Strona główna 561/2006 WE i AETR Dostosowanie umowy AETR do zmian w prawie wspólnotowym

Dostosowanie umowy AETR do zmian w prawie wspólnotowym

4196
0
5/5 (3)

Autor publikacji: Dr Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

Podtytuł: Punkt 11 preambuły rozporządzenia 561/2006 WE

(11) W przypadku gdy zmiana wewnętrznych przepisów Wspólnoty w tej dziedzinie spowoduje konieczność odpowiedniej zmiany Umowy AETR, Państwa Członkowskie powinny współdziałać na rzecz wprowadzenia takiej zmiany do Umowy AETR w możliwie najkrótszym terminie zgodnie z procedurą w niej przewidzianą.

Treść zapisów Umowy AETR ulegała zmianom. Normodaca wspólnotowy słusznie założył, że okoliczność taka nadal może mieć miejsce, także po wejściu w życie rozporządzenia 561/2006 WE, za sprawą nowelizacji samego rozporządzenia 561/2006 WE.

W roku 2011 doszło do takiej istotnej zmiany. Dotyczyła ona zmiany wzoru „zaświadczenia działalności kierowcy”.1 Zaświadczenie działalności kierowcy jest dokumentem definiującym okresy aktywności kierowcy na gruncie prawa pracy kierowców. Jego rola na płaszczyźnie uregulowań umowy AETR jest dość szczególna, ponieważ umowa AETR nie wykształciła własnego (odrębnego) wzoru zaświadczenia działalności kierowcy a jedynie korzysta z wzoru opracowanego i zaproponowanego przez KE. Wspólna treść zaświadczenia dla umowy AETR i rozporządzenia 561/2006 WE wyrażona została w treści samego zaświadczenia w tytule oraz pkt. 17 i pkt. 21. Tak więc Komisja Europejska odegrała istotną rolę w obszarze negocjacji warunków wejścia w życie umowy AETR. Więcej na ten temat opisałem w ramach odrębnego opracowania.

W wyniku powyższego, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej po opracowaniu (nowego) wzoru zaświadczenia, zaleciło polskim kierowcom, wykonującym przewozy drogowe, podlegające umowie AETR, dokumentowanie aktywności kierowcy na wzorze Zaświadczenia o działalności, zgodnym z „Załącznikiem 3 aneksu do Umowy AETR” (ECE/TRANS/SC.1/386/Add.1).2

Wzór obowiązuje na terenie Polski, na obszarze obowiązywania rozporządzenia 561/2006 WE oraz obszarze obowiązywania Umowy AETR. Komisja Europejska poinformowała, że państwa członkowskie mają obowiązek akceptowania przedmiotowego wzoru/formularza. Tekst formularza nie może podlegać żadnym zmianom i kluczowe jest, że wzór ważny jest tylko jako oryginał, podpisany przez przedstawiciela firmy i przez kierowcę. W przypadku samozatrudnionych kierowców, kierowca podpisuje się raz jako przedstawiciel firmy i drugi raz jako kierowca. Wszystkie pola formularza należy wypełnić. Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku kierowcy będącego właścicielem firmy.

Formularz określa podstawowe formy aktywności lub braku aktywności kierowcy: właściciela, pracownika, zleceniobiorcy, samozatrudnionego.

Dyrektywa 2006/22/WE, określająca minimalne warunki wykorzystania rozporządzeń WE nr 3821/85 oraz 561/2006, nałożyła na Komisję Europejską obowiązek opracowania formularza stosowanego w przypadku przebywania kierowcy na zwolnieniu chorobowym, urlopie wypoczynkowym lub prowadzenia przez kierowcę pojazdu wyłączonego z zakresu stosowania rozporządzenia 561/2006, w okresie obejmującym bieżący dzień oraz 28 poprzednich.

Formularz został udostępniony w formie elektronicznej, przystosowanej do wydruku, na stronie Komisji Europejskiej. Jednak poważną wadą formularza była okoliczność, że dokumentował wyłącznie trzy wymienione powyżej sytuacje. Formularz nie zastępował natomiast obowiązku rejestrowania sytuacji określonych w art. 6 ust. 5 rozporządzenia (WE) 561/2006 („Kierowca zapisuje jako inną pracę cały czas określony w art. 4 pkt. e), a także cały czas spędzony na prowadzeniu pojazdu używanego do działalności zarobkowej nieobjętego zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia oraz zapisuje wszelkie okresy gotowości określone w art. 15 ust. 3 lit. c) rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 od ostatniego dziennego lub tygodniowego okresu odpoczynku”. Zapisu tego dokonuje się ręcznie na wykresówce, na wydruku lub przy użyciu funkcji ręcznego wprowadzania danych do urządzenia rejestrującego”), oraz art. 15 rozporządzenia (EWG)3821/85.

Formularz nie dokumentował, iż kierowca: miał czas wolny od pracy lub odpoczywał (*), wykonywał pracę inną niż prowadzenie pojazdu, pozostawał w gotowości.

Brak możliwości udokumentowania powyższych obszarów wywierał bezpośredni wpływ na stosowanie krajowych źródeł prawa pracy, np.: w zakresie niemożności wytypowania dni odpoczynku (innych niż urlopowych) oraz dni wolnych. Ograniczało to możliwość odbioru dyżurów oraz godzin nadliczbowych. Więcej na ten temat opisałem w ramach odrębnego opracowania.

W skutek powyższego KE w 2007 roku dokonała zmiany „zaświadczenia” na gruncie rozporządzenia 561/2006 WE oraz pod jej wpływem dokonano zmiany wzoru „zaświadczenia” na gruncie umowy AETR a kraje członkowskie UE zaleciły stosowanie nowego wzoru na obszarze obowiązywania umowy AETR. Jednak myląca mogłaby się wydawać teza, że zakres zastosowania analogicznego treściowo wzoru „zaświadczenia” jest taki sam na obszarze obowiązywania umowy AETR oraz na obszarze obowiązywania AETR.

Jest tak ponieważ na obszarze UE, EOG i Szwajcarii obowiązuje wytyczna nr 5 KE Załącznik 1, dotycząca zakresu stosowania formularza. Wprowadza ona kilka istotnych zmiennych do zasad stosowania „zaświadczenia”, które nie obowiązują na obszarze obowiązywania AETR. To bardzo ważna różnica. Więcej na ten temat opisałem w ramach odrębnego opracowania.

Wytyczna wprowadziła kilka bardzo ważnych ustaleń. Miedzy innymi określiła ona, że: „państwa członkowskie nie mają obowiązku wprowadzenia wymogu stosowania formularza na własnym terytorium, lecz jeśli dane państwo członkowskie wymaga, by formularz był stosowany w przypadkach w nim przewidzianych, za obowiązujący do tego celu musi uznać omawiany formularz standardowy”.

Określono dalej, że „państwa członkowskie mogą ustanowić obowiązek stosowania formularza na swoim terytorium i stosować ten wymóg wobec wszystkich kierowców, których to dotyczy”.

Polski ustawodawca skorzystał z tego uprawnienia i wdrożył na gruncie art. 31 u.ocz.p.k., wzór zaświadczenia, jednak pomimo, że powinien był dostosować wzór krajowy dokładnie do wzoru międzynarodowego to dokumenty różnią się między sobą. Dotyczy to uregulowania art. 31 pkt. 2): Przedsiębiorca wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany wystawić kierowcy wykonującemu przewóz drogowy zatrudnionemu u tego przedsiębiorcy zaświadczenie, w przypadku gdy kierowca:

2) przebywał na urlopie wypoczynkowym;”.

Analogiczny punkt wzoru międzynarodowego zaświadczenia brzmi w pkt. 16:miał czas wolny od pracy lub odpoczywał”.

Treść przedmiotowych dokumentów różni się między sobą we wskazanym punkcie zasadniczo co wywołuje odmienne skutki na gruncie prawa pracy w obszarze odbiorów godzin nadliczbowych oraz dyżurów. Więcej na ten temat opisałem w ramach odrębnego opracowania.

Można tylko zauważyć, że rozbieżność jest ewidentna i trudno uznać polski wzór za odpowiednik wzoru międzynarodowego. W skutek tego wykonywanie transportu na obszarze Europy i części Azji na zaświadczeniu polskim może (zasadniczo powinno) skutkować uznaniem go za nieważne wskutek odmiennej treści.

Z drugiej jednak strony treść zaświadczenia w treści „krajowej” rozwiązuje pewien bardzo poważny dylemat prawny dotyczący określenia „dni wolnych” od pracy, co umożliwia odbiory dyżurów oraz godzin nadliczbowych. Więcej na ten temat opisałem w ramach odrębnego opracowania.

Kolejna poważna rozbieżność odnosi się do faktu, iż KE oceniła iż wśród źródeł prawa pracy, zaświadczenie posiada zaledwie rolę pomocniczą. KE określiła w wytycznej nr 5, że: „jeśli z zapisów tachografu wynika, że prowadzony pojazd był wyłączony z zakresu rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub AETR, (piktogram „OUT” – przypis) w odniesieniu do tego okresu nie jest wymagane stosowanie formularza”.

Jednak takie słuszne zalecenie nie wiąże swym zakresem na gruncie obowiązywania umowy AETR, ponieważ KE nie posiada w przedmiotowym zakresie uprawnień. Kolejnym przykładem może być fragment wytycznej określający, iż „nie jest jednak wymagany żaden formularz dotyczący zwykłych dziennych i tygodniowych okresów odpoczynku”. Wystarczy więc jedynie dokumentowanie aktywności w przedmiotowym zakresie za pomocą tachografu. Jednak także i w tym obszarze wytyczna KE odnosi się wyłącznie do obszaru obowiązywania rozporządzenia 561/2006 WE a nie AETR.

Dalej KE w tej samej wytycznej określiła, iż: dopuszczalny jest formularz w postaci faksu lub w postaci cyfrowej”. Także i w tym zakresie trudno mówić o obowiązywaniu niniejszego fragmentu wytycznej na terenie obowiązywania umowy AETR. Jednak dodatkowo warto zwrócić uwagę na istotną nieścisłość w tłumaczeniu na język polski tej części tekstu. W wersji oryginalnej jest mowa o „ucyfrowionej kopii” a nie o formularzu „w postaci cyfrowej”. Jest to zasadniczo odmienne uregulowanie, ponieważ wynika z wytycznej KE że wystarczająca jest jedynie kopia ucyfrowiona czyli w praktyce skan oryginału a nie np.: dokument z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jak to sugeruje polska wersja tłumaczenia.

Szczególną rolę stanowiła natomiast Wytyczna Komisji Europejskiej nr 6 Załącznik 2 w ostatnim zdaniu iż: „w odniesieniu do przewoźników poruszających się na terytorium Ukrainy informujemy o wymaganiu przez ukraińskie służby kontrolne specjalnego zaświadczenia dokumentującego okresy nieprowadzenia przez kierowcę pojazdu. Zgodnie z uzyskaną informacją zaświadczenie powinno być wypełnione komputerowo, a zamieszczona w lewym dolnym rogu pieczątka przewoźnika powinna być niebieska.

Wzór zaświadczenia Ukraińskiego (awers i rewers stanowią Załącznik 3 i Załącznik 4).

Dla dopełnienia zagadnienia związanego z tematyką zaświadczeń działalności kierowców warto odnieść się do wymagań przepisów dotyczących przewozów na terenie Niemiec wykonywanych pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,8 t do 3,5 t. Zgodnie z niemieckim Rozporządzeniem w sprawie załóg pojazdów mechanicznych: Verordnung zur Durchführung des Fahrpersonalgesetzes3 kierowcy pojazdów, których ciężar całkowity wraz z przyczepą/naczepą wynosi więcej niż 2,8 t, a maksymalnie 3,5 t, zobowiązani są do dokumentowania czasu jazdy, przerw, innego czasu pracy i odpoczynku. Zapisy te powinny być prowadzone w formie formularza (tzw.: Tageskontrollblatt). W momencie przeprowadzania kontroli drogowej kierowca pojazdu o DMC powyżej 2,8 t i nie wyższej niż 3,5 t, zobowiązany jest do okazania zapisów dnia bieżącego oraz z 28 dni poprzedzających dzień kontroli. Dopuszczalne okresy prowadzenia pojazdu, jak również wymagane minimalne okresy odpoczynków, (zgodnie z przekazanymi przez stronę niemiecką informacjami) mają dokładnie takie same wartości, jak w przypadku kierowców pojazdów o DMC powyżej 3,5 t, tj. określonych w Rozporządzeniu (WE) Nr 561/2006.

W związku z wątpliwościami po stronie przedsiębiorców transportowych, Główny Inspektor Transportu Drogowego w Warszawie wydał, w dniu 09/07/2012 roku wytyczne, odnoszące się do zasad dokumentowania przewozów na terenie Niemiec, wykonywanych pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,8 t do 3,5 t: Treść wytycznej GITD z dn. 09.07.20124 stanowi Załącznik 5.

Dzienny arkusz czasu pracy kierowcy uznawany przez BAG stanowi Załącznik 6.
„W momencie przeprowadzania kontroli drogowej, kierowca pojazdu o DMC powyżej 2,8 t i nie wyższej niż 3,5 t zobowiązany jest do
okazania zapisów bieżących oraz za 28 dni poprzedzające dzień kontroli. W przypadku, gdy kierowca nie prowadził pojazdu, bądź prowadził pojazd wobec którego nie istniał obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowcy, powinien okazać zaświadczenie zgodne z §20 Rozporządzenia w sprawie załóg pojazdów mechanicznych (dostępne w pliku poniżej). Dopuszczalne okresy prowadzenia pojazdu, jak również wymagane minimalne okresy odpoczynków, zgodnie z przekazanymi przez stronę niemiecką informacjami, mają dokładnie takie same wartości, jak w przypadku kierowców pojazdów o DMC powyżej 3,5 t, tj. określonych w Rozporządzeniu (WE) Nr 561/2006.
Zgodnie z § 1, ust. 1, poz. 1 niemieckiego Rozporządzenia w sprawie załóg pojazdów mechanicznych (Fahrpersonalverordnung
5) powyższy przepis nie ma zastosowania w przypadku:

  • pojazdów wymienionych w Rozporządzeniu (WE) Nr 561/2006, art. 3, litery: b) do i) oraz art. 13, litery: a) do m) oraz o) do p),

  • pojazdów przewożących materiały, sprzęt lub urządzenia potrzebne do wykonywania działalności zawodowej prowadzonej przez wykonującego transport, jeśli tylko prowadzenie pojazdu nie stanowi jego głównego zajęcia,

  • pojazdów, służących do przewozu dóbr należących do wykonującego transport, które są produktami rzemieślniczymi, produktami powstałymi w małych seriach, bądź takimi których naprawa przewidziana jest w miejscu prowadzonej przez kierującego pojazdem działalności zawodowej, jeśli tylko prowadzenie pojazdu nie jest jego głównym zajęciem,

  • maszyn samobieżnych zgodnie z § 2 nr 17 Rozporządzenia o dopuszczeniu pojazdów do ruchu (tj. pojazdów, które ze względu na swoją konstrukcję oraz szczególne przeznaczenie, nie służą do przewozu osób lub towarów),

  • pojazdów dostosowanych i wykorzystywanych jako punkty sprzedaży dóbr na miejscowych targowiskach, o ile prowadzenie pojazdu nie jest podstawowym zajęciem prowadzącego pojazd,

  • pojazdów używanych w promieniu 250 kilometrów od miejsca przedsiębiorstwa do transportu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego określonych w art 3 § 1 Rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 Października 2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.”

 

 

Załącznik 1

Wytyczna Komisji Europejskiej nr 5

———————————————————————————————————————————————–

Wytyczna Komisji Europejskiej nr 5

Przedmiot: Formularz dotyczący świadectwa działalności ustanowiony decyzją Komisji z dnia 12 kwietnia 2007 r.

Artykuł: art. 11 ust. 3 dyrektywy 2006/22/WE

Podejście, jakie należy zastosować: Świadectwo obejmuje niektóre rodzaje działalności prowadzonej w okresie określonym w art. 15 ust. 7 lit. a) rozporządzenia (EWG) nr 3821/85, tj.:

bieżący dzień i poprzednie 28 dni (od dnia 1 stycznia 2008 r.)

Świadectwo może być stosowane wyłącznie w przypadku gdy kierowca:

przebywał na zwolnieniu chorobowym

przebywał na urlopie wypoczynkowym w ramach urlopu rocznego zgodnie z ustawodawstwem państwa członkowskiego, w którym przedsiębiorstwo posiada siedzibę

prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub AETR

Państwa członkowskie nie mają obowiązku wprowadzenia wymogu stosowania formularza, lecz jeśli dane państwo członkowskie wymaga, by formularz był stosowany w przypadkach w nim przewidzianych, za obowiązujący do tego celu musi uznać omawiany formularz standardowy. Państwa członkowskie mogą ustanowić obowiązek stosowania formularza na swoim terytorium i stosować ten wymóg wobec wszystkich kierowców, których to dotyczy.

Jednak jeśli z zapisów tachografu wynika, że prowadzony pojazd był wyłączony z zakresu rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub AETR, w odniesieniu do tego okresu nie jest wymagane stosowanie formularza.

Elektroniczny i przeznaczony do druku formularz w formie elektronicznej oraz informacje dotyczące państw członkowskich, które wprowadziły obowiązek stosowania formularza, znajdują się na stronie:

http://ec.europa.eu/transport/road/policy/social_provision/social_form_en.htm .

Formularz jest akceptowany w całej UE i w dowolnym języku urzędowym UE.

Standardowa postać formularza ułatwia jego zrozumienie, ponieważ zawiera ponumerowane, ustalone pola, które należy wypełnić.

Wszystkie pola formularza należy wypełniać maszynowo. Aby formularz był uznany za ważny, musi być podpisany zarówno przez przedstawiciela przedsiębiorstwa, jak i przez kierowcę.

W przypadku kierowców pracujących na własny rachunek, kierowca składa podpis na formularzu raz jako przedstawiciel przedsiębiorstwa, a drugi raz – jako kierowca.

Tylko oryginał opatrzony podpisami jest ważny.

Treści formularza nie można zmieniać.

Formularza nie można podpisywać przed jego wypełnieniem, ani zmieniać przy pomocy wpisów odręcznych.

Formularz w postaci faksu może być zaakceptowany wyłącznie w wyjątkowych okolicznościach oraz jeśli jest to prawnie możliwe stosownie do przepisów krajowych.

Formularz może być drukowany na papierze opatrzonym logo przedsiębiorstwa i jego danymi teleadresowymi, jednak pola zawierające informacje dotyczące przedsiębiorstwa, także muszą być wypełnione.

Jeśli kierowca, będąc w trasie, nie prowadzi pojazdu np. z powodu choroby lub awarii pojazdu, formularz nie może być zastosowany, zaś organy kontrolne mogą wymagać innego dowodu uzasadniającego brak aktywności.

Świadectwo obejmuje jedynie rodzaje działalności w nim zawarte. Formularz nie może być stosowany w odniesieniu do innych rodzajów działalności.

Należy zauważyć, że stosowanie formularza nie zastępuje obowiązku rejestrowania działalności, jak określono w art. 6 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 i w art. 15 rozporządzenia (EWG) nr 3821/85.

Załącznik 2

Wytyczna Komisji Europejskiej nr 6

Wytyczna Komisji Europejskiej nr 6

Kwestia: Rejestracja czasu spędzonego na pokładzie promu lub w pociągu, gdzie kierowca ma dostęp do koi lub kuszetki.1

Artykuł: 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 561/2006

Podejście, jakie należy zastosować: Zasadniczo, w trakcie odpoczynku, kierowca ma możliwość swobodnego dysponowania swoim czasem, zgodnie z art. 4 lit. f). Jednakże jeśli kierowca podróżuje promem lub koleją, jest uprawniony do wykorzystania przysługującej mu przerwy lub odpoczynku, dziennego lub tygodniowego, pod warunkiem, że ma dostęp do koi lub kuszetki. Wynika to z brzmienia art. 9 ust. 2, który stanowi, że czas spędzony w podróży (na dojeździe do miejsca postoju pojazdu lub powrotu z tego miejsca) „nie jest liczony jako

odpoczynek lub przerwa, chyba że kierowca znajduje się na promie lub w pociągu i posiada dostęp do koi lub do kuszetki”.

Ponadto, zgodnie z art. 9 ust. 1, regularny dzienny okres odpoczynku trwający co najmniej 11 godzin spędzanych na promie lub w pociągu (jeśli kierowca ma dostęp do koi lub do kuszetki) może zostać przerwany najwyżej dwukrotnie innymi czynnościami (takimi jak wjazd na prom lub pociąg, lub zjazd z promu lub z pociągu). Całkowity czas tych dwóch przerw w okresie odpoczynku nie może przekroczyć 1 godziny.

Czas tych przerw w żadnym przypadku nie może powodować skrócenia regularnego dziennego okresu odpoczynku.

W przypadku regularnego dziennego odpoczynku wykorzystywanego w dwóch częściach, z których pierwsza musi trwać co najmniej 3 godziny, a druga co najmniej 9 godzin (zgodnie z art. 4 lit. g), liczba przerw (maksymalnie dwóch) dotyczy całego regularnego dziennego okresu odpoczynku wykorzystywanego w dwóch częściach, a nie jego poszczególnych części.

Odstępstwa od art. 8 na podstawie art. 9 ust. 1 nie stosuje się do tygodniowego okresu odpoczynku, czy to skróconego, czy to regularnego.

1– “kuszetka” występuje w polskim tłumaczeniu angielskiego pojęcia ”couchette” w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006. Chodzi tu o miejsce do spania w pociągu, a nie wyłącznie o kuszetkę.

Nastąpiło zawężenie zakresu obowiązywania przepisu art. 9 ust. 1 do sytuacji, kiedy kierowca towarzysząc pojazdowi, korzysta w pociągu z kuszetki.

W odniesieniu do przewoźników poruszających się na terytorium Ukrainy (która nie jest członkiem Umowy AETR) informujemy o wymaganiu przez ukraińskie służby kontrolne specjalnego zaświadczenia dokumentującego okresy nieprowadzenia przez kierowcę pojazdu. Zgodnie z uzyskaną informacją zaświadczenie powinno być wypełnione komputerowo, a zamieszczona w lewym dolnym rogu pieczątka przewoźnika powinna być niebieska.

Załącznik 3

Awers zaświadczenia o okresie czasu, w którym kierowca nie prowadził pojazdu i za który nie jest w stanie przedstawić stosownych wykresówek lub plików cyfrowych.

—————————————————————————————————————————————————–

ДОВІДКА / CERTIFICATION / СПРАВКА /

ZAŚWIADCZENIE / BESCHEINIGUNG

UA Про періоди часу, коли водій не був зайнятий керуванням транспортного засобу і не може надати відповідні тахограми

EN For the period a driver has not driven and is not able to present record sheets

RU О периоде времени, когда водитель не был занят вождением транспортного средства и не может предъявить тахограммы

PL O okresie czasu, kiedy kierowca nie był zajęty prowadzeniem środków transportu i nie może okazać tahogramy

DE Über Tage, an denen der Fahrer keine Kraftfahrzeuge gefahren hat und für die er keine Diagrammscheiben vorweisen kann

Ім’я та прізвище водія / Name and surname of driver / Имя и фамилия водителя /

Kierowca imię, nazwisko / Name und Vorname des Fahrers

 

UA

Найменування перевізника, повна адреса, телефон

EN

Name or business name and full address of the carrier, phone

 

RU

Наименование перевозчика, полный адрес, телефон

 

PL

Nazwa i pełny adres przewoźnika, numer telefonu

 

DE

Name, vollständige Anschrift und Telefonnummer des Spediteurs

 

____________________ ____________________

від / from / от / od /von до / until / до / bis

UA

Вихідні дні

Інша причина

Хворів

EN

Holiday

Other reason

Ill

RU

Выходные дни

Другая причина

Болел

PL

Święta

Inny powód

Chorował

DE

Ausgehtag

Anderer Grund

Krankheit

 

_________________________________________

підпис перевізника / signature of the carrier / подпись перевозчика / podpis przewoźnika / unterschrift des spediteurs

печатка перевізника / stamp of the carrier / печать перевозчика / pieczęć przewoźnika / stempel des Spediteurs

_________________________________________

дата видачі / date of issuing / дата выдачи / data wydania / ausstellungsdatum

Załącznik 4

Rewers zaświadczenia o okresie czasu, w którym kierowca nie prowadził pojazdu i za który nie jest w stanie przedstawić stosownych wykresówek lub plików cyfrowych.

——————————————————————————————————————————————————

Загальні вказівки

1. Ця довідка, яка видана роботодавцем, підтверджує, що водій, по згаданій на оборотному боку цієї довідки причині в зазначений час не керував транспортним засобом, відповідно до Правил ЄС № 3821/85 про реєструючи засоби на автомобільному транспорті або Угоди ЄУТР і тому не може надати тахограми.

2. Роботодавець заповнює бланки довідки у двох екземплярах. Перший екземпляр знаходиться у транспортному засобі, другий – у роботодавця.

3. Довідка повинна бути надана для контролю на вимогу посадової особи контролюючого органу.

4. Роботодавець зберігає дану довідку згідно з вимогами законодавства про облік робочого часу водіїв.

General provisions

1. This certification issued by the employer is to certify that the driver has not driven the vehicle, to which the provisions of Council Regulation (EEC) No 3821/85 on recording equipment in road transport or AETR Agreement apply, during the period mentioned on the other side of this certification due to the reason mentioned and therefore he/she cannot supply corresponding record sheets.

2. The employer makes the certification in twofold. The first copy must be on board of the vehicle. The second copy must be kept at the office of the employer.

3. This certification should be provided to officials of the controlling authority upon their request.

4. The employer keeps this certification in accordance with the requirements of road transport related social legislation.

Общие указания

1. Эта справка, выданная работодателем, подтверждает, что водитель по упомянутой причине на оборотной стороне этой справки в указанное время не управлял транспортным средством, согласно Правилам Европейского совета № 3821/85 о регистрирующих устройствах в автотранспорте или Соглашения ЕСТР, и по этому не может предъявить тахограммы.

2. Работодатель заполняет бланк справки в двух экземплярах. Первый экземпляр находится в транспортном средстве, второй – у работодателя.

3. Справка должна быть предъявлена для контроля по требованию должностного лица контролирующего органа.

4. Работодатель хранит эту справку согласно требованиям законодательства об учёте рабочего времени водителей.

Załącznik 5

Treść wytycznej GITDz dn. 09.07.20126.

(…) w oparciu o informacje przesłane przez niemieckie służby kontrolne BAG (Bundesamt für Güterverkehr) niniejszym informujemy, co następuje:
– zgodnie z § 1, ust. 1, pozycja 1 niemieckiego Rozporządzenia w sprawie załóg pojazdów mechanicznych (Fahrpersonalverordnung) kierowcy pojazdów, których ciężar całkowity wraz z przyczepą/naczepą wynosi
więcej niż 2,8 t, a maksymalnie 3,5 t, zobowiązani są do dokumentowania czasu jazdy, przerw, innego czasu pracy i odpoczynku w myśl § 1, ust. 6 powyższego Rozporządzenia.
Obowiązek dokumentacji oznacza, że kierowcy pojazdów o masie powyżej 2,8 t i mniejszej niż 3,5 t, w których nie jest zamontowany tachograf, muszą zgodnie z § 1, ust. 6 Rozporządzenia, w połączeniu z § 17 Ustawy o czasie pracy (Arbeitszeitgesetz) o ile nie są objęci wyjątkami uregulowanymi w Rozporządzeniu
codziennie zapisywać czas jazdy, wszelkie inne czasy pracy, przerwy i okresy odpoczynku. Każda strona dokumentacji musi zawierać imię i nazwisko kierowcy, datę, numer rejestracyjny pojazdu, stan licznika oraz nazwę miejscowość, w której rozpoczęto i w której zakończono jazdę. Wszystkie dane należy wpisywać bezzwłocznie.
Ww. zapisy powinny być prowadzone
w formie formularza (tzw. Tageskontrollblatt), 7

Załącznik 6

—————————————————————————————————————————————–

Bescheinigung nach § 20 Fahrpersonalverordnung (FPersV) über Vortage

ohne Arbeitszeitnachweis

Der Fahrer

…………………………………………………………………………………………………………………………….

(Name, Vorname)

kann für den ……………………….. bzw. den Zeitraum vom …………………… bis …………………….

keinen Nachweis über eine Tätigkeit an den Vortagen gemäß Artikel 15 Abs. 7 der Verordnung

(EWG) Nr. 3821/85 oder Artikel 10 Abs. 1 Buchstabe d des Europäischen Übereinkommens über

die Arbeit des im internationalen Straßenverkehr beschäftigten Fahrpersonals (AETR) vorlegen,

weil er

*krank war, Urlaub, Frei- oder Ruhezeit hatte

*keine oder nur solche Fahrzeuge gelenkt hat, für die eine Nachweispflicht nach den o. a.

Vorschriften nicht besteht

*aus folgenden sonstigen Gründen kein Fahrzeug gelenkt hat:

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

(* Zutreffendes ankreuzen und ggfs. erläutern)

………………………………………………………….

(Ort)

………………………………………………………….

(Datum)

…………………………………………………………..

(Unterschrift des Unternehmers bzw. seines Beauftragten) Firmenstempel

———————————————————————————————————————————————

Dzienny arkusz czasu pracy kierowcy

załącznik do §1 ust. 6 Rozporządzenia dotyczącego kierujących pojazdami

ewidencja czasu pracy kierowcy (Arbeitszeitnachweis)

1. nazwisko, imię

2. nr rejestracyjny

3. numer formularza

4. data

5. okres odpoczynku i przerw w prowadzeniu pojazdu

6. czas prowadzenia pojazdu

7. inne okresy pracy i okres dyspozycyjności

8. miejsce rozpoczęcia jazdy

9. miejsce zakończenia jazdy

10. ilość kilometrów wg licznika

przy zakończeniu jazdy (bei Fahrtende)

przy rozpoczęciu jazdy (bei Fahrtbeginn)

całkowita przejechana odległość (Gesamtfahrstrecke)

uwagi i podpis (Bemerkungen und Unterschrift)

Liczba godzin (Stundenzahl)

2 Formularz, w kilku wersjach językowych, znajduje się także na stronie internetowej Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/transport/road/social_provisions/driving_time/form_attestation_activities_en.htm (dostęp na dzień: 20.04.2013)

3 Fahrpersonalverordnung –http://www.gesetze-im-internet.de/fpersv/BJNR188210005.html (dostęp na dzień 20.04.2013)

5 Link do niemieckiego Rozporządzenia w sprawie załóg pojazdów mechanicznych: http://www.gesetze-im-internet.de/fpersv/BJNR188210005.html (dostęp na dzień 20.04.2013)

7 Wzór jest dostępny m.in. na stronie internetowej BAG, do której link podajemy poniżej oraz w pliku pod niniejszą informacją:
http://www.bag.bund.de/cln_011/SharedDocs/Downloads/DE/Formulare_Hinweisblaetter/Tageskontrollblatt.html

 

 

 

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

Oceń artykuł

Poprzedni artykułUmowa AETR. Zaświadczenia działalności kierowcy („urlopówki”) w AETR
Następny artykułOdpoczynek skrócony do 7 godzin

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj