Strona główna Aktualności Dnia Płace minimalne i procedury z nimi związane

Płace minimalne i procedury z nimi związane

4107
0
5/5 (1)

Płace minimalne i procedury z nimi związane – autorzy publikacji:

Adriana Kominowska – Specjalista ds. dokumentacji prawnej Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

Nadzór prawny i merytoryczny: Dr Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

W związku z ogromnym zainteresowaniem problematyką płac minimalnych w Europie, Kancelaria Prawna Viggen sp.j. przygotowała dla Państwa najważniejsze informacje dotyczące procedur w krajach, które wprowadziły obowiązek zapewnienia mobilnym pracownikom delegowanym odpowiednich stawek wynagrodzenia.

Nadzór merytoryczny nad opracowaniem: Dr Mariusz Miąsko 

I AUSTRIA

 

1. Sposób zgłaszania

On-line za pomocą platformy internetowej:

https://www4.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=fe66cedb506e495c94b3e826701443e5&pn=B0d66e914664149109b455bce26ceca4a&lang=pl

(formularz dostępny jest w języku polskim).

2. Czas trwania zgłoszenia

Do 6 miesięcy, nie trzeba już zgłaszać każdorazowo i podawać danych zleceniodawcy (zgłoszenia dokonujemy przed wjazdem Kierowcy na teren Austrii).

3. Typ przewozu

Transport międzynarodowy – załadunek lub rozładunek na terenie Austrii, kabotaż, wyłączony tranzyt.

4. Stawki

Do płacy minimalnej wlicza się wszystkie elementy wynagrodzenia (również dodatkowe premie). Stawki wskazane pod koniec publikacji: http://jazdaprawna.pl/2017/01/05/25929/.

5. Przedstawiciel

Kierowca jest przedstawicielem.

6. Dokumenty niezbędne w kabinie

Zgodnie z nowelizacją ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego, kierowca powinien posiadać w kabinie umowę o pracę w języku niemieckim lub angielskim, zaświadczenie A1, zapisy z urządzeń rejestrujących czas pracy kierowców (na karcie kierowcy – 28 dni wstecz) oraz zaświadczenie o delegowaniu (wszystko może być przechowywane na pen-drive lub innym nośniku). Nie ma potrzeby przechowywania w kabinie pozostałych dokumentów dotyczących wysokości oraz wypłaty wynagrodzenia – powinny być jednak przesłane właściwemu organowi tuż po przeprowadzonej kontroli.

7. Kontrola

W trakcie kontroli przedsiębiorca powinien udostępnić dokumentację dotyczącą zaszeregowania do celów płacowych, np. informacje dotyczące wykształcenia i poprzednich okresów zatrudnienia – gdy ma to znaczenie według układu zbiorowego, zapisy o czasie pracy każdego oddelegowanego pracownika (wszystko przetłumaczone na język niemiecki).

8. Przechowywanie dokumentacji

Należy przechowywać w takiej formie, aby dokumenty mogły zostać w razie konieczności udostępnione w wypadku kontroli.

9. Kary

– Za niewypłacanie wynagrodzenia w odpowiedniej wysokości oraz za naruszenie przepisów zgłoszeniowych) – do 50.000 euro,

– nowelizacja ustawy podwoiła dotychczasowe kary za naruszenie przepisów zgłoszeniowych (do 20 tys. euro na jednego zatrudnionego),

– jeśli zagraniczny pracodawca zostanie po raz kolejny ukarany prawomocnym wyrokiem, organ ma prawo wydać w stosunku do niego zakaz wykonywania usług na okres od roku do pięciu lat. Przedsiębiorca może jednak podjąć odpowiednie kroki, które usuną powstałe uchybienia i w ten sposób zakaz może zostać cofnięty. Jeśli przewoźnik mimo zakazu nadal będzie wykonywał usługi transportowe na terenie Austrii może liczyć się z dodatkową grzywną w wysokości do 20.000 euro.

 

II. NIEMCY

1. Sposób zgłaszania

On-line za pomocą platformy: https://www.meldeportal-mindestlohn.de.

Instrukcja zgłaszania: http://jazdaprawna.pl/2017/02/24/jak-zglaszac-do-milog-za-pomoca-nowej-platformy-internetowej/.

2. Czas trwania zgłoszenia

Do 6 miesięcy, należy oszacować ilość zleceń transportowych, które wykona kierowca w tym czasie (zgłoszenia dokonujemy przed wjazdem kierowcy na teren Niemiec).

3. Typ przewozu

Transport międzynarodowy – załadunek lub rozładunek na terenie Niemiec, kabotaż, wyłączony tranzyt.

4. Stawki

Od 1 stycznia 2017 r. stawka została zwiększona z 8,50 EUR za godzinę do 8,84 EUR. Zgodnie z ustawą wprowadzoną w życie na początku 2015 r. płaca minimalna będzie dalej wzrastała regularnie co 2 lata. Płacę należy obliczać zgodnie z art. 107 rozporządzenia EEG 574/72, gdzie:

kurs dla złotówki na I kwartał roku 2017 wynosi: 1 EUR = 4,30765 zł,

kurs dla złotówki na II kwartał roku 2017 wynosi: 1 euro = 4,36710,

kurs dla złotówki na III kwartał roku 2017 wynosi: 1 euro = 4,23744.

5. Przedstawiciel

Nie ma konieczności powoływania przedstawiciela – na formularzu należy jednak wskazać: „Oświadczam, że jeżeli wymagane dokumenty są przechowywane poza terytorium Niemiec, zostaną one przekazane na wniosek niemieckiego organu celnego, w języku niemieckim, do wglądu niemieckiej inspekcji.”

6. Dokumenty niezbędne w kabinie

Kierowca nie musi mieć przy sobie żadnych dokumentów dotyczących wypłaty minimalnej stawki wynagrodzenia.

7. Kontrola

W przypadku kontroli, należy dostarczyć następujące dokumenty do właściwej jednostki kontrolnej w Niemczech: umowa, dowody rozliczenia czasu pracy na terenie Niemiec, dowód rozliczenia zgodnego z płacą minimalną oraz dowód wypłaty/przelewu tego wynagrodzenia dla kierowcy – wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone na język niemiecki (nie ma wymogu tłumaczenia przysięgłego).

8. Przechowywanie dokumentacji

Ewidencja godzin pracy na terenie Niemiec, musi być przechowywana przez co najmniej 2 lata na terytorium Niemiec lub na terytorium innego kraju.

9. Kary

a) 30 000 euro – niezgłoszenie informacji o pracownikach delegowanych na terytorium Niemiec,

b) 500 000 euro – w przypadku niewypłacana należnego wynagrodzenia bądź wypłacania go z opóźnieniem.

 

III. FRANCJA

1. Sposób zgłaszania

Przy pomocy platformy SIPSI https://www.sipsi.travail.gouv.fr. Od 1.01.2018 r. za każdego delegowanego pracownika będzie trzeba wnieść opłatę w wysokości 40,00 €.

2. Czas trwania zgłoszenia

Do 6 miesięcy.

3. Typ przewozu

Transport międzynarodowy – załadunek lub rozładunek na terenie Francji, kabotaż, wyłączony tranzyt.

4. Stawki

Kierowca pojazdu ciężarowego – 9,76 €, wysoko wykwalifikowany kierowca – 10,00 €. Szczegółowe aktualne stawki: http://jazdaprawna.pl/2017/07/11/przypominamy-minimalne-stawki-wynagrodzenia-obowiazujace-w-roku-2017-we-francji/. Według niektórych interpretacji diety i ryczałty nie powinny być wliczane do płacy minimalnej, jednak podejście takie wzbudza sporo kontrowersji: http://jazdaprawna.pl/2017/02/15/czy-diety-i-ryczalty-wolno-zaliczyc-na-poczet-placy-minimalnej-we-francji/.

5. Przedstawiciel

TAK – należy powołać przedstawiciela na terenie Francji. Nie powinno się dokonywać zgłoszenia kierowców na okres dłuższy, niż podpisano umowę z przedstawicielem.

W przypadku zainteresowania przedstawicielstwem na terenie Francji, zachęcamy do kontaktu z działem handlowym KPV – tel. (12) 637-24-57.

6. Dokumenty niezbędne w kabinie

Umowa, A1, dokument delegowania.

7. Kontrola

Dokumenty, które powinny znajdować się u przedstawiciela:

– potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia,

– ewidencja czasu pracy kierowcy na terytorium Francji,

– dokument wskazujący wysokość wynagrodzenia należnego pracownikowi za czas aktywności we Francji,

– dokument uzasadniający sposób naliczania wynagrodzenia, zaliczenia polskiej płacy na poczet wynagrodzenia we Francji, zaliczania kwoty ryczałtu za nocleg i kwoty przekraczającej zwrot kosztów wyżywienia w danym dniu na poczet wynagrodzenia, a także wskazujący inne elementy wynagrodzenia, pewne i przewidywalne, które również można zaliczyć i w ten sposób wykreować, zgodny z prawem polskim i francuskim, system składowych pensji minimalnej brutto kierowcy,

– układ zbiorowy pracy dla danej kategorii Pracowników,

– umowa pomiędzy pracodawcą a przedstawicielem,

– kopia dokumentu zaświadczenia o delegowaniu.

8. Przechowywanie dokumentacji

Od 1.07.2017 roku dokumenty, które przechowywane są przez reprezentanta pracodawcy we Francji, będą musiały być okazywane w języku francuskim, a wykazywane w nich kwoty podawane w euro. Dokumenty powinny być przechowywane u przedstawiciela przez co najmniej 18 miesięcy po zakończeniu okresu delegowania.

9. Kary

Brak umowy o pracę w kabinie – 450 €. Brak lub nieprawidłowości w zaświadczeniu – 750 €. Niewykonanie obowiązków przewidzianych w dekrecie – nawet do 500 tys.€.

 

IV WŁOCHY

1. Sposób zgłaszania

On-line za pomocą platformy: https://www.cliclavoro.gov.it.

2. Czas trwania zgłoszenia

Z uwagi na to, że należy zgłaszać wyłącznie przewozy kabotażowe, czas wynosi 7 dni – należy podać datę pierwszego załadunku i ostatniego rozładunku w ramach wykonywania kabotażu. Zgłoszenia należy dokonać przynajmniej z 24-godzinnym wyprzedzeniem. Zmiany (jeszcze nie zostały wdrożone) proponowane przez Senat – możliwość zgłoszenia oddelegowanego kierowcy na okres 3 miesięcy.

3. Typ przewozu

Tylko kabotaż.

4. Stawki

9,52 euro – poniżej 8 ton

9,78 euro – powyżej 8 ton

5. Przedstawiciel

Tak.

6. Dokumenty niezbędne w kabinie

Formularz zgłoszeniowy.

7. Kontrola

– Brak lub nieprawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy – od 1 000 do 10 000 euro,

– kara musi zostać zapłacona w trakcie kontroli na drodze, w przeciwnym wypadku organ może zastosować sankcję w postaci administracyjnego zatrzymania pojazdu.

8. Przechowywanie dokumentacji

Przedstawiciel przechowuje (przez okres delegowania oraz dwa lata po jego zakończeniu):

– umowa (w języku włoskim),

– A1,

– formularz zgłoszeniowy,

– ewidencja czasu pracy,

– paski płac.

9. Kary

– Od 150 do 500 € – za brak zgłoszenia delegowania pracownika,

– od 500 do 3000 € – za brak przechowywania wymaganej dokumentacji – za każdego pracownika,

– od 2000 do 6000 € – za brak powołania przedstawiciela, a także za brak powołania osoby uprawnionej do reprezentacji, odpowiedzialnej za dialog społeczny.

 

 V LUKSEMBURG

 

1. Sposób zgłaszania

On-line za pomocą platformy https://guichet.itm.lu/edetach.

2. Czas trwania zgłoszenia

Przedsiębiorca zobligowany jest do każdorazowego zgłoszenia operacji transportowej.

3. Typ przewozu

Transport międzynarodowy, kabotaż.

4. Stawki

– 18 lat + – bez kwalifikacji – 100% – 11,5525 EUR/godz,

– 18 lat + – wykwalifikowani – 120% – 13,8630 EUR/godz.

5. Przedstawiciel

Tak – należy powołać. Reprezentować przedsiębiorstwo transportowe w Luksemburgu mogą*:

•   oddział lub spółka zależna przedsiębiorstwa wysyłającego w Luksemburgu;

•   reprezentant w Luksemburgu upoważniony przez przedsiębiorstwo wysyłające;

•   zatrudniony pracownik na czas delegacji (zatem przedstawicielem może być również delegowany kierowca).

 

* informacje uzyskane w odpowiedzi na zapytanie wystosowane do luksemburskiej Inspekcji Pracy i Górnictwa w dn. 12.07.2017)

6. Dokumenty niezbędne w kabinie

Kierowca musi mieć przy sobie formularz zgłoszeniowy.

7. Kontrola

•   Kopia umowy o pracę,

•   oryginał lub uwierzytelniona kopia formularza A1,

•   kopia umowy o pracę lub zaświadczenia o zgodności zapisu z dyrektywą Rady 91/533/EWG z 14 października 1991 r. w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącego informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy,

•   certyfikat VAT wydany przez Administration de l’enregistrement et des Domaines,

•   dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe pracowników (świadectwo kwalifikacji, prawo jazdy, świadectwo kierowcy),

•   kopia zezwolenia na pobyt lub innego zezwolenia na zamieszkanie (np. w przypadku kierowców z Ukrainy),

•   kopia zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza medycyny pracy.

Wszystkie powyższe dokumenty należy przesłać za pośrednictwem platformy, najpóźniej w dniu rozpoczęcia okresu delegowania:

•   odcinki wypłat i dowody zapłaty wynagrodzenia za cały okres trwania delegowania,

•   ewidencja czasu pracy za cały okres delegowania na terytorium Luksemburga.

8. Przechowywanie dokumentacji

Dokumenty muszą być sporządzone w języku francuskim lub niemieckim.

9. Kary

Kary za niedostosowanie się do wymogów:

– od 1.000 do 5.000 euro za każdego oddelegowanego pracownika,

– naruszenie przepisów po raz drugi w okresie 2 lat od daty powiadomienia o pierwszej grzywnie – od 2.000 do 10.000 euro.

 

VI HOLANDIA

1. Sposób zgłaszania

Na razie brak formularza. Zostanie udostępniony najprawdopodobniej od 1.01.2018 roku.

2. Czas trwania zgłoszenia

Na razie nie podano.

3. Typ przewozu

Transport międzynarodowy oraz kabotaż. W sytuacji tranzytu chwilowo holenderska Inspekcja Pracy nie będzie egzekwować wymogu płacy minimalnej.

4. Stawki

Minimalną stawkę godzinową wyliczamy biorąc pod uwagę wiek oraz czas pracy kierowcy.

Minimalne stawki obowiązujące od 1.07.2017 roku (aktualizacja stawek co pół roku):

– wiek – 22 lata i starszy € 1.565,40 na miesiąc, € 358,05 na tydzień € 71,61 na dzień. Stawki godzinowe: 36 g w tyg. – 10,04 €/godz., 38 g w tyg. – 9,51 €/godz., 40 g w tyg. – 9,04  €/godz.

5. Przedstawiciel

Z uwagi na brak szczegółowych wytycznych dotyczących przedstawicielstwa na terenie Holandii, polskie firmy świadczące usługi transgraniczne na terenie Królestwa Niderlandów powinny wyznaczyć osobę kontaktową i przekazać jej dane pracownikom delegowanym. Może być to osoba z przedsiębiorstwa delegującego pracownika, która będzie w stanie komunikować się przynajmniej w języku angielskim z holenderską Inspekcją Pracy.

6. Dokumenty niezbędne w kabinie

Na razie nie podano, ale zalecamy, aby kierowca miał przy sobie przynajmniej umowę o pracę.

7. Kontrola

Na razie brak danych. Należy jednak pamiętać, aby przestrzegać stawek minimalnych*, (por. p. 4.) w przypadku załadunków/rozładunków na terenie Holandii i skrupulatnie ewidencjonować godziny pracy kierowców.

*Uwaga – płaca minimalna w Holandii ulega zmianie co pół roku – zawsze w styczniu i lipcu.

8. Przechowywanie dokumentacji

Na razie nie podano, jednak proponujemy, aby osoba wyznaczona do kontaktu z holenderską Inspekcją Pracy przechowywała w jednym miejscu kopie umów, ewidencję, itp.

9. Kary

Na razie brak danych odnośnie do wysokości sankcji.

 

VII BELGIA

Belgowie zdecydowanie najrozsądniej podeszli do kwestii płacy minimalnej uznając, że znajdzie ona zastosowanie tylko i wyłącznie w przypadku, jeśli prawem właściwym dla umowy o pracę jest prawo belgijskie. Aby to rozstrzygnąć, należy wziąć pod uwagę następujące okoliczności i odpowiedzieć na poniższe pytania:

1. W którym kraju kierowca otrzymuje polecenia – POLSKA/BELGIA

2. W którym kraju organizowana jest praca kierowcy – POLSKA/BELGIA

3. W których krajach najczęściej organizowany jest transport – POLSKA/BELGIA/INNE

4. W których krajach najczęściej ma miejsce załadunek/rozładunek towarów –

POLSKA/HOLANDIA/INNE

5. Skąd kierowca rozpoczyna podróż służbową – POLSKA/BELGIA/INNE

6. W którym kraju kierowca kończy podróż służbową – POLSKA/BELGIA/INNE

Jeżeli w większości powyższych pytań wskażemy Belgię, zastosować należy belgijskie prawo oraz belgijską płacę minimalną.

Belgijska płaca minimalna nie obowiązuje zatem znacznej części polskich przewoźników.

 

VIII WĘGRY

Węgry uznały, że transport drogowy oraz kabotaż nie wchodzą w zakres dyrektywy o delegowaniu pracowników, a w konsekwencji – stosowania płacy minimalnej:

„Pomimo, że akty transponujące nie wykluczają wyraźnie sektora transportu z zakresu stosowania omawianych przepisów, w opinii Węgier, transport drogowy (w tym kabotaż) nie wchodzi w zakres stosowania dyrektywy w sprawie delegowania pracowników, – uważamy że stosowanie wymogów dotyczących delegowania pracowników do sektora transportowego nie jest ani możliwe, ani właściwe.”

(fragment oświadczenia węgierskiego Ministerstwa Gospodarki Narodowej w odpowiedzi na zapytanie Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji przy Ambasadzie RP w Budapeszcie)

 

IX NORWEGIA

Płaca minimalna w Norwegii obejmuje tylko i wyłącznie kabotaż oraz transport kombinowany. W przypadku jeśli kierowca nie będzie posiadał w kabinie odpowiednich dokumentów (umowa o pracę, rejestr czasu pracy w Norwegii za kontrolowany okres, lista płac za kontrolowany okres, ewidencja czasu pracy, na podstawie której zostało naliczone wynagrodzenie pracownika, umowa pomiędzy zleceniodawcą a wykonawcą usługi transportu, potwierdzenia wypłat wynagrodzenia oraz pokrycia kosztów wyżywienia, noclegów kierowcy – w praktyce bardzo trudno o posiadanie wszystkich tych dokumentów), zobowiązany jest wypełnić ankietę dotyczącą wynagradzania. Aktualna (od 1.06.2017 r.) płaca minimalna dla kierowców pojazdów ciężarowych o masie pow. 3,5 t. wynosi na terenie Norwegii już 167,65 NOK za godzinę pracy.

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

 

Oceń artykuł

Poprzedni artykułPamiętajcie o francuskiej winiecie Crit’Air
Następny artykułPonad 220 km nowych dróg powstanie w Małopolsce

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj