniony przy przewozie osób nie podlega warunkom określonym w ust. 2 lit. a), b) i c)akapit drugi, jeśli do dnia l października 1970 r. wykonywał ten zawód, przez co najmniej jeden rok.”

Zasady określone w art. 5 ust. 1, 2, 4 obowiązują do dnia wskazanego w artykule 15 ust. 1 dyrektywy 2003/59/WE. Określa on, że w art. 5 rozporządzenia (EWG) nr 3820/85 wprowadza się następujące zmiany:

a) uchyla się ust. 1 z mocą od dnia 10 września 2009 r.,

b) uchyla się ust. 2 i 4 z mocą od dnia 10 września 2008 r.

W zakresie odnoszącym się do szkoleń okresowych kierowców art. 15 ust. 1 dyrektywy 2003/59/WE określił, że dyrektywa 76/914/EWG traci moc z dniem 10 września 2009 r. Przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne przyjęte w celu wykonania dyrektywy 76/914/EWG przestają obowiązywać: z dniem 10 września 2008 r. w odniesieniu do kierowców pojazdów do przewozu drogowego osób, z dniem 10 września 2009 r. w odniesieniu do kierowców pojazdów do przewozu drogowego rzeczy.

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here