Strona główna 561/2006 WE i AETR Obowiązki kierowcy – obowiązek przechowywania dokumentacji o nałożeniu kary

Obowiązki kierowcy – obowiązek przechowywania dokumentacji o nałożeniu kary

3113
0
5/5 (2)

Autor publikacji: Dr Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

Kierowca przechowuje wszelkie dostarczone przez Państwo Członkowskie dowody dotyczące nałożonych kar lub wszczęcia postępowania do czasu, kiedy to samo naruszenie niniejszego rozporządzenia nie będzie już mogło prowadzić do wszczęcia kolejnego postępowania lub nałożenia kary zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Należy zauważyć, że legislator odnosi się do dwóch obszarów:

a) adresatem przedmiotowego uregulowania jest wyłącznie kierowca,

b) uregulowanie odnosi się do dokumentów (dowodów), które kierowca powinien przechowywać,

c) (pośrednio) uregulowanie odnosi się do terminu, w którym kierowca powinien przechowywać dokumentację dowodową potwierdzającą wszczęcie wobec kierowcy postępowania lub nałożenie kary.

Funkcja omawianego uregulowania sprowadza się do zabezpieczenia kierowcy przed multiplikowaniem kar wymierzanych przez organy kontrolne poszczególnych krajów za to samo naruszenie. Choć nie wynika to jednoznacznie z treści uregulowania, to z kontekstu zapisu oczywiste jest, że norma odnosi się do okoliczności kontroli na drodze.

Ustalenie tej okoliczności jest o tyle istotne, że determinuje okres, w trakcie którego ustawodawca oczekuje, że kierowca powinien przechowywać wspomnianą dokumentację dowodową.

Normodawca unijny ani w ramach rozporządzenia 561/2006 WE, ani w ramach rozporządzenia 3821/85 EWG nie określił wprost zakresu temporalnego w jakim kierowca powinien przechowywać dokumentację dowodową z wcześniejszych kontroli. Zaskakujące jest, że nie uczynił tego także ustawodawca krajowy w ramach art. 87 u.o.t.d.

Wydaje się jednak oczywiste, że okres taki wynika per analogia z art. 26 rozporządzenia 561/2006 WE, który znowelizował art. 15 ust. 7a i b, rozporządzenia 3821/85 EWG i określił, że:

7 a) Jeśli kierowca prowadzi pojazd wyposażony w urządzenie rejestrujące zgodnie z załącznikiem I, kierowca ten musi być w stanie okazać, na każde żądanie funkcjonariusza służb kontrolnych: i) wykresówki z bieżącego tygodnia oraz wykresówki używane przez kierowcę w ciągu poprzednich 15 dni; ii) kartę kierowcy, jeśli ją posiada; oraz iii) wszelkie zapisy odręczne i wydruki sporządzone w ciągu bieżącego tygodnia oraz poprzednich 15 dni zgodnie z wymaganiami niniejszego rozporządzenia oraz rozporządzenia (WE) nr 561/2006. Jednakże po dniu 1 stycznia 2008 r. okresy, o których mowa w ppkt i) oraz iii), obejmują bieżący dzień i poprzednie 28 dni.

b) Jeśli kierowca prowadzi pojazd wyposażony w urządzenie rejestrujące zgodnie z załącznikiem IB, kierowca musi być w stanie okazać, na każde żądanie funkcjonariusza służb kontrolnych: i) kartę kierowcy, której jest posiadaczem; ii) wszelkie zapisy odręczne i wydruki sporządzone w ciągu bieżącego tygodnia oraz poprzednich 15 dni zgodnie z wymaganiami niniejszego rozporządzenia oraz rozporządzenia (WE) nr 561/2006 oraz iii) wykresówki odpowiadające okresowi, o którym mowa w poprzednim akapicie, w trakcie którego prowadził on pojazd wyposażony w urządzenie rejestrujące zgodnie z załącznikiem I. Jednakże po dniu 1 stycznia 2008 r. okresy, o których mowa w ppkt. ii), obejmują bieżący dzień i poprzednie 28 dni.”

Z powyższego uregulowania wynika a contrario, że skoro wobec kierowcy można de facto prowadzić kontrolę drogową w zakresie maksymalnie dnia bieżącego plus 28 poprzednich dni, to pośrednio legislator określił termin, w którym kierowca powinien przechowywać do kontroli na drodze dokumentację dowodową z poprzednich kontroli. Jest tak ponieważ: „to samo naruszenie niniejszego rozporządzenia nie będzie już mogło prowadzić do wszczęcia kolejnego postępowania lub nałożenia kary” za okres wcześniejszy niż dzień bieżący plus 28 poprzednich dni, skoro w ogóle kierowca w szerszym zakresie kontrolowany być nie może z uwagi na brak obowiązku posiadania przez niego dokumentacji.

Jednak zagadnienie przedmiotowe nie jest tak oczywiste jak zwykło się powszechnie przyjmować w branży transportowej.

W tym miejscu zasygnalizować można, że normodawca określił jedynie minimalny zakres temporalny przechowywania do kontroli plików cyfrowych, wykresówek, zaświadczeń działalności kierowcy, wydruków, opisów, obrysów. Nie określił on natomiast wyraźnego zakazu dla organów kontrolnych do przeprowadzenia kontroli za okres dłuższy niż odcinek 1+28 dni gdy kierowca przedstawi do kontroli dokumentację w takim zakresie.

Z tego punktu widzenia należy zaznaczyć, że okres przetrzymywania do kontroli dokumentów dowodowych z poprzednich kontroli nie został jednoznacznie sprecyzowany.

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

Oceń artykuł

Poprzedni artykułKontrola – dowody na piśmie – na gruncie uregulowań rozporządzenia 561/2006 WE
Następny artykułObowiązek okazania dokumentacji na gruncie uregulowań rozporządzenia 561/2006 WE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj