Strona główna Informacje prawne Bardzo ważne dla kierowców

Bardzo ważne dla kierowców

986
0
No Ratings Information Message

Bardzo ważne dla kierowców. Od soboty obowiązują nowe – dodatkowe – kary wyłącznie dla kierowców ciężarówek i autobusów.

W sobotę weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2008 r zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. Dla przewoźników oraz kierowców bardzo ważne jest, że Rozporządzeniem wprowadzono nowy wykaz mandatów wyłącznie dla kierowców ciężarówek i autobusów. W Załączniku 2 Tabela C określono wykaz mandatów za m.in.: nieprawidłowe stosowanie tachografu, wykresówek, selektora, wydłużenie okresu prowadzenia pojazdu, skrócenie przerw itp…

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 5 listopada 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. z dnia 14 listopada 2008 r.)

Na podstawie art. 95 § 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. Nr 208, poz. 2023) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

  1)   tabela B otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

  2)   po tabeli B dodaje się tabelę C w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

ZAŁĄCZNIKI

(…)

ZAŁĄCZNIK Nr 2

TABELA C

Lp. Kwalifikacja prawna – ustawa wg opisu pod tabelą Naruszenie Naruszone przepisy z aktów prawnych wg opisu pod tabelą Grzywna w zł
1 2 3 4 5
I. Realizacja przewozu drogowego z naruszeniem przepisów dotyczących posiadania w pojeździe wymaganych dokumentów
1 art. 92a ust. 1 pkt 1 [1] Realizacja przewozu drogowego bez posiadania w pojeździe wymaganego dokumentu, z wyjątkiem wykresówek art. 87 [1] 50 za brak każdego wymaganego dokumentu, nie więcej niż 500
II. Realizacja przewozu drogowego z naruszeniem przepisów o czasie prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerwach i odpoczynkach
  art. 92a ust. 1 pkt 2[1] Skrócenie dziennego czasu odpoczynku przy realizacji przewozu drogowego:
2   a) o czas do jednej godziny art. 8 ust. 2 [2] oraz art. 8 [3] 100
3   b) o czas powyżej jednej godziny do trzech godzin art. 8 ust. 2 [2] oraz art. 8 [3] 300
4   c) o czas powyżej trzech godzin art. 8 ust. 2 [2] oraz art. 8 [3] 500
    Przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy przy realizacji przewozu drogowego:
5   a) o czas powyżej 15 min do 30 min art. 7 [2] oraz art. 7 [3] 150
6   b) o czas powyżej 30 min do dwóch godzin art. 7 [2] oraz art. 7 [3] 300
7   c) o czas powyżej dwóch godzin art. 7 [2] oraz art. 7 [3] 500
    Przekroczenie maksymalnego dziennego okresu prowadzenia pojazdu przy realizacji przewozu drogowego:
8   a) o czas powyżej 15 min do 30 min art. 6 ust. 1 [2] oraz art. 6 [3] od 100 do 150
9   b) o czas powyżej 30 min do dwóch godzin art. 6 ust. 1 [2] oraz art. 6 [3] 300
10   c) o czas powyżej dwóch godzin art. 6 ust. 1 [2] oraz art. 6 [3] 500
III. Urządzenia rejestrujące – tachograf
         
11 art. 92a ust. 1 pkt 3 [1] Realizacja przewozu drogowego pojazdem niewyposażonym w urządzenie rejestrujące art. 3 [4] 500
12   Realizacja przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące, które rejestruje nie wszystkie wymagane elementy art. 15 ust. 3 oraz rozdział II załącznika nr 1 [4] 400
13   Realizacja przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące, które nie rejestruje danych dotyczących okresów aktywności kierowców jednocześnie, ale oddzielnie art. 3 oraz rozdział II załącznika nr 1 [4] 200
14   Realizacja przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące, które nie zostało poddane wymaganej kontroli okresowej lub badaniu kontrolnemu

rozdział VI

załącznika nr 1 [4]

200
15   Realizacja przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące, do którego podłączone zostały niedozwolone urządzenia dodatkowe art. 15 ust. 8 [4] 500
16   Realizacja przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące, które zostało odłączone art. 15 ust. 8 [4] 500
17   Samowolna ingerencja w pracę urządzenia rejestrującego zainstalowanego w pojeździe, wskutek której nastąpiła zmiana wskazań urządzenia w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy lub przebytej drogi art. 15 ust. 8 [4] 500
IV. Wykresówki
18 art. 92a ust. 1 pkt 3 [1] Nieokazanie wykresówki art. 15 ust. 7 [4] 200 za każdą wykresówkę, nie więcej niż 500
19   Okazanie wykresówki, która zawiera nie wszystkie dane o okresach aktywności kierowcy rozdział III i IV załącznika nr 1 [4] 200 za każdą wykresówkę, nie więcej niż 500
20   Nieokazanie ręcznych zapisów prowadzonych przez kierowcę w sytuacji, gdy tachograf jest uszkodzony albo działa wadliwie, lub dokumentu potwierdzającego fakt nieprowadzenia pojazdu art. 16 ust. 2 [4] 200 za każdy dokument, nie więcej niż 500
21   Okazanie wykresówki, na której stwierdzono dokonanie niedozwolonych, bez użycia urządzenia rejestrującego, ręcznych, automatycznych lub półautomatycznych zapisów prędkości, aktywności lub przebytej drogi art. 15 ust. 8 [4] 500
22   Używanie tej samej wykresówki przez innego kierowcę, z wyjątkiem przypadku, gdy konstrukcja tachografu przewiduje taką możliwość art. 14 ust. 4 lit. c [4] od 200 do 500
23   Jednoczesne używanie kilku wykresówek przez kierowcę art. 15 ust. 2 [4] 500
    Okazana wykresówka nie zawiera przepisowych wpisów lub zawiera nieprawidłowe wpisy dotyczące:
24   a) imienia lub nazwiska kierowcy art. 15 ust. 5 lit. a [4] od 50 do 100
25   b) numeru rejestracyjnego pojazdu art. 15 ust. 5 lit. c [4] od 50 do 100
26   c) miejsca lub daty początkowej użytkowania wykresówki art. 15 ust. 5 lit. b [4] od 50 do 100
27   d) miejsca lub daty końcowej używania wykresówki art. 15 ust. 5 lit. b [4] od 50 do 100
28   e) stanu licznika kilometrów w chwili rozpoczęcia użytkowania pojazdu art. 15 ust. 5 lit. d [4] od 50 do 100
29   f) stanu licznika kilometrów w chwili zakończenia użytkowania pojazdu art. 15 ust. 5 lit. d [4] od 50 do 100
30   Zastosowany typ wykresówki nie był zatwierdzony i przeznaczony do danego typu urządzenia rejestrującego art. 14 ust. 1 [4] 50 za każdą wykresówkę, nie więcej niż 500
31   Okazanie wykresówki brudnej lub uszkodzonej art. 15 ust. 1 [4]

50 za każdą

wykresówkę, nie więcej niż 500

    Nieuzasadnione użycie kilku wykresówek w ciągu tego samego 24-godzinnego okresu – za każdy dzień, kiedy kierowca ma obowiązek używać wykresówek:
32   a) w okresie jednego dnia art. 15 ust. 2 [4] od 100 do 200
33   b) w okresie dłuższym niż jeden dzień art. 15 ust. 2 [4] od 400 do 500
34   Wykresówka zapisywana była za długo art. 15 ust. 2 [4] od 50 do 300
35   Oznaczenie czasowe na wykresówce nie było zgodne z urzędowym czasem kraju rejestracji pojazdu art. 15 ust. 3 [4] od 100 do 300
    Nieprawidłowe operowanie przełącznikiem grup czasowych (selektorem)
36   a) w czasie dziennego okresu prowadzenia pojazdu art. 15 ust. 3 [4] od 50 do 200
37   b) w okresie dłuższym niż jeden dzień art. 15 ust. 3 [4] od 200 do 500
V. Realizacja przewozu drogowego z naruszeniem przepisów dotyczących stosowania tachografów cyfrowych
38 art. 24 ust. 4 pkt 1 [5] Używanie więcej niż jednej karty kierowcy art. 14 ust. 4 lit. c [4] 500
39 art. 24 ust. 4 pkt 2 [5] Posługiwanie się cudzą lub nieważną kartą kierowcy podczas prowadzenia pojazdu art. 14 ust. 4 lit. c [4] 500
40 art. 24 ust. 4 pkt 3 [5] Nieuzasadnione nieposługiwanie się kartą kierowcy art. 15 ust. 2 [4] 500
  art. 24 ust. 4 pkt 4 [5] Niezrobienie wydruku danych z tachografu cyfrowego odnoszących się do okresów rejestrowanych przez ten tachograf oraz niezaznaczenie danych umożliwiających identyfikację:
41   a) imienia i nazwiska kierowcy art. 15 ust. 1 [4] od 50 do 100
42   b) numeru karty kierowcy art. 15 ust. 1 [4] od 50 do 100
43   c) numeru prawa jazdy art. 15 ust. 1 [4] od 50 do 100
44   d) nieopatrzenie wydruku swoim podpisem po zakończeniu przewozu drogowego art. 15 ust. 1 [4] od 50 do 100
45 art. 24 ust. 4 pkt 5 [5] Niezgłoszenie faktu uszkodzenia lub utraty karty kierowcy art. 15 ust. 1 [4] 500
46 art. 24 ust. 4 pkt 6 [5] Niezwrócenie do podmiotu wydającego karty uszkodzonej karty kierowcy art. 15 ust. 1 [4] 500
47 art. 24 ust. 4 pkt 7 [5]

Odmowa okazania karty kierowcy oraz wszelkich zapisów odręcznych i wydruków, jeżeli były wymagane, na żądanie uprawnionego organu

kontrolnego

art. 15 ust. 7 pkt a lit. ii) [4] 500

[1]  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381).

[2]  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenie Rady nr 3821/85 i 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady nr 3820/85 (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 1).

[3]  Umowa europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzona w Genewie dnia 1 lipca 1970 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 94, poz. 1086).

[4]  Rozporządzenie Rady nr 3821/1985 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz. Urz. UE L 370 z 31.12.1985, str. 8; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 1, str. 227).

[5]  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr 180, poz. 1494 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 661).

Oceń artykuł

Poprzedni artykułKiedy w tachografie cyfrowym kierowca powinien wpisać symbole krajów?
Następny artykułEwidencja czasu pracy – o tym przewoźnik powinien wiedzieć