Strona główna Aktualności Dnia GDDKiA ogłosiła przetarg na budowę jezdni S1

GDDKiA ogłosiła przetarg na budowę jezdni S1

940
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
No Ratings Information Message

GDDKiA ogłosiła przetarg na budowę jezdni S1 na odcinku od węzła Lotnisko do Podwarpia. Stało się to niezwłocznie, po opublikowaniu przekazanego Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, ogłoszenia o zamówieniu.

GDDKiA ogłosiła przetarg na budowę jezdni S1

Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na 12.04.2018 r. Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Wymogi GDDKiA

Zamawiający wymaga, aby roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 23 miesiące od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie będzie się wliczało okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Minimalny termin realizacji nie będzie krótszy niż 20 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie). „Termin realizacji” jest jednym z kryterium oceny ofert. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Cena– 60%
Kryteria pozacenowe – 40%.

Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S1

Przedmiotem zamówienia jest budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S1 na odcinku węzeł „Lotnisko” – Podwarpie o długości 9,722 km wraz z budową obiektów inżynierskich w ciągu budowanej jezdni (wiadukty, most), urządzeń ochrony środowiska, urządzeń związanych z drogą (odwodnienie, oświetlenie drogowe) oraz przebudową istniejącej infrastruktury technicznej.

Szczegóły wykonania

W ramach zamówienia Wykonawca będzie miał w szczególności do wykonania
Budowę drugiej jezdni – dwupasowej z pasem awaryjnym.
Roboty budowlane w zakresie dowiązania sytuacyjno – wysokościowego do istniejącej drogi S1 w rejonie węzła Lotnisko i węzła Podwarpie.
Przebudowę węzła Mierzęcice polegająca na budowie pasów włączeń i wyłączeń oraz dostosowaniu sytuacyjno – wysokościowym odcinków łącznic po stronie jezdni realizowanej.
Przebudowę odcinków sieci dróg dojazdowych z budową zjazdów do pól i posesji.
Budowę 6 obiektów mostowych w ciągu drogi ekspresowej S1, w tym 5 wiaduktów i 1 most.
Budowę przepustów.
Budowę urządzeń ochrony środowiska, w tym również zabezpieczeń gwarantujących ochronę zwierząt na gabionach i materacach siatkowo – kamiennych oraz elementów zabezpieczających w studniach i zbiornikach.
Budowę oświetlenia.
Przebudowę i rozbudowę systemu odwodnienia w tym kanalizacji deszczowej.
Przebudowę istniejących zbiorników odparowujących na zbiorniki retencyjno-infiltracyjne.
Wykonanie urządzeń wodnych – rowy melioracyjne, kanały hydrotechniczne.
Przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej nie związanej z drogą.
Wycinkę istniejącego drzewostanu oraz nasadzenia.
Budowę ogrodzenia drogi i zbiorników retencyjno – infiltracyjnych.
Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
Budowę barier ochronnych w oparciu o dokumentację opracowaną w tym zakresie przez Wykonawcę.
Budowę ekranów akustycznych.
Wykonanie wszelkich innych robót i opracowań, jakie okażą się niezbędne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia
Uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie przedmiotu zamówienia.

Parametry drogi ekspresowej

klasa drogi: S prędkość projektowa: 100 km/h
liczba pasów ruchu: 2x 2 pasy ruchu ,
szerokość pasa ruchu: 3,50 m
szerokość jezdni: 7,00 m
szerokość pasa awaryjnego: 2,50m
szerokość pasa dzielącego (bez opasek): 3,00 – 6,30m
szerokość poboczy: min. 0,75m
kategoria obciążenia ruchu: KR6
obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś
Przypominamy, że w latach 2005 – 2006 zrealizowano jednojezdniowy odcinek drogi S1 między węzłami Podwarpie i drogą wojewódzka nr 913 stanowiący dojazd do lotniska w Pyrzowicach, natomiast w latach 2010 – 2012 wybudowany został dwujezdniowy odcinek drogi S1 od węzła Pyrzowice na autostradzie A1 do węzła Lotnisko (z węzłem Lotnisko) na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 913.

Podsumowanie

Droga S1 stanowi ważne połączenie w sieci drogowej Polski (trasa Pyrzowice – Zwardoń), jak również w VI europejskim korytarzu transportowym. Zrealizowanie budowy drugiej jezdni stanowić będzie uciąglenie istniejącego przekroju dwujezdniowego drogi ekspresowej S1, co w znacznej mierze przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Wpisz tutaj swoje imię i nazwisko