Strona główna Informacje prawne Nowy Wzór Zaświadczenia Działalności Kierowcy

Nowy Wzór Zaświadczenia Działalności Kierowcy

2190
No Ratings Information Message

Nowy wzór „Zaświadczenia o Działalności Kierowców” wprowadzony został decyzją Komisji z dnia 14 grudnia 2009 r zmieniającą decyzję 2007/230/WE w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9895) (1) 2009/960/UE opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L330/80 z dnia 16 grudnia 2009r. Załącznik do decyzji 2007/230/WE zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji. Z uwagi na błędy w tłumaczeniu na język polski, zalecanym jest stosowanie formularza zaświadczenia w innym z dostępnych tłumaczeń.

ZAŁĄCZNIK

ZAŚWIADCZENIE O DZIAŁALNOŚCI (1)

(ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 561/2006 LUB AETR (2))

Należy wypełnić na komputerze lub maszynowo i podpisać przed rozpoczęciem podróży.

Należy przechowywać wraz z oryginalnymi zapisami urządzeń kontrolnych zgodnie z odpowiednimi wymogami

Sfałszowanie świadectwa stanowi naruszenie przepisów

Część wypełniana przez przedsiębiorstwo

 1. Nazwa przedsiębiorstwa:

 2. Ulica i numer, kod pocztowy, miejscowość, państwo:

 3. Numer telefonu (w tym międzynarodowy numer kierunkowy):

 4. Numer faksu (w tym międzynarodowy numer kierunkowy):

 5. Adres e-mail:

  Ja, niżej podpisany:

 6. Imię i nazwisko

 7. Stanowisko w przedsiębiorstwie:

  oświadczam, że kierowca:

 8. Imię i nazwisko

 9. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok):

 10. Numer prawa jazdy lub dowodu osobistego, lub paszportu:

 11. który rozpoczął pracę w przedsiębiorstwie dnia (dzień-miesiąc-rok):

  w okresie:

 12. od (godzina-dzień-miesiąc-rok):

 13. do (godzina-dzień-miesiąc-rok):

 14. przebywał na zwolnieniu chorobowym (*)

 15. przebywał na urlopie wypoczynkowym (*)

 16. przebywał na urlopie lub odpoczywał w ramach dziennego okresu odpoczynku (*)

 17. prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub AETR (*)

 18. wykonywał pracę inną niż prowadzenie pojazdu (*)

 19. był dostępny (*)

 20. Data:

  Podpis

21. Ja, jako kierowca, potwierdzam, że w wyżej wymienionym okresie nie prowadziłem

pojazdu wchodzącego w zakres stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub AETR.

22. Miejscowość:

Data:

Podpis kierowcy

 1. Niniejszy formularz jest dostępny w formie elektronicznej i przeznaczonej do druku na stronie internetowej: http://ec.europa.eu

 2. Umowa europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe.

  (*) Można wybrać tylko jedną z rubryk.

Wersja angielska :

ANNEX

ATTESTATION OF ACTIVITIES (1)

(REGULATION (EC) No 561/2006 OR THE AETR (2))

To be filled in by typing and signed before a journey.

To be kept with the original control device records wherever they are required to be kept

False attestations constitute an infringement

Part to be filled in by the undertaking

 1. Name of the undertaking:

 2. Street address, postal code, city, country:

 3. Telephone number (including international prefix):

 4. Fax number (including international prefix):

 5. E-mail address:

  I, the undersigned:

 6. Name and first name:

 7. Position in the undertaking:

  declare that the driver:

8. Name and first name:

9. Date of birth (day/month/year):

10. Driving licence or identity card or passport number:

11. who has started to work at the undertaking on (day/month/year):

for the period:

12. from (hour/day/month/year):

13. to (hour/day/month/year):

14. was on sick leave (*)

15. was on annual leave (*)

16. was on leave or rest (*)

17. drove a vehicle exempted from the scope of Regulation (EC) No 561/2006 or the AETR (*)

18. performed other work than driving (*)

19. was available (*)

20. Place:

Date:

Signature

21. I, the driver, confirm that I have not been driving a vehicle falling under the scope of

Regulation (EC) No 561/2006 or the AETR during the period mentioned above.

  1. Place:

   Date:

   Signature of the driver

 1. This form is available in electronic and printable versions at the following address: http://ec.europa.eu

(2) European Agreement concerning the Work of Crews of Vehicles engaged in International Road Transport.

(*) Choose only one box.

Wersja niemiecka:

ANHANG

BESCHEINIGUNG VON TÄTIGKEITEN (1)

(VERORDNUNG (EG) Nr. 561/2006 ODER AETR (2))

Vor jeder Fahrt maschinenschriftlich auszufüllen und zu unterschreiben.

Zusammen mit den Original-Kontrollgerätaufzeichnungen aufzubewahren.

Falsche Bescheinigungen stellen einen Verstoß gegen geltendes Recht dar.

Vom Unternehmen auszufüllender Teil

1 Name des Unternehmens:

2 Straße, Hausnr., Postleitzahl, Ort, Land:

3 Telefon-Nr. (mit internationaler Vorwahl):

4 Fax-Nr. (mit internationaler Vorwahl):

5 E-Mail-Adresse:

Ich, der/die Unterzeichnete:

6 Name und Vorname:

7 Position im Unternehmen:

erkläre, dass sich der Fahrer/die Fahrerin:

8 Name und Vorname:

9 Geburtsdatum (Tag, Monat, Jahr):

10 Nummer des Führerscheins, des Personalausweises oder des Reisepasses:

11 der/die im Unternehmen tätig ist seit (Tag, Monat, Jahr):

im Zeitraum:

12 von (Uhrzeit/Tag/Monat/Jahr):

13 bis (Uhrzeit/Tag/Monat/Jahr):

14 sich im Krankheitsurlaub befand (*)

15 sich im Erholungsurlaub befand (*)

16 sich im Urlaub oder in Ruhezeit befand (*)

17 ein vom Anwendungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 oder des AETR ausgenommenes Fahrzeug gelenkt hat (*)

18 andere Tätigkeiten als Lenktätigkeiten ausgeführt hat (*)

19 zur Verfügung stand (*)

20 Ort:

Datum:

Unterschrift

21 Ich, der Fahrer/die Fahrerin, bestätige, dass ich im vorstehend genannten Zeitraum kein unter den Anwendungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 oder des AETR fallendes Fahrzeug gelenkt habe.

22 Ort:

Datum:

Unterschrift des Fahrers/der Fahrerin

 1. Eine elektronische und druckfähige Fassung dieses Formblatts ist verfügbar

  unter der Internetadresse http://ec.europa.eu

(2) Europäisches Übereinkommen über die Arbeit des im internationalen Straßenverkehr beschäftigten Fahrpersonals.

(*) Nur ein Kästchen ankreuzen

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy