Strona główna Informacje prawne Korzyści płynące z zatrudniania pracowników niepełnosprawnych

Korzyści płynące z zatrudniania pracowników niepełnosprawnych

8857
5/5 (3)

logo KPV

Korzyści płynące z zatrudniania pracowników niepełnosprawnych. Niniejsze zestawienie zawiera zestawienie korzyści, jakie może otrzymać pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną. Metodologicznie opracowanie zawiera egzemplifikację wszystkich dodatków, jakie są możliwe i pozostawia adresatowi dowolność wyboru.

Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie analizy następujących aktów normatywnych:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141;

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776;

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – Dz.U. 1991 nr 9 poz. 31;

Zadane pytanie:

1. Jakie korzyści może uzyskać pracodawca poprzez zatrudnianie osób niepełnosprawnych?

Pracodawcy, którzy zatrudniają osoby z niepełnosprawnością, mogą liczyć na szereg korzyści. Aby jednak z nich skorzystać muszą spełnić pewne konkretne wymagania, które są zależne od wielu czynników, na przykład od liczby osób już zatrudnionych w przedsiębiorstwie, które zamierza zatrudnić pracownika niepełnosprawnego.

I Obowiązek wpłat kwot na rzecz PFRON

W pierwszej kolejności należy stwierdzić, że obowiązek dokonywania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest obowiązkiem powszechnym i powstaje w przypadku osiągnięcia przez pracodawcę stanu zatrudnienia w wysokości, co najmniej 25 pracowników.

Stan zatrudnienia należy ustalić za cały miesiąc w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (art. 21 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – dalej ustawa o rehabilitacji). Oznacza to, że pracodawca powinien ustalić liczbę etatów w danym miesiącu, które oblicza przez zastosowanie średniej arytmetycznej ze stanów dziennych w miesiącu.

Średnią arytmetyczną należy obliczyć:

 • sumując stan zatrudnienia z każdego dnia w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (etaty), a następnie

 • dzieląc uzyskany wynik przez liczbę dni w miesiącu.

W obliczeniach należy uwzględniać również dni wolne od pracy (niedziele, święta) przyjmując istniejący stan zatrudnienia w danym dniu.

Do liczby pracowników nie należy wliczać osób zatrudnionych:

 • na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,

 • przebywających na urlopach wychowawczych,

 • nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej,

 • będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy,

 • nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego,

 • przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawy.

Rodzi się zatem konstatacja, że wpłaty na PFRON uiszcza tylko pracodawca, który zatrudnia mniej pracowników niepełnosprawnych niż 6% stanu osobowego.

 

II Rodzaje korzyści możliwych do uzyskania w sytuacji zatrudniania pracowników niepełnosprawnych:

Poniżej dokonano sklasyfikowania korzyści, jakie może osiągnąć pracodawca pod kątem tego, jak wielu pracowników jest zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie.

1. Dofinansowanie do wynagrodzenia z art. 26a ustawy o rehabilitacji – kryterium zatrudniania 25 pracowników.

A. Pracodawcy zatrudniający na pełnych etatach mniej niż 25 osób.

a) wstępne kryteria uzyskania dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych:

– zgłoszenie liczby zatrudnianych pracowników do PFRON i wysłanie dokumentów zgłoszeniowych, czyli wnioski INF-D-P dla każdego pracownika z osobna,

– poniesienie uprzednich kosztów płacy za każdego niepełnosprawnego pracownika, aby później dostać dofinansowanie,

– po wypłaceniu wynagrodzenia doliczanie wysokości składki na ubezpieczenie rentowe emerytalne i wypadkowe oraz doliczenie obowiązkowych składek na Fundusz Pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (obowiązkowe są wtedy, gdy pracownica nie skończyła 55 lat, mężczyzna zaś 60 lat, bądź nie są to pracownicy, którzy wracają z urlopów macierzyńskich i wychowawczych),

– wysłanie wniosku do 25. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, za które pracodawca wypłacił wynagrodzenia i chce uzyskać dofinansowanie z PFRON. Fundusz ma 25 dni na wypłatę pracodawcy dofinansowania do wynagrodzeń,

nie posiadanie przez pracodawcę trudnej sytuacji ekonomicznej, brak zobowiązań wobec PFRON, które przekroczyłyby 100 zł,

