Strona główna Informacje prawne Dzięki kolejnej pomyłce MT zapłacisz mniej podczas kontroli

Dzięki kolejnej pomyłce MT zapłacisz mniej podczas kontroli

810
0
No Ratings Information Message

Dzięki kolejnej pomyłce MT zapłacisz mniej podczas kontroli. Już w najbliższą sobotę (tj. 12 października 2013 r.)wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie kontroli przewozu drogowego, a wraz z nim: nowy wzór formularza protokołu kontroli drogowej, nowy wzór formularza protokołu kontroli w przedsiębiorstwie albo w siedzibie podmiotu wykonującego przewóz drogowy, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz nowy wzór formularza decyzji o nałożeniu kary pieniężnej.

Prócz zmiany samych wzorów formularzy, modyfikacji uległy również podstawy prawne w oparciu o które organy kontrolujące sporządzają protokół. Zmiana obowiązujących protokołów kontroli, ma doniosłe znaczenie, gdyż dokument protokołu kontroli jest podstawowym dokumentem mogącym stanowić dowód w postępowaniach administracyjnych, o czym świadczy chociażby wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 czerwca 1982 roku (sygn. I SA 258/82), w którym to stwierdzono, iż okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, w tym m.in. zeznania świadków, mają wartość dowodową tylko wówczas, gdy zostały przez organ administracji utrwalone w formie protokołu zgodnie z art. 67 i nast. k.p.a., również Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 13 stycznia 2009 r. (sygn. II OSK 1792/07), w jednej z tez wskazano, iż oględziny są czynnością dowodową, która musi być przeprowadzona zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, a więc z udziałem stron, a z czynności tej obligatoryjnie należy sporządzić protokół. Dlatego też, zastosowanie przez organy kontrolne nowego wzoru formularza może mieć praktyczne znaczenie zarówno dla każdego z kierowców realizujących zadania przewozowe, jak również dla kontrolowanych przedsiębiorców.

Przechodząc do szczegółowej analizy najnowszych zmian, w przypadku nowego formularza protokołu kontroli drogowej, rozbudowano go o m.in. dane kierowcy polegające na określeniu dowodu tożsamości oraz uszczegółowieniu informacji dotyczących pojazdu silnikowego oraz naczepy, bądź przyczep kontrolowanych. Ważną zmianą dla osób wykonujących publiczny transport drogowy jest (wraz z wejściem w życie niniejszego rozporządzenia) obowiązek okazania do kontroli zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz potwierdzenie zgłoszenia przewozu w publicznym transporcie zbiorowym, a w związku z tym do kontrolowanych przepisów dodać przepisy dotyczące publicznego transport zbiorowego. W nowym wzorze protokołu kontroli, wskazano ponadto na dodatkowe okoliczności, takie jak: informacja o odmowie przyjęcia mandatu karnego, zatrzymaniu dowodu/ów rejestracyjnych czy też pobranej kaucji.

Jeśli mowa zaś o nowym formularzu kontroli w przedsiębiorstwie albo w siedzibie, to został on rozbudowany o informacje dotyczące danych personalnych osoby zarządzającej wraz z informacjami o posiadanym certyfikacie kompetencji zawodowych. Zrezygnowano zaś z funkcjonującego do tej pory wykazu akt, który to stanowił zwykle załącznik do protokołu.

Przechodząc zaś do meritum, a więc do nowego wzoru decyzji o nałożeniu kary pieniężnej, zauważamy dość istotną zmianę. W poprzedniej decyzji, za podstawę jej wydania wskazano art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 roku, Nr 125, poz. 874, z późn. zm.) natomiast wraz z opublikowaniem nowej wersji rozporządzenia, za podstawę do nałożenia kary pieniężnej w drodze decyzji wskazano na art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 roku, Nr 125, poz. 874, z późn. zm.), który według stanu prawnego na dzień 9 października 2013 roku brzmi następująco: Art. 92a ust. 1. Podmiot wykonujący przewóz drogowy lub inne czynności związane z tym przewozem z naruszeniem obowiązków lub warunków przewozu drogowego, podlega karze pieniężnej w wysokości od 50 zł do 10.000 zł za każde naruszenie. W myśl, bowiem powyższego jedną decyzją o nałożeniu kary pieniężnej nie można nałożyć niższej ani wyższej kary pieniężnej niż w wysokości określonej w art. 92a ust. 1 wyżej wskazanej ustawy, a więc od 50 zł do 10.000 zł, co jest kompletnym novum.

Rozszerzony został również katalog podstawowych elementów objętych kontrolą drogową oraz objętych kontrolą w przedsiębiorstwie o m.in. wykresówki, dane na karcie kierowcy lub w pamięci tachografu cyfrowego, dokumentacji potwierdzające fakt prowadzenia lub nieprowadzenia pojazdu – zgodnie z art. 11 ust. 4 załącznika do Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzonej w Genewie dnia 1 lipca 1970 r. (Dz.U. z 1999 r. Nr 94, poz. 1087 z póżn. zm.) oraz umów na usługi transportowe, wykonywanych na podstawie wyżej wskazanej Umowy (AETR).

Rozszerzeniu uległ również zakres gromadzonych oraz rejestrowanych danych statystycznych w wyniku kontroli. I tak, w przypadku kontroli w toku których nie stwierdzono naruszeń uzasadniających nałożenie kary pieniężnej, w przypadku przewozu drogowego: rodzaju przewozu, rodzaju tachografu, kategorii drogi, a w przypadku kontroli w przedsiębiorstwie liczby skontrolowanych przedsiębiorstw lub podmiotów, liczebności taboru skontrolowanych przedsiębiorców, liczby skontrolowanych kierowców, rodzaju przewozu oraz rodzaju tachografu. Jak również takich dokumentów jak licencji, zezwoleń, zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne albo wypis z tych dokumentów, zaświadczenie na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego, potwierdzenie zgłoszenia przewozu w publicznym transporcie zbiorowym oraz zapisy urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i postoju oraz obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku. Rozszerzeniu uległ również zakres przestrzegania przepisów przestrzegania dotyczących uiszczenia opłaty za przejazd po drogach krajowych pojazdów samochodowych, wykonywania transportu drogowego, przewozu towarów niebezpiecznych, przewozu zwierząt, przewozu szybko psujących się artykułów żywnościowych, przewozu odpadów, ruchu drogowego oraz transgranicznego przemieszczania organizmów genetycznie modyfikowanych.
W przypadku zaś wyniku kontroli w toku których stwierdzono naruszenia uzasadniające nałożenie kary pieniężnej lub mandatu karnego w przypadku kontroli drogowych: kategorie pojazdu, kraj rejestracji pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu, firmę przedsiębiorcy wykonującego przewóz drogowy, rodzaj przewozu, datę kontroli, miejsce kontroli, kategorię drogi, rodzaj tachografu, liczbę kontrolowanych dni pracy, organ kontrolny, wysokość kary pieniężnej lub mandatu karnego oraz
naruszone przepisy. W przypadku zaś kontroli w przedsiębiorstwie bądź siedzibie, firmę przedsiębiorcy wykonującego przewóz drogowy, liczbę kontrolowanych kierowców, wielkość taboru przedsiębiorstwa, liczbę kontrolowanych dni pracy, rodzaj przewozu, datę kontroli, organ kontrolny, wysokość kary pieniężnej lub mandatu karnego oraz naruszone przepisy.

 

Kamil Kiwior

Kancelaria Prawna Viggen

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

Oceń artykuł

Poprzedni artykułNowe niebezpieczne przepisy dla przewoźników. Dowiedz się jak nie utracić licencji oraz CKZ
Następny artykułRynek ciężarówek w Polsce nareszcie w górę