Strona główna Archiwalne ale ciągle przydatne Najnowsze stanowisko BAG informujące jak należy wypełniać „Świadectwo Działalności Kierowcy”

Najnowsze stanowisko BAG informujące jak należy wypełniać „Świadectwo Działalności Kierowcy”

1535
0
No Ratings Information Message

W odpowiedzi na kolejne zapytanie Kancelarii Prawnej Viggen s.c. o zakres oraz prawidłowość stosowania przez przewoźników „świadectwa działalności” lub zaświadczeń o okresach odpoczynku, służby kontrolne Niemiec (B.A.G.) udzieliły nam kolejnych wyjaśnień oraz informacji.

„Opinia prawna i jednolita interpretacja wymogu przedkładania wykresówek i zaświadczeń o dniach wolnych od pracy

Państwa pismo z dnia 22.09.2008

Szanowni Państwo, szanowna Pani Szwed,

nawiązując do Państwa pisma chciałabym najpierw przeprosić za opóźnioną odpowiedź z powodu innych obowiązków i zabieram stanowisko, jak niżej:

Na Pani pytanie, czy odnośnie faktu, że tzw. formularz zaświadczenia o czynnościach stworzony przez Komisje Europejską nie zawiera opcji ?z innych powodów nie prowadzi pojazdu?, uznane zostaje przez Urząd Federalny przedłożone przez polskich kierowców załączone do Państwa pisma zaświadczenie pracodawcy o dniach wolnych od pracy kierowcy:

W przeciwieństwie do innych państw członkowskich wymieniony formularz UE nie jest obowiązkowy w Niemczech. § 20 Rozporządzenia dot. kierujących pojazdami zakłada tylko,że kierowcy zostaje wystawione maszynowo przed rozpoczęciem jazdy podając przyczyny braku udokumentowania czasu pracy zaświadczenie, które jest podpisane przez przedsiębiorcę odręcznie. Zaświadczenie, które spełnia te warunki, nie jest kwestionowane ze strony służb kontrolnych BAG.

Wg naszych informacji tzw. Formularz zaświadczenia o czynnościach jest w tej chwili opracowywany przez Komisję Europejską i uzupełniany o inne opcje.

Na Państwa pytanie, dlaczego w Niemczech wymagane jest ponad bezpośrednio stosowanym prawem wspólnotowym zaświadczenie o dniach wolnych od pracy zgodnie z § 20 Rozporządzenia dot. kierujących pojazdami, odnoszę się do mojego pisma z dnia 13.06.2008.

Poprzez § 20 Rozporządzenia dot. kierujących pojazdami niemiecki ustawodawca zawarł lukę w regulacji. Celem ustawodawcy jest udokumentowanie bez luk czynności wykonanych przez kierowcę. W całe dni kalendarzowe, w które kierowca nie prowadzi pojazdu, nie jest on ani zobowiązany do korzystania z wykresówek ani do sporządzenia odręcznych obrysów, np. o tzw. ?innych pracach? lub ?gotowości?. Jego czynności w te dni nie są dlatego do prześledzenia przy kontroli.

Na te dni kalendarzowe brak europejskiej regulacji. Prawo europejskie nie postanawia w tym stopniu, tak więc państwa członkowskie są władne do podjęcia dalszych regulacji. Lukę w regulacji rozpoznała również Komisja Europejska i stworzyła tzw. Formularz zaświadczenia czynności jak również wskazała na to w wytycznych / Guidance Notes, które skierowane są celem zharmonizowanej praktyki kontrolnej do instytucji kontrolnych państw członkowskich. Narodowa regulacja nie koliduje dlatego z prawem europejskim, tylko uzupełnia je i zamyka w innym przypadku w wolną prawnie przestrzeń. Inne państwa członkowskie wykorzystały nawet w tym sensie ich kompetencje regulacyjne, do zdeklarowania Formularza Unii Europejskiej jako obowiązującego.

Mam nadzieję, że pomogłam w tej kwestii. W przypadku pytań jestem do dyspozycji.

Z pozdrowieniami

z polecenia Bettina Voigt”

Poniżej przedstawiamy treść zapytania do BAG oraz wzór Zaświadczenia (które spełnia wymagania BAG oraz wymagania z art 31 ustawy o czasie pracy kierowców), zaproponowany Przez nasza Kancelarię.

Zapytanie:
Z

Kraków, dnia 22.09.08r.

Kancelaria Prawna Viggen SC

Mariusz Miąsko

ul. Opolska 18

31- 323 Kraków

tel/fax: (12) 637 24 57

Szanowna Pani Bettina Voigt

Bundesamt für Güterverkher

Bernhardstr.62, 01187 Dresden

dotyczy pisma z dnia : 13.06.2008r.

W związku z wyjaśnieniami jakich udzieliła nam Pani Bettina Voigt na postawione przez Kancelarię Prawną VIGGEN S.C. zapytanie prawne z dnia 27 maja 2008r. dotyczące prawidłowego sposobu dokumentowania odbywania przez kierowców odpoczynków tygodniowych, prosimy o ustosunkowanie się do poniższych ustaleń.

Z wyjaśnień wynika, że jeśli kierowca w danym dniu nie prowadzi pojazdu, to nie może dokumentować odbioru odpoczynku tygodniowego poprzez dokonanie obrysu ręcznego na rewersie wykresówki. Zgodnie z Państwa opisem, prawidłowym sposobem udokumentowania w/w okresu jest ?zaświadczenie o dniach wolnych od pracy?, wystawione przed rozpoczęciem jazdy przez kierowcę, wypełnione pismem maszynowym, podpisane przez pracodawcę i wręczone kierowcy, jednocześnie nie będące formularzem elektronicznym stanowiącym załącznik do decyzji KE 2007/230/WE, zwanym dalej ?formularzem?.

Mając na uwadze powyższe, prosimy o odpowiedź:

1. czy wobec braku na w/w formularzu unijnym punktu dotyczącego dni wolnych kierowców (odpoczynków tygodniowych), przez BAG, będzie respektowane okazywane przez polskich kierowców podczas kontroli drogowych załączone do pisma oświadczenia pracodawcy o dniach wolnych?

Czy przedstawienie podczas kontroli drogowej przez kierowcę załączonego, obowiązującego na terytorium Polski oświadczenia, zostanie przez BAG uznane jako wystarczające i kompletnepotwierdzenie odbywania przez kierowców odpoczynków tygodniowych i nie będzie skutkowało nałożeniem na przewoźnika kary za nieprawidłowe dokumentowanie okresów aktywności ?

2. dlaczego od kierowców z Polski, BAG wymaga znajomości wewnętrznych przepisów niemieckich, w szczególności § 20 Rozporządzenia, które nie jest aktem unijnym ogólnie obowiązującym dotyczącego kierującymi pojazdami

Prosimy i odpowiedź na powyższe pytania.

Z poważaniem

Iwona Szwed

w załączeniu:

-oświadczenie w sprawie dni wolnych naszych kierowców

WZÓR ZAŚWIADCZENIA:

                                       ZAŚWIADCZENIE W SPRAWIE DNI WOLNYCH OD PRACY NASZYCH KIEROWCÓW

                                             BESCHEINIGUNG ÜBER ARBEITSFREIE TAGE UNSERER KRAFTFAHRER

1.Nazwa przedsiębiorstwa/:………………………………………………………………………………………………..

Name des Unternehmens

2.Ulica i nr, kod pocztowy,miejscowość, państwo/:………………………………………………………………

Straße und Nr., Postfach, Ort, Staat

4.Numer faksu (w tym międzynarodowy numer kierunkowy):………………………………………………

Faxnummer (darin internationale Vorwahl)

Ja niżej podpisany…………………………………………………………………………………………………………….

Ich unten unterschrieben ………………………………………………………………………………………………….

5.Imię i Nazwisko…………………………………………………………………………………………………………….

5. Vorname und Name ……………………………………………………………………………………………………..

6.Stanowisko w przedsiębiorstwie………………………………………………………………………………………

6. Stellung im Unternehmen ……………………………………………………………………………………………..

oświadczam, że kierowca

erkläre, daß der Autofahrer

7.Imię i Nazwisko:……………………………………………………………………………………………………………

7. Name und Vorname: ……………………………………………………………………………………………………..

8.Numer prawa jazdy:……………………………………………………………………………………………………….

8. Nummer des Führerscheines ………………………………………………………………………………………….

9.w okresie od …………………………….. (dzień, miesiąc, rok)

9. in der Zeit vom …………………………(Tag, Monat, Jahr)

do ………………………… (dzień, miesiąc, rok)

bis zum ……………………. (Tag, Monat, Jahr)

10. nie prowadził pojazdu (odbierał odpoczynek tygodniowy)

10. kein Fahrzeug gelenkt hat (wöchentliche Ruhezeit eingehalten hat)

11.W imieniu przedsiębiorstwa, miejscowość ………………………….., data………………………………….

podpis………………………………………………………..

11. Im Namen des Unternehmens, Ort ……………………………………., Datum …………………………….

Unterschrift ……………………………………………….

12. Ja, jako kierowca, zaświadczam, że w wyżej wymienionym okresie nie prowadziłem pojazdu (odbierałem odpoczynek tygodniowy)

12. Ich, als Autofahrer, bescheinige, daß ich in der oben genannten Zeit kein Fahrzeug gelenkt habe (daß ich wöchentliche Ruhezeit eingehalten habe) .

Miejscowość…………………………., data………………, podpis kierowcy……………………………………….

Ort ………………………………………., Datum …………., Unterschrift des Autofahrers …………………….

…………………………………………………..

Pieczątka firmy i podpis

…………………………………………………..

Firmenstempel und Unterschrift

Za w/w okres kierowca nie może okazać się wykresówkami.

Für die oben genannte Zeitdauer kann der Autofahrer keine Schaublätter vorlegen.

 

Oceń artykuł

Poprzedni artykułStanowisko BAG ws. wypełniania Świadectwa Działalności Kierowcy
Następny artykułDlaczego w firmie transportowej praktycznie nie wolno ustanowić 4 – miesięcznego okresu rozliczeniowego?