– zatrudniając nowego pracownika niepełnosprawnego, pracodawca musi wykazać efekt zachęty, tzn. w miesiącu, kiedy zatrudnia nową osobę niepełnosprawną, musi obecnie wykazać wzrost zatrudnienia dzięki niej ogółem.

b) korzyści płynące z zatrudniania osób niepełnosprawnych:

– brak jakiejkolwiek sprawozdawczości do PFRON związanej z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych – oprócz wysyłanych miesięcznych wniosków o dofinansowanie do PFRON,

niezależnie od liczby zatrudnionych osób z niepełnosprawnością, pracodawca ma prawo, co miesiąc występować do PFRON o zwrot kosztów miesięcznego wynagrodzenia dla pracowników niepełnosprawnych na podstawie art. 26 ustawy o rehabilitacji. Możliwość otrzymania dofinansowania do wynagrodzenia zależy od stopnia niepełnosprawności pracownika:

 • stopień znaczny – 1800 zł

 • stopień umiarkowany – 1125 zł

 • stopień lekki – 450 zł

   

B. Korzyści dla podmiotów zatrudniających co najmniej 25 osób.

a) wstępne wymagania:

– aby starać się o miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń osób z orzeczeniem, pracodawca musi mieć 6-procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W tym przypadku stopień ich niepełnosprawności nie ma znaczenia.

Dodatkowe wymagania:

– zgłoszenie liczby zatrudnianych pracowników do PFRON i wysłanie dokumentów zgłoszeniowych, czyli wnioski INF-D-P dla każdego pracownika z osobna,

– poniesienie uprzednich kosztów płacy za każdego niepełnosprawnego pracownika, aby później dostać dofinansowanie,

– po wypłaceniu wynagrodzenia doliczanie wysokości składki na ubezpieczenie rentowe emerytalne i wypadkowe oraz doliczenie obowiązkowych składek na Fundusz Pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (obowiązkowe są wtedy, gdy pracownica nie skończyła 55 lat, mężczyzna zaś 60 lat, bądź nie są to pracownicy, którzy wracają z urlopów macierzyńskich i wychowawczych),

– wysłanie wniosku do 25. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, za które pracodawca wypłacił wynagrodzenia i chce uzyskać dofinansowanie z PFRON. Fundusz ma 25 dni na wypłatę pracodawcy dofinansowania do wynagrodzeń,

nie posiadanie przez pracodawcę trudnej sytuacji ekonomicznej, brak zobowiązań wobec PFRON, które przekroczyłyby 100 zł,

zatrudniając nowego pracownika niepełnosprawnego, pracodawca musi wykazać efekt zachęty, tzn. w miesiącu, kiedy zatrudnia nową osobę niepełnosprawną, musi obecnie wykazać wzrost zatrudnienia dzięki niej ogółem,

– wskazana grupa pracodawców ma już obowiązkową sprawozdawczość do PFRON, gdyż poprzez system e-pfron musi co miesiąc wysyłać informację INF-1, uwzględniającą wskaźniki zatrudnienia i udowodnienie 6-proc. wskaźnika osób niepełnosprawnych.

b) korzyści płynące z zatrudniania osób niepełnosprawnych:

– możliwość otrzymania dofinansowania do wynagrodzenia w kwocie zależnej od stopnia niepełnosprawności pracownika:

– stopień znaczny – 1800 zł

– stopień umiarkowany – 1125 zł

stopień lekki – 450 zł.

2. Zwrot kosztów przystosowania stanowiska dla osób z niepełnosprawnością – art. 26 ustawy rehabilitacji.

Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudnia osoby niepełnosprawne spełniające konkretne warunki (zatrudni osoby niepełnosprawne i bezrobotne lub bezrobotne ale poszukujące pracy, lub będące zatrudnione u pracodawcy żądającego zwrotu) może otrzymać, na wniosek, ze środków PFRON zwrot kosztów:

1) adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;

2) adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy;

3) zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;

4) rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa w pkt 1 i 2;

5) zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 26d.

Zwrot dotyczy wyłącznie dodatkowych kosztów pracodawcy wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Zwrot kosztów nie może przekraczać dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia za każde przystosowane stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej. Warunkiem zwrotu kosztów jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy, wydanej na wniosek starosty, odpowiednio o przystosowaniu lub o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy lub pomieszczeniach zakładu pracy.

3. Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy – art.26e ustawy o rehabilitacji.

Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostającą w zatrudnieniu, może otrzymać, na wniosek, ze środków PFRON zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Zwrotu kosztów dokonuje starosta na warunkach i w wysokości określonych umową zawartą z pracodawcą, z tym że zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przed dniem zawarcia tejże umowy. Warunkiem zwrotu kosztów, o których mowa jest uzyskanie, wydanej na wniosek starosty, pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy odpowiednio o przystosowaniu do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na wyposażanym stanowisku pracy lub o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na tym stanowisku.

4. Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika, który będzie pomagał w pracy osobie niepełnosprawnej – art. 26d ustawy o rehabilitacji.

Pracodawca, który zatrudnia pracownika niepełnosprawnego, może otrzymać ze środków Funduszu zwrot:

1) miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy,

2) kosztów szkolenia tych pracowników – w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy.

Wysokość zwrotu miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy stanowi iloczyn kwoty najniższego wynagrodzenia i ilorazu liczby godzin w miesiącu, przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu i miesięcznej liczby godzin pracy pracownika niepełnosprawnego w miesiącu. Zwrot kosztów szkolenia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy obejmuje 100% kosztów szkolenia, nie więcej jednak niż równowartość kwoty najniższego wynagrodzenia, przy założeniu, że liczba godzin przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu, nie może przekraczać liczby godzin odpowiadającej 20% liczby godzin pracy pracownika w miesiącu.

5. Obniżenie kwoty wpłat na rzecz PFRON – art. 22 ustawy o rehabilitacji

Pracodawca dokonujący wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu nieosiągania odpowiedniego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych może obniżyć jej wysokość, nawiązując kooperację w zakresie zakupu usług (z wyłączeniem handlu) lub produkcji z pracodawcą uprawnionym do udzielania ulg we wpłatach na PFRON.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o rehabilitacji podmiotem uprawnionym do ich udzielania jest pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych będących:

 • osobami niepełnosprawnymi zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności lub

 • osobami niewidomymi, psychicznie chorymi lub upośledzonymi umysłowo, lub osobami z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, lub epilepsją – zaliczonymi do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności

w wysokości co najmniej 30%.

Mając na uwadze treść art. 2 pkt 6 ustawy o rehabilitacji, wskaźnik uprawniający do wystawiania informacji o wysokości obniżenia wpłaty na PFRON, stanowi przeciętny miesięczny udział procentowy osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności (wszystkie schorzenia) lub osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (tylko osoby niewidome, psychicznie chore, upośledzone umysłowo, z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsją) w zatrudnieniu ogółem.

Wyżej wymienione kategorie pracowników niepełnosprawnych, zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności oraz do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z określonymi schorzeniami, podlegają sumowaniu ze względu na użycie w redakcji przepisu art. 22 ust. 1 ustawy o rehabilitacji spójnika „lub”.

Kancelaria Prawna Viggen

Wskaźnik umożliwiający wystawianie informacji o kwocie obniżenia wpłaty na PFRON można zatem wyliczyć według następującego wzoru:

Wu = (ZONzn + ZONun + ZONups + ZONuu + ZONuczr + ZONue) / Zog

gdzie:

Wu

wskaźnik osób o znacznym stopniu niepełnosprawności lub o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i wybranych schorzeniach szczególnych,

ZONzn

stan zatrudnienia osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,

ZONun

stan zatrudnienia osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności niewidomych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,

ZONups

stan zatrudnienia osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono chorobę psychiczną w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,

ZONuu

stan zatrudnienia osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono upośledzenie umysłowe w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,

ZONuczr

stan zatrudnienia osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono całościowe zaburzenia rozwojowe w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,

ZONue

stan zatrudnienia osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono epilepsję w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,

Zog

przeciętny miesięczny stan zatrudnienia ogółem w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

6. Zwrot kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych – art. 41 ustawy o rehabilitacji.

Szkolenie osób niepełnosprawnych może być organizowane przez pracodawcę i na jego wniosek. Koszty te mogą być zrefundowane ze środków PFRON do wysokości 70% tych kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę. Zwrotu kosztów, o których mowa w ust. dokonuje starosta na warunkach i w wysokości określonych w umowie zawartej z pracodawcą.

7. Korzyści wynikające z posiadania statusu Zakładu Pracy Chronionej.

7.1. Zwrot kosztów administracyjnych i modernizacyjnych – art. 32 ustawy o rehabilitacji

Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej może, na wniosek, otrzymać ze środków Funduszu:

1) dofinansowanie w wysokości do 50% oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych pod warunkiem wykorzystania tych kredytów na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych;

2) zwrot kosztów: a) budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, b) transportowych, c) administracyjnych, w wymiarze 50 %.

7.2. Zwolnienie z podatku od nieruchomości ZPCH

Problematykę zwolnienia Zakładów Pracy Chronionej z podatku od nieruchomości reguluje art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. W oparciu o powołany przepis ustawy podstawę zwolnienia stanowi art. 28 ust. 1 pkt. 1 lit b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z ta regulacją podstawą udzielenia ulgi jest sytuacja, w której wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 30% niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego, albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

7.3. Dofinansowanie do pensji pracowników niepełnosprawnych.

ZPCH to przedsiębiorstwo, gdzie 50 proc. zatrudnionych ogółem muszą stanowić osoby z niepełnosprawnością, a 20 proc. ogółu – osoby ze stopniami niepełnosprawności znacznym i umiarkowanym. Ewentualnie status ZPCH może uzyskać także pracodawca, który wykaże się co najmniej 30-proc. wskaźnikiem osób niewidomych lub chorych psychicznie, albo upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Zasady otrzymywania dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych są analogiczne, jak te obowiązujące dla przedsiębiorstwa zatrudniającego co najmniej 25 osób i zakładają:

– zgłoszenie liczby zatrudnianych pracowników do PFRON i wysłanie dokumentów zgłoszeniowych, czyli wnioski INF-D-P dla każdego pracownika z osobna,

– poniesienie uprzednich kosztów płacy za każdego niepełnosprawnego pracownika, aby później dostać dofinansowanie,

– po wypłaceniu wynagrodzenia doliczanie wysokości składki na ubezpieczenie rentowe emerytalne i wypadkowe oraz doliczenie obowiązkowych składek na Fundusz Pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (obowiązkowe są wtedy, gdy pracownica nie skończyła 55 lat, mężczyzna zaś 60 lat, bądź nie są to pracownicy, którzy wracają z urlopów macierzyńskich i wychowawczych),

– wysłanie wniosku do 25. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, za które pracodawca wypłacił wynagrodzenia i chce uzyskać dofinansowanie z PFRON. Fundusz ma 25 dni na wypłatę pracodawcy dofinansowania do wynagrodzeń,

nie posiadanie przez pracodawcę trudnej sytuacji ekonomicznej, brak zobowiązań wobec PFRON, które przekroczyłyby 100 zł,

zatrudniając nowego pracownika niepełnosprawnego, pracodawca musi wykazać efekt zachęty, tzn. w miesiącu, kiedy zatrudnia nową osobę niepełnosprawną, musi obecnie wykazać wzrost zatrudnienia dzięki niej ogółem,

– wskazana grupa pracodawców ma już obowiązkową sprawozdawczość do PFRON, gdyż poprzez system e-pfron musi co miesiąc wysyłać informację INF-1, uwzględniającą wskaźniki zatrudnienia i udowodnienie wskaźnika osób niepełnosprawnych.

Możliwość otrzymania dofinansowania do wynagrodzenia w kwocie zależnej od stopnia niepełnosprawności pracownika:

 • stopień znaczny – 1800 zł

 • stopień umiarkowany – 1125 zł

 • stopień lekki – 450 zł.

7.3 Zwolnienia z podatków dla Zakładu Pracy Chronionej – art. 31 ustawy o rehabilitacji.

Zakładom pracy chronionej przysługują szczególne uprawnienia związane ze zwolnieniami z podatków (z wyłączeniem podatku od gier, akcyzy, podatku od towarów i usług, podatku dochodowego, cła, podatku od środków transportowych), z tym że: w przypadku podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego zwolnienie następuje na zasadach określonych w przepisach odrębnych (co zostało już wspomniane), zaś w przypadku podatku od czynności cywilnoprawnych zwolnienie następuje, jeżeli czynność podlegająca opodatkowaniu pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzeniem ZPCH.

Zasadnym jest również wspomnieć o zwolnieniu z opłat, z wyjątkiem opłaty skarbowej i opłat o charakterze sankcyjnym.

 

III Procedura ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika.

W niniejszym fragmencie przedstawiona zostanie tylko procedura ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Jest to zasadne z tego powodu, że procedury ubiegania się o inne świadczenia są, co do zasady do siebie zbliżone, a ponadto analizowanie ich wszystkich jest niezasadne z punktu widzenia funkcjonalnej spójności pracy oraz ram niniejszego opracowania.

Krok pierwszy:

Rejestracja w Wydziale Dofinansowań Rynku Pracy PFRON pracodawcy zatrudniającego pracownika niepełnosprawnego i złożenie wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – Wn-D wraz z miesięczną informacją o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych – INF-D-P

Krok drugi:

Pracodawcy prowadzący działalność gospodarczą, dla których dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, do każdego wniosku o dofinansowanie muszą załączyć Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – INF-O-PP. Dodatkowo począwszy od dofinansowania należnego za styczeń 2015 do formularza INF-O-PP złożonego wraz z wnioskiem Wn-D pracodawca musi załączyć informacje wymagane na podstawie rozporządzenia Komisji (EU) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zakresie dotyczącym pomocy w formie subsydiowania wynagrodzeń na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych.

Krok trzeci:

Podmioty gospodarcze zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami o rachunkowości, winny przesłać sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych wraz ze składanym dokumentem Wn-D (jednorazowo wraz z pierwszym wnioskiem, a także w przypadku zmiany treści tych sprawozdań). Powyższy obowiązek nie dotyczy pracodawców ubiegających się o pomoc, prowadzących działalność gospodarczą w sektorach rolnictwa i rybołówstwa oraz mikro- i małych przedsiębiorstw. Wnioskodawcy, którzy nie należą do grupy mikro- i małych przedsiębiorców, a nie są zobligowani przepisami o rachunkowości do sporządzania sprawozdań finansowych dołączają oświadczenie o braku obowiązku sporządzania przedmiotowych sprawozdań.

Krok czwarty:

Procedura rejestracji. Rejestracja pracodawców, w zakresie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, dokonywana jest przez Biuro Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Al. Jana Pawła II 13, 00 – 828 Warszawa). Aby dokonać rejestracji wnioskodawca jest zobowiązany przekazać wraz z pierwszym wnioskiem Wn-D i miesięczną informacją o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych INF-D-P (osobiście lub pocztą) kopie aktualnych dokumentów potwierdzających następujące dane:

– aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej;

zaświadczenie z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej o numerze identyfikacyjnym REGON;

– decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP.

Na wyżej wymienionych wnioskach należy umieścić następujące dane wnioskodawcy:

– pełną nazwę oraz jej skrót, o ile posiada;

– numery: REGON i NIP, o ile ich nadanie wynika z przepisów prawa;

– adres siedziby lub miejsca zamieszkania wnioskodawcy wraz z identyfikatorami jednostki podziału terytorialnego kraju: województwa, powiatu, gminy oraz miejscowości i ulicy, stosownie do przepisów dotyczących zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego;

– adres do korespondencji wraz z identyfikatorami jednostki podziału terytorialnego kraju: województwa, powiatu, gminy oraz miejscowości i ulicy, stosownie do przepisów dotyczących zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli jest inny niż adres siedziby wnioskodawcy;

– imię, nazwisko, numery telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej, o ile posiada, osoby odpowiedzialnej za kontakty z Funduszem (kontakty dotyczące wyjaśniania wszelkich rozbieżności wątpliwości związanych z dofinansowaniami).

Krok piąty:

Otrzymanie pozytywnej decyzji o zarejestrowaniu podmiotu w Wydziale Dofinansowań Rynku Pracy PFRON i wypłata dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego.

 

Piotr Potocki

Kancelaria Prawna Viggen sp.j.

 

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy

1 KOMENTARZ

 1. Nie można tylko czerpać korzyści. Trzeba też coś od siebie dać. Moim zdaniem w wielu firmach niestety nie myśli się w ten sposób. Nawet o niepełnosprawnych. A przecież docenić ich można benefitami. Jakimi? O nich poczytacie choćby tu http://motivizer.pl/blog/jak-zarzadzac-swiadczeniami-pracowniczymi-na-czym-polega-wynagrodzenie-kafeteryjne/ . Dodatkowe ubezpieczenie, karta zniżkowa do restauracji, bilety do kina… Jest w czym wybierać!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here