Strona główna Aktualności Dnia Prezentacja zakresu podmiotowego uregulowań źródeł prawa pracy w transporcie drogowym

Prezentacja zakresu podmiotowego uregulowań źródeł prawa pracy w transporcie drogowym

1624
0
No Ratings Information Message

 Autor publikacji: Dr Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

Prezentacja zakresu podmiotowego uregulowań źródeł prawa pracy w transporcie drogowym. Źródła prawa pracy w ujęciu podmiotowym branży transportu drogowego są silnie zróżnicowane. Dzieje się tak z uwagi na zróżnicowanie branży transportowej w zakresie przedmiotowym (różnorodność pod branż transportu drogowego).

Źródła prawa pracy omawianej branży (nie uwzględniając uregulowań Kodeksu Pracy), kształtują prawa i obowiązki kierowców. Źródła te nie określają natomiast zasad pracy innych pracowników branży transportowej: pomocników, konduktorów, spedytorów, dyspozytorów, pracowników terminali załadunkowych itp.

W kontekście przedmiotowego opracowania przez kierowców należy rozumieć osoby wykonujące:

Zarobkowy okazjonalny przewóz drogowy osób autobusami przewożącymi powyżej 8 osób z kierowcą w transporcie krajowym oraz międzynarodowym.

Zastosowanie do nich będą miały podstawowe akty prawne, w szczególności takie jak:

 • Kodeks Pracy,

 • ustawa o czasie pracy kierowców (za wyjątkiem rozdziału 4a),

 • rozporządzenie 561/2006 WE,

 • rozporządzenie 3821/85 EWG wraz z kolejnymi nowelizacjami,

 • umowa AETR,

 • rozporządzenie 1071/2009 WE,

 • rozporządzenie 1073/2009 WE,

 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Zarobkowy przewóz rzeczy pojazdami powyżej 3,5 tony dmc w transporcie krajowym oraz międzynarodowym.

Zastosowanie do nich będą miały podstawowe akty prawne, w szczególności takie jak:

 • Kodeks Pracy,

 • ustawa o czasie pracy kierowców (za wyjątkiem rozdziału 4a),

 • rozporządzenie 561/2006 WE,

 • rozporządzenie 3821/85 EWG wraz z kolejnymi nowelizacjami,

 • umowa AETR,

 • rozporządzenie 1071/2009 WE,

 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Niezarobkowy przewóz na potrzeby własne osób autobusami przewożącymi powyżej 8 osób z kierowcą w transporcie krajowym oraz międzynarodowym.

Zastosowanie do nich będą miały podstawowe akty prawne, w szczególności takie jak:

 • Kodeks Pracy,

 • ustawa o czasie pracy kierowców (za wyjątkiem rozdziału 4a),

 • rozporządzenie 561/2006 WE,

 • rozporządzenie 3821/85 EWG wraz z kolejnymi nowelizacjami,

 • umowa AETR,

 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Niezarobkowy przewóz na potrzeby własne rzeczy środkami transportowymi powyżej 7,5 tony dmc w transporcie krajowym oraz międzynarodowym.

Zastosowanie do nich będą miały podstawowe akty prawne, w szczególności takie jak:

 • Kodeks Pracy,

 • ustawa o czasie pracy kierowców (za wyjątkiem rozdziału 4a),

 • rozporządzenie 561/2006 WE,

 • rozporządzenie 3821/85 EWG wraz z kolejnymi nowelizacjami,

 • umowa AETR,

 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Przewóz osób na liniach regularnych powyżej 50 km (w tym także przewóz regularny specjalny),

Zastosowanie do nich będą miały podstawowe akty prawne, w szczególności takie jak:

 • Kodeks Pracy,

 • ustawa o czasie pracy kierowców (za wyjątkiem rozdziału 4a),

 • rozporządzenie 561/2006 WE,

 • rozporządzenie 3821/85 EWG wraz z kolejnymi nowelizacjami,

 • umowa AETR,

 • rozporządzenie 1071/2009 WE,

 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Przewóz osób na liniach regularnych do 50 km (w tym także przewóz regularny specjalny),

Zastosowanie do nich będą miały podstawowe akty prawne, w szczególnośic takie jak:

 • Kodeks Pracy,

 • ustawa o czasie pracy kierowców w tym także w zakresie uregulowań rozdziału 4a.

Z powyższego wynika wyraźny, ścisły i sformalizowany podział podmiotowego powiązania źródeł prawa z charakterystyką realizacji transportu. Ma to miejsce tak w przypadku transportu krajowego jak i międzynarodowego.

Warto jednak zauważyć, że istnieje jeszcze drugi podział w aspekcie podmiotowym uwzględniający formę zatrudniania kierowcy. Klasyfikację podmiotowych źródeł prawa pracy można przedstawić w dwóch kategoriach kierowców:

 • zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Zastosowanie do nich będą miały podstawowe akty prawne w szczególności takie jak:

 • Kodeks Pracy,

 • ustawa o czasie pracy kierowców w tym także uregulowania rozdziału 4a (z wyłączeniem rozdziału 3a) ,

 • rozporządzenie 561/2006 WE,

 • rozporządzenie 3821/85 EWG wraz z kolejnymi nowelizacjami,

 • umowa AETR,

 • rozporządzenie 1071/2009 WE,

 • rozporządzenie 1073/2009 WE (selektywnie do grupy kierowców autobusów).

 • innych niż zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Zastosowanie do nich będą miały podstawowe akty prawne, wszczególności takie jak:

 • ustawa o czasie pracy kierowców wyłącznie w zakresie uregulowań rozdziału 3a,

 • rozporządzenie 561/2006 WE,

 • rozporządzenie 3821/85 EWG wraz z kolejnymi nowelizacjami,

 • umowa AETR,

 • rozporządzenie 1071/2009 WE,

 • rozporządzenie 1073/2009 WE (selektywnie do grupy kierowców autobusów).

Przez kierowców innych niż zatrudnionych na podstawie umowy o pracę należy rozumieć:

a) kierowców zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych,

b) kierowców świadczących usługi na podstawie tzw.: „samozatrudnienia”,

c) właścicieli firm transportowych, którzy jednocześnie wykonują czynności kierowania środkami transportowymi.

typ mieszany.

Należy jeszcze wspomnieć o szczególnej kategorii kierowców, podlegających równolegle obu powyższym klasyfikacjom. Są to kierowcy realizujący transport na liniach regularnych do 50 km. Ich szczególna sytuacja wynika z okoliczności, że podlegają bez względu na formę zatrudnienia zawsze uregulowaniom rozdziału 4a ustawy o czasie pracy kierowców a jednocześnie jeśli nie są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, wówczas dodatkowo podlegają uregulowaniom rozdziału 3a ustawy o czasie pracy kierowców.

 

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

Oceń artykuł

Poprzedni artykułO specyfice polskiej polityki parkingowej
Następny artykuł15 km świętokrzyskich dróg krajowych ma nową nawierzchnię
Autor ponad 250 publikacji prawnych dotyczących w szczególności: europejskiego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych mobilnych pracowników „delegowanych”, elementów prawa podatkowego pracowników -„rezydentów”, europejskich regulacji dot. okresów prowadzenia pojazdów, przerw i odpoczynków kierowców, międzynarodowego prawa użytkowania tachografów, prawa przewozowego, prawa mocowania ładunków, prawa przewozu ładunków szybko psujących się, prawa przewozu, materiałów niebezpiecznych, krajowego i unijnego prawa przewozu osób, międzynarodowych reguł handlowych Incoterms 2010, prawa administracyjnego branży TSL, elementów prawa ruchu drogowego.