Strona główna Archiwalne ale ciągle przydatne Przypominamy o obowiązku odnowienia uprawnień kierowcy do września 2014 r.

Przypominamy o obowiązku odnowienia uprawnień kierowcy do września 2014 r.

1875
0
5/5 (1)

Praca zawodowego kierowcy wiąże się z koniecznością posiadania przez Pracownika  ściśle określonych kwalifikacji. Podstawowym dokumentem jest oczywiście prawo jazdy, które potwierdza możliwość powierzenia zatrudnionej osobie wykonywania zadań kierowcy. Określa ono również zakres kategorii pojazdów, do prowadzenia których pracownik posiada uprawnienie. Od tego z kolei zależy katalog innych dokumentów, których pracodawca może, a nawet powinien wymagać od osoby zatrudnianej na danym stanowisku.

Zatem, w przypadku nowo zatrudnionej osoby posiadającej prawo jazdy kategorii B, do której obowiązków należałoby prowadzenie pojazdu osobowego lub samochodu dostawczego, dokument prawa jazdy jest wystarczający, aby stwierdzić, że może ona podjąć pracę na stanowisku Kierowcy.  Inaczej jest w przypadku Kierowców dysponujących uprawnieniami kategorii C lub D, którym pracodawca zamierza zlecić przewóz osób lub rzeczy pojazdami przystosowanymi do przewozu więcej niż 9 osób lub pojazdami dostawczymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. W takiej  sytuacji pracodawca zobligowany jest żądać od kandydata na Kierowcę w danym przedsiębiorstwie przedstawienia dodatkowego dokumentu potwierdzającego ukończenie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej lub szkolenia okresowego. Dokumentem takim jest świadectwo kwalifikacji zawodowej, wydawane kierowcy, który odbył kwalifikację wstępną lub szkolenie okresowe dla danego bloku programowego, uzależnionego od posiadanej kategorii prawa jazdy.

Kwalifikacja wstępna odbywana jest przez osoby zamierzające wykonywać pracę na stanowisku zawodowego kierowcy. Dzieli się ona na część podstawową, wspólną dla wszystkich kategorii praw jazdy oraz część specjalistyczną, obejmującą odrębne bloki programowe dla przewozów osób oraz przewozów rzeczy. Co istotne przeprowadzenie części specjalistycznej kursu jest uzależnione od wcześniejszego zakończenia części podstawowej. Szczegóły dotyczące odbywania kwalifikacji wstępnej przez kandydatów na kierowców reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. nr 53, poz. 314 z późn. zm.). Określa ono program zajęć, z podziałem na zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz liczbę godzin, które należy poświęcić na realizację poszczególnych modułów.

To samo rozporządzenie reguluje kwestię szkoleń okresowych kierowców, które podobnie jak kwalifikację wstępną prowadzi się odrębnie dla kierowców wykonujących przewóz rzeczy, oraz przewozy osobowe.

Należy zwrócić szczególną uwagę na bloki programowe wyszczególnione na świadectwach kwalifikacji. Kierowca, który świadczy w przedsiębiorstwie usługi przewozu rzeczy, winien ukończyć blok programowy dla Kategorii „C”, podobnie z kierowcami przewożącymi osoby, którzy zobligowani są do ukończenia bloku programowego dla Kategorii „D” . Podstawa prawna: Ustawa o transporcie drogowym [Kursy dokształcające]:

Art.39 b.
(…)

2.Kierowca obowiązany jest uzyskać kwalifikację wstępną,
odpowiednio do pojazdu, którym zamierza wykonywać przewóz drogowy,
w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii
prawa jazdy:

1)C1, C1+E, C i C+E;
2)D1,D1+E,D iD+E

Kierowcom dosyć często zdarza się niedotrzymywanie terminów szkoleń okresowych. Należy pamiętać, że w przypadku  nieposiadania odpowiedniego dokumentu w trakcie kontroli drogowej, na osobę zarządzającą transportem w przedsiębiorstwie nakładana jest kara w wysokości 1 tys. zł , natomiast  na kierującego pojazdem bez aktualnych uprawnień – 500 zł. Zdarza się również, że taka jednorazowa kontrola może uruchomić lawinę dalszych nieprzyjemności łącznie z wkroczeniem Inspekcji do Przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorca ma bezwzględny obowiązek monitorowania dokumentacji w przedsiębiorstwie. W aktach osobowych powinny znajdować się przynajmniej kopie (podpisane za zgodność z oryginałem) wszystkich dokumentów kierowców, w tym rzecz jasna uprawnień do przewozu osób/rzeczy (również prawa jazdy).

W związku z tym, że Ignorantia iuris nocet (łac. nieznajomość prawa szkodzi), należałoby w tym miejscu rozwiać wszelkie wątpliwości co do tego kiedy kierowca winien odnowić swoje uprawnienie.  Szkolenie okresowe dotyczy wszystkich kierowców, a termin jego ukończenia, po raz pierwszy i uzyskanie wymaganego wpisu do prawa jazdy, uzależnione  jest od daty wydania prawa jazdy określonej kategorii: Zgodnie z obowiązującymi przepisami kierowcy, którzy otrzymali prawo jazdy kategorii „C” po dniu 10 września 2009 r. oraz ci którzy uzyskali prawo jazdy kategorii „D” po dniu 10 września 2008 r. są obowiązani ukończyć kurs kwalifikacji wstępnej.

Natomiast kierowcy, którzy uzyskali powyższe uprawnienia przed wyżej wymienionymi terminami tj.:

-w przypadku kategorii „C” do dnia 10 września 2009 roku
-w przypadku kategorii „D” do dnia 10 września 2008 roku

zobowiązani są odbyć pierwsze szkolenia okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia:

1) 10 września 2009 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii D1 lub D do dnia 31 grudnia 1980 r.;

2) 10 września 2010 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

a) kategorii C1 lub C do dnia 31 grudnia 1980 r.,
b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1990 r.;

3) 10 września 2011 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

a) kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1995 r.,
b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1991 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.;

4) 10 września 2012 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

a) kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1996 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.,
b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.;

5) 10 września 2013 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

a) kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.,
b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2008 r.;

6) 10 września 2014 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C
w  terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2009 r.

Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że wyżej wymienione terminy dotyczą nie tylko wymogu ukończenia szkolenia okresowego, ale również uzyskania wymaganego wpisu do prawa jazdy

1

Przykład 1. Kierowca winien był ukończyć szkolenie okresowe do dnia 10 września 2010 r.

2

Przykład 2. Kierowca winien był ukończyć szkolenie okresowe  do dnia 10 września 2013 r.

 

Przykład 3. Kierowca winien jest ukończyć szkolenie okresowe do dnia 10 września 2014 r.
Odbycie przez kierowcę kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego rejestrowane jest w centralnej ewidencji kierowców, którą podmiot wystawiający świadectwo kwalifikacji musi poinformować w ciągu 21 dni od dnia wydania tego dokumentu kierowcy. Ukończenie kwalifikacji wstępnej i szkolenia okresowego odnotowywane jest także w krajowym prawie jazdy, wydawanym kierowcy na 5-letnie okresy.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze szkoleniami okresowymi Kierowców, bądź innymi zagadnieniami związanymi z prawem transportowym, polecamy kontakt z Prawnikami Kancelarii Prawnej Viggen Sp. j.

Adriana Kominowska

Kancelaria Prawna Viggen sp.j.

 

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

 

Oceń artykuł

Poprzedni artykułGwarancja TIR w Federacji Rosyjskiej przedłużona
Następny artykułPrzewoźnicy chcą zamykać biznes

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj