Strona główna Delegowanie Pracowników za Granicę Błąd Ministerstwa PRiPs w ocenie konieczności oskładkowania ryczałtów noclegowych i diet

Błąd Ministerstwa PRiPs w ocenie konieczności oskładkowania ryczałtów noclegowych i diet

2579
0
5/5 (16)

Błąd Ministerstwa PRiPs w ocenie konieczności oskładkowania ryczałtów noclegowych i diet. Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej popełniło błąd w ocenie, co do konieczności oskładkowania ryczałtów noclegowych i diet.

Kancelaria Prawna Viggen sp.j. w imieniu Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „Najlepsza Droga” wystosowała w tym zakresie pismo do Ministerstwa PRiPS oraz Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z prośbą o sprostowanie. Poniżej treść pisma.

 

Kraków, 27.03.2017 r.

Kancelaria Prawna Viggen Sp.j.

w imieniu:

Stowarzyszenie Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „NAJLEPSZA Droga”

Ul. Częstochowska 6

32-085 Modlnica

KRS: 0000354693

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

ul. Chałubińskiego 4/6

00-928 Warszawa

WNIOSEK O ZMIANĘ STANOWISKA

W ZAKRESIE ZASAD OSKŁADKOWANIA I OPODATKOWANIA

DIET I RYCZAŁTÓW NOCLEGOWYCH KIEROWCÓW

dot.: pisemnego stanowiska Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z 10 marca 2017 roku w sprawie zasad oskładkowania oraz opodatkowania świadczeń z tytułu podróży służbowych kierowców (sygn. DUS.III.0702.1.2017.AJ), sugerującego konieczność oskładkowania oraz opodatkowania diet i ryczałtów noclegowych w konsekwencji orzeczenia TK (K11/15).

Wnioskuję o zmianę stanowiska wyrażonego w piśmie MRPiPS, sugerującym konieczność oskładkowania i opodatkowania diet oraz ryczałtów noclegowych kierowców zawodowych w transporcie drogowym (o ile Ministerstwo Finansów uzna przedmiotowe świadczenia za przychód kierowców). Oczywiste jest, że część diet i ryczałtów noclegowych stanowi przychód kierowców, dzięki czemu mogą one stanowić element płacy minimalnej pracowników delegowanych do krajów UE (na podstawie art. 3 pkt. 7 dyrektywy 96/71 WE). Ten stan rzeczy decyduje (w głównej mierze) o konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na unijnym rynku transportowym.

MRPiPS mylnie oparło własną ocenę na założeniu, iż Trybunał Konstytucyjny podzielił w pełni stanowisko wyrażone w uzasadnieniu uchwały w składzie 7 sędziów Sądu Najwyższego z 19 listopada 2008r (II PZP 11/08), iż kierowcy co do zasady nie przebywają w podróży służbowej. MPiPS wyraziło w przedmiotowym piśmie pogląd, iż skoro TK w orzeczeniu K 11/15 uznał niekonstytucyjność przepisów art. 21a UoCzPK w związku z art. 77 zn. 5 § 2, 3 i 5 KP, to kierowcy Ci nie przebywają w podróży służbowej, a w związku z powyższym pracodawcy mają obowiązek oskładkowania i opodatkowania diet i ryczałtów.

Założenie MRPiPS jest błędne w dwóch obszarach:

a) TK orzeczeniem K 11/15 w ogóle nie wypowiedział się co do niekonstytucyjności definicji legalnej podróży służbowej uregulowanej w art. 2 pkt. 7 UoCzPK;

b) TK wprost wypowiedział się w uzasadnieniu orzeczenia K 11/15 (str. 55), iż sądy są zobowiązane są stosować definicję legalną podróży służbowej uregulowaną w art. 2 pkt. 7 ustawy o czasie pracy kierowców.

Trybunał Konstytucyjny doprecyzował (na stronie 53 uzasadnienia), iż – cytat: w związku z uchwaleniem przez ustawodawcę autonomicznej definicji podróży służbowej kierowców w art. 2 pkt 7 ucpk rozbieżności nie dotyczą już kwestii, czy kierowcy jako pracownicy mobilni znajdują się w podróży służbowej. Kwestia ta została przesądzona przez ustawodawcę i sądy są zobowiązane ją stosować. Wątpliwości w zakresie rozumienia pojęcia podróży służbowej pojawiają się jedynie w odniesieniu do innych kategorii pracowników mobilnych (dla których ustawodawca nie ustanowił odrębnych względem art. 77 zn.5 § 1 kp regulacji) i rozstrzygane są według wykładni przyjętej w uchwale SN z 2008 r.” (pogrubienia i podkreślenia własne).

Z przytoczonego fragmentu uzasadnienia można wnioskować, iż skoro nawet sądy są zobowiązane do przestrzegania obowiązującej definicji podróży służbowej to tym bardziej obowiązek taki ciąży na innych instytucjach państwowych, a w szczególności na Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Trudno bowiem zakładać, aby stanowisko Ministerstw, Zakładu Ubezpieczeń społecznych i Urzędów skarbowych mogło stać w opozycji do stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

W tym kontekście należy zauważyć, iż Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 roku w sprawie szczególnych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, stanowi, iż zgodnie z §2 pkt. 15) podstawy wymiaru składek nie stanowią: „należności z tytułu podróży służbowych – do wysokości określonej w odrębnych przepisach(…)”. Wyjaśnić należy, że owe „odrębne przepisy” to uregulowania rozporządzenia MPiPS z 2013r.

Analogicznie ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w Rozdziale 3 „Zwolnienia przedmiotowe” stanowi w art. 21. 1. że: „Wolne od podatku dochodowego są: 16) diety i inne należności za czas: a) podróży służbowej pracownika (…) – do wysokości określonej w odrębnych (…) przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13”.

Oczywiste jest, iż MRPiPS własne stanowiska sugerujące konieczność oskładkowania i opodatkowania diet i ryczałtów noclegowych, oparło na błędnej interpretacji uzasadnienia orzeczenia TK (K 11/15), z którego w naszej ocenie w istocie wynika, iż pracodawcy nadal zachowują prawo do wypłaty świadczeń z tytułu podróży służbowych na zasadach zwolnionych z oskładkowania i opodatkowania diet i ryczałtów noclegowych.

W związku z powyższym wnioskujemy o pilną pisemną weryfikację wcześniejszego stanowiska MRPiPS z 10 marca 2017r i uznanie, iż diety i ryczałty noclegowe co do zasady są zwolnione z oskładkowania i opodatkowania (w zakresie limitów wynikających z rozp. MPiPS z 2013r).

W naszej ocenie w świetle wystąpienia przez bardzo licznych pracodawców do ZUS i US o wydanie interpretacji indywidualnych z zapytaniem o dopuszczalność zwolnienia z oksładkowania ryczałtów noclegowych kierowców, zmiana stanowiska MRPiPS jest konieczna i pilna. Brak korekty stanowiska MRPiPS, może bowiem stanowić źródło niekorzystnych interpretacji ZUS i US, a to może doprowadzić do całkowitego załamania branży transportowej oraz destabilizacji rynku pracy branży TSL, stanowiącej czwartą najliczniejszą grupę zawodową pracowników w Polsce.

Dr Mariusz Miąsko

Oceń artykuł

Poprzedni artykułNowy tryb wydawania zezwoleń międzynarodowym przewoźnikom. Sprawdź, czy Cię dotyczy
Następny artykułW tym mieście będzie można załadować samochód elektryczny

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj