Strona główna Strefa Spedytora O tym powinien wiedzieć każdy spedytor

O tym powinien wiedzieć każdy spedytor

1223
0
No Ratings Information Message

Zgodnie z art 20.3 Rozporządzenia 561/2006/WE: „Kierowca zatrudniony przez więcej niż jedno przedsiębiorstwo transportowe lub pozostający do dyspozycji więcej niż jednego przedsiębiorstwa transportowego przekazuje każdemu z nich odpowiednie informacje, aby umożliwić im przestrzeganie przepisów rozdziału II”.

Przedmiotowy zapis może rodzić szereg różnych konsekwencji zarówno dla kierowcy jak i dla przewoźnika.

Po pierwsze zapis niniejszego przepisu wchodzi w wyraźną korelację z zapisem Art. 92a.1 i 4 ustawy o transporcie drogowym, który mówi, że: cytat: „w przypadku gdy podczas kontroli drogowej zostaną stwierdzone naruszenia (..) postępowania administracyjnego wobec przedsiębiorcy lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt. 3, nie wszczyna się, jeżeli okoliczności sprawy i dowody jednoznacznie wskazują, że podmiot wykonujący przewóz nie miał wpływu na powstanie naruszenia. Dlatego przewoźnik jest zwolniony z odpowiedzialności jeśli kierowca nie poinformuje przewoźnika o tym, że wykonuje transport także dla innego przewoźnika jeśli w wyniku tego dopuści się przekroczenia zasad dotyczących maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu, dziennego czasu odpoczynku lub przekraczania maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy, określonych w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 oraz w Umowie europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzonej w Genewie dnia 1 lipca 1970 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 94, poz. 1086 i 1087). 

Należy tu wyraźnie zaznaczyć, że art 92a ust 1 i 4 ustawy o transporcie drogowym zwalnia przewoźnika z przekroczenia przez kierowcę wspomnianych norm tylko jeśli nieprawidłowości stwierdzono w trakcie kontroli drogowej a nie w trakcie kontroli w firmie.

Jednoznacznie wynika z treści niniejszego przepisu, że to na kierowcy ciąży obowiązek poinformowania przewoźnika o okoliczności wykonywania pracy dla więcej niż jednego przewoźnika. To nie na przewoźniku ciąży obowiązek ustalania czy kierowca którego zatrudnia wykonuje transport dla innego przedsiębiorcy. Należy się jednak zastanowić co ustawodawca miał na myśli pisząc o kierowcy „zatrudnionym przez więcej niż jedno przedsiębiorstwo transportowe?” Niestety (dla przewoźników) przepis ten należy zinterpretować dokonując wykładni literalnej, a z niej jednoznacznie wynika, że ustawodawca miał na myśli wyłącznie kierowców zatrudnionych na podstawie umowy o pracę ponieważ określenie „zatrudniony” w polskim ustawodawstwie rozumie się w kontekście przepisów ustawy kodeks pracy – czyli zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Należy więc zauważyć, że niniejszy przepis nie uregulował większego zakresu możliwych okoliczności. Ponieważ nie uregulował okoliczności gdy kierowca wykonuje pracę na podstawie umów cywilnoprawnych lub gdy kieruje pojazdem w własnej działalności gospodarczej. Ustawodawca wspomina jedynie o okoliczności kiedy kierowca jest „zatrudniony” a we własnej jednoosobowej działalności gospodarczej nie można być zatrudnionym. Należy zauważyć, że omawiany przepis niejako zobowiązuje kierowcę do przekazywania przewoźnikom u których jest zatrudniony informacji które pozwolą im na przestrzeganie przepisów z rozdziału II. Jakie więc informacje ma obowiązek przekazać kierowca zatrudniającym go przedsiębiorstwom? Katalog jest bardzo obszerny:

1. Dzienny czas prowadzenia pojazdu,

2.Tygodniowy czas prowadzenia pojazdu,

3. Łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni,

4. Cały czas spędzony na prowadzeniu pojazdu używanego do działalności zarobkowej nie objętego zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia,

5. Okresy gotowości określone w art. 15 ust. 3 lit. c) rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 od ostatniego dziennego lub tygodniowego okresu odpoczynku,

6. O ciągłej przerwie trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut oraz przerwie długości co najmniej 15 minut, po której nastąpi przerwa długości co najmniej 30 minut. Kierowca powinien o tym poinformować w sytuacji jeśli w okresie jednej doby prowadzi pojazd dla więcej niż jednego przedsiębiorcy.

7. O ilości skróceń dziennego okresu odpoczynku pomiędzy dwoma tygodniowymi okresami odpoczynku,

8. Informacje o wykonywaniu jazdy w zespole oraz okresach odpoczynku zespołu,

9. O tym kiedy ostatnio został przez kierowce odebrany regularny tygodniowy okresach odpoczynku,

10. O tym kiedy ostatnio skompensowano tygodniowy skróconego odpoczynek,

11. o tym kiedy się zakończył ostatni tygodniowy odpoczynek,

12. O czasie spędzonym na dojeździe do miejsca postoju pojazdu objętego zakresem niniejszego rozporządzenia lub powrotu z tego miejsca, jeżeli pojazd nie znajduje się ani w miejscu zamieszkania kierowcy, ani w bazie pracodawcy,

13. O czasie spędzonym przez kierowcę kierującego pojazdem nieobjętym zakresem niniejszego rozporządzenia do lub z pojazdu objętego zakresem niniejszego rozporządzenia, który nie znajduje się w miejscu zamieszkania kierowcy ani w bazie pracodawcy, gdzie kierowca zazwyczaj pracuje.

Oceń artykuł

Poprzedni artykuł6×24 – czyli o tym koniecznie musi pamiętać każdy spedytor
Następny artykułAUTOKARY: Licencje Międzynarodowe tylko na 10 Lat