Strona główna Archiwalne ale ciągle przydatne Interpretacja 02/01/09 – dokument potwierdzający fakt nieprowadzenia pojazdu-na wniosek Kancelarii Prawnej Viggen

Interpretacja 02/01/09 – dokument potwierdzający fakt nieprowadzenia pojazdu-na wniosek Kancelarii Prawnej Viggen

1173
0
No Ratings Information Message

W trakcie roboczego spotkania przedstawicieli przewoźników (reprezentowanych przez Kancelarię Prawną Viggen s.c.)  oraz GITD w dniu 23.01.2009 doszło do ujednolicenia stanowiska w obszarze: Zakres zastosowania pojęcia „dokument potwierdzający fakt nieprowadzenia pojazdu”.

„Lp. 11.4 pkt 1 załącznika do ustawy o transporcie drogowym przewiduje karę pieniężną za naruszenie polegające na nieokazaniu wykresówki lub dokumentu potwierdzającego fakt nieprowadzenia pojazdu podczas kontroli w przedsiębiorstwie ? za każdy dzień.

Biorąc pod uwagę specyfikę kontroli w siedzibie przedsiębiorcy, a zwłaszcza możliwość weryfikacji faktów, na które powołuje się strona, w oparciu o dostępne dokumenty w siedzibie kontrolowanego podmiotu, należy opowiedzieć się za możliwie szerokim rozumieniem pojęcia „dokument”, w szczególności znaczeniem, jakie nadaje mu się na gruncie postępowania administracyjnego. Dlatego też „dokumentem potwierdzającym fakt nieprowadzenia pojazdu” będzie każdy akt pisemny lub zapis na komputerowym nośniku informacji, w oparciu o który organy ITD podczas kontroli w przedsiębiorstwie będą mogły stwierdzić fakt nieprowadzenia pojazdu przez określonego kierowcę w danym dniu. Będą to więc np. rejestry, listy obecności, zaświadczenia lekarskie, wszelkie urządzenia biurowe występujące u kontrolowanego przedsiębiorcy, karty chipowe, itp. Należy jednak podkreślić, że ustalenia kontroli w zakresie dokumentowania faktu nieprowadzenia pojazdu oparte na materiale dowodowym wynikającym
z zastosowania szerokiego rozumienia pojęcia /dokument/ nie mają bezwzględnego charakteru i nie wyłączają możliwości prowadzenia przeciwdowodu, w szczególności gdy w tej samej sprawie zostanie ustalony stan faktyczny prowadzący do zgoła odmiennych wniosków niż wnioski wynikające z ustaleń poczynionych w oparciu o dokumenty mające dowodzić fakt nieprowadzenia pojazdu (okazane podczas kontroli w siedzibie przedsiębiorstwa rejestry, listy obecności, zaświadczenia, itp.).

Warto podkreślić, że za wypełnienie przez przedsiębiorcę w czasie kontroli w siedzibie przedsiębiorcy obowiązku udokumentowania faktu nieprowadzenia pojazdu należy uznać taką sytuację, gdy przedsiębiorca przedkłada inspektorom ITD stosowne dokumenty w terminie wyznaczonym przez kontrolujących. Należy bowiem stwierdzić, że okazanie przez przedsiębiorcę dokumentów w późniejszym okresie niż termin wyznaczony przez inspektorów, w szczególności w toku postępowania administracyjnego prowadzonego po przeprowadzonej kontroli w przedsiębiorstwie, nie można uznać za realizację obowiązku w zakresie udokumentowania faktu nieprowadzenia pojazdu. Dokumentacja stwierdzająca powyższy fakt powinna znajdować się w siedzibie przedsiębiorcy i być okazywana na żądanie kontrolujących inspektorów.” Źródło: www.gitd.gov.pl.

Wspólne ustalenia z GITD w zakresie ujednoliconej interpretacji zostały zrealizowane przy udziale Centralnego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych i Spedytorów prezentowane przez Kancelarię Prawną Viggen s.c.

Oceń artykuł

Poprzedni artykułInterpretacja 1/01/09 – Licencja Wspólników Spółki Cywilnej – na wniosek Kancelarii Prawnej Viggen
Następny artykułWażne dla przewoźników osób na liniach regularnych do 50 km