Strona główna Aktualności Dnia Zmiany w wypłacaniu wynagrodzenia od stycznia 2019 r.

Zmiany w wypłacaniu wynagrodzenia od stycznia 2019 r.

1184
4.93/5 (15)

W związku z nadejściem stycznia 2019 r. musimy przygotować się na nowelizacje jakie wprowadził polski ustawodawca w kontekście zmian w obrysie przepisów prawa pracy. Problematyka ta jest niezwykle ważna dla każdego z prowadzących działalność zarówno transportową, jak i działalność o innym charakterze, ale w której to dochodzi do zatrudniania pracowników w ramach stosunku pracy, zatem na podstawie umowy o pracę.

Informacji w tym zakresie udzieli Anna Nieć Mrzygłód – prawnik i Kierownik Działu „Silnik Prawny” Kancelarii Prawnej Viggen Sp.j.

Prace nad zmianami w zakresie Kodeksu Pracy na ten moment nie zaowocowały powstaniem całkiem nowego kodeksu pracy, który mógłby już wejść w życie i być stosowany przez wszystkie zobowiązane do tego podmioty. Pomimo wielu projektów polski ustawodawca wciąż nie zdecydował się na wprowadzenie do obrotu jednego z proponowanych rozwiązań, bądź ich kompilacji. Niezależnie od powyższego cykliczne nowelizacje zobowiązują pracodawców do świadomości w zakresie wprowadzanych zmian i stosowania obowiązujących przepisów.

W kontekście powyższego niniejszym informujemy, że od 1 stycznia 2019 r. istotne zmiany nastąpią w zakresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, w sposobie wypłaty wynagrodzenia i elementów świadectwa pracy. W tym artykule poruszona zostanie zmiana w obrysie formy wypłaty wynagrodzenia, zgodnie z którą od 2019 r. zasadą będzie już wypłata wynagrodzenia na rachunek bankowy pracownika, a nie jak jest dotychczas do rąk pracownika. W związku z powyższym Pracodawca ma obowiązek poinformować pracowników dotychczas otrzymujących wynagrodzenie w kasie pracodawcy o obowiązku przedłożenia stosownego wniosku w tym przedmiocie. Bez niego bowiem koniecznym będzie wypłacenie wynagrodzenia pracownikowi w formie bezgotówkowej przelewem na konto. Powyższa zamian została wprowadzona ustawą z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. Obecne brzmienie przepisu w art. 86 Kodeksu Pracy wskazuje, że:

§ 1. Pracodawca jest obowiązany wypłacać wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy.

§ 2. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej; częściowe spełnienie wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy przewidują to ustawowe przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy.

§ 3. Obowiązek wypłacenia wynagrodzenia może być spełniony w inny sposób niż do rąk pracownika, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie.”

Wskazana powyżej nowelizacja doprowadzi do zmiany §3 wyżej cytowanego przepisu, zmieniając jego brzmienie na:

Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.”

W związku z powyższym pracodawca będzie miał prawo żądać od pracownika ubiegającego się o zatrudnienie podania mu nr rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złoży wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Obowiązek informacyjny

W kontekście powyższego na pracodawcę nałożony został obowiązek informacyjny, zgodnie z którym w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji zobowiązany jest do poinformowania pracowników, którzy dotychczas otrzymali wynagrodzenie za pracę do rąk własnych o obowiązku

  1. wskazania nr rachunku bankowego, gdzie będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę

lub

  1. przedłożenia wniosku w postaci papierowej lub elektronicznej w przedmiocie dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych

Pracownik natomiast zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia uzyskania powyższej informacji do wskazania albo nr rachunku bankowego celem umożliwienia pracodawcy wykonania przelewu na konto, albo przedłożenia wniosku, zgodnie z którym dopuszczalnym stanie się wypłata wynagrodzenia do rąk własnych pracownika. Po więcej informacji zadzwoń pod numer: (12) 637 24 57 lub wyślij e-mail: biuro1@viggen.pl.

Anna Nieć-Mrzygłód

Prawnik Kancelarii Prawnej Viggen Sp.j.
Kierownik Działu Silnik Prawny, zleceń zewnętrznych, optymalizacji oraz rozliczeń wynagrodzeń kierowców

Czytaj także:

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.)

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here