Strona główna Aktualności Dnia Jak uchronić się przed utratą dobrej reputacji?

Jak uchronić się przed utratą dobrej reputacji?

3596
0
5/5 (12)

Nadzór prawny i merytoryczny: Dr Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

Jak uchronić się przed utratą dobrej reputacji? W związku z wprowadzeniem 30 listopada 2017 r. Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego na mocy ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie Ustawy o transporcie drogowym znacznie zwiększyło się prawdopodobieństwo utraty dobrej reputacji przez wiele firm transportowych. Informacje wskazane w rejestrze można zaszeregować do trzech kategorii:

– przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;

– poważnych naruszeń, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia 1071/2009;

– osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy do czasu przywrócenia dobrej reputacji, zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia 1071/2009.

Jak uchronić się przed utratą dobrej reputacji?

Pełna lista naruszeń została wyartykułowana punktowo w załączniku nr IV do rozporządzenia 1071/2009 oraz rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403 z dnia 18 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie 1071/2009.

Natomiast wśród tych, które należą do grupy najpoważniejszych naruszeń zakwalifikowane zostały m.in.:

– brak tachografu lub ogranicznika prędkości lub korzystanie z nielegalnego urządzenia, które może zmieniać zapisy w urządzeniach rejestrujących lub ograniczniku prędkości, lub fałszowanie wykresów, lub danych pobranych z tachografu lub karty kierowcy;

– posługiwanie się przez kierowcę sfałszowaną kartą kierowcy; kartą, której nie jest posiadaczem lub którą otrzymał na podstawie fałszywych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów;

które to jak powszechnie wiadomo są niestety niezwykle często praktykowane przez przedsiębiorstwa transportowe, nierzadko bez wiedzy samego pracodawcy. W obecnym stanie prawnym „odkrycie” przez kontrolę takiego stanu rzeczy może doprowadzić nawet do utraty dobrej reputacji przez przedsiębiorstwo transportowe, co oczywiście wiąże się z brakiem możliwości realizowania beneficjów wynikających z licencji transportowej. Jest to sytuacja, w której właściciel przedsiębiorstwa boryka się z problemem w postaci prowadzonego postępowania administracyjnego, a pracownik musi się liczyć z możliwością nagłej utraty pracy.

Warto mieć również na względzie, że naruszenia popełniane poza granicami naszego kraju, a które zostały stwierdzone przez zagraniczne inspekcje kontrolne, również mogą stanowić podstawę do wszczęcia powyższego postępowania. Rejestr jest bowiem częścią ogólnoeuropejskiej bazy danych nazwaną European Register of Road Transport Undertakings (ERRU).

Odnosząc się zatem do powyższego, przenosząc to na grunt niezwykle często pojawiających się kontroli i automatycznie wszczynanych postępowań w przedmiocie utraty dobrej reputacji, wskazujemy, że należy dołożyć należytej staranności w weryfikację zasad poruszania się pojazdami przez kierowców realizujących transport w danym przedsiębiorstwie, a także weryfikować warunki techniczne pojazdu oraz niezbędną dokumentację.

Kancelaria Prawna Viggen sp. j. w ostatnim okresie prowadziła znaczną ilość powyżej przytaczanych postępowań administracyjnych, będących skutkiem nałożonych decyzji. Niejednokrotnie zauważonym przez naszych prawników problemem jest kwestia niezwykle częstego dopuszczenia się przez kierowców naruszenia w postaci użycia cudzej karty kierowcy czy nierejestrowania za pomocą urządzenia rejestrującego lub cyfrowego urządzenia rejestrującego na wykresówce lub karcie kierowcy wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi. Zwracam zatem szczególną uwagę na tego rodzaju naruszenia, bowiem ich skutek jak już wyżej wskazano może doprowadzić do całkowitego zamknięcia przedsiębiorstwa transportowego. W związku z powyższym niezwykle istotne jest weryfikowanie pracy kierowców, systematyczne szkolenie ich z zasad wprowadzonych na mocy nowych uregulowań, a także odpowiednie opisywanie ewentualnych przekroczeń czasu jazdy pracy kierowcy.

W dotychczas prowadzonych przez nas postępowaniach udało nam się w 100% „uratować” wszystkie przedsiębiorstwa dzięki niemal natychmiastowo wprowadzonym procedurom naprawczym, które polegały na uruchomieniu czynności audytorskich. Natomiast wciąż wydaje się, że przedsiębiorstwa transportowe nie są do końca świadome możliwych konsekwencji naruszeń określonych w wyżej wskazanym unormowaniu. Audyt stanowi kompleksową weryfikację absolutnie wszystkich elementów prowadzonego przedsiębiorstwa od dokumentacji pracowniczej poprzez dokumentację transportową kierowców, dokumentację pojazdów, dokumentację przedsiębiorstwa po czas pracy. Dzięki temu daje nam to możliwość weryfikacji wszystkiego i jesteśmy w stanie zaproponować odpowiednie rozwiązania dyscyplinujące naganne zachowania kierowców, których realizację można wprowadzić w określonych przepisach prawa terminach.

Dzięki wprowadzeniu wszystkich zalecanych przez Kancelarię Prawną Viggen sp. j. rozwiązań i tym samym zlikwidowanie wszelkich nieprawidłowości w przedsiębiorstwie, o których nierzadko nie mają pojęcia sami właściciele można wystąpić o rekomendację od Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „Najlepsza Droga”, które to po weryfikacji prawidłowości wprowadzonych zaleceń może wydać przedmiotową rekomendację, a ta stanowić może potwierdzenie prawidłowo działającego przedsiębiorstwa i wprowadzonej procedury naprawczej. Rekomendacja ta stanowi niezwykle ważne potwierdzenie panujących procedur, bowiem wydawana jest jedynie w sytuacji prawidłowego działania wszystkich elementów i wprowadzonych zaleceń. Dlatego też GITD często występuje do przedmiotowego Stowarzyszenia o wydanie opinii w przedmiocie przedsiębiorstwa, wobec którego prowadzone jest postępowanie.

W przypadku stwierdzenia już pierwszego najpoważniejszego naruszenia (NN) wobec przedsiębiorstwa musi zostać wszczęte postępowanie administracyjne o utratę dobrej reputacji, bez której jak wiadomo nie można realizować beneficjów wynikających z licencji transportowej.

Natomiast w przypadku stwierdzenia średnio 2 bardzo poważnych naruszeń (BPN) na kierowcę w ujęciu sumy kierowców zatrudnionych w okresie ostatniego roku, wobec przedsiębiorcy musi zostać uruchomione postępowanie administracyjne o okresową utratę 20% wypisów.

Poważne naruszenia (PN) i bardzo poważne naruszenia (BPN) jeżeli popełniane są wielokrotnie uznawane są wówczas za poważniejsze. Przy obliczaniu częstotliwości występowania wielokrotnych naruszeń brane są pod uwagę następujące czynniki:

  1. wagę naruszenia (PN lub BPN);
  2. czas kontroli (okres przynajmniej roku od daty);
  3. liczbę kierowców wykonujących operacje transportowe, którymi kieruje zarządzający transportem (średnio na rok).

Maksymalna częstotliwość poważnych naruszeń, powyżej której uznawane są za poważniejsze ustalana jest w następujący sposób:

3 PN/na kierowcę/na rok = 1BPN

3BPN/na kierowcę/na rok = uruchomienie procedury w sprawie oceny utraty dobrej reputacji.

Jeśli jesteś zainteresowany sprawdzeniem poziomu zagrożenia w swoim przedsiębiorstwie transportowym wyślij nam pliki DDD, wówczas wygenerujemy raport KREPT w naszym autorskim oprogramowaniu VTS specjalnie przystosowanym do wprowadzonych unormowań, który to pozwoli określić poziom bezpieczeństwa przedsiębiorstwa.

Jeśli jesteś zainteresowany audytem prawnym całego przedsiębiorstwa, który pozwoli zweryfikować prawidłowość procedur skontaktuj się z nami: (12) 637 24 57 lub 509 982 577, e-mail: biuro1@viggen.pl.

 

Anna Nieć-Mrzygłód

Prawnik

Kierownik Działu Silnik Prawny, zleceń zewnętrznych, optymalizacji oraz rozliczeń wynagrodzeń kierowców

Kancelaria Prawna Viggen sp.j.

 

 

 

 Zobacz  także:

 

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.)

Oceń artykuł

Poprzedni artykułKorzystanie z niehomologowanego tachografu jako przyczyna wystąpienia najpoważniejszego naruszenia NN
Następny artykułKolejny przewóz na dwóch kartach, czyli NN i utrata licencji?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj