Strona główna Informacje prawne Problemy ze szkoleniami okresowymi

Problemy ze szkoleniami okresowymi

130
UDOSTĘPNIJ
 

Czy kierowca który posiada kategorie C, CE, D, DE i chce mieć uprawnienia do wykonywania przewozów drogowych pojazdami ciężarowymi oraz autobusami musi ukończyć szkolenie okresowe dla dwóch bloków programowych (np. dla C, CE oraz D, DE) , czy też może ukończyć tylko jedno szkolenie dla jednego bloku programowego (np. D, DE)?.

Czy da mu to jedno szkolenie uprawnienia do wykonywania przewozów drogowych zarówno autobusami jak i pojazdami ciężarowymi?

Zgodnie z art. 39d ust. 4 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001r. ( Dz. U. Nr 125 poz. 874 ze zm.) szkolenie okresowe jest prowadzone w ośrodku szkolenia w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy:

1) C1, C1+E, C i C+E;

2) D1, D1+E, D i D+E.

Natomiast na podstawie art. 39d ust. 6 tej ustawy kierowca wykonujący przewóz drogowy różnymi pojazdami, dla których wymagane jest posiadanie prawa jazdy co najmniej dwóch kategorii, o których mowa w ust. 4, może ukończyć szkolenie okresowe z zakresu jednego bloku programowego. To znaczy że wszyscy kierowcy którzy faktycznie posiadają prawo jazdy dla różnych kategorii np. C i D (oczywiście uzyskane po raz pierwszy odpowiednio do dnia 10.09.2010r. i 10.09.2009r.) i wykonują przewozy pojazdami dla których wymaga się takich kategorii prawa jazdy mogą ukończyć szkolenie okresowe w zakresie tylko jednego bloku programowego. Tym samym tacy kierowcy ( posiadający kategorie prawa jazdy zarówno C, CE jak i D, DE), który ukończyli szkolenie okresowe tylko dla jednego bloku programowego będą posiadali pełne uprawnienia do wykonywania przewozów drogowych zarówno pojazdami ciężarowymi oraz autobusami i będą na tej podstawie mogli być zatrudnieni przez przedsiębiorców zajmujących się wykonywaniem transportu drogowego jaki przewozem na potrzeby własne.

Należy również zaznaczyć że przepisy ustawy o transporcie nie regulują kwestii dokonywania wpisów do prawa jazdy. Treść art. 39d ust. 6 ustawy o transporcie nie wskazuje że kierowca który ukończył szkolenie w zakresie jednego bloku programowego ( posiadając różne kategorie prawa jazdynp. CE i D) otrzyma wpis dla każdej z tych kategori odrębnie. Kierowca może otrzymać do prawa jazdy wpis tylko dla kategorii prawa jazdy dla której ukończył szkolenie okresowe.  Informacje dotyczące wpisów zawarte są w art. 97a ustawy prawo o ruchu drogowym ( tekst jednolity Dz. U. Nr  108 z 2005r. poz. 908 ze zm. (zmiana dotycząca wpisów podana w Dz. U. Nr 235 z 2006r. poz.1701) oraz w przepisach wykonawczych czyli w Załączniku nr 1  do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.04.2004r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania ( Dz. U. Nr 89 z 2004r. poz. 855 ze zm.). Z ich analizy wynika że organ dokonujący wpisów do prawa jazdy  bazuje na przedłożonym przez kierowcę między innymi świadectwie kwalifikacji zawodowej potwierdzającej ukończenie szkolenia okresowego. Jeśli kierowca ukończył szkolenie okresowe tylko w zakresie jednego bloku programowego (np. dla kategorii D) to w świadectwie kwalifikacji zawodowej będzie informacja że odbył szkolenie okresowe w zakresie kat. D i tylko do tej kategorii zostanie kierowcy dokonany wpis.

Nie zmienia to faktu iż kierowca posiadający wpis w prawie jazdy, znajdujący się w rubryce 12 w pozycji dla kategori D, posiadając przy tym kategorię C ( uzyskaną do dnia 10.09.2010r.) może wykonywać przewozy drogowe również pojazdami ciężarowymi.

Żródło: www.gitd.pl

praca dla kierowcy