Strona główna Aktualności Dnia Nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych...

Nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw – porównanie z aktualnym stanem prawnym

1049
0
5/5 (2)

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Jutro (30.11.2021 r.) o godz. 10:00 projekt będzie rozpatrywany na posiedzeniu komisji prawniczej, która odbędzie się w formie telekonferencji.

Zgodnie z Regulaminem pracy Rady Ministrów, Komisja prawnicza ocenia projekt ustawy oraz projekt rozporządzenia pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym, w szczególności zgodność przepisów projektu z obowiązującym systemem prawa i zasadami techniki prawodawczej, jak również uwzględnienia opinię Rady Legislacyjnej oraz poprawność językową. Zagadnienia prawne, które wyłoniły się w trakcie rozpatrywania projektu, komisja prawnicza rozstrzyga w drodze uzgodnienia. W razie nieuzgodnienia rozstrzygnięcia przewodniczący może:
1) samodzielnie rozstrzygnąć zagadnienie prawne;
2) poddać zagadnienie prawne pod głosowanie i rozstrzygnąć je z uwzględnieniem opinii większości członków komisji prawniczej.

Nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw zakłada wiele ważnych zmian zarówno w ustawie o transporcie drogowym jak i w ustawie o czasie pracy kierowców. Prace nad projektem w ramach komisji prawniczej są jednym z ostatnich etapów procesu legislacyjnego. Oczekujemy, że w najbliższym czasie projekt trafi pod obrady Sejmu.

Przedstawiamy wykaz najważniejszych zmian, które uwzględnia nowy projekt: 

W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919 i 1005) wprowadza się następujące zmiany:

LICENCJA WSPÓLNOTOWA

  • Art. 3. 1. Przepisów ustawy nie stosuje się do przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów:

(…)

AKTUALNIE:

2) o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy;

W PROJEKCIE:

2) o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony:
a) w krajowym transporcie drogowym rzeczy w przypadku, gdy przedsiębiorca wykonuje wyłącznie krajowy transport drogowy rzeczy,
b) w niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy;”,
b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
„2a) o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 tony w transporcie drogowym rzeczy;”;

ZMIANA DEFINICJI BAZY EKSPOLOATACYJNEJ

  • Art. 4. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

AKTUALNIE:

21a) baza eksploatacyjna – miejsce wyposażone w odpowiedni sprzęt techniczny i urządzenia techniczne umożliwiające prowadzenie działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład której wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów: miejsce postojowe, miejsce załadunku, rozładunku
lub łączenia ładunków, miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów;

W PROJEKCIE:

21a) baza eksploatacyjna – miejsce przystosowane do prowadzenia działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły:
a) którego wielkość jest dostosowana do co najmniej połowy liczby pojazdów będących w dyspozycji przewoźnika drogowego, w przypadku posiadania kilku baz eksploatacyjnych wówczas łączna wielkość powinna być dostosowana do co najmniej połowy liczby pojazdów będących w dyspozycji przewoźnika,
b) w skład której wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów: miejsce postojowe, miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków, miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów;”;

NOWY TARTFIKATOR KAR

Nieokazanie:

1.1. wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

200

1.2. wypisu z licencji

500

10.2 BPN

11.2 BPN

1.3. świadectwa kierowcy

150

10.4 PN

1.4. zapisów odręcznych i wydruków za dni podlegające kontroli, karty kierowcy, jeżeli kierowca posiada taką kartę

500

2.22 BPN

2.23 BPN
2.24 BPN

1.4a. 1 wykresówki za dzień podlegający kontroli2a)

500

2.21 BPN

1.4b. od 2 do 15 wykresówek za dni podlegające kontroli2a)

1000

2.21 BPN

1.4c. powyżej 15 wykresówek za dni podlegające kontroli2a)

1500

2.21 BPN

1.5. zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w międzynarodowym transporcie drogowym lub zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w międzynarodowym transporcie drogowym lub wypisów z tych zezwoleń

150

11.4 PN

1.6. wymaganych przy przewozie zwierząt określonych w przepisach rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005

150

12.5 PN

1.7. innego wymaganego w związku z wykonywanym przewozem drogowym dokumentu, o którym mowa w art. 87 ustawy o transporcie drogowym

200

2a) Kary pieniężne określone w lp. 1.4a, 1.4b i 1.4c nie podlegają sumowaniu.

b) lp. 2 otrzymuje brzmienie:

2.

Nieokazanie danych z karty kierowcy

500

2.22 BPN

c) w lp. 5 dodaje się pkt 5.7 w brzmieniu:

5.7. Wykorzystywanie w pojeździe lub w miejscu zakwaterowania niewyposażonym w odpowiednią infrastrukturę noclegową i sanitarną regularnego tygodniowego okresu odpoczynku lub dowolnego tygodniowego okresu odpoczynku trwającego ponad 45 godzin wykorzystywanego jako rekompensata za skrócone tygodniowe okresy odpoczynku

50

d) w lp. 7:

– pkt 7.7 i 7.8 otrzymują brzmienie:

7.7. Nieuzasadnione użycie kilku wykresówek w ciągu tego samego 24-godzinnego okresu – za każdy dzień

500

2.13 BPN

7.8. Używanie wykresówki powyżej okresu, na jaki jest przeznaczona, wraz z utratą danych – za każdą wykresówkę

500 nie więcej niż 1000

2.15 BPN

– pkt 7.10-7.12 otrzymują brzmienie:

7.10. Okazanie podczas kontroli brudnej lub uszkodzonej wykresówki lub karty kierowcy, z nieczytelnymi danymi – za kartę lub każdą wykresówkę

500

2.16 BPN

7.11. Nieumieszczenie na wykresówce lub wydruku wymaganych wpisów lub umieszczenie na wykresówce lub wydruku nieczytelnych wpisów ręcznych – za każdą wykresówkę lub za każdy wydruk

100 za każdy brak wpisu nie więcej niż 500 za jedną wykresówkę lub jeden wydruk

2.17 BPN

7.12. Okazanie podczas kontroli wykresówki, wydruku z tachografu lub karty kierowcy, które nie zawierają wprowadzonych ręcznie bądź automatycznie wszystkich wymaganych danych dotyczących okresów aktywności kierowcy lub symbolu państwa miejsca rozpoczęcia lub zakończenia dziennego okresu pracy lub symbolu państwa, którego granicę kierowca przekroczył – za każdy dzień podlegający kontroli

100

2.23 BPN

– pkt 7.15 otrzymuje brzmienie:

7.15. Wykonywanie przewozu drogowego przez kierowcę nieposiadającego wymaganych zapisów odręcznych i wydruków z tachografu w przypadku uszkodzenia karty kierowcy, jej niesprawności lub nieposiadania – za każdy brakujący wydruk

500

2.26 BPN

– pkt 7.19 otrzymuje brzmienie:

7.19. Posługiwanie się przez kierowcę kartą kierowcy, która została wydana na podstawie fałszywych oświadczeń lub podrobionych lub przerobionych dokumentów

2000

2.6 NN

37) w załączniku nr 3:

a) w lp. 1:

– pkt 1.1 otrzymuje brzmienie:

1.1. Wykonywanie transportu drogowego bez wymaganego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub bez wymaganej licencji innej niż licencja wspólnotowa

12 000

– po pkt 1.1 dodaje się pkt 1.1a w brzmieniu:

1.1a. Wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji wspólnotowej

12 000

10.1 NN

11.1 NN

– po pkt 1.7 dodaje się pkt 1.7.1 w brzmieniu:

1.7.1. Niedokumentowanie, nieprzechowywanie w lokalu przedsiębiorstwa lub nieokazanie do kontroli dokumentów potwierdzających spełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 8a rozporządzenia (WE) nr 561/2006 – za każdego kierowcę

150

– pkt. 1.8. otrzymuje brzmienie:

1.8. Uzależnienie wynagrodzenia kierowcy od liczby przejechanych kilometrów, szybkości dostawy lub ilości przewiezionego ładunku, jeżeli ich stosowanie mogłoby zagrażać bezpieczeństwu na drogach lub zachęcać do naruszenia przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006

– od każdego kierowcy

8000

1.32 BPN

– pkt 1.12 otrzymuje brzmienie:

1.12. Niewyposażenie kierowcy w:

1) wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

500

2) wypis z licencji

500

10.2 BPN

11.2 BPN

3) wypis z zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w międzynarodowym transporcie drogowym lub wypis z zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w międzynarodowym transporcie drogowym

500

11.4 PN

4) wypis z zezwolenia innego niż w pkt 1 i 3

500

5) wypis z zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne

500

6) świadectwo kierowcy

500

10.4 PN

7) inny dokument, o którym mowa w art. 87 ustawy

o transporcie drogowym1), wymagany w związku z realizowanym przewozem –

za każdy dokument

500

– pkt 1.15 otrzymuje brzmienie:

1.15. Wykonywanie przewozu drogowego rzeczy lub osób bez obowiązkowej kwalifikacji wstępnej lub obowiązkowego szkolenia okresowego kierowcy

2000

7.1 BPN

– po pkt 1.15 dodaje się pkt 1.16.1 i 1.16.2 w brzmieniu:

1.16.1 Naruszenie wymogu dotyczącego posiadania dokumentów, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, z zastrzeżeniem art. 7b ust. 4

3000

1.16.2 Naruszenie wymogu dotyczącego posiadania siedziby w zakresie organizacji przewozów flotą pojazdów w sposób, o którym mowa w art. 5 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009

2000

b) w lp. 2 po pkt 2.22 dodaje się pkt 2.23 w brzmieniu:

2.23. Rozliczanie opłaty za przewóz osób na podstawie aplikacji mobilnej, o której mowa w art. 13b ust.1 ustawy o transporcie drogowym, niespełniającej wymagań dla kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

12 000

c) w lp. 5:

– pkt 5.1-5.4 otrzymują brzmienie:

5.1. Przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu powyżej 9 godzin w sytuacji, gdy kierowca dwukrotnie w danym tygodniu wydłużył dzienny czas prowadzenia pojazdu do 10 godzin:

1) o czas powyżej 15 minut do mniej niż 1 godziny

50

2) o czas od 1 godziny do mniej niż 2 godzin

200

1.2 PN

3) za każdą rozpoczętą godzinę od 2 godzin

300

1.3 BPN

4) za każdą rozpoczętą godzinę od 13 godzin i 30 minut

1000

1.4 NN

5.2. Przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu powyżej 10 godzin w sytuacji, gdy jego wydłużenie w danym tygodniu było dozwolone:

1) o czas do mniej niż 1 godziny

100

2) o czas od 1 godziny do mniej niż 2 godzin

200

1.5 PN

3) za każdą rozpoczętą godzinę od 2 godzin

300

1.6 BPN

4) za każdą rozpoczętą godzinę od 15 godzin

1000

1.7 NN

5.3. Przekroczenie dopuszczalnego tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu:

1) o czas powyżej 30 minut do mniej niż 4 godzin

150

2) o czas od 4 godzin do mniej niż 9 godzin

300

1.8 PN

3) o czas od 9 godzin do mniej niż 14 godzin

500

1.9 BPN

4) za każdą rozpoczętą godzinę od 14 godzin

1000

1.10 NN

5.4. Przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni:

1) o czas do mniej niż 10 godzin

300

2) o czas od 10 godzin do mniej niż 15 godzin

400

1.11 PN

3) o czas od 15 godzin do mniej niż 22 godzin i 30 minut

600

1.12 BPN

4) za każdą rozpoczętą godzinę od 22 godzin i 30 minut

1500

1.13 NN

– pkt 5.5-5.10 otrzymują brzmienie:

5.5. Skrócenie wymaganego regularnego okresu odpoczynku dziennego:

1) o czas do 1 godziny

200

2) o czas powyżej 1 godziny do 2 godzin i 30 minut

300

1.16 PN

3) za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 2 godzin i 30 minut

500

1.17 BPN

5.6. Niespełnienie wymogu dzielonego dziennego okresu odpoczynku:

1) skrócenie drugiej części odpoczynku dzielonego o czas do 1 godziny

200

2) skrócenie drugiej części odpoczynku dzielonego o czas powyżej 1 godziny do 2 godzin

