Strona główna Aktualności Dnia Płaca minimalna w Luksemburgu

Płaca minimalna w Luksemburgu

6443
0
4.69/5 (13)

§ PODSTAWY PRAWNE §

Dział ds. Delegacji w ITM, związany z Departamentem Prawa Pracy jest odpowiedzialny za monitorowanie transgranicznego delegowania pracowników w Luksemburgu.

Przepisy dotyczące delegowania pracowników w ramach świadczenia usług dotyczą:

 1. KABOTAŻU – odbywającego się w Luksemburgu

 2. TRANSPORTU MIĘDZYNARODOWEGO

  Tranzyt jest wyjęty spod ustawodawstwa.

WAŻNE: W chwili obecnej nastąpiło zawieszenie:

 • obowiązków sprawozdawczych w zakresie oddelegowania pracowników do Luksemburga;

 • weryfikacji przestrzegania luksemburskich przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia dla kierowców na transgraniczny transport towarów lub osób w zakresie przewozów kabotażowych odbywających się w Luksemburgu i transportu transgranicznego, który ma miejsce z lub do Luksemburga.

  *sytuacja ta spowodowana jest dyskusją nad wnioskiem Komisji Europejskiej dotyczącym dyrektywy w sprawie ustanowienia szczegółowych przepisów dotyczących delegowania maszynistów w sektorze transportu drogowego na szczeblu europejskim. Przepisy dotyczące oddelegowania zostały zawieszone w sektorze transportu drogowego do czasu transpozycji do prawa luksemburskiego przepisów w tym zakresie.

Według ITM spółka, której siedziba znajduje się za granicą może delegować swoich pracowników na terytorium Luksemburga pod warunkiem, że istnieje powiązanie robocze między firmą wysyłającą a pracownikiem w okresie oddelegowania. Oddelegowanie musi nastąpić w ramach umowy o świadczenie usług dla określonego przedmiotu lub czynności, która jest ograniczona w czasie i kończy się wraz z wypełnieniem przedmiotu zamówienia. Stosowanie przepisów ustawowych dotyczących delegowania pracowników na terytorium Luksemburga ma na celu ochronę przed dyskryminacją pod względem zatrudnienia, płacy, oraz warunków pracy.

Przepisy prawne dotyczące oddelegowania mają skutek terytorialnego stosowania luksemburskiego prawa pracy w odniesieniu do wszystkich pracowników delegowanych. Każdy oddelegowany pracownik musi otrzymać co najmniej minimalną płacę socjalną obowiązującą w Luksemburgu, lub wynagrodzenie odpowiadające umowie zbiorowej.

WAŻNE: Osoba prowadząca działalność na własny rachunek nie musi dokonywać zgłoszenia do ITM.

Organami nadzorczymi odpowiadającymi za spełnienie warunków związanych z oddelegowaniem są:

 • ITM

 • Administracja Celna

 • Administracja Akcyzowa

  WAŻNE: Każdy z tych organów nadzorczych uprawniony jest z osobna do monitorowania przepisów dotyczących delegowania pracowników.

  WAŻNE: Pracodawca ma obowiązek powiadomić o nadgodzinach odbytych przez pracownika delegowanego ITM poprzez formularz wysłany pocztą elektroniczną.

 

OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIOWY/zgłoszenie oddelegowania pracownika

Zgłoszenie oddelegowania pracownika odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej pod adresem https: //guichet.itm.lu/edetach/

Elementy niezbędne do uzyskania tzw. odznaki społecznej Badge Social:

 • dane identyfikacyjne oddelegowującego pracodawcy i jego faktycznego przedstawiciela na terenie Luksemburga

 • dane osobowe i adres przedstawiciela na terenie Luksemburga, który wyznaczony jest przez przedsiębiorstwo delegujące do kontaktów z ITM i innymi właściwymi organami w kwestiach oddelegowania pracowników na terytorium Luksemburga

 • data rozpoczęcia i przewidywany czas trwania oddelegowania

 • dane klienta dla którego świadczone są usługi

 • dane osobowe pracowników oddelegowanych

 • oryginał lub uwierzytelniony odpis formularza A1

  Badge Social – odznaka społeczna identyfikuje tożsamość pracownika delegowanego oraz posiada jego indywidualny kod kreskowy. Inspektor Pracy (ITM) poprzez zeskanowanie tego kodu uzyskuje dostęp do informacji dotyczących deklaracji pracownika danego przedsiębiorcy.

WAŻNE: Odznaka społeczna Badge Social umożliwia uproszczenie kontroli dotyczącej przestrzegania przepisów delegowania pracowników. Od momentu przystąpienia przez przedsiębiorstwo do deklaracji oddelegowania do ITM na platformie elektronicznej, przedsiębiorstwo wysyłające może wydrukować logo społecznościowe dla każdego z pracowników oddelegowanych.

WAŻNE: Dokumentację wymaganą przez ITM tłumaczyć należy na język francuski lub niemiecki.

WAŻNE: Delegację należy zgłaszać każdorazowo, nawet jeśli działalność pracownika delegowanego w Luksemburgu trwa bardzo krótko. Przepisy dot. delegowania wyraźnie stanowią, że mają one również zastosowanie do oddelegowania trwającego bardzo krótki czas.

PRZEDSTAWICIEL W LUKSEMBURGU

ITM określa przedstawiciela jako osobę referencyjną – może nią być osoba fizyczna lub prawna, którą ustanawia przedsiębiorstwo delegujące pracowników na terytorium Luksemburga. Osoba ta jest odpowiedzialna za nawiązanie współpracy z ITM i innymi właściwymi organami oraz dysponowanie dokumentami żądanymi przez organy kontrolujące. Dane osoby referencyjnej – przedstawiciela muszą być zgłoszone w formularzu ITM. Osoba referencyjna nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wykonywanie swoich obowiązków, które polegają na utrzymywaniu kontaktów z ITM i innymi właściwymi organami w odniesieniu do warunków związanych z oddelegowaniem. Do ITM przekazane powinny być dokładne dane osoby referencyjnej.

KURSY WALUT

Przeliczenie wartości euro wynagrodzenia wypłacanego w innej walucie musi być przeliczane na podstawie ostatniego kursu odniesienia ogłaszanego przez Europejski Bank Centralny w pierwszym dniu okresu oddelegowania. Za pierwszy dzień oddelegowania pracownika do pracy na terytorium Luksemburga uznaje się zgłoszenie oddelegowania pracownika przez platformę edetach ITM i uzyskanie przez pracownika w wyniku rejestracji i dokonania oddelegowania Badge Social.

MINIMALNE WYNAGRODZENIE/wypłata/składniki/kryteria/terminy

National Minimum Wage, czyli płaca minimalna w Luksemburgu podnoszona jest średnio w okresach dwuletnich, w związku w tym, że płaca minimalna w roku 2018 utrzymała się na takim poziomie jak w 2017 roku, z pewnością dojdzie do zmiany płacy minimalnej w 2019 roku. Płaca minimalna w Luksemburgu dostosowywana jest do średniego poziomu wynagrodzeń i poziom tej płacy podnoszony jest do częściowego lub całkowitego wypełnienia tej luki. Wysokość minimalnego wynagrodzenia zależy od poziomu kwalifikacji zawodowych pracownika oraz w niektórych wypadkach od indeksacji, czyli od zmian kosztów utrzymania. Indeksacja płac występuje spośród wszystkich krajów UE posiadających płacę minimalną (22) tylko w Luksemburgu i Belgii.

W 2018 roku minimalna płaca krajowa w Luksemburgu pozostała niezmieniona w stosunku do roku ubiegłego i wynosi dla pracowników niewykwalifikowanych:

 • 1.998,60 euro brutto miesięcznie/1.756 euro netto miesięcznie – po potrąceniu składek na ubezpieczenie społeczne

 • czyli 23.983 euro brutto rocznie, biorąc pod uwagę 12 płatności rocznie.

  Luksemburski kodeks pracy określa w art. 222-9 stawkę godzinową odpowiadającą stawce miesięcznej poprzez podzielenie tej stawki miesięcznej 173 razy. Oznacza to, że minimalna stawka godzinowa w Luksemburgu dla pracowników niewykwalifikowanych wynosi:

 • 11,55 euro brutto za godzinę/10,15 euro netto za godzinę.

  Minimalne wynagrodzenie brutto dla pracowników wykwalifikowanych stanowi 120% minimalnego wynagrodzenia brutto pracowników niewykwalifikowanych i wynosi:

 • 2.398,30 euro brutto miesięcznie/2.107 euro netto miesięcznie – po odliczeniu podatków od wynagrodzeń,

 • 13,86 euro godzina./12,17 euro netto za godzinę.

Pełny wymiar czasu pracy w Luksemburgu wynosi 40 godzin w stosunku tygodniowym.

W związku z powyższym w celu ustalenia minimalnego wynagrodzenia pracownika delegowanego do pracy w Luksemburgu niezbędne jest określenie jego kwalifikacji. Ustawodawstwo luksemburskie za pracownika niewykwalifikowanego uznaje osobę, której poziom wykształcenia jest niższy niż certyfikat CATP (techniczny i zawodowy certyfikat średniej szkoły zawodowej) lub DAP (dyplom umiejętności zawodowych). Osoba z wykształceniem równym lub wyższym CATP lub DAP uważana jest za osobę wykwalifikowaną.

PRACOWNIK NIEWYKWALIFIKOWANY

PRACOWNIK WYKWALIFIKOWANY

(z CATP lub DAP)

brutto miesięcznie

netto miesięcznie

brutto miesięcznie

netto miesięcznie

1.998.60 euro

1.756 euro

2.398,30 euro

2,107 euro

brutto za godzinę

netto za godzinę

brutto za godzinę

netto za godzinę

11,55 euro

10,15 euro

13,86 euro

12,17 euro

KARY

Niewypełnienie przez przedsiębiorcę obowiązków związanych z oświadczeniem o oddelegowaniu, przekazaniem wymaganych dokumentów, a także częściowe lub całkowite nie dostosowywanie wynagrodzenia do ustawowej płacy minimalnej a także inne naruszenie przepisów porządku publicznego, o których mowa w art. L.281-1 luksemburskiego kodeksu pracy, tj. braku potwierdzenia zaprzestania naruszeń przez przedsiębiorstwo listem poleconym do inspekcji pracy skutkuje karą administracyjną:

 • od 1.000 euro do 5.000 euro na jednego pracownika delegowanego

 • od 2.000 euro do 10.000 euro w przypadku powtórnego wykroczenia w ciągu 2 lat od powiadomienia o pierwszej grzywnie.

 • łączna kwota grzywny nie może przekroczyć 50.000 euro

 • w zależności od okoliczności i wagi naruszeń dyrektor ITM może nakazać zaprzestanie wykonywania pracy na terenie Luksemburga

Administracyjna kara pieniężna lub grzywna to obowiązek zapłaty określonej kwoty pieniężnej, ostatecznie nałożonej na przedsiębiorcę.

Kancelaria Prawna Viggen sp.j.

 

Czytaj także:

 

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.)

Oceń artykuł

Poprzedni artykułPrzeładowane pojazdy pod lupą ITD
Następny artykułPoznaj zasady bezpiecznego przewozu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj