Strona główna Informacje prawne Cenne wskazówki dla jeżdżących przez Serbię!

Cenne wskazówki dla jeżdżących przez Serbię!

5724
UDOSTĘPNIJ

Do Serbii polscy obywatele mogą wjechać na podstawie ważnego paszportu lub ważnego dowodu osobistego, nie są wymagane wizy na pobyt do 90 dni w ciągu pół roku. Ważność dokumentu podróży przy każdym wjeździe powinna wynosić co najmniej 90 dni.

Utracone dokumenty podróży (paszport, dowód osobisty) są od chwili zgłoszenia zagubienia/kradzieży nieważne i mimo ich późniejszego odzyskania nie uprawniają do przekroczenia granicy, ponieważ są wpisane na listę dokumentów utraconych Interpolu.

Przepisy celne


Przy wjeździe do Serbii należy zgłosić (bez wezwania służby celnej) przewożone środki płatnicze powyżej 10.000 EUR. Brak pisemnego potwierdzenia wwozu pieniędzy może spowodować, że przy wyjeździe zostaną one zatrzymane. Postępowanie odwoławcze jest długotrwałe, a szansa na odzyskanie pieniędzy – niewielka. Przedmioty służące do wykonywania pracy (np. instrumenty muzyczne, narzędzia, sprzęt filmowy) powinny być przewożone na podstawie karnetu ATA.

Limity wwozowe do Serbii:

– 10 litrów piwa,
– 1 litr napoju o zawartości alkoholu powyżej 14 %,
– 2 litry napoju o zawartości alkoholu do 14%,
– 40 sztuk papierosów.

Ubezpieczenie


Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Polsce obejmuje również terytorium Serbii. Kierowcy pojazdów zarejestrowanych w Polsce, podróżujący po terytorium Serbii, nie muszą posiadać Zielonej Karty, wystarczy dowód ubezpieczenia. Stanowczo zaleca się posiadanie polisy ubezpieczenia auto-casco – w razie uszkodzenia pojazdu z winy innego użytkownika drogi wyegzekwowanie należnego odszkodowania od ubezpieczeniowych firm serbskich jest uciążliwe i czasochłonne.

Informacje dla kierowców


Zaleca się zachowanie ostrożności na drogach (dziury w nawierzchni, bezpańskie zwierzęta). Autostrady, nie zawsze odpowiadające standardom europejskim (brak lub niekompletne siatki zabezpieczające wzdłuż drogi), są płatne w miejscowej walucie lub w euro (należy posiadać małe nominały); złotówki nie są przyjmowane. Należy domagać się paragonu i zachować go aż do zjazdu z autostrady. Opłata za odcinek Subotica-Belgrad wynosi 570 dinarów, zaś Belgrad – Niš 730. Należy zwrócić uwagę na zjawisko wyłudzania wielokrotności stawek i cen za części zamienne przez prywatną pomoc drogową i właścicieli warsztatów samochodowych.

Na drogach mają miejsce częste kontrole policji. Należy przestrzegać dozwolonej prędkości. Złamanie przepisów ruchu drogowego skutkuje bardzo wysokimi grzywnami i koniecznością przeprowadzenia procedur sądowych. Przy poruszaniu się na drogach należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ miejscowi kierowcy nie zawsze przestrzegają zasad ruchu drogowego.

Przestrzeganie czasu jazdy kierowców zawodowych jest bardzo restrykcyjnie egzekwowane, umowa AETR o czasie pracy kierowców nie jest uznawana przez policję.

Parkowanie w Belgradzie – opłatę można wnieść wysyłając wiadomość SMS na nr 9111, 9112, 9113 (ostatnia z cyfr oznacza jedną z trzech stref parkowania) i podając nr rejestracyjny samochodu, brak opłaty powoduje zwykle wywiezienie samochodu na płatny parking i konieczność uiszczenie opłaty specjalnej w wysokości do ok. 200 Euro (samochody osobowe).

Informacje o utrudnieniach w ruchu oraz czasach oczekiwania na odprawę graniczną można znaleźć na stronie: www.amss.org.rs.

Ponadto w Serbii istnieje:

– obowiązek całorocznej jazdy z włączonymi światłami mijania,
– obowiązek posiadania kamizelki odblaskowej w wyposażeniu samochodu,
– bezwzględny nakaz przestrzegania zasad parkowania (zwłaszcza w Belgradzie i innych większych miastach), pojazdy parkujące w niedozwolonych miejscach są w krótkim czasie odholowywane na parkingi policyjne, a kierowcy karani wysokimi mandatami (do 200 euro),
– możliwość wprowadzenia czasowych ograniczeń w poruszaniu się samochodów ciężarowych ze względu na warunki atmosferyczne.

Na przejściach granicznych między Serbią i Kosowem (gdzie nie ma polskiej placówki) prowadzona jest rygorystyczna kontrola paszportowo-celna. Wjeżdżając do Serbii przejściem na granicy z Kosowem w przypadku legitymowania się paszportem należy się liczyć z możliwością skierowania przez serbskie służby graniczne na posterunek graniczny Macedonia-Serbia; korzystniej jest użyć dowodu osobistego.

Bezpieczeństwo
Zagrożenie przestępczością pospolitą jest podobne jak w innych państwach regionu. Należy zachować ostrożność podczas postojów na parkingach przydrożnych – nie pozostawiać uchylonych okien, najlepiej w ogóle się nie zatrzymywać w nocy poza parkingami hotelowymi lub strzeżonymi.

Na okres sezonu wakacyjnego władze serbskie uruchomiły specjalną antykorupcyjną linię telefoniczną dla cudzoziemców, którzy chcą zgłosić sytuacje korupcjogenne mające miejsce wśród funkcjonariuszy Policji: +381 11 36 100 18. Telefon obsługiwany jest przez osoby posługujące się najpopularniejszymi językami europejskimi i działa od 1 czerwca do 15 września.

Inne, istotne informacje 

– W Serbii jest wiele banków i kantorów (niektóre kantory czynne są całą dobę). Przy wymianie (zwłaszcza banknotów o dużych nominałach) należy liczyć się z żądaniem okazania dokumentu tożsamości. Tylko nieliczne kantory wymieniają złotówki.
– Z kart kredytowych można skorzystać w większości hoteli, hipermarketów. W małych sklepach bywają z tym problemy. Przed podróżą należy upewnić się w swoim banku, czy posiadane karty będą działać na terenie państwa nie należącego do Unii Europejskiej. Zdarzają się przypadki kopiowania kart płatniczych (skimming) – głównie na stacjach benzynowych i w restauracjach.


– Ważne telefony: Policja- 192, Straż Pożarna- 193, Pogotowie Ratunkowe- 194

Weszła w życie decyzja Rządu Republiki Serbii zezwalająca obywatelom Polski oraz innych krajów UE, Norwegii, Islandii i Szwajcarii na przekroczenie granicy Serbii na podstawie dowodu osobistego. Dotyczy to pobytów do 90 dni i nie oznacza automatycznego honorowania dowodów osobistych ( zamiast paszportów) np. przez banki, towarzystwa ubezpieczeniowe i biura podróży.

Uwaga! Minimalny okres ważności dokumentu tożsamości, jakim legitymuje się podróżny, wynosi 90 dni przy każdym wjeździe na terytorium Serbii.

Od 1 stycznia 2012 roku przy wjeździe samochodem do Serbii nie jest wymagana tzw. „zielona karta”.

Co robić, gdy zaginie lub zostanie skradziony dowód osobisty


Ambasada RP w Belgradzie zawiadamia, że 1 marca br. weszły w życie: ustawa z dnia 06 .08. 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29.01.2015 r. w sprawie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz. 212).

Zgodnie z nowymi przepisami, w sprawach dotyczących dowodów osobistych konsul:
– przyjmuje zgłoszenia o utraconych lub uszkodzonych dowodach osobistych, znalezione dowody osobiste oraz przekazuje informacje o tych zdarzeniach organom gmin,
– gromadzi i przechowuje dokumentację związaną z dowodami osobistymi oraz udostępnia ją uprawnionym podmiotom.

Przyjmowanie zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego


Zgodnie z art. 47 ustawy, posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie ten fakt dowolnej polskiej placówce konsularnej osobiście lub w formie pisemnej – za pomocą poczty lub telefaksu. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu, który jest dostępny w konsulacie oraz na stronie internetowej Ambasady w zakładce Informacje Konsularne, Informacje dla podróżujących.

Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego


Konsul powiadomiony o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego ustala zgodność danych posiadacza utraconego lub uszkodzonego dowodu osobistego z danymi zawartymi w dostępnych rejestrach publicznych oraz na podstawie innych dokumentów tożsamości, jeśli są dostępne. Po dokonaniu weryfikacji, posiadaczowi dowodu osobistego konsul wydaje nieodpłatnie zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

W przypadku dokonania zgłoszenia za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego konsul wydaje posiadaczowi dowodu na jego żądanie wyrażone w zgłoszeniu utraty lub uszkodzenia tego dokumentu. Zaświadczenie takie może być wysłane na wskazany w zgłoszeniu adres zgłaszającego utratę. Zaświadczenie jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące, przy czym nie stanowi ono dokumentu podróży.

Przyjmowanie dowodów osobistych i powiadomienie organów gmin


Najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu przyjęcia zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego lub po dniu przekazania przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego, konsul przesyła wystawcy dokumentu zawiadomienie o konieczności unieważnienia dowodu osobistego. Uszkodzony lub odnaleziony dowód osobisty konsul przesyła wystawcy dokumentu w najbliższym możliwym terminie.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie trafficban.com.
 
Źródło: etransport.pl

AUDYTYpraca dla kierowcy
UDOSTĘPNIJ