Strona główna Aktualności Dnia Zasady wynagradzania kierowców w transporcie międzynarodowym w Wielkim Księstwie Luksemburga

Zasady wynagradzania kierowców w transporcie międzynarodowym w Wielkim Księstwie Luksemburga

963
0
5/5 (1)

Przepisy dotyczące delegowania kierowców w transporcie międzynarodowym w Luksemburgu odnoszą się do:

    • Wykonywania przewozów kabotażowych na terytorium Luksemburga;
    • Transportu transgranicznego do/z Luksemburga.

Obecnie obowiązek sprawozdawczości w odniesieniu do delegowania i monitu przestrzegania przepisów luksemburskich, regulujących wysokość płacy minimalnej delegowanych kierowców transportu międzynarodowego, jak i dokonywanych na terenie Luksemburga przewozów kabotażowych zostają zawieszone, ze względu na trwające na poziomie europejskim dyskusje o dyrektywie KE, mającej na celu ustalenie szczegółowych zasad delegowania kierowców transportu drogowego. Stosowanie ww. przepisów w odniesieniu do sektora transportu drogowego pozostanie zawieszone do czasu transpozycji szczegółowych wytycznych na grunt prawa krajowego.

Luksemburskie prawo pracy zezwala na przepracowanie 40 godzin tygodniowo. Pracodawca może ustalić jednak przedział czasowy, tj. maksymalnie miesięczny, podczas którego godziny pracy mogą zostać wydłużone. Dzień pracy nie może jednak przekraczać 10h i 48h tygodniowo. W ramach rekompensaty za nadliczbowe godziny pracownik otrzymuje dodatkowy czas na wypoczynek czyli 1,5h za każdą przepracowaną 1h lub wyższe wynagrodzenie wyłącznie wtedy, gdy pracownik kończy stosunek pracy bez możliwości „odzyskania” nadgodzin lub gdy charakter działalności firmy wymaga wydłużonych godzin pracy – 1 dodatkowa godzina to 140 % normalnej stawki godzinowej. Praca w niedzielę jest generalnie zabroniona, chyba, że dotyczy zwolnionych od tego obowiązku sektorów.

Podstawowa kwota wynagrodzenia jest wypłacana pracownikowi raz w tygodniu lub raz na miesiąc. Nie zawiera dodatków za nadgodziny ani innych bonusów. Wynagrodzenie brutto jest natomiast sumą zarobków pracownika. Zawiera podstawowe wynagrodzenie, dodatki za nadgodziny i inne bonusy. Jest wyliczane po doliczeniu świadczeń socjalnych, a przed odjęciem podatku. Pracownik fizyczny otrzymuje swoje wynagrodzenie co najmniej dwa razy w miesiącu, w maksymalnym odstępie 16 dni. Na czas delegowania każdy pracownik delegowany musi mieć zapewnione wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej przynajmniej płacy minimalnej w Luksemburgu lub płacy ustalonej na mocy układu zbiorowego, zawartego stosowanie do zasad branży reprezentowanej przez pracodawcę, tj. przedsiębiorstwo delegujące. Należy zaznaczyć, że automatyczna indeksacja płac pracowników delegowanych następuje jedynie z odniesieniu do obowiązującej płacy minimalnej lub przedziału wynagrodzeń minimalnych w sektorze.

Przepisy prawne dot. delegowania pracowników mają zastosowanie niezależnie od sektora działalności gospodarczej. Przepisy te stosuje się wyłącznie w odniesieniu do delegowania pracowników, tj. osób pozostających w stosunku podporządkowania z tytułu zawarcia umowy o pracę, za wykonanie której pobierają wynagrodzenie.

Wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalna płaca socjalna, która w roku 2021 wynosi 2256,95 euro. W przypadku jednak pracownika wykwalifikowanego, za którego uznaje się pracownika posiadającego co najmniej pięcioletni staż stanowiskowy płaca ta musi być odpowiednio zwiększona o 20% czyli o 451,39 euro co daje w tym przypadku łącznie 2708,35 euro. Co istotne, w przypadku pracowników delegowanych do pracy na terytorium Luksemburga indeksacja dotyczy wyłącznie płacy minimalnej, a nie płacy wyższej.

W przypadku delegowania pracowników do Luksemburga, w przedmiotowym przypadku kierowców – pierwotna umowa o pracę, to jest zawarta z pracodawcą polskim jest kontynuowana, a związane z jej wykonywaniem prawa i obowiązki pozostają w mocy. Pracownik w dalszym ciągu jest zależny od systemu zabezpieczenia Państwa, w którym pracuje zwyczajowo.

Pracodawca delegując pracowników do pracy na terenie Luksemburga zobowiązany jest do zadeklarowania delegacji tego pracownika do ITM, czyli Inspekcji Pracy i Górnictwa.

W przypadku, kiedy zagraniczna firma deleguje pracowników do Luksemburga, musi przestrzegać przepisów porządku publicznego w zakresie prawa pracy, z wyłączeniem przepisów dotyczących umowy o pracę, pracy w niepełnym wymiarze godzin, umowy na czas określony.

Za pracę w trybie nocnym uznaje się każdą pracę wykonywaną pomiędzy godziną 22:00 a 6:00 i za taką pracę świadczoną w przedziale 1:00-6:00 kierowcy należy się wynagrodzenie w wysokości 125% zasadniczego za przepracowane godziny.

Zgodnie z obowiązującym prawem luksemburskim, różne stawki wynagrodzenia podlegają automatycznej korekcie w zależności od kosztów utrzymania, czyli tzw. indeksacji. W przypadku pracowników delegowanych, zasada automatycznej korekty obowiązuje tylko dla minimalnego wynagrodzenia socjalnego lub dla stawek wynagrodzenia minimalnego obowiązujących w sektorze.

Obecnie obowiązująca w Luksemburgu stawka płacy minimalnej określona została na podstawie art. L.222-9 Kodeksu pracy.

Wiek i kwalifikacje

%płacy minimalnej brutto

Stawka godzinowa w €

Wynagrodzenie miesięczne w €

18 lat + bez kwalifikacji

100%

13,04 €

2256,95 €

17-18 lat

80%

10,43 €

1808,56 €

15 do 17 lat

75%

9,78 €

1692,72 €

18 lat + wykwalifikowani

120%

15,65 €

2708,35 €

W odniesieniu do art. L-222-4 luksemburskiego kodeksu pracy pracownika wykwalifikowanego określa poziom kwalifikacji co najmniej równoważny CATP. Kierowcy z Polski uznawani będą za pracownika kwalifikowanego po co najmniej pięcioletnim stażu pracy w zawodzie.

Do delegowania pracowników do Luksemburga zalicza się:

    • Delegowanie pracownika na terytorium Wielkiego Księstwa Luksemburga, nawet na krótki lub ograniczony czas, z ramienia i pod dyrekcją przedsiębiorstw delegujących, w ramach umowy zawartej między przedsiębiorstwem delegującym i usługobiorcą z siedzibą w Luksemburgu lub wykonującego tam działalność;
    • Delegowanie, nawet na krótki lub ograniczony czas, pracownika na terytorium Wielkiego Księstwa Luksemburga, w ramach jednostki należącej do przedsiębiorstwa delegującego lub w ramach przedsiębiorstwa należącego do grupy, której przedsiębiorstwo delegujące jest częścią.

Zarejestrowane za granicą przedsiębiorstwo jest uprawnione do delegowania pracowników na terytorium Luksemburga, o ile pracownik pozostaje z tym przedsiębiorstwem w stosunku pracy w całym okresie delegowania. Delegowanie musi odbywać się w ramach umowy, opiewającej na ograniczone czasowo świadczenie konkretnych usług, zakończone w momencie wykonania czynności stanowiących przedmiot umowy.

Kancelaria Prawna Viggen sp.j.

 Czytaj także:

System IMI – jak będzie funkcjonować ujednolicona platforma do delegowania kierowców?

Oceń artykuł

Poprzedni artykułObostrzenia Covid-19 w Europie – aktualne wytyczne dla kierowców – 26.11.2021 r.
Następny artykułNowy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw – porównanie z aktualnym stanem prawnym
Specjalista w zakresie dokumentacji w Kancelarii Prawnej Viggen. Helpdesk i operator aplikacji VTS do rozliczania czasu pracy i wynagrodzeń kierowców. Masz pytania do artykułu? Skontaktuj się ze mną: ak@viggen.pl, ak@vtsproject.pl, tel. +786 137 850

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj