Strona główna Informacje prawne Co każda firma transportowa musi zmienić do 4 grudnia 2011 r.?!

Co każda firma transportowa musi zmienić do 4 grudnia 2011 r.?!

1083
0
No Ratings Information Message

Z dniem 4 grudnia 2011 r. zaczną nas obowiązywać nowe wprowadzające rewolucyjne zmiany przepisy w zakresie prawa transportowego, a wszystko to, za sprawką pakietów rozporządzeń unijnych 1071/2009 WE, 1072/2009//WE, 1073/2009 WE – regulujących kompleksowo dostęp do zawodu przewoźnika drogowego. Czy zmiany są na tyle istotne, że mogą zagrażać utrzymaniu się na rynku firm transportowych oraz większości firm realizujących przewozy na potrzeby własne…?

W szczególności trudne zadanie stoi przed firmami najmniejszymi oraz największymi. Dlatego ważne jest, aby przewoźnicy, zapoznali się ze zmianami prawnymi i zdążyli wdrążyć je w życie do 4 grudnia 2011 r. Należy podkreślić (co jest bardzo często mylnie rozumiane), że aby móc kontynuować prowadzenie firmy transportowej zmiany które wprowadzają ww. rozporządzenia należy wdrążyć do 4 grudnia br., a nie od 4 grudnia br.

Najistotniejszym w tej kwestii jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE. Ten akt prawny, jak sama nazwa na to wskazuje powołał do życia i reguluje kwestie prawne związane z „zawodem przewoźnika drogowego”, a tym samym powoduje ujednolicenie wspólnych zasad określających dostęp do tego zawodu we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Przepisy rozporządzenia dotyczące dostępu do tego zawodu i warunki jego wykonywania odnoszą się zarówno do przewoźników drogowych osób, jak i rzeczy, którzy mają siedzibę we Wspólnocie i wykonują zawód przewoźnika drogowego, oraz przedsiębiorców, którzy mają zamiar wykonywać zawód przewoźnika drogowego. Z wyłączeniem przedsiębiorców wykonujących przewóz: na potrzeby własne osób, wykonujących przewóz rzeczy nie przekraczając 3,5 tony, pojazdami wolnobieżnymi nie przekraczających 40 km/h.

Ustawodawca Polski, przepisami prawa krajowego w części ma prawo a w części posiada obowiązek doprecyzować szereg obszarów.

Przykładowo:

a) ma on prawo obniżyć limit wagowy 3,5 t i ustanowić, że pojazdy nawet poniżej tej wagi, będą podlegały pod przepisy niniejszego rozporządzenia,

b) ma prawo zwolnić z stosowania niniejszego rozporządzenia, przewozy drogowe, które mają jedynie nikły wpływ (pytanie jaki to nikły wpływ, i jak go stwierdzić?) na rynek transportowy z uwagi na rodzaj przewożonych rzeczy lub niewielką odległość (także nie wiadomo o jaką konkretnie odległość unijny ustawodawca miał na myśli więc i ta kwestia powinna podlegać doregulowaniu na poziomie prawa krajowego).

Jako główne cele ustawodawca unijny postawił sobie, poza wspomnianymi już powyżej podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych przewoźników, racjonalizację rynku, poprawę jakości świadczonych usług, jak i zwiększenie bezpieczeństwa drogowego.

Na szczególną uwagę zasługuje, dążenie do „racjonalizacji rynku”, co de facto nie oznacza nic innego, jak dążenie do wyeliminowania najsłabszych firm na rynku transportowym. Założeniem autorów przedmiotowego rozporządzenia, było ułatwienie przewoźnikom drogowym skutecznego korzystanie z („rzekomo”) swobody przedsiębiorczości. Czy im się to udało? Wydaje się, że realizacja tego założenia w niżej omówionych przepisach, nie znajduje odzwierciedlenia, zatem przyjrzyjmy się bliżej przepisom wprowadzającym zmiany, i wystawmy sami oceną, bardziej lub mniej obiektywną.

 1. WARUNKI WYKONYWANIA ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO

Jakie wymagania trzeba spełniać, aby uzyskać uprawnienie na wykonywanie transportu drogowego?

Uprawnieni do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego, będą przedsiębiorcy spełniający poniższe warunki, potwierdzone „zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego”:

a) posiadać rzeczywistą i stałą siedzibę w jednym z państw członkowskich;

b) cieszyć się dobrą reputacją;

c) posiadać odpowiednią zdolność finansową; oraz

d) posiadać wymagane kompetencje zawodowe.

UWAGA! – WSZYSTKIE POWYŻSZE WARUNKI MUSZĄ BYĆ SPEŁNIANE
NIEPRZERWANIE, w przeciwnym przypadku, chociażby chwilowa przerwa, może skutkować już nie tylko karą pieniężną, ale wydaniem decyzji o zawieszeniu lub cofaniu zezwolenia uprawniającego do wykonywania zawodu przewoźnika transportu drogowego.

III. ZARZĄDZAJĄCY TRANSPORTEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Z ww. wymogami, wiąże się jeszcze jeden obowiązek, ciążący na przedsiębiorcy. A mianowicie, przedsiębiorca, który chce wykonywać zawód przewoźnika drogowego, musi wyznaczyć przynajmniej jedną osobę fizyczną – zarządzającego transportem – która spełnia określone rozporządzeniem warunki – i jest to warunek konieczny. Faktem, który ostatecznie decyduje, iż daną osobę należy uznać za „zarządzającego transportem” w przedsiębiorstwie, jest rzeczywiste i ciągłe zarządzanie !!! operacjami transportowymi w przedsiębiorstwie (na podstawie sprecyzowanych warunków).

Zatem, zarządzający transportem to osoba fizyczna, która:

 1. w sposób rzeczywisty i ciągły zarządza operacjami transportowymi tego przedsiębiorstwa;

 2. ma rzeczywisty związek z przedsiębiorstwem np. pracownik umysłowy, dyrektor, właściciel lub

posiadacz udziałów, kierujący czynnościami administracyjnymi przedsiębiorstwa (a nie zarządza przedsiębiorstwem, jak to zostało mylnie przetłumaczone w polskiej wersji rozporządzenia), przedsiębiorca (osoba fizyczna)posiada miejsce zamieszkania na terenie Wspólnoty,

 1. ma miejsce zamieszkania na terenie Wspólnoty a ponadto:

 2. spełnia wymogi dobrej reputacji

 3. posiada Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Jednakże, ustawodawca pozwala na pewnego rodzaju odstępstwo od powyżej przywołanej regulacji. Otóż w sytuacji kiedy w przedsiębiorca nie spełnia wymagań Certyfikat Kompetencji Zawodowych właściwy organ może zezwolić na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego bez wyznaczenia zarządzającego transportem na zasadach o których była mowa powyżej. Otóż, w takiej sytuacji przedsiębiorca musi powołać inną osobę fizyczną, która będzie występowała w charakterze osoby zarządzającej transportem. Aby taka osoba mogła pełnić taką funkcję, musi spełnić wszystkie wymagania ściśle określone w rozporządzeniu. Wymogi co do takiej osoby są bardzo zaostrzone, a ponadto jest ona obciążone licznymi obowiązkami.

Poza tak wygórowanymi wymaganiami co do osób występujących w charakterze zarządzającego, ustawodawca nakłada na „zarządzającego transportem” tak rozległy i zróżnicowany wachlarz zadań, Że wydaje się być on nie do zrealizowania, przez nawet „ponad przeciętnie” wykształconego i doświadczonego pracownika. Otóż, jako przykładowe zadania, które mają leżeć w kompetencji takiej osoby obejmują w szczególności:

 • utrzymanie i konserwację pojazdów,

 • sprawdzanie umów i dokumentów przewozowych,

 • podstawową księgowość,

 • przydzielanie ładunków lub usług kierowcom i pojazdom oraz sprawdzanie procedur związanych z bezpieczeństwem .

Dodatkowo, państwa członkowskie mają prawo – czego nie było możliwe dotychczas – podjąć decyzję, aby osoba zarządzająca transportem nie mogła być dodatkowo wyznaczona jako osoba w charakterze zarządzającego w innym przedsiębiorstwie lub, aby mogła być ona wyznaczona jedynie w odniesieniu do ograniczonej liczby przedsiębiorstw lub floty pojazdów mniejszej niż 50.

IV. SIEDZIBA PRZEDSIĘBIORSTWA

Każdy przedsiębiorca wykonujący zawód przewoźnika drogowego poza obowiązkiem posiadania siedziby w danym państwie członkowskim i dysponowania co najmniej jednym pojazdem musi prowadzić bazę eksploatacyjną, której warunki techniczne w bardzo związały sposób podaje rozporządzenie.

V. WYMOGI DOBREJ REPUTACJI

Wymóg ten odnosi się zarówno przedsiębiorców, zarządzających transportem, jak i innych odpowiednich osób określonych przez dane państwo członkowskie. W skrócie: „dobra reputacja” oznacza, iż podmioty, które muszą wykazać się jej posiadaniem, nie mogą być skazani za poważne (?!) przestępstwa oraz nie mogą na nich ciążyć sankcje za poważne (?!) naruszenie, w szczególności w odniesieniu do przepisów wspólnotowych w dziedzinie transportu drogowego.

Zatem niespełnienie, któregokolwiek z tych warunków prowadzi do utraty dobrej reputacji, którą musi cieszyć się osoba zarządzająca przedsiębiorstwem, a w konsekwencji z uwagi na takie przeciwwskazania, dany podmiot może utracić uprawnienia do wykonywania zawodu przewoźnika rogowego.

Każdy kto przeanalizuje dokładnie treść rozporządzenia, co już powinni uczynić wszyscy prowadzący przedsiębiorstwa transportowe, bez wątpienia będzie zapewne bardzo niemile zaskoczony – z resztą słusznie – skalą rygorystycznie zaostrzonych wymagań, jakie trzeba spełniać, aby dobra reputacja, które jest koniecznym warunkiem do prowadzenia transportu drogowego, nie została naruszona!!

Poważne i najpoważniejsze naruszenia, to m.in.:

 • czyny związane chociażby z czasem prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców,

 • czyny związane z czasem pracy np. naruszone o 25% i to nawet jednorazowo,

 • naruszenia związane z instalacją i używaniem urządzeń kontrolnych, których kierowcy dopuszczają się każdego dnia w każdym przedsiębiorstwie !!!!!

Ponadto, kraje członkowskie obok tego restrykcyjnego katalogu zamieszczonego w rozporządzeniu, mają prawo utworzyć dodatkowy katalog naruszeń skutkujących utratą dobrej reputacji. W wyniku ujawnienia takich naruszeń organ kontrolny ma prawo kontrolą objąć także lokal danego przedsiębiorstwa.

Skutkiem utarty dobrej reputacji może być nawet utrata lub zawieszenie zezwolenia (obecnie licencji) na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego czy zastosowanie środka rehabilitacyjnego w celu odzyskania dobrej reputacji. Jednak tych póki ty co nie ma, gdyż nasz polski ustawodawca ich nie stworzył pomimo że ciąży na nim taki obowiązek.

VI. WYMÓG ZDOLNOŚCI FINANSOWEJ

Każdy przedsiębiorca transportu drogowego, musi posiadać minimalną zdolność finansową konieczną do zapewnienia właściwego rozpoczęcia działalności i należytego zarządzania, którą musi być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe.

UWAGA ! Formą podstawową wykazania zdolności finansowej, co do zasady jest roczne sprawozdanie finansowe poświadczone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę, która wykaże, że przedsiębiorca dysponuje kapitałem i rezerwami, o określonej wartości. Co jak pokazuje praktyka, w podsumowaniu rocznym, udaje się nielicznym przedsiębiorstwom.

Natomiast na posiadanie innej formy zabezpieczenia (czyli gwarancja bankowa lub ubezpieczenie – tylko te formy w drodze wyjątku są dopuszczone), konieczna jest zgoda lub określony wymóg właściwego organu kontrolnego.

VII. WYMÓG KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

Oznacza, iż podmioty wykonujące transport drogowy muszą posiadać, już nie tylko wiedzę z zakresu transportu krajowego, a i obligatoryjnie każdy z nich wiedzę zakresu transportu międzynarodowego. Zmianie uległa również forma egzaminu na CKZ, którą szczegółowo określa rozporządzenie.

VIII. INNE ZAGADNIENIA

Poza ww. wymogami, rozporządzenie określa szereg innych kwestii związanych przede wszystkim:
z procedurą wydawania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, określa kiedy takie zezwolenia może być bądź jest cofnięte czy zawieszone.

UWAGA !!!! Rozporządzenie wprost stanowi, iż każde przedsiębiorstwo wykonujące transport, do dnia 31 grudnia 2014 r. będzie obligatoryjnie skontrolowane, pod kątem spełniania wymagań nałożony tym rozporządzeniem. Dlatego warto się przygotować, już teraz aby zdążyć przed kontrolą, w wyniku której spora część przewoźników, która bagatelizuje zmiany może niknąć z rynku!!!

WNIOSKI I PODSUMOWANIE

Powyższe opracowanie, przedstawia w wielkim skrócie, tylko przykładowe zmiany w przepisach narzuconych przez rozporządzenia unijne, określające wymagania, które należy – musi spełniać każde z przedsiębiorstw, które chcę nadal wykonywać transport drogowy zarówno osób, jaki i rzeczy. I nie ulega wątpliwościom, iż czas ucieka, a zmiany są na tyle obszerne, iż te kilka miesięcy na wdrążenie ich w życie, dla większości przedsiębiorstw może okazać się zbyt mało czasu. Tym bardziej, iż nasz polski ustawodawca, nie śpieszy się z wywiązania się ze swoich obowiązków uregulowania niektórych (z resztą licznych) kwestii związanych z omówionymi zmianami, na które nałożyły na niego regulacje unijne. Na co, też należy mieć wgląd, bo jak życie i doświadczenie pokazuje, nasz ustawodawca też potrafi Nas zaskoczyć.

 

Opracowała:

Skowyra Monika

Prawnik

Kancelarii Prawnej VIGGEN s.c.

 

Oceń artykuł

Poprzedni artykułCzy system elektronicznego myta unieruchomi na kilka dni polski transport?
Następny artykułPracownik nie zawsze musi wypełniać wniosek urlopowy