Strona główna Aktualności Dnia WYROK SĄDU PRACY: Tanie umowy cywilnoprawne LEGALNE – branża transportowa w kleszczach...

WYROK SĄDU PRACY: Tanie umowy cywilnoprawne LEGALNE – branża transportowa w kleszczach pseudo ekspertów

360
0
5/5 (6)

Kancelaria Prawna Viggen, uznana po raz kolejny za jedną z najlepszych kancelarii w Polsce w roku 2023 i 2024, w dniu 24 maja 2024 r, wygrała proces z ZUS, potwierdzający po raz kolejny, że kierowcy mogą być legalnie zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych – które generują bardzo duże oszczędności ubruttowienia w firmach transportowych.

Oznacza to w praktyce, że przewoźnicy nadal mogą oszczędzać MILIONY ZŁOTYCH ROCZNIE. Oszczędności największych firm transportowych mogą wynieść nawet kilkanaście milionów rocznie.

 

Sąd Pracy w 100% zgodził się z argumentacją przygotowaną przez prof. Mariusza Miąsko (specjalisty między innymi w zakresie prawa pracy), iż „Umowy o świadczenie usług kierowania pojazdami” nie wolno utożsamiać z umowami o pracę.

Wyrok odnosi się bezpośrednio do „Umowy o świadczenie usług kierowania pojazdem” opracowanej przez prof. Mariusza Miąsko, Prezesa Kancelarii Prawnej Viggen, która tworzy przewagę biznesową firm transportowych nad innymi konkurentami z rynku przewozowego.

„Niektórzy przedstawiciele organizacji przewoźników niemalże „żebrzą” u Ministra Infrastruktury o obniżenie oskładkowania i opodatkowania umów o pracę – proces ten będzie długotrwały i niepewny a w tym samym czasie obowiązują umowy cywilnoprawne, które dają przewoźnikom legalnie ogromne oszczędności, zapewniając jednocześnie pełne zabezpieczenie socjalne kierowcom – jednak…większość przewoźników woli uskarżać się na swój ciężki los, i nie korzysta z tych umów, ponieważ wolą ufać w mojej opinii pseudo ekspertom bez kompetencji” – recenzuje prof. Mariusz Miąsko.

W wyroku w sprawie o sygn. VII U 2588/23, Sąd Okręgowy w Krakowie po raz kolejny potwierdził cywilnoprawny charakter Umowy o świadczenie usług kierowania pojazdem. 

prof. Mariusz Miąsko: „Wyrok jest bardzo ważny, ponieważ całkowicie podważa mylne opinie wielu tak zwanych ekspertów z branży transportowej, którzy własnym brakiem kompetencji wprowadzali zamęt w głowach przewoźników”.

„Umowy Cywilnoprawne są oczywiście legalne a opracowana przez mnie Umowa o świadczenie usług kierowania pojazdami przynosi OGROMNE oszczędności dla firm transportowych a jednocześnie daje PEŁNE ZABEZPIEDCZENIE SOCJALNE  dla kierowców” – dodaje prof. Mariusz Miąsko z Kancelarii Prawnej Viggen. 

Wyrok jest w całości korzystny dla przewoźnika. Sąd zmienił decyzję ZUS stwierdzając, że zleceniobiorca podlega oskładkowaniu, jednak JAKO OSOBA KTÓRA ZAWARŁA Z UMOWĘ O ŚWIADCZENIE USŁUG. Tym samym ciężary publicznoprawne jakie w związku z tą umową ciążą na zleceniodawcy (firmie transportowej) są znacznie, znacznie mniejsze niż (jak chciał tego ZUS) w przypadku stosunku pracy.

prof. SGMK dr Mariusz Miąsko:Sąd powiedział to co wiadomo od 30 lat – problem w tym, że branża transportowa w części została osaczona przez pseudo ekspertów, którzy wmawiają właścicielom firm bardzo wiele nieprawdziwych tez. To jest jakaś wręcz patologia, gdy na profesjonalne tematy prawnicze wypowiadają się nie tylko nie wyspecjalizowani prawnicy ale wprost ludzie bez wykształcenia kierunkowego  – jeszcze dziwniejsze, że właściciele firm transportowych im ufają„. 

