Strona główna 561/2006 WE i AETR Organy kontrolne na gruncie uregulowań rozporządzenia 561/2006 WE

Organy kontrolne na gruncie uregulowań rozporządzenia 561/2006 WE

1770
5/5 (2)

Autor publikacji: Dr Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

Państwo Członkowskie upoważni właściwe organy do nakładania kar na przedsiębiorstwo i/lub kierowcę za naruszenie niniejszego rozporządzenia ujawnione na jego terytorium, które nie zostało jeszcze ukarane, nawet gdy naruszenie takie miało miejsce na terytorium innego Państwa Członkowskiego lub państwa trzeciego. W drodze wyjątku, gdy ujawniono naruszenie:

które nie miało miejsca na terytorium danego Państwa Członkowskiego,

– oraz — którego dopuściło się przedsiębiorstwo mające siedzibę lub kierowca zatrudniony w innym Państwie Członkowskim lub w państwie trzecim, Państwo Członkowskie może do dnia 1 stycznia 2009 r. zamiast nałożenia kary powiadomić o takim naruszeniu właściwy organ w Państwie Członkowskim lub państwie trzecim, w którym przedsiębiorstwo ma siedzibę lub w którym zatrudniony jest kierowca.

Przedmiotowe uregulowanie zostało wyrażone w ramach unormowań Rozdziału 10 „Nadzór i Kontrola” u.o.t.d. Uregulowania przedmiotowego unormowania regulują następujące zagadnienia: Art. 83. [Uprawnienia organu nadzorującego], Art. 84. [Zakres kontroli], Art. 85. [Postępowanie kontrolne], Art. 86. [Delegacja], Art. 87. [Obowiązki kierowcy podczas kontroli], Art. 89. [Organy uprawnione do kontroli], Art. 89a. [Warunki i tryb kontroli], Art. 89b. [Obowiązek wylegitymowania się], Art. 90. [Negatywny wynik kontroli], Art. 90a. [Przekazanie danych do KE],

Na szczególne wyróżnienie zasługuje w omawianym kontekście uregulowanie art. 89, które określiło katalog zamknięty organów uprawnionych do kontroli. Zgodnie z ust. 1) Do kontroli dokumentów, o których mowa w art. 87, oraz warunków w nich określonych, z zastrzeżeniem ust. 2, uprawnieni są: 1) funkcjonariusze Policji; 2) inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego; 3) funkcjonariusze celni; 4) funkcjonariusze Straży Granicznej; 5) upoważnieni pracownicy zarządców dróg publicznych – z wyłączeniem dokumentów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 lit. a i ust. 4; 6) inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy – w odniesieniu do zapisów urządzenia rejestrującego samoczynnie; prędkość jazdy oraz czas jazdy i postoju; 7) upoważnieni pracownicy właściwego organu, o którym mowa w art. 18 ust. 1 – w odniesieniu do przewozów; regularnych i regularnych specjalnych; 8) strażnicy straży gminnych – w odniesieniu do publicznego transportu zbiorowego w zakresie określonym; ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. 2.219) Upoważnieni pracownicy, o których mowa w ust. 1 pkt. 5 i 7, nie są uprawnieni do kontroli zapisów urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i czas postoju, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku.

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Wpisz tutaj swoje imię i nazwisko