Strona główna Archiwalne ale ciągle przydatne Z cyklu Viggen pyta Ministerstwo tym razem: sprawozdania finansowe w znaczeniu temporalnym

Z cyklu Viggen pyta Ministerstwo tym razem: sprawozdania finansowe w znaczeniu temporalnym

1192
0
5/5 (2)

Kancelaria Prawna Viggen s.c. wystosowała kolejne już pismo z cyklu, którego głównym celem jest uzyskanie jednoznacznych interpretacji dla przepisów prawa, które pomimo formalnego ich obowiązywania,  nie zostały przez żaden organ jednoznacznie sprecyzowane, a konsekwencji czego stan niepewności jaki powstał w branży, przysparza wielu przedsiębiorstwom transportowym niezliczonej ilości trudności w ich prawidłowym zastosowaniu. Tym razem pytamy Ministra, jak rozumieć sformułowanie „roczne sprawozdania finansowe” szczególnie w znaczeniu okresu jego obowiązywania oraz ewentualnych terminach do przedkładania aktualnych sprawozdań finansowych (obowiązku ich aktualizacji). W celu uzyskania bardziej precyzyjnych informacji zapraszamy Państwa poniżej.

Modlnica, dnia 29 sierpień 2012 r.

Kancelaria Prawna Viggen s.c.
Mariusz Miąsko, Małgorzata Miąsko
ul. Częstochowska 6, 32-085 Modlnica

w imieniu:
Stowarzyszenia Uczestników Rynku
Komunikacji Samochodowej
i Transportu Drogowego „NAJLEPSZA DROGA”
ul. Tyniecka 10a, 31-319 Kraków

Ministerstwo Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

Pismo: 7/KPV/29/08/2012/MM/1

Dot.: Potrzeby wykształcenia jednolitej interpretacji – wobec różnorodnego stanowiska Starostw Powiatowych i BTM – czy sprawozdanie finansowe powinno być składane przez przewoźników każdorazowo (corocznie aktualne) – czy też może być złożone jednorazowo? Wykładnia dokonana przez Ministerstwo Transportu winna stanowić podstawę dla jednolitej praktyki wszystkich urzędów administracji publicznej (w tym BTM).

Szanowny Panie Ministrze!

W Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku w treści art. 7 ust.1 – przedsiębiorca jest zobowiązany wykazać m.in. na podstawie rocznych sprawozdań finansowych, określających że co roku dysponuje kapitałem i rezerwami o wartości (…) Służy to temu by przedsiębiorca był w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swe zobowiązania finansowe. W punkcie (7) preambuły do w/w Rozporządzenia 1071/2009 znajdują się bardzo istotne zapisy, które stały się dla mnie bezpośrednim powodem napisania tego pisma do Pana Ministra.

Otóż zgodnie z punktem (7), państwo członkowskie siedziby powinno sprawdzać czy przedsiębiorca nieprzerwanie spełnia warunki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu tak by w razie konieczności właściwe organy tego państwa członkowskiego miały możliwość podejmowania decyzji o zawieszeniu lub cofaniu zezwoleń.

Z obu tych zapisów Rozporządzenia wynikają bardzo konkretne wnioski:

1.Roczne sprawozdanie finansowe służy wykazaniu, że co roku przedsiębiorca dysponuje kapitałem i rezerwami ustalonymi w przepisie dla niego przez normodawcę.

2.Warunki /dla przedsiębiorców/ przewidziane w rozporządzeniu winny być przez przedsiębiorcę spełniane nieprzerwanie, a więc przez cały okres sprawozdawczy /sprawozdanie finansowe składane jest co roku/.

3.Nie spełnienie tego wymogu, czyli nie złożenie sprawozdania finansowego wykazującego dysponowanie przez przedsiębiorcę kapitałem i rezerwami wymaganymi przez rozporządzenie, stwarza podstawę prawną do podejmowania przez organy państwa decyzji o zawieszeniu lub cofaniu zezwoleń.

Praktyka stosowania tego prawa przez Starostwa i BTM jest jednak różna co wprowadza chaos. W jednych wydziałach komunikacji Starostw wymaga się od przewoźników by co roku składali roczne sprawozdania finansowe. W innych /bywa, że znajdują się one w leżącym po sąsiedzku powiecie/ urzędnicy dają do zrozumienia przewoźnikom, że wspomniane sprawozdania mogą złożyć nawet po 2 – 3 latach. Takie informacje i sygnały docierają do naszego Stowarzyszenia. Jakby było tego mało także urzędnicy Biura Transportu Międzynarodowego czasem zajmują podobne stanowisko. Tak więc mamy chaos interpretacyjny, dezorientujący przewoźników i rzecz jasna nie służący autorytetowi państwa.

Czy Ministerstwo potwierdza punkt widzenia, że z wykładni literalnej przywołanych przepisów wynika, iż roczne sprawozdania finansowe jak wskazuje ich nazwa winny być składane każdego kolejnego roku do właściwej instytucji państwowej?

Sprawa jedynie pozornie wygląda na oczywistą ponieważ w praktyce urzędów szczególnie wydziałów komunikacji w Starostwach przyjęła się opisana wyżej praktyka, że przewoźnik oczywiście musi mieć zgodnie z rozporządzeniem roczne sprawozdanie finansowe ale w istocie dla celów kontrolnych i nie musi co roku składać go w urzędzie.

Bardzo ważna jest relacja przewoźników do organów kontrolnych tj.: Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz jego odpowiednika wojewódzkiego I.T.D. Urzędnicy tych organów kontrolnych nie są przecież związani podczas przeprowadzanej kontroli swego rodzaju wykładnią, czy też raczej lokalną praktyką danego wydziału komunikacji Starostwa. Mogą uznać, że mimo posiadania przez przewoźnika rocznego sprawozdania finansowego nie spełnił on wymogu jego złożenia wynikłego z Rozporządzenia 1071/2009. W przypadku ukarania przewoźnika i wdrożenia sporu administracyjnego, także sąd administracyjny może mieć problem interpretacyjny i oprze się na literalnym zapisie w/w Rozporządzenia. Potencjalne komplikacje mogą być więc liczne.

Realizacja wymogu nałożonego przez europejskiego normodawcę, by nieprzerwanie sprawdzać wypełnianie ustalonych dla przewoźników przez rozporządzenie warunków – jest realna jedynie poprzez składanie przez nich każdego roku w urzędzie rocznego sprawozdania finansowego. Zdajemy sobie jednak sprawę, że możliwa jest także inna interpretacja, praktykowana przecież przez część wydziałów komunikacji w Starostwach. Prosimy więc o jednolita wykładnię, ponieważ dylemat ten dotyczy za sprawą różnorodnego podejścia przez urzędników wszystkich przewoźników.

Najważniejszą rzeczą jest jednolita spójna praktyka wszystkich organów administracyjnych i kontrolnych w skali całego kraju w stosowaniu wynikłego z Rozporządzenia 1071/2009 WE obowiązku składania przez przewoźników rocznego sprawozdania finansowego.

 

Mariusz Miąsko

Oceń artykuł

Poprzedni artykułKomisja Europejska wyjaśnia, jak nie łamać zasad konkurencji w przemyśle motoryzacyjnym
Następny artykułDziękujemy za merytoryczną odpowiedź!
Autor ponad 250 publikacji prawnych dotyczących w szczególności: europejskiego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych mobilnych pracowników „delegowanych”, elementów prawa podatkowego pracowników -„rezydentów”, europejskich regulacji dot. okresów prowadzenia pojazdów, przerw i odpoczynków kierowców, międzynarodowego prawa użytkowania tachografów, prawa przewozowego, prawa mocowania ładunków, prawa przewozu ładunków szybko psujących się, prawa przewozu, materiałów niebezpiecznych, krajowego i unijnego prawa przewozu osób, międzynarodowych reguł handlowych Incoterms 2010, prawa administracyjnego branży TSL, elementów prawa ruchu drogowego.