 

 prof. SGMK dr Mariusz Miąsko – twórca Umowy o świadczenie usług kierowania pojazdami”

W ustnych motywach wyroku Sąd wskazał, iż:

– brak jest w sprawie wykazania przez organ rentowy, że umowa zawarta między zleceniodawcą a zleceniobiorcą to inna umowa niż umowa o świadczenie usług – w szczególności, iż była to umowa o pracę. ZUS, na którym spoczywał ciężar wykazania okoliczności, wskazanych w wydanej decyzji, posiłkował się jedynie protokołem kontroli, który nie był konkluzywny. Poza tym nie przedstawił Sądowi żadnych innych materiałów, aby potwierdzić swoją tezę;

– Sąd uznał, że decyzja ZUS jest „dziwna” dokładnie tego słowa użyto. Prawdopodobnie wynika to z nieumiejętności wydawania decyzji administracyjnych, lub z błędnego przekonania, iż decyzja administracyjna może pozostawiać nierozstrzygniętą sprawę administracyjną w zakresach w jakich organ ją wydający nie czuje się „władny” ją wydać (czyli w tym przypadku – ZUS obawiał się wdać decyzję ustalającą istnienie stosunku pracy, bo to nie jego kompetencja);

Sąd pochwalił konstrukcję umowy, wskazując, iż nawet w razie dojścia do etapu badania, czy umowa ta ma więcej cech stosunku pracy czy też umowy o świadczenie usług – oceniłby, że zawiera ona zapisy w przeważającej części wskazujące na cywilnoprawny nie pracowniczy charakter umowy.

„Na temat legalnego charakteru oraz ogromnych oszczędności z zatrudnienia na podstawie „Umowy o świadczenie usług kierowania pojazdami” przygotowałem kolejną książkę (opracowanie naukowe, które posiada pozytywne rekomendacje naukowe – wydawnicze) – zatem prawidłowość zastosowania tej umowy jest oczywista ale wielu tzw.: FILOZOFÓW BRANŻY TSL, twierdzi odmiennie wbrew faktom i wbrew nauce prawa pracy„. Umowa funkcjonuje na rynku transportowym od 8 lat, została po raz pierwszy historii zaatakowana przez ZUS..i ZUS PRZEGRAŁ” – dodaje prof. Mariusz Miąsko  

Należy mieć na uwadze, że cechami charakterystycznymi dla stosunku pracy – wskazywanymi w orzecznictwie – są: obowiązek osobistego wykonywania pracy, zakaz posługiwania się osobami trzecimi, bezwzględne podporządkowanie pracownicze, obowiązek starannego działania oraz obciążenie pracodawcy ryzykiem prowadzenia działalności oraz występowanie cech charakterystycznych dla stosunku pracy, np. wypłaty wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, co w niniejszej sprawie nie zaistniało. Dodatkowo w §14 zawartej umowy wyraźnie wskazano, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.), co potwierdza cywilnoprawny charakter umowy.

Zatrudnienie nie musi w każdych warunkach nosić znamion zatrudnienia pracowniczego. Korzystając z zasady swobody umów (art. 353(1) k.c.), strony mogą bowiem dowolnie, według swego uznania, ukształtować treść i cel stosunku prawnego, byleby nie sprzeciwiały się one właściwości (naturze) tego stosunku, bezwzględnie obowiązującym przepisom prawa lub zasadom współżycia społecznego. Jednakże kwalifikacja danej umowy jako umowy o pracę lub jako umowy prawa cywilnego zależy od okoliczności konkretnego przypadku (wyrok z dnia 18 listopada 2011 r., I PK 63/11). O tym, czy strony łączy umowa o pracę, czy też cywilnoprawna, decyduje wola osób podpisujących takie kontrakty. I tak np. korzystanie ze służbowego sprzętu nie oznacza, że doszło do zawarcia stosunku pracy (wyrok z dnia 24 listopada 2011 r., I PK 62/11).

Taki kierunek wykładni obecny był już w poprzednim orzecznictwie. Wola stron może więc decydować, jako że nie można zakładać, iż strony mające pełną zdolność do czynności prawnych miały zamiar zawrzeć umowę o innej treści (umowę o pracę) niż tę, którą zawarły (umowę zlecenia). O wyborze rodzaju podstawy prawnej zatrudnienia decydują zainteresowane strony – art. 353(1) k.c. w związku z art. 300 k.p. (por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 5 września 1997 r., I PKN 229/97; z dnia 28 stycznia 1998 r., II UKN 479/97; z dnia 7 marca 2006 r., I PK 146/05; z dnia 27 maja 2010 r., II PK 354/09; z dnia 4 lutego2011 r., II PK 82/10), i w niniejszej sprawie, ta wola została wyraźnie wyrażona w §2 umowy gdzie strony zgodnie oświadczają, iż zawierają umowę cywilnoprawną której przedmiotem są świadczenia usług kierowcy. Z obecnych regulacji nigdzie nie wynika jakiekolwiek ograniczenie czy zakaz zawierania umów cywilnoprawnych, czego dowodzi faktyczny znaczny ich wzrost, a także pełna akceptacja ustawodawcy dla nowych podstaw (form) zatrudnienia i wykonywania pracy.

Dominuje ujęcie wskazujące na uelastycznienie zatrudnienia, co ujawnia się w prawodawstwie. Obecnie istnieją różne formy zatrudnienia zarówno pracowniczego i niepracowniczego (choćby w ramach zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej czy pracy tymczasowej). Równocześnie umowa zlecenia czy też świadczenia usług ma swoje miejsce w systemie prawa, w tym jako podstawa prawna pracy na rzecz zleceniodawcy (art. 750 k.c.). Stanowi ona samodzielny tytuł podlegania ubezpieczeniom społecznym (art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

Zleceniobiorca podlega takim samym ubezpieczeniom jak pracownik, co więcej wszystkie składki posiadają takie same wskaźniki procentowe. Regulacja z art. 22 § 1 i § 1(1) k.p. nie oznacza zatem prawnego domniemania stosunku pracy. Zatrudnienie rozumiane jest więc szeroko, ze względu na różne formy świadczenia pracy i zarobkowania. W razie wątpliwości w kwalifikacji zatrudnienia jako umowy zlecenia albo umowy o pracę, to wola stron ma decydujące znaczenie w ustaleniu (wyborze) podstawy zatrudnienia.

Z ostrożności procesowej wskazujemy, że jeżeli umowa wykazuje wspólne cechy dla umowy o pracę i umowy prawa cywilnego z jednakowym ich nasileniem, o jej rodzaju decydują zgodny zamiar stron i cel umowy, który może być wyrażony także w nazwie umowy (wyrok z dnia 18 czerwca 1998 r., I PKN 191/98). Inaczej mówiąc, o charakterze umowy decyduje wówczas jej nazwa (podobnie w wyroku z 2 września 1998 r., I PKN 293/98).

Raz jeszcze należy podkreślić, że o wyborze rodzaju podstawy prawnej zatrudnienia decydują zainteresowane strony – art. 353(1) k.c. w związku z art. 300 k.p. (por. wyroki Sądu Najwyższego z 5 września 1997 r., I PKN 229/97; z 28 stycznia 1998 r., II UKN 479/97; z 7 marca 2006 r., I PK 146/05; z 27 maja 2010 r., II PK 354/09; z 4 lutego 2011 r., II PK 82/10).

Kluczowym w niniejszej sprawie jest, że w żadnym miejscu w protokole z kontroli nie zostało wskazane jakoby organ PIP zaznaczył, że zawarta umowa nosi jakiekolwiek znamiona umowy o pracę, wobec czego prowadzone postępowanie w związku z którym została wydana zaskarżona decyzja, było bezpodstawne, niczym nieuzasadnione, przede wszystkim błędne oraz niepodyktowane żadnym realnym i legalnym uzasadnieniem. Ustalenie istnienia stosunku pracy w sytuacji ewentualnego uznania istnienia znamion umowy o pracę w umowie cywilnoprawnej, może nastąpić wyłącznie na drodze sądowej i wyłącznie Sąd może ustalić istnienie stosunku, jeśli uzna, że zawarta umowa nosi znamiona umowy o pracę.

 

 

W odpowiedzi na ogromne zainteresowanie naszych Klientów w zakresie rozwiązań dotyczących optymalizacji kosztów, stworzyliśmy unikalny produkt w pakiecie, który wzbogaciliśmy o dodatkowe elementy umożliwiające firmom transportowym optymalizowanie kosztów w bezpieczny sposób.

Przedstawiamy TWÓJ PLAN generowania oszczędności w 3 krokach!

KROK 1. DOKUMENTACJA

1. WDROŻENIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI KIEROWANIA POJAZDAMI wg. KNOW HOW KANCELARII PRAWNEJ VIGGEN

wraz z kompletem dokumentacji oraz konsultacją z działem prawnym

Jest to autorskie KNOW HOW Kancelarii Prawnej Viggen niedostępne nigdzie indziej na rynku

https://jazdaprawna.pl/57483-2/

https://jazdaprawna.pl/zasady-rozliczania-kierowcow-zatrudnionych-na-podstawie-umowy-o-swiadczenie-uslug-kierowania-pojazdami-na-warunkach-ustawy-z-dnia-28-lipca-2023-roku-o-delegowaniu-kierowcow-w-transporcie-drogowym/

KROK 2. ROZLICZENIA

1. WDROŻENIE autorskiej Aplikacji VTS KADRY- PŁACE TACHO*

dostosowanej do rozliczania wynagrodzeń kierowców na Umowie o świadczenie usługi kierowania pojazdami

program posiada rekomendację prof. Mariusza Miąsko oraz prof. Andrzeja Świątkowskiego, byłego kierownika katedry prawa pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacja otrzymała nagrodę IBM dla najbardziej innowacyjnego produktu.

UWAGA: Rozliczenie na konkurencyjnych programach nie wygeneruje oszczędności, jakie założyliśmy w naszej umowie.

2. Szkolenie wdrażające

prowadzi prawnik, specjalista w zakresie transportowego prawa pracy, wykładowca Uczelni Metropolitalnej w Katowicach, operator aplikacji VTS KADRY – PŁACE – TACHO

3. Konsultacja kadrowo płacowa wg KNOW HOW Kancelarii Prawnej Viggen

*Alternatywnie proponujemy usługę rozliczeniową w Kancelarii Prawnej Viggen

usługę realizują prawnicy oraz specjaliści w zakresie kadr i płac posiadający wieloletnie doświadczenie w rozliczaniu wynagrodzeń kierowców, operatorzy aplikacji VTS

KROK 3. WERYFIKACJA ROZLICZANIA WYNAGRODZEŃ

1. Audyt pierwszego rozliczenia wynagrodzeń na umowie o świadczenie usługi kierowania pojazdami

weryfikacja obowiązkowa, którą przeprowadzamy w cenie pakietu

2. Audyt kontrolny wyliczeń wynagrodzeń na umowie o świadczenie usługi kierowania pojazdami

weryfikacja nieobowiązkowa – po półrocznym okresie stosowania i rozliczania Umowy o świadczenie usługi kierowania pojazdami, wyceniana dodatkowo

Co zyskasz dzięki zastosowaniu naszego AUTORSKIEGO PAKIETU OPTYMALIZACYJNEGO?

  • realne zmniejszenie kosztów prowadzenia firmy transportowej
  • wdrożenie rozwiązań, które zapewnią prawidłowość rozliczeń
  • opiekę prawników oraz specjalistów w zakresie kadr i płac na każdym etapie wdrażania naszego KNOW HOW

Dopiero powyższy pakiet elementów umożliwia realne OSZCZĘDZANIE.

Udostępniamy Państwu autorskie Know How Kancelarii Prawnej Viggen dzięki któremu działania optymalizacyjne są możliwe.

Zaufaj naszej WIEDZY I DOŚWIADCZENIU!

Zapraszamy do kontaktu

tel.: 509-982-577, 12 637-24-57,

e-mail: biuro11@viggen.pl

tel.: 519-140-984,

e-mail.: jak@viggen.pl

Oceń artykuł

Poprzedni artykułSztuczna inteligencja w nauce i przemyśle przyszłości – prof. Mariusz Miąsko zaprasza do udziału w Kongresie SGMK
Specjalista w zakresie dokumentacji w Kancelarii Prawnej Viggen. Helpdesk i operator aplikacji VTS do rozliczania czasu pracy i wynagrodzeń kierowców. Masz pytania do artykułu? Skontaktuj się ze mną: ak@viggen.pl, ak@vtsproject.pl, tel. +786 137 850

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj