Strona główna Aktualności Dnia MIR: przepisy techniczno-budowlane dróg publicznych do zmiany

MIR: przepisy techniczno-budowlane dróg publicznych do zmiany

158
UDOSTĘPNIJ

W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju toczą się prace zmierzające do poważnych zmian w przepisach techniczno-budowlanych dla dróg publicznych. Wynikają one z doświadczeń stosowania dotychczasowych przepisów, jak również z permanentnego wzrostu natężenia ruchu. Regulacja mają być bardziej ramowe, ale zapewniać spójność sieci drogowej w kraju – informuje Polski Kongres Drogowy.

Przedstawiciel Departamentu Dróg i Autostrad MIR Grzegorz Kuczaj poinformował, że resort odpowiedzialny za transport zdaje sobie sprawę z niedoskonałości obecnego systemu przepisów. Składa się na to wiele przyczyn: czasochłonny proces legislacji na poziomie krajowym i notyfikowanie zmian w Unii Europejskiej nie nadążają za szybkim postępem wiedzy i rozwojem technologii. Widoczne są bariery w przepływie wyników badań naukowych i rozwiązań opracowywanych przez specjalistów do ministra, który wydaje przepisy techniczno-budowlane. Przepisy nie uwzględniają dużego zróżnicowania inwestycji drogowych ze względu na takie czynniki jak warunki terenowe, środowiskowe, uwarunkowania ruchowe. Zamiast zróżnicowanych rozwiązań mamy sztywne podejście do wymagań takich jak klasa drogi, prędkość projektowa czy przechodzenie przez teren zabudowany. Na wiele z tych niedoskonałości zwracają uwagę zarządcy dróg czy środowisko projektantów.

Duże zmiany w systemie przepisów techniczno-budowlanych spowoduje przyjęcie Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, nad którym prace prowadzone są w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego od 2012 roku. Zgodnie z zapowiedziami, gotowy projekt Kodeksu ma zostać zaprezentowany w listopadzie br., a jesienią 2015 r. miałby zostać uchwalony. Środowisko drogowe zgłaszało wiele zastrzeżeń do wstępnych założeń Kodeksu, również – jak poinformował G. Kuczaj – Departament Dróg i Autostrad przekazał swoje uwagi. Podstawowe zastrzeżenie było takie, że Kodeks wciąż koncentruje się na budynkach, a za słabo uwzględnia inne budowle, realizowane liniowo – jak drogi. Przykładem jest też 434 Kodeksu mówiąca, że „Warunki usytuowania obiektu budowlanego na działce budowlanej określają standardy urbanistyczne”. Jakie standardy urbanistyczne mają określać usytuowanie drogi w pasie drogowym? Bardzo niejasny jest też zapis tezy 436, mówiącej że „Podstawowe warunki techniczne obiektów budowlanych mogą być ustalone wyłącznie w sposób zgodny z zasadą proporcjonalności, tj. w zakresie niezbędnym i minimalnie koniecznym w stosunku do celów określonych Kodeksem oraz w zakresie w nim wskazanym”.

Kodeks nie uchyli ustawy o drogach publicznych, przestaną natomiast obowiązywać prawo budowlane czy ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych i akty niższego rzędu wydane na ich podstawie. Konieczne będzie jednak daleko idące dostosowanie ustawy o drogach publicznych. Chodzi tu – zapowiedział przedstawiciel MIR – o uregulowanie takich kwestii jak: relacje miedzy opasem drogowym a nieruchomościami do niego przyległymi, warunki powiązań (dostępność drogi), w tym lokalizacja zjazdów, węzłów i skrzyżowań. Uregulowania wymaga szerokość pasów drogowych, kształtowanie linii rozgraniczających, odległości innych budowli od pasa drogowego. Generalnie istnieje potrzeba wzmocnienia roli takich wymagań w procesie planowania przestrzennego.

Zmian wymagają także rozporządzenia o warunkach technicznych. Wątpliwości budzi przede wszystkim fakt, że wydawane są osobne rozporządzenia dla dróg publicznych, dla obiektów inżynierskich oraz dla autostrad płatnych. W wielu przypadkach konieczne jest występowanie do Ministerstwa o odstępstwa od warunków zapisanych w rozporządzeniach. Znacznie racjonalniej byłoby dawać w rozporządzeniu podstawowe warunki techniczne (parametry) a więcej określać poprzez wytyczne do projektowania. Regulacje powinny mieć charakter ramowy („od-do”) i zapewniać spójność sieci drogowej na terenie całego kraju, szczególnie w zakresie parametrów technicznych i dawać bezpieczeństwo użytkownikom.

Jak poinformował przedstawiciel MIR, w ramach tych prac 12 lutego weszło w życie rozporządzenie (wydane na wniosek Ministra Administracji i Cyfryzacji) umożliwiające sytuowanie telekomunikacyjnych linii kablowych i kanalizacji kablowej w pasach drogowych dróg publicznych poza terenem zabudowanym. Pod koniec marca do prac legislacyjnych zostanie skierowany projekt dwóch rozporządzeń. Jedno z nich umożliwi stosowanie na drogach publicznych przekroju „2+1” z trwałym rozdzieleniem kierunków ruchu za pomocą dwustronnej bariery ochronnej, a drugie – projektowanie dróg niższych klas na naciski 11,5 t. Przygotowywana jest także zmiana dwóch rozporządzeń w zakresie wymagań dla konstrukcji nawierzchni jezdni.

Prezentacja „Kierunki zmian w przepisach techniczno-budowlanych dla dróg publicznych. Tezy do dyskusji” została wygłoszona 27 lutego br w Krakowie, podczas II Forum Specjalistycznego „Bariery 2014”. Organizatorem Forum było Wydawnictwo Czasopism Specjalistycznych Media Pro, a Polski Kongres Drogowy był jednym z patronów honorowych konferencji.  

 

Źródło: rynekinfrastruktury.pl

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy
UDOSTĘPNIJ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here