Strona główna 561/2006 WE i AETR Nowelizacje rozporządzenia 561/2006 WE – rozwinięcie

Nowelizacje rozporządzenia 561/2006 WE – rozwinięcie

5844
0
5/5 (5)

Autor publikacji: Dr Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

Nowelizacje rozporządzenia 561/2006 WE – rozwinięcie. W rozporządzeniu (WE) nr 2135/98 wprowadza się następujące zmiany: 1. Artykuł 2 ust. 1 lit. a) otrzymuje następujące brzmienie:

1. a) Od dwudziestego dnia po dniu opublikowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego i zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) nr 2135/98 (*) pojazdy dopuszczone do ruchu po raz pierwszy będą wyposażane w urządzenie rejestrujące zgodnie z wymaganiami załącznika IB do rozporządzenia (EWG) nr 3821/85. (*) Dz.U. L 102 z 11.4.2006, str. 1.” L 102/12 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 11.4.2006

2. Artykuł 2 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

2. Państwa Członkowskie zastosują środki niezbędne dla umożliwienia im wydania kart kierowców najpóźniej w dwudziestym dniu od dnia publikacji rozporządzenia (WE) nr 561/2006.”.

Odnośnie do nowelizacji określonej w art. 2 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2135/98 WE, należy na podstawie omawianego uregulowania zauważyć, iż doszło do urzeczywistnienia rewolucyjnej zmiany w zakresie sposobu dokumentowania okresów prowadzenia, przerw i odpoczynków, przez kierowców oraz przedsiębiorstwa transportowe. Sprowadzała się ona do wdrożenia tachografów cyfrowych, które „uszczelniły” system dokumentowania aktywności kierowcy (pośrednio także i samego pojazdu). W skutek przedmiotowej zmiany doszło także do „uszczelnienia” systemu kontroli.

Nie można jednak powiedzieć, aby wdrożenie systemu cyfrowego systemu kontroli skutkowało pełną eliminacją nadużyć w zakresie dokumentowania okresów aktywności kierowców.

Tachografy cyfrowe, choć znacznie precyzyjniejsze w zapisach aktywności (głównie z uwagi na dublowaniu tego samego zapisu na karcie kierowcy oraz równolegle w pamięci tachografu), nie wyeliminowały wszystkich przypadków zmierzających do ominięcia prawidłowości zapisu. Jest tak zasadniczo z dwóch powodów:

a) tachograf cyfrowy identyfikuje kierowcę na poziomie karty kierowcy, tak więc bezprawne założenie przez kierowcę karty innego kierowcy powoduje, że tachograf definiuje w pojeździe odrębnego kierowcę i to do niego przyporządkuje okresy aktywności, nawet jeśli właściciel karty przebywa poza pojazdem,

b) funkcjonowanie tachografu cyfrowego nadal opierało się na pojedynczym źródle sygnału z tzw.: cewki tzw.: impulsatora („czujnika ruchu” – o którym mowa w dziale: „DEFINICJE” lit. y) rozporządzenia 1360/2002 WE).

Warto zauważyć, że istnieje szereg sposobów (wyłączniki elektroniczne, magnez), na wyłączenie impulsatora. Wyłączenie impulsatora skutkuje zaprzestaniem podawania sygnału „start – stop”, służącego do zdefiniowania aktywności („start”) lub zaprzestania aktywności („stop”). W takim przypadku nie sposób ustalić, czy pojazd znajdował się w ruchu, ponieważ tachograf nie rejestruje ruchu z uwagi na brak sygnału.

Dopiero na mocy Załącznika do ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) nr 1266/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. dostosowującego po raz dziesiąty do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym, wprowadzono istotną zmianę w W ROZDZIALE III (FUNKCJE I WYMAGANIA).

W pkt. 3.1 Po wymaganiu 019 dodano wymaganie wymaganie 019a. Określiło ono niezwykle istotną kwestię, a mianowicie, że: „W celu wykrycia manipulowania danymi dotyczącymi ruchu informacje z czujnika ruchu są potwierdzane przez informacje dotyczące ruchu pojazdu pochodzące z co najmniej jednego źródła niezależnego od czujnika ruchu.”

Oznacza to, że każdy z tachografów cyfrowych wyprodukowanych po 1 października 2011 roku musi pobierać sygnał ruchu z co najmniej dwóch źródeł. Oznacza to w praktyce istotne utrudnienie w wyłączeniu tachografu i zafałszowaniu rejestracji danych. Na tym etapie można jeszcze wspomnieć, że niezwykle istotnym elementem, nie stanowiącym formalnie systemu monitoringu okresów prowadzenia pojazdów ale mający istotny wpływ na monitorowanie aktywności kierowców (a zwłaszcza pojazdów), są elektroniczne systemy poboru opłat drogowych, rejestrujące ruch pojazdów.

Odnośnie do nowelizacji określonej w art. 2 ust. 2, należy zauważyć, że źródłem prawa w przedmiotowym zakresie na gruncie prawa polskiego jest ustawa o systemie tachografów cyfrowych, natomiast jednostką organizacyjną odpowiedzialną za emisję kart kierowców została Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych.

 

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

Oceń artykuł

Poprzedni artykułNowelizacje rozporządzenia 561/2006 WE – rozdział VI
Następny artykułNowelizacje rozporządzenia 561/2006 WE w następstwie rozporządzenia 3820/85 EWG

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj