Strona główna Aktualności Dnia Unia Europejska chce wprowadzić paliwa z wodorostów

Unia Europejska chce wprowadzić paliwa z wodorostów

113
UDOSTĘPNIJ

imagesPar­la­ment Eu­ro­pej­ski we­zwał do wpro­wa­dze­nia ogra­ni­czeń w użyt­ko­wa­niu tra­dy­cyj­nych bio­pa­liw i do szyb­kie­go przej­ścia na bio­pa­li­wa nowej ge­ne­ra­cji uzy­ski­wa­ne z al­ter­na­tyw­nych źró­deł, ta­kich jak wo­do­ro­sty czy od­pa­dy. Gło­so­wa­nie nad pro­jek­tem le­gi­sla­cyj­nym w tej spra­wie od­by­ło się dziś w Stras­bur­gu.

– Debata była niezwykle trudna z powodu ścierających się interesów gospodarczych. Tekst dotyczący nowych zasad jest bardzo techniczny, ma jednak dalekosiężne etyczne i gospodarcze konsekwencje – powiedziała odpowiedzialnaza raport Corinne Lepage (ALDE, FR), po tym jak oparte na nim propozycje przyjęte zostały podczas głosowania, 356 głosami za, 327 głosami przeciw, przy 14 wstrzymujących się.

Zmiana sposobu użytkowania gruntów

Gazy cieplarniane produkowane w wyniku przeznaczania coraz większych obszarów ziemi na uprawę roślin do produkcji biopaliw zamiast do produkcji żywności, są przedmiotem badań nad „zmianą sposobu użytkowania gruntów” (ILUC). Według naukowych dowodów, zmiana ta mogła doprowadzić do zniwelowania części korzyści osiąganych dzięki użyciu biopaliw, jeśli wziąć pod uwagę cały cykl od produkcji do konsumpcji.

Zgodnie z zasadami obowiązującymi obecnie państwa członkowskie muszą zapewnić do 2020 roku co najmniej 10-procentowy udział energii odnawialnej w całkowitej ilości energii użytej w transporcie. Według nowo przyjętych zasad biopaliwa uzyskiwane z roślin jadalnych nie powinny przekroczyć 6% całej konsumpcji energii używanej w transporcie do 2020 roku, w przeciwieństwie do obecnego celu ustalonego na poziomie 10%.

Wsparcie dla biopaliw nowej generacji

Posłowie uznali, że biopaliwa nowej generacji uzyskiwane z wodorostów oraz określonych typów odpadów powinny mieć co najmniej 2,5-procentowy udział w konsumpcji energii używanej do celów transportowych do 202 roku.

Różnica dwóch głosów przesądziła o nieprzyznaniu pani Lepage mandatu do negocjacji z państwami członkowskimi, które powinny w najbliższym czasie przyjąć wspólne stanowisko.

Źródło: Parlament Europejski/Onet.pl

praca dla kierowcy
UDOSTĘPNIJ