Strona główna Informacje prawne Interpretacje indywidualne ZUS

Interpretacje indywidualne ZUS

822
UDOSTĘPNIJ

W świetle wątpliwości jakie rodzi możliwość zaliczenia diet i ryczałtów noclegowych (jako świadczeń zwolnionych z oskładkowania ZUS), warto odpowiedzieć na pytanie, czy uzyskanie przez pracodawcę korzystnej dla niego interpretacji indywidualnej z ZUS, będzie stanowiło realną ochronę przed przed ewentualną zmianą stanowiska ZUS? Zagadnienia te kształtują się nieco odmiennie w przypadku interpretacji ZUS i US. W niniejszym opracowaniu wyjaśniona została ranga interpretacji indywidualnej ZUS.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.) wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów może złożyć przedsiębiorca. Interpretacja może dotyczyć wyłącznie tych przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę będącego wnioskodawcą daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie.

Stosownie do art. 4 ustawy o s.d.g., przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.) wynika, iż Zakład wydaje interpretacje indywidualne w zakresie:

  1. obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym,

  2. zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych,

  3. podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych.

1) Interpretacja jest udzielana w formie decyzji, wskazującej prawidłowe stanowisko w sprawie wraz z uzasadnieniem prawnym i pouczeniem o prawie wniesienia środka zaskarżenia.

2) Zgodnie z art. 10a ust. 2 u.s.d.g., interpretacja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, ale nie może on być obciążony jakimikolwiek daninami publicznymi, sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami w zakresie, w jakim się do niej zastosował.

Jest natomiast wiążąca dla organów administracji publicznej lub państwowych jednostek organizacyjnych i może zostać zmieniona wyłącznie w drodze wznowienia postępowania. Przy czym nie można zmieniać interpretacji, w wyniku której nastąpiły nieodwracalne skutki prawne.

Art. 10a [Moc wiążąca interpretacji]

1. Interpretację wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez organ administracji publicznej lub państwową jednostkę organizacyjną kompletnego i opłaconego wniosku. W razie niewydania interpretacji w terminie uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji, została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska przedsiębiorcy przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji.

2. Interpretacja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, jednakże przedsiębiorca nie może być obciążony jakimikolwiek daninami publicznymi, sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do uzyskanej interpretacji

3. Interpretacja jest wiążąca dla organów administracji publicznej lub państwowych jednostek organizacyjnych właściwych dla przedsiębiorcy i może zostać zmieniona wyłącznie w drodze wznowienia postępowania. Nie zmienia się interpretacji, w wyniku której nastąpiły nieodwracalne skutki prawne.

4. Zasady i tryb udzielania interpretacji przepisów prawa podatkowego reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r.poz. 613, z późn. zm.)

5.Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku zastosowania się przedsiębiorcy do utrwalonej praktyki interpretacyjnej właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej

6.Przez utrwaloną praktykę interpretacyjną, o której mowa w ust. 5, rozumie się wyjaśnienia zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, dominujące w wydawanych w takich samych stanach faktycznych lub zdarzeniach przyszłych oraz w takim samym stanie prawnym – w trakcie danego okresu rozliczeniowego oraz w okresie 12 miesięcy przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego – interpretacjach

III SA/Gd 404/11 – wyrok WSA Gdańsk z dnia 17-11-2011
Zakres ochrony przedsiębiorcy w przypadku dostosowania się do błędnej interpretacji w zakresie obciążenia daniną publiczną

III SA/Gd 236/11 – wyrok WSA Gdańsk z dnia 06-10-2011
Ograniczony charakter ochrony przedsiębiorcy przez błędnie udzieloną interpretacją

3) Przedsiębiorca więc nie tylko dowiaduje się z interpretacji, jakie są jego obowiązki składkowe, ale jeśli się do niej zastosuje, korzysta z określonej ochrony. Trzeba pamiętać, że postępowanie w sprawie wydania interpretacji sprowadza się do kontroli prawidłowości subsumcji opisanego w we wniosku hipotetycznego stanu faktycznego pod wskazaną normę prawną. Innymi słowy, ocena prawna odnosi się do konkretnego stanu faktycznego, stąd może stracić aktualność przy jego zmianie (zob. wyrok SA w Gdańsku z 25.03.2014 r. III AUa 1192/13).

SA w Białymstoku w wyroku z 24.09.2013 r. III AUa 312/13 wskazał, że interpretacja spełnia dwa cele:

– służy informowaniu uczestników ubezpieczeń społecznych o sposobie wykładni konkretnych przepisów;

chroni obywateli przed możliwością zmiany poglądu przez organ.

Może więc pojawić się konieczność wydania nowej interpretacji (temu samemu przedsiębiorcy), gdy zmieni się stan prawny albo stan faktyczny ulegnie zmianie w taki sposób, że poprzednie wytłumaczenie przepisu stanie się bezużyteczne. ZUS może więc odmówić wydania ponownej interpretacji jeśli poprzednia spełnia swoje funkcje.

Charakterystyczną cechą postępowania o wydanie interpretacji składkowej jest to, że organ opiera się na informacjach przedstawionych przez wnioskodawcę.

W orzecznictwie wielokrotnie podnoszono, że zakres i przedmiot sprawy o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa wyznacza treść wniosku wszczynającego postępowanie. Rolą organu jest ocena stanowiska strony w spornej kwestii, nie zaś przedstawianie poglądów i wykładni przepisów odnoszących się do różnych sytuacji faktycznych.

Istotą tego postępowania jest uzyskanie przez stronę wyjaśnienia treści przepisów prawa i ich zastosowania w odniesieniu do indywidualnej sytuacji wskazanej we wniosku. Organ wydający decyzję nie może, więc ingerować w stan faktyczny opisany we wniosku, podważać go, uzupełniać czy zmieniać w oparciu o inne źródła lub wiedzę znaną mu z urzędu. Innymi słowy organ opiera się na tym, co opisano we wniosku, nie prowadząc własnego postępowania wyjaśniającego. To zaś odróżnia wydanie interpretacji od tzw. decyzji merytorycznej.

Publikację przygotowała Kancelaria Prawna Viggen sp.j.

ODWOŁANIE OD DECYZJI W SPRAWIE WYDANIA INTERPRETACJI:

SN jednoznacznie rozstrzygnął, że to sąd powszechny – sąd pracy i ubezpieczeń społecznych jest właściwy do rozpoznania sprawy o interpretację przepisów wydanych w decyzji ZUS. Przesądza o tym art. 83 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych stanowiący, że ZUS wydaje decyzje w zakresie indywidualnych spraw, dotyczących w szczególności ustalania wymiaru składek. Natomiast z art. 83 ust. 2 wprost stanowi, że od decyzji ZUS przysługuje odwołanie do sądu w terminie i na zasadach określonych w kodeksie postępowania cywilnego. Zgodnie z art. 1 kodeksu postępowania cywilnego sprawa z zakresu ubezpieczeń społecznych jest sprawa cywilną. SN przypomniał jednocześnie, że prezes ZUS tylko wyjątkowo ponownie rozpoznaje sprawy, np. dotyczące umorzenia należności z tytułu składek (https://www.saos.org.pl/judgments/94662 sprawa dotyczyła wypłaty diet kierowcą, gdzie przedsiębiorca uważał że nie podlegają one obowiązkowi odprowadzenia od nich składek).

Podsumowując, pracodawca korzysta z pełnej ochrony prawnej jaką gwarantują uregulowania u.s.g. w zakresie emisji decyzji ZUS w zakresie interpretacji indywidualnej.

 

Anna Nowak

Dr Mariusz Miąsko

 

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do skorzystania z największej bazy profesjonalnych, unikatowych opracowań prawnych, którą znajdą Państwo pod adresem: Sklep561.pl

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

AUDYTYpraca dla kierowcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here