300

1.20 PN

3) za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 2 godzin

500

1.21 BP

5.7. Skrócenie wymaganego skróconego okresu odpoczynku dziennego – zarówno w przypadku załogi jednoosobowej, jak i załogi kilkuosobowej:

1) o czas do 1 godziny

200

2) o czas powyżej 1 godziny do 2 godzin

400

1.18 PN

1.22 PN

3) za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 2 godzin

600

1.19 BPN

1.23 BPN

5.8. Skrócenie regularnego okresu odpoczynku tygodniowego, jeżeli jego skrócenie nie jest dozwolone:

1) o czas do 3 godzin

200

2) o czas powyżej 3 godzin do 9 godzin

400

1.26 PN

3) za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 9 godzin

500

1.27 BPN

5.9. Skrócenie wymaganego skróconego okresu odpoczynku tygodniowego:

1) o czas do 2 godzin

200

2) o czas powyżej 2 godzin do 4 godzin

500

1.24 PN

3) o czas powyżej 4 godzin

1000

1.25 BPN

5.10. Przekroczenie 6 kolejnych okresów 24-godzinnych od uprzedniego tygodniowego okresu odpoczynku:

1) o czas do mniej niż 3 godzin

500

2) o czas od 3 godzin do mniej niż 12 godzin

600

1.28 PN

3) o czas od 12 godzin

800

1.28 BPN

– po pkt 5.10 dodaje się pkt 5.10a w brzmieniu:

5.10a. Dopuszczenie do wykorzystywania przez kierowcę w pojeździe lub w miejscu zakwaterowania niewyposażonym w odpowiednią infrastrukturę noclegową i sanitarną regularnego tygodniowego okresu odpoczynku lub dowolnego tygodniowego okresu odpoczynku trwającego ponad 45 godzin wykorzystywanego jako rekompensata za skrócone tygodniowe okresy odpoczynku

50

– pkt 5.11 otrzymuje brzmienie:

5.11. Przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy:

1) o czas do mniej niż 30 minut

200

2) o czas od 30 minut do mniej niż 1 godzina i 30 minut

300

1.14 PN

3) za każde rozpoczęte 30 minut od 1 godziny i 30 minut

500

1.15 BPN

4) w międzynarodowym okazjonalnym przewozie osób, w godzinach od 2200 do 600, gdy pojazd obsługuje jeden kierowca:

a) o czas do mniej niż 1 godzina i 30 minut

300

1.31 PN

b) o czas od 1 godziny i 30 minut

500

1.31 BPN

– pkt 5.12 otrzymuje brzmienie:

5.12. Przekroczenie dopuszczalnego dobowego 10-godzinnego czasu pracy, jeżeli praca jest wykonywana w porze nocnej:

1) o czas do 1 godziny

50

2) o czas od 1 godziny do mniej niż 3 godzin

100

3.9 PN

3) za każdą rozpoczętą godzinę od 3 godzin

200

3.10 BPN

– pkt 5.13 i 5.14 otrzymują brzmienie:

5.13. Skrócenie tygodniowego okresu odpoczynku po 12 kolejnych okresach 24-godzinnych:

1) o czas do 2 godzin

200

2) o czas powyżej 2 godzin do 4 godzin

400

1.30 PN

3) za każdą godzinę powyżej 4 godzin

500

1.30 BPN

5.14. Przekroczenie 12 kolejnych okresów 24-godzinnych po uprzednim regularnym tygodniowym okresie odpoczynku:

1) o czas do mniej niż 3 godzin

200

2) o czas od 3 godzin do mniej niż 12 godzin

300

1.29 PN

3) za każdą godzinę od 12 godzin

400

1.29 BPN

– pkt 5.15-5.18 otrzymują brzmienie:

5.15. Przekroczenie maksymalnego 48-godzinnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 i art. 26c ust. 1 ustawy o czasie pracy kierowców12), w przypadku gdy niedozwolonym było jego przedłużenie do 60 godzin:

1) o czas do mniej niż 2 godzin

100

2) o czas od 2 godzin do mniej niż 8 godzin

200

3) o czas od 8 godzin do mniej niż 12 godzin

300

3.1 PN

4) za każdą rozpoczętą godzinę od 12 godzin

500

3.2 BPN

5.16. Przekroczenie maksymalnego 60-godzinnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 2 i art. 26c ust. 2 ustawy o czasie pracy kierowców12):

1) o czas do mniej niż 1 godziny

100

2) o czas od 1 godziny do mniej niż 5 godzin

200

3) o czas od 5 godzin do mniej niż 10 godzin

300

3.3 PN

4) za każdą rozpoczętą godzinę od 10 godzin

500

3.4 BPN

5.17. Skrócenie obowiązkowej przerwy w pracy w przypadku, gdy czas pracy wynosi od 6 do 9 godzin:

1) o czas do mniej niż 10 minut

100

2) o czas od 10 minut do mniej niż 20 minut

200

3.5 PN

3) o czas od 20 minut

500

3.6 BPN

5.18. Skrócenie obowiązkowej przerwy w pracy w przypadku, gdy czas pracy wynosi powyżej 9 godzin:

1) o czas do mniej niż 15 minut

100

2) o czas od 15 minut do mniej niż 25 minut

200

3.7 PN

3) o czas od 25 minut

500

3.8 BPN

– pkt 5.20 otrzymuje brzmienie:

5.20. Nieudzielenie przerwy, o której mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o czasie pracy kierowców12), kierowcom niepozostającym w stosunku pracy

500

d) w lp. 6:

– pkt 6.1.1, 6.1.2 i 6.1.3 otrzymują brzmienie:

6.1.1. Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem niewyposażonym w wymagany tachograf posiadający świadectwo homologacji typu

12 000

2.1 NN

6.1.2. Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w tachograf, przyrząd rejestrujący, czujnik ruchu, urządzenie zewnętrzne GNSS lub urządzenie wczesnego wykrywania na odległość, nieposiadające świadectwa homologacji typu lub tachograf lub powyżej wymieniony element składowy tachografu, który został podrobiony lub przerobiony

12 000

2.1 NN

6.1.3. Podłączenie do tachografu niedozwolonego urządzenia lub przedmiotu wykonanego lub przeznaczonego do celów podrabiania lub przerabiania danych rejestrowanych przez tachograf lub korzystanie z tego urządzenia lub przedmiotu

12 000

2.9 NN

– pkt 6.1.5 i 6.1.6 otrzymują brzmienie:

6.1.5. Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w tachograf, który nie został sprawdzony lub poddany przeglądowi przez warsztat posiadający zezwolenie

2000

2.2 BPN

6.1.6. Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w nieprawidłowo działający tachograf, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w lp. 6.1.1-6.1.5.

2000

2.7 BPN

– pkt 6.2.1 otrzymuje brzmienie:

6.2.1. Niewłaściwa obsługa lub odłączenie homologowanego i sprawnego technicznie tachografu, skutkujące nierejestrowaniem na wykresówce lub na karcie kierowcy aktywności kierowcy, prędkości pojazdu lub przebytej

drogi

8000

2.8 BPN

– pkt 6.3.1 otrzymuje brzmienie:

6.3.1. Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w tachograf cyfrowy przez kierowcę nieposiadającego własnej, ważnej karty kierowcy

8000

2.4 NN

– pkt 6.3.7-6.3.9 otrzymują brzmienie:

6.3.7. Okazanie brudnych lub uszkodzonych wykresówek lub karty kierowcy, z nieczytelnymi danymi – za każdą kartę lub każdą wykresówkę

200

2.16 BPN

6.3.8. Niespełnienie wymogu ręcznego wprowadzenia danych na wykresówkę lub kartę kierowcy – za każdy wpis

100

2.17 BPN

6.3.9. Niezaznaczenie przez kierowcę na wykresówce lub wykresówce dołączanej do karty kierowcy wszystkich wymaganych informacji dotyczących okresów, które nie są rejestrowane, gdy tachograf nie działa lub działa wadliwie – za każdy dzień

200

maksymalnie

2000

2.26 BPN

– pkt 6.3.11 i 6.3.12 otrzymują brzmienie:

6.3.11. Niepoprawne operowanie przełącznikiem tachografu umożliwiającym zmianę rodzaju aktywności kierowcy – za każdy dzień

200

maksymalnie

1000

2.19 BPN

6.3.12. Niewykonanie naprawy tachografu w warsztacie posiadającym zezwolenie

3000

2.25 BPN

– pkt 6.3.14 otrzymuje brzmienie:

6.3.14. Nieumieszczenie na wykresówce lub wydruku wymaganych wpisów lub umieszczenie na wykresówce lub wydruku nieczytelnych wpisów ręcznych

100 za każdy brak

wpisu

nie więcej niż

500 za jedną

wykresówkę lub

jeden wydruk

2.17 BPN

e) w lp. 9 pkt 9.2 otrzymuje brzmienie:

9.2. Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem posiadającym usterkę lub usterki układu hamulcowego, połączeń układu kierowniczego, kół, opon, zawieszenia, podwozia lub innego wyposażenia, zakwalifikowane jako niebezpieczne – za każdy pojazd

5000

5.2 NN

– w lp. 10 po pkt 10.4 dodaje się pkt 10.5 w brzmieniu:

10.5 Dopuszczenie do wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego pojazdem lub zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,5 t do 3,5 t, których dopuszczalna masa całkowita została przekroczona:

1) mniej niż 5%

500

2) co najmniej 5% i mniej niż 10%

1000

3) co najmniej 10% i mniej niż 20%

1500

3) co najmniej 20%

2000

38) w załączniku nr 4:

a) po lp. 14 dodaje się lp. 14a w brzmieniu:

14a.

Organizacja pracy uniemożliwiająca wykorzystanie przez kierowcę regularnego

tygodniowego okresu odpoczynku lub dowolnego tygodniowego okresu odpoczynku

trwającego ponad 45 godzin wykorzystywanego jako rekompensata za skrócone

tygodniowe okresy odpoczynku w miejscu zakwaterowania wyposażonym w

odpowiednią infrastrukturę noclegową i sanitarną”

50

b) w lp. 15 pkt 15.1 i 15.2 otrzymują brzmienie:

15.

Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem:

15.1. nieposiadającym ważnego aktualnego badania technicznego potwierdzającego jego zdatność do ruchu drogowego

500

5.1 NN

15.2. posiadającym usterkę lub usterki układu hamulcowego, połączeń układu kierowniczego, kół, opon, zawieszenia, podwozia lub innego wyposażenia, zakwalifikowane jako niebezpieczne

1000

5.2 NN

c) dodaje się lp. 20 w brzmieniu:

20.

Niedokumentowanie, nieprzechowywanie w lokalu przedsiębiorstwa lub nieokazanie do kontroli dokumentów potwierdzających spełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 8a rozporządzenia (WE) nr 561/2006 – za każdego kierowcę

50

W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1412) wprowadza się następujące zmiany:

NOWA DEFINICJA PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ. PODRÓŻ SŁUŻBOWA TYLKO W KRAJU

w art. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) podróż służbowa – każde zadanie służbowe wykonywane w ramach krajowych przewozów drogowych polegające na wykonywaniu, na polecenie pracodawcy:
a) przewozu drogowego poza miejscowość, o której mowa w pkt 4 lit. a, lub
b) wyjazdu poza miejscowość, o której mowa w pkt 4 lit. a, w celu wykonania przewozu drogowego.”;

Oceń artykuł

Poprzedni artykułZasady wynagradzania kierowców w transporcie międzynarodowym w Wielkim Księstwie Luksemburga
Następny artykułPortugalia wprowadza nowe obostrzenia – nawet do 800 euro za brak aktualnego testu
Specjalista w zakresie dokumentacji w Kancelarii Prawnej Viggen. Helpdesk i operator aplikacji VTS do rozliczania czasu pracy i wynagrodzeń kierowców. Masz pytania do artykułu? Skontaktuj się ze mną: ak@viggen.pl, ak@vtsproject.pl, tel. +786 137 850

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj