Strona główna Aktualności Dnia Droga krajowa nr 40 zamknięta o miesiąc dłużej

Droga krajowa nr 40 zamknięta o miesiąc dłużej

388

remont.310Droga krajowa nr 40 będzie zamknięta o miesiąc dłużej – do końca listopada, a nie jak zapowiadano wcześniej do końca października – podała GDDKiA. Powód – przedłużył się remont mostu na Kanale Gliwickim na os. Sławięcice w Kędzierzynie-Koźlu.

Rzecznik opolskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Michał Wandrasz poinformował, że powodem przedłużenia remontu mostu w Sławięcicach są opóźnienia w uzyskiwaniu niezbędnych pozwoleń, do jakich doszło na etapie ustalania tras objazdów. „Nie pozwoliło to wykonawcy na rozpoczęcie prac zgodnie z zakładanym pierwotnie harmonogramem” – wyjaśnił Wandrasz.

Rzecz­nik opol­skiej GDD­KiA dodał, że do tego czasu na od­cin­ku Py­sko­wi­ce – Kę­dzie­rzyn—Koźle obo­wią­zy­wał bę­dzie wpro­wa­dzo­ny na po­cząt­ku prac ob­jazd dla po­jaz­dów cię­ża­ro­wych, a sa­mo­cho­dy oso­bo­we oraz au­to­bu­sy ko­mu­ni­ka­cji pu­blicz­nej ko­rzy­stać mają z krót­sze­go ob­jaz­du dro­ga­mi lo­kal­ny­mi.

Most w Sła­wię­ci­cach za­mknię­to w sierp­niu. Wtedy też wy­zna­czo­no ob­jaz­dy. Dla po­jaz­dów do 3,5 t i wy­so­ko­ści do 3,5 m – czyli dla ruchu lo­kal­ne­go oraz ko­mu­ni­ka­cji pu­blicz­nej – na od­cin­ku Sła­wię­ci­ce-Ujazd trasy za­stęp­cze po­pro­wa­dzo­no uli­ca­mi: Po­wstań­ców Ślą­skich, Ko­ściusz­ki, 3 Maja, Chro­bre­go i Ba­to­re­go. Dłu­gość ob­jaz­du wy­no­si 3 km.

Dłuż­szą drogę do po­ko­na­nia mają kie­row­cy po­jaz­dów o masie po­wy­żej 3,5 t. Ob­jazd za­mknię­te­go od­cin­ka kra­jo­wej nr 40 wy­zna­czo­no drogą wo­je­wódz­ką nr 426 na od­cin­ku Sła­wię­ci­ce-Strzel­ce Opol­skie, a na­stęp­nie drogą kra­jo­wą nr 94 na tra­sie Strzel­ce Opol­skie-Opo­le. Stąd kie­row­cy muszą je­chać ob­wod­ni­cą Opola do skrzy­żo­wa­nia z drogą kra­jo­wą nr 45. Na­stęp­nie DK 45 na od­cin­ku Opo­le-Reń­ska Wieś trze­ba do­je­chać do drogi kra­jo­wej nr 40, skąd – z Reń­skiej Wsi – do­trzeć można do Kę­dzie­rzy­na-Koź­la. Cał­ko­wi­ta dłu­gość tego ob­jaz­du to 110 km.

Dla sa­mo­cho­dów o masie po­wy­żej 3,5 ton GDD­KiA za­le­ca ob­jazd z wy­ko­rzy­sta­niem płat­ne­go od­cin­ka au­to­stra­dy A-4 Dą­brów­ka-Ol­szo­wa. Dłu­gość tego ob­jaz­du to 70 km.

Re­mont mostu w Sła­wię­ci­cach obej­mu­je m.?in. roz­biór­kę i wy­mia­nę sko­ro­do­wa­nych sta­lo­wych ele­men­tów mostu, na­pra­wę jego be­to­no­wych po­wierzch­ni i ich za­bez­pie­cze­nie przed ko­ro­zją, umoc­nie­nie skarp na­sy­pu oraz wy­ko­na­nie na­wierzch­ni i chod­ni­ków.

źródło: PAP/moto.onet.pl

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy