Strona główna Strefa Spedytora 13 zasad odbioru odpoczynku załogi wieloosobowej na promach

13 zasad odbioru odpoczynku załogi wieloosobowej na promach

2370
0
5/5 (1)

Kierowcy stale zgłaszaną, że odbiór odpoczynku w trakcie przeprawy promowej rodzi szereg wątpliwości oraz kłopotów. Jeszcze więcej problemów rodzi tematyka realizacji odbioru „odpoczynków promowych” przez załogę wieloosobową. W związku z powyższym w niniejszym opracowaniu przeanalizujemy 12 podstawowych zasad o których powinien pamiętać każdy kierowca i organizator transportu realizujący przeprawę promową w zespole wieloosobowym. 

 ZASADA 1. PRZERWAĆ MOŻNA TYLKO ODPOCZYNEK DZIENNY REGULARNY

Kluczową kwestią o której muszą pamiętać kierowcy jest możliwość odebrania wyłącznie regularnego przerywanego odpoczynku dziennego. Art. 9 Rozporządzenia 561/2006/WE mówi, że: w ramach odbioru przerywanego odpoczynku w trakcie przeprawy promowej ,(,…)kierowca towarzyszy pojazdowi transportowanemu promem (…) i wykorzystuje regularny dzienny okres odpoczynku(…). Oznacza to w praktyce, że przerwanie odpoczynku krótszego niż 11-godzinnego skutkowałoby uznaniem go za odebrany nieprawidłowo.

ZASADA 2. NA PROMIE MOŻNA ODEBRAĆ ODPOCZYNEK DZIENNY SKRÓCONY TRWAJĄCY MIN. 9 GODZI JEŚLI NIE ZOSTAŁ PRZERWANY.

W treści art 9.1 rozporządzenia 561/2006WE określona została jedynie procedura przerwania odpoczynku dziennego regularnego a nie odpoczynku dziennego skróconego. Wynika z tego, że na promie można odebrać odpoczynek dzienny skrócony (trwający min. 9 h) pod warunkiem że nie został on przerwany żadnymi czynnościami.

ZASADA 3. NA PROMIE NIE MOŻNA ODEBRAĆ ODPOCZYNKU TYGODNIOWEGO JEŚLI ZOSTAŁ PODZIELONY.

Art9.1. Rozporządzenia 561/2006 WE określił, że: „na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 8, w przypadku gdy kierowca towarzyszy pojazdowi transportowanemu promem lub pociągiem i wykorzystuje regularny dzienny okres odpoczynku, okres ten można przerwać(…)” Ustawodawca jednoznacznie określił że na zasadzie „odstępstwa” tylko jeden rodzaj okresu odpoczynku może zostać przerwany i określił jaki to jest rodzaj a mianowicie, że jest to odpoczynek „dzienny” i to na dodatek „regularny”. Czy więc ustawodawca dopuścił możliwość przerwania innego typu odpoczynku niż dzienny regularny? Odpowiedź brzmi: nie. Tak więc jeśli nawet suma godzin odpoczynku przed wjazdem na prom + odpoczynku odebranego na promie + odpoczynku odebranego po zjechaniu z promu będzie równa lub większa od min 24 godziny lub 45 godzin to kierowcy i tak w najkorzystniejszym przypadku zostanie zaliczony odpoczynek dzienny regularny. Inaczej mówiąc jeśli kierowca będzie dzielił odpoczynek dłuższy niż 11 godzin to zostanie mu on zaliczony wyłącznie jako odpoczynek dzienny regularny nawet gdyby jego sumaryczna długość odpowiadała długości np.: odpoczynku tygodniowego regularnego (trwającego minimum 45 godzin).

ZASADA 4. MAX. DWA RAZY I NIE DŁUŻEJ NIŻ 60 MINUT

Art. 9 Rozporządzenia 561/2006/WE mówi dalej, że: okres ten (odpoczynku dziennego regularnego – przypis) można przerwać nie więcej niż dwukrotnie innymi czynnościami trwającymi łącznie nie dłużej niż 60 minut,, Oznacza to, że czas trwania nie więcej niż dwóch czynności przerywających „odpoczynek promowy” łącznie nie może przekroczyć 60 minut, ale przerwy w odbieraniu odpoczynku mogą być dzielone w dowolny sposób np.: 20 minut+40 minut, 30 minut+30 minut, 15 minut+45 minut lub w innych proporcjach w taki sposób aby ich suma nie przekroczyła 60 minut.

Nie ma więc możliwości zastosowania dzielonego (3+9) przerywanego odpoczynku dziennego, który będzie dzielony dodatkowo czynnościami wjazdu i zjazdu z promu.

ZASADA 5. REGULARNY ODPOCZYNEK DZIENNY W OBSADZIE JEDNOOSOBOWEJ TRWA MINIMUM 11 GODZIN A REGULARNY ODPOCZYNEK DZIENNY W OBSADZIE WIELOOSOBOWEJ TRWA MINIMUM 9 GODZIN

Pod pojęciem ,,regularnego dziennego okresu odpoczynku,, należy rozumieć nieprzerwany odpoczynek trwający co najmniej 11 godzin. W przypadku załogi kilkuosobowej sprawa wygląda zupełnie inaczej. Okres rozliczeniowy dla podwójnej obsady kierowców wynosi maksymalnie 30 godzin. W tym czasie kierowcy muszą odebrać w całości minimum 9 godzin odpoczynku.

Czy w związku z powyższym odpoczynek 9 godzinny w obsadzie wieloosobowej jest odpoczynkiem regularnym (?) oraz czy kierowcy w obsadzie wieloosobowej będą mogli odbierać odpoczynek na promie w sytuacji gdy łączna jego długość wynosi zaledwie 9 godzin i został przerwany czynnościami wjazdu i zjazdu? Art. 9 Rozporządzenia 561/2006/WE mówi, że: ,,na zasadzie odstępstwa od przepisów art.8, w przypadku gdy kierowca towarzyszy pojazdowi transportowanemu promem (…) i wykorzystuje regularny dzienny okres odpoczynku, okres ten można przerwać nie więcej niż dwukrotnie innymi czynnościami trwającymi łącznie nie dłużej niż godzinę., Co zatem mówi Artykuł 8 Rozporządzenia 561/2006/WE ? Otóż określa on, że: ?kierowca korzysta z dziennego (…) okresu odpoczynku?. Natomiast art 4 Rozporządzenia 561/2006/WE określił czym jest dzienny odpoczynek a mianowicie, że: „dzienny okres odpoczynku oznacza dzienny okres, w którym kierowca może swobodnie dysponować swoim czasem i obejmuje regularny dzienny okres odpoczynku” lub „skrócony dzienny okres odpoczynku”:

dalej przepis mówi, że: „regularny dzienny okres odpoczynku” oznacza nieprzerwany odpoczynek trwający co najmniej 11 godzin”.

– Analizując powyższe wiemy już że dzienny odpoczynek dla obsady wieloosobowej pomimo że trwa zaledwie 9 godzin – będzie traktowany „na zasadzie odstępstwa od przepisów art.8” jako odpoczynek regularny.

ZASADA 6. ODPOCZYNEK NAWET W 3 CZĘŚCIACH

Często kierowcy zadają pytanie w ilu częściach można odebrać odpoczynek w obsadzie wieloosobowej. Wielokrotnie można spotkać się z mylnym z przekonaniem, że odpoczynek przerywany można dzielić wyłącznie na 2 części np.: odpoczynku przed wjazdem na prom + wjazd na prom + odpoczynku na promie. Tymczasem odpoczynek faktycznie może być dzielony także na 3 części np.: odpoczynek przed wjazdem na prom + odpoczynek na promie + odpoczynek po zjechaniu z promu. Tak więc kierowca może odebrać odpoczynek dzieląc go na więcej niż dwie części pod warunkiem że nie zostanie od przerwany więcej niż 2 razy.

ZASADA 7. PRZERW „INNYCH CZYNNOŚCI” NIE ZALICZA SIĘ DO ODPOCZYNKU

Częstym błędem kierowców jest doliczanie okresów wjazdu na prom oraz zjazdu z promu do okresu trwania odpoczynku. Tymczasem z art 9 Rozporządzenia 561/2006/WE jednoznacznie wynika, że: „okres ten (odpoczynku) można przerwać (…) innymi czynnościami (…)”.

Z treści tego przepisu jednoznacznie wynika, że odpoczynek jest przerwany innymi czynnościami. Można to rozumieć tylko tak, że owe „inne czynności” nie są odpoczynkiem.

ZASADA 8. KIEROWCY MUSZĄ MIEĆ ZAGWARANTOWANĄ KOJĘ

Z treści art 9 Rozporządzenia 561/2006/WE jednoznacznie wynika, że warunkiem zaliczenia odpoczynku jest okoliczność, że: „(…)kierowca ma do dyspozycji koję(…)”.

ZASADA 9. KIEROWCA NIE MA OBOWIĄZKU OKAZANIA SIĘ W TRAKCIE KONTROLI BILETEM Z PROMU.

Można spotkać się z sytuacją, że niektóre organy kontrolne (raczej innych niż I.T.D.) domagają się od kierowców biletu z promu pod groźbą nałożenia mandatu lub kary. Rzecz jednak w tym, że ustawodawca nie nałożył takiego obowiązku na kierowcę ani na przewoźnika. Owszem, powinni oni uprawdopodobnić tę okoliczność ale w żadnym razie nie uwarunkowano owego uprawdopodobnienia koniecznością przedstawienia biletu z promu.

ZASADA 10. NA TACHOGRAFIE CYFROWYM WCIŚNIJ „PROM”

Należy pamiętać, że na kierowcach poruszających się pojazdami wyposażanymi w tachografy cyfrowe ciąży obowiązek dokumentowania okresów aktywności po wjechaniu na prom, odpoczynku i zjazdu z promu funkcją „PROM”. Jest to jednoznaczne udokumentowanie trybu i okoliczności czynności wykonywanych przez kierowców.

ZASADA 11. KIEROWCY W ZESPOLE ROZPOCZNĄ ODPOCZYNEK „PROMOWY” JEDNOCZEŚNIE

Należy wyjaśnić, że odbiór odpoczynku przez jednego z kierowców, gdy pojazd prowadzony jest (znajduje się w ruchu) przez drugiego kierowcę jest niedopuszczalny. W załodze wieloosobowej za odpoczynek uznaje się tylko i wyłącznie ten czas, gdy pojazd znajduje się na postoju (chyba że, kierowca posiada zagwarantowane inne miejsce do odbioru odpoczynku poza pojazdem). W związku z powyższym odpoczynek załogi powinien się rozpocząć w tym samym czasie dla każdego kierowcy tzn.: dla żadnego z kierowców nie może się on zacząć w chwili gdy pojazd jest w ruchu, a kierowca siedzi obok kolegi prowadzącego pojazd.

ZASADA 12. KIEROWCY W ZESPOLE MOGĄ W RÓŻNYM CZASIE ZAKOŃCZYĆ „ODPOCZYNEK PROMOWY”

Faktem natomiast jest, że kierowcy załogi wieloosobowej mogą w różnym czasie zakończyć odbiór „odpoczynku promowego”, byle tylko trwał on min. 9 godzin dla każdego z nich ponieważ wynika to z definicji załogi w ramach której określono, że: „przez pierwszą godzinę obsady kilkuosobowej obecność innego kierowcy lub kierowców jest fakultatywna, ale przez pozostałą część tego okresu jest obowiązkowa”. Warunkiem jednak jest aby albo pojazd znajdował się na postoju (w tym czasie drugi kierowca wykonuje czynności formalne lub np.: naprawcze) lub aby kierowca miał poza pojazdem zagwarantowane inne miejsce do odbioru odpoczynku (np.: pokój socjalny po zjechaniu z promu).

ZASADA 13. ART 12/561/2006 WE MOŻE OCHRONIĆ PRZED KARAMI

W transporcie może wystąpić szereg okoliczności uniemożliwiających realizację zasad odbioru odpoczynku „promowego” według wyżej wymienionych zasad. W takim przypadku z odpowiedzialności za przekroczenia norm o charakterze temporalnym zwolnić skutecznie może kierowcę oraz przewoźnika prawidłowe powołanie się na art. 12 Rozporządzenia 561/2006 WE.

Oceń artykuł

Poprzedni artykułUWAGA!!! Zmieniono treść wzoru zaświadczenia o działalności kierowców
Następny artykułAkademia Mocowania – dane kontaktowe
Autor ponad 250 publikacji prawnych dotyczących w szczególności: europejskiego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych mobilnych pracowników „delegowanych”, elementów prawa podatkowego pracowników -„rezydentów”, europejskich regulacji dot. okresów prowadzenia pojazdów, przerw i odpoczynków kierowców, międzynarodowego prawa użytkowania tachografów, prawa przewozowego, prawa mocowania ładunków, prawa przewozu ładunków szybko psujących się, prawa przewozu, materiałów niebezpiecznych, krajowego i unijnego prawa przewozu osób, międzynarodowych reguł handlowych Incoterms 2010, prawa administracyjnego branży TSL, elementów prawa ruchu drogowego.