Strona główna Informacje prawne Nowe zasady delegowania pracowników do Austrii

Nowe zasady delegowania pracowników do Austrii

2227
5/5 (2)

Nowe zasady delegowania pracowników do Austrii. Nowe zasady delegowania pracowników do Austrii. Od 1 czerwca 2017 r. obowiązują zmiany, które modyfikują przede wszystkim uregulowania dotyczące zgłaszania oddelegowania do Austrii oraz posiadania dokumentów podczas delegacji. Przepisy niniejsze zostały wprowadzone z myślą o znacznym uproszczeniu i uwzględnieniu specyfiki świadczenia usług w branży transportowej.

Zgłoszenia z branży transportowej dokonane przed 1 czerwca 2017 r. i dotyczące okresów późniejszych zachowują ważność; po tej dacie zamiast ponownego zgłoszenia ramowego należy dokonać zgłoszenia według nowych uregulowań.

Według nowych uregulowań zgłoszenia transgranicznych delegacji do Austrii w branży transportowej:

mogą być dokonywane tylko „okresowo” na sześć miesięcy, czyli są niezależne od konkretnej delegacji,

w branży transportowej można zatem stosować tylko „zgłoszenia okresowe”, a nie pojedyncze zgłoszenia ZKO-3 (zgłoszenia ramowe/zbiorcze),

należy w nich m.in. wskazać pracowników, którzy prawdopodobnie będą w tym okresie zatrudnieni w Austrii oraz numery rejestracyjne używanych pojazdów,

jeśli w danym okresie sześciomiesięcznym mają zostać skierowani inni pracownicy lub użyte inne pojazdy niż zgłoszono należy to zgłosić osobno,

nie są już natomiast potrzebne wymagane dotychczas dane dotyczące zagranicznego usługodawcy lub miejsca zatrudnienia pracownika.

Zgłoszenie transportowe — forma i zawartość

Zgodnie z tymi przepisami zgłoszenie delegacji pracowników mobilnych w branży transportowej może być dokonywane wyłącznie na okres sześciu miesięcy i musi zawierać następujące dane:

nazwę, adres i uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej lub przedmiot działalności przedsiębiorstwa pracodawcy, numer identyfikacji podatkowej;

nazwisko i adres osoby powołanej do reprezentowania pracodawcy na zewnątrz;

nazwisko i adres osoby kontaktowej zameldowanej w Austrii i będącej zawodowo przedstawicielem danej firmy, jeśli nie jest nią kierowca pojazdu;

nazwiska, adresy, dane dot. urodzenia, numery ubezpieczenia społecznego i odpowiedniego płatnika ubezpieczenia społecznego oraz obywatelstwa pracowników, którzy w okresie objętym zgłoszeniem mają pracować w Austrii;

numery rejestracyjne pojazdów prowadzonych przez pracowników, czyli środków transportu drogowego, kolejowego i wodnego;

wysokość wynagrodzenia przysługującego pojedynczemu pracownikowi zgodnie z przepisami prawa austriackiego oraz rozpoczęcie stosunku pracy u pracodawcy;

rodzaj działalności i wykorzystania pracownika z uwzględnieniem mającej zastosowanie austriackiej umowy układu zbiorowego;

jeżeli zatrudnienie delegowanych pracowników w kraju siedziby pracodawcy wymaga urzędowego zezwolenia, odpowiednio organy wydające zezwolenie oraz sygnaturę akt, datę wystawienia i okres obowiązywania lub odpis zezwolenia;

jeżeli delegowani pracownicy w kraju siedziby pracodawcy wymagają zezwolenia na pobyt, odpowiednio organy wydające zezwolenie oraz sygnaturę akt, datę wystawienia i okres obowiązywania lub odpis zezwolenia.

Zgodnie z informacją przesłaną Kancelarii Prawnej Viggen przez BMF Finanzpolizei – Team Zentrale Koordinationsstelle zgłoszenia będą dokonywane za pomocą formularza ZKO3-T (Transport). Z zasadami jego wypełniania można zapoznać się pod adresem: http://jazdaprawna.pl/2017/06/05/poznaj-zasady-wypelniania-nowego-formularza-zgloszeniowego-do-austrii/

Nowelizacja uregulowała kwestie obowiązku posiadania przez kierowcę w kabinie konkretnej wskazanej przepisami prawa dokumentacji. Na dzień dzisiejszy treść nowo wprowadzonych uregulowań wprost stanowi o tym, co i w jakiej formie ma zostać udostępnione organowi, który będzie docelowo przeprowadzał kontrolę.

Ze względu na powyższe przedmiotowe dokumenty można podzielić na te, które:

  1. kierowca musi zawsze posiadać w pojeździe,

  2. mogą znajdować się gdzie indziej (jednak w takiej formie, aby mogły zostać w razie konieczności udostępnione w wypadku kontroli),

Wymienione powyżej dokumenty muszą zostać przesłane dopiero wtedy, gdy organ podatkowy tego zażąda, ale nie jest konieczne ich posiadanie przy sobie. Dokumenty mogą także zostać przetłumaczone na żądanie organów dopiero po ich przesłaniu, ale muszą wtedy zostać przesłane w terminie (po niemiecku.

OBOWIĄZKOWE DOKUMENTY W CZASIE DELEGACJI (POJAZD)

DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY UDOSTĘPNIĆ NA WEZWANIE ORGANU KONTROLUJĄCEGO

Kopia zgłoszenia delegacji

Potwierdzenia wypłaty,1

Zaświadczenie o ubezpieczeniu społecznym A1 (lub dopuszczalne dokumenty zastępcze)

Dokumentacja dotycząca zaszeregowania do celów płacowych2

Umowa o pracę/umowa-zlecenie

Zapisy o czasie pracy każdego oddelegowanego pracownika 3

Zapisy czasu pracy 4

 

 

Opracowała Anna Nowak

Kancelaria Prawna Viggen sp.j.

 

 

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

 

1 Dowody dokonania wypłaty przez pracodawcę albo potwierdzenia przelewów bankowych

2Np. wykształcenie i poprzednie okresy zatrudnienia, gdy ma to znaczenie według układu zbiorowego

3Nawet jeśli zapisy czasu pracy były już weryfikowane podczas kontroli na miejscu, organ podatkowy może zażądać ich przesłania

4Zapisy czasu pracy muszą zostać okazane w momencie kontroli. W trakcie kontroli 9 na miejscu funkcjonariusze organu podatkowego muszą też mieć możliwość wglądu w zapisy czasu pracy z ostatnich 28 dni przed dniem kontroli

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here