Strona główna Archiwalne ale ciągle przydatne Projekty nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców

Projekty nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców

1041
0
No Ratings Information Message

Autor publikacji: Dr Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

„Bierzmy sprawy w swoje ręce”. Wszyscy wiemy, że w polskim prawie transportowych jest cały szereg błędnych i nieracjonalnych uregulowań, a mimo tego nikt ich nie zmienia. Dlaczego? Nieważne dlaczego – ważne, że możemy to zmienić. Kancelaria Prawna Viggen s.c. na zlecenie Ogólnopolskiego S.U.R.K.S.i T.D. „Najlepsza Droga” przygotowała pakiet projektów nowelizacji przepisów ustawy o czasie pracy kierowców, które są niekorzystne dla firm branży transportowej. Poniżej można się zapoznać z projektami…

Poniższe projekty zostały przedstawione 31.marca 2011 roku na Konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Najlepsza Droga” www.najlepszadroga.pl oraz Kancelarię Prawną Viggen s.c. www.kancelariaprawnaviggen.pl

Projekty spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem i zostały podpisane przez blisko 100 uczestników Konferencji. Poniżej prezentujemy wykaz oraz zakres projektów nowelizacji:

PROJEKT NR 1

Zmiana ustawy o czasie pracy kierowców

NA ZLECENIE: STOWARZYSZENIA UCZESTNIKÓW RYNKU KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ I TRANSPORTU DROGOWEGO „NAJLEPSZA DROGA

REALIZACJA PROJEKTU: KANCELARIA PRAWNA VIGGEN S.C.

ZAKRES NOWELIZACJI: Dodanie art. 2 pkt 8 do ustawy o czasie pracy kierowców:

Art. 2 pkt 8 (DEFINICJA NOCLEGU)

„bezpłatny nocleg” – oznacza zapewnienie przez pracodawcę lub stronę zagraniczną bezpłatnego noclegu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, którym jest także kabina samochodu, jeżeli:

-pojazd posiada odpowiednie miejsce do spania dla każdego kierowcy

-pojazd znajduje się na postoju

-oraz kierowca dokona takiego wyboru.

UZASADNIENIE:

Aktualnie brak definicji noclegu przez co powstaje szereg problemów z prawidłowym rozliczaniem dodatków noclegowych za czas spędzony w trasie.Sytuacji nie rozjaśniło stanowisko Sądu Najwyższego, które oceniło że kabina pojazdu nie jest miejscem zwalniającym pracodawcę z od konieczności wypłacenia dodatku noclegowego kierowcy nawet jeśli jest wyposażona w łóżka do spania. Stanowisko S.N. odniosło się jednak do abstrakcyjnej sytuacji i nie dostrzegło że występują różne typy kabin. Jednocześnie należy zauważyć, że ustawodawca unijny dopuścił kabiny posiadające łóżka noclegowe do odbioru odpoczynku. Zdaniem SURKSiTD „Najlepsza Droga” racjonalne jest,  aby pewne typy kabin w połączeniu z okolicznością „zgody kierowcy” zwalniały przedsiębiorcę z obowiązku płacenia dodatków noclegowych i aby to przedsiębiorca indywidualnie mógł ocenić czy taki dodatek wypłaci czy też nie jeśli zachowane są ściśle określone warunki odnośnie kabiny.

PROJEKT NR 2

Zmiana ustawy o czasie pracy kierowców

NA ZLECENIE: STOWARZYSZENIA UCZESTNIKÓW RYNKU KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ I TRANSPORTU DROGOWEGO „NAJLEPSZA DROGA

REALIZACJA PROJEKTU: KANCELARIA PRAWNA VIGGEN S.C.

ZAKRES NOWELIZACJI: Zmiana treści art. 15 ustawy o czasie pracy kierowców (dot. równoważnego systemu czasu pracy):

art. 15.ust.4. Okres rozliczeniowy może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 3 miesięcy.

UZASADNIENIE:

Nieracjonalny wydaje się zapis stanowiący, że do wydłużenia okresu rozliczeniowego do 3 miesięcy wymagane jest zaistnienie „szczególnych okoliczności”. Nikt tak naprawdę nie wie o jakie to okoliczności chodzi. Przedmiotowe wątpliwości są polem do popisu dla organów kontrolnych oraz źródłem kłopotów dla przewoźników. SURKSiTD „Najlepsza Droga” uważa, że już sam fakt wykonywania czynności transportowych i specyfika tej działalności jest wystarczającą okolicznością, aby bez żadnych dodatkowych okoliczności przewoźnik mógł wydłużyć okres rozliczeniowy do 3 miesięcy.

PROJEKT NR 3

Zmiana ustawy o czasie pracy kierowców

projekt

NA ZLECENIE: STOWARZYSZENIA UCZESTNIKÓW RYNKU KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ I TRANSPORTU DROGOWEGO „NAJLEPSZA DROGA”

REALIZACJA PROJEKTU: KANCELARIA PRAWNA VIGGEN S.C.

ZAKRES NOWELIZACJIZmiana treści art. 17 ustawy o czasie pracy kierowców:

Do kierowców zatrudnionych w transporcie drogowym oraz w wykonywaniu niezarobkowego przewozu drogowego-przewozu na potrzeby własne w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001. o transporcie drogowym może być stosowany, w przypadkach uzasadnionych rodzajem wykonywanych przewozów lub ich szczególną organizacją, zadaniowy czas pracy, w którym zadania przewozowe ustala pracodawca w takim wymiarze, aby mogły być wykonane w ramach czasu pracy określonego w art. 11 oraz z uwzględnieniem przepisów dotyczących przerw przeznaczonych na odpoczynek i okresów odpoczynku. Rozkład czasu pracy w okresie wykonywania danego zadania przewozowego ustala kierowca.


UZASADNIENIE:

SURKSiTD „Najlepsza Droga” uważa, że wyłączenie w przewozach na potrzeby własne prawa wykonywania transportu w ramach zadaniowego systemu pracy jest całkowicie nieracjonalne. Nie ma żadnych istotnych różnic pomiędzy transportem „licencjonowanym” a „przewozami na potrzeby własne”, aby zachowywać obecny zapis.

PROJEKT NR 4

Zmiana ustawy o czasie pracy kierowców

projekt

NA ZLECENIE: STOWARZYSZENIA UCZESTNIKÓW RYNKU KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ I TRANSPORTU DROGOWEGO „NAJLEPSZA DROGA

REALIZACJA PROJEKTU: KANCELARIA PRAWNA VIGGEN S.C.

ZAKRES NOWELIZACJIArt. 18 ustawy o czasie pracy kierowców:

Ust.2 –uchylony.

UZASADNIENIE:

Stowarzyszenie „Najlepsza Droga” nie znajduje żadnego uzasadnienia dla utrzymania zapisu, że wydłużenie okresu rozliczeniowego dłuższego niże 1 miesiąc może nastąpić dopiero po uprzednim poinformowaniu o tym inspektora PIP. Zapis jest nieracjonalny i stanowi źródło nieuzasadnionych problemów wśród przewoźników podczas kontroli PIP. Dlatego Stowarzyszenie wnioskuje o jego uchylenie.

PROJEKT NR 5

Zmiana ustawy o czasie pracy kierowców

projekt

NA ZLECENIE: STOWARZYSZENIA UCZESTNIKÓW RYNKU KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ I TRANSPORTU DROGOWEGO „NAJLEPSZA DROGA

REALIZACJA PROJEKTU: KANCELARIA PRAWNA VIGGEN S.C.

ZAKRES NOWELIZACJI: Dodanie do art.20 ustawy o czasie pracy kierowców:

ust. 5

Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych może zostać zastąpiony ryczałtem, którego wysokość powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w godzinach nadliczbowych.

UZASADNIENIE:

Stowarzyszenie „Najlepsza Droga” uważa, że zasadne jest aby zlikwidować całkowicie nieżyciowe uregulowanie z którego wynika ze dodatki za godziny nocne należy rozliczać co miesiąc w formie dodatku, natomiast w formie ryczałtu wyłącznie- jeżeli kierowca wykonuje pracę stale poza zakładem pracy.  Takie rozwiązanie jest w transporcie całkowicie niezasadne a wręcz nie możliwe do realizacji co naraża na szwank nie tylko interes i bezpieczeństwo przewoźników ale także wizerunek państwa.

PROJEKT NR 6

Zmiana ustawy o czasie pracy kierowców

projekt

NA ZLECENIE: STOWARZYSZENIA UCZESTNIKÓW RYNKU KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ I TRANSPORTU DROGOWEGO „NAJLEPSZA DROGA

REALIZACJA PROJEKTU: KANCELARIA PRAWNA VIGGEN S.C.

ZAKRES NOWELIZACJI: Zmiana art. 21 ustawy o czasie pracy kierowców:

Ust.1 Gdy praca jest wykonywana w porze nocnej od godz.00.00 przez co najmniej 4 godziny, czas pracy kierowcy nie może przekraczać 10 godzin w danej dobie.

Ust.2 Dodatek za pracę w porze nocnej może zostać zastąpiony ryczałtem, którego wysokość powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.

UZASADNIENIE:

Obecne uregulowanie przedmiotowego przepisu rodzi szereg niekorzystnych konsekwencji na poziomie nie tyle samej ustawy o czasie pracy kierowców co na poziomie przepisów rozporządzenia 561/2006 WE. Zagadnienie to zostało dokładnie opisane pod poniższym linkiem:

Dlatego też ogólnopolskie Stowarzyszenie Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „Najlepsza Droga” wnioskuje o nowelizację w przedmiotowym zakresie oraz o społeczne poparcie dla planowanych nowelizacji.

Jednocześnie stowarzyszenie zaprasza wszystkie osoby branży transportowej, którym leży na sercu dobro polskiego transportu o uczestnictwo w pracach stowarzyszenia oraz o zgłaszanie członkostwa w stowarzyszeniu.

Deklaracje członkowskie można pobrać na stronie: www.najlepszadroga.pl

Mariusz Miąsko

  

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

 


Oceń artykuł

Poprzedni artykułSzkolenia kierowców tirów pod lupą
Następny artykułZmień z nami postanowienia rozporządzenia 1071/2009/WE