Strona główna 561/2006 WE i AETR Organy kontrolne na gruncie uregulowań rozporządzenia 561/2006 WE

Organy kontrolne na gruncie uregulowań rozporządzenia 561/2006 WE

2139
0
5/5 (2)

Autor publikacji: Dr Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

Państwo Członkowskie upoważni właściwe organy do nakładania kar na przedsiębiorstwo i/lub kierowcę za naruszenie niniejszego rozporządzenia ujawnione na jego terytorium, które nie zostało jeszcze ukarane, nawet gdy naruszenie takie miało miejsce na terytorium innego Państwa Członkowskiego lub państwa trzeciego. W drodze wyjątku, gdy ujawniono naruszenie:

które nie miało miejsca na terytorium danego Państwa Członkowskiego,

– oraz — którego dopuściło się przedsiębiorstwo mające siedzibę lub kierowca zatrudniony w innym Państwie Członkowskim lub w państwie trzecim, Państwo Członkowskie może do dnia 1 stycznia 2009 r. zamiast nałożenia kary powiadomić o takim naruszeniu właściwy organ w Państwie Członkowskim lub państwie trzecim, w którym przedsiębiorstwo ma siedzibę lub w którym zatrudniony jest kierowca.

Przedmiotowe uregulowanie zostało wyrażone w ramach unormowań Rozdziału 10 „Nadzór i Kontrola” u.o.t.d. Uregulowania przedmiotowego unormowania regulują następujące zagadnienia: Art. 83. [Uprawnienia organu nadzorującego], Art. 84. [Zakres kontroli], Art. 85. [Postępowanie kontrolne], Art. 86. [Delegacja], Art. 87. [Obowiązki kierowcy podczas kontroli], Art. 89. [Organy uprawnione do kontroli], Art. 89a. [Warunki i tryb kontroli], Art. 89b. [Obowiązek wylegitymowania się], Art. 90. [Negatywny wynik kontroli], Art. 90a. [Przekazanie danych do KE],

Na szczególne wyróżnienie zasługuje w omawianym kontekście uregulowanie art. 89, które określiło katalog zamknięty organów uprawnionych do kontroli. Zgodnie z ust. 1) Do kontroli dokumentów, o których mowa w art. 87, oraz warunków w nich określonych, z zastrzeżeniem ust. 2, uprawnieni są: 1) funkcjonariusze Policji; 2) inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego; 3) funkcjonariusze celni; 4) funkcjonariusze Straży Granicznej; 5) upoważnieni pracownicy zarządców dróg publicznych – z wyłączeniem dokumentów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 lit. a i ust. 4; 6) inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy – w odniesieniu do zapisów urządzenia rejestrującego samoczynnie; prędkość jazdy oraz czas jazdy i postoju; 7) upoważnieni pracownicy właściwego organu, o którym mowa w art. 18 ust. 1 – w odniesieniu do przewozów; regularnych i regularnych specjalnych; 8) strażnicy straży gminnych – w odniesieniu do publicznego transportu zbiorowego w zakresie określonym; ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. 2.219) Upoważnieni pracownicy, o których mowa w ust. 1 pkt. 5 i 7, nie są uprawnieni do kontroli zapisów urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i czas postoju, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku.

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

Oceń artykuł

Poprzedni artykułDostałeś mandat? Będziesz mógł zapłacić za niego za pomocą karty płatniczej
Następny artykułSkontrolują jakość poziomego oznakowania drogowego

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj