Strona główna 561/2006 WE i AETR Odpoczynek na promie obsady jedno i wieloosobowej

Odpoczynek na promie obsady jedno i wieloosobowej

61152
17
4.73/5 (26)

Autor publikacji: Dr Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

Odpoczynek na promie obsady jedno i wieloosobowej. Niniejsza publikacja to profesjonalne opracowanie poświęcone syntetycznemu, zbiorczemu podsumowaniu zasad odbioru odpoczynku na promie na gruncie uregulowań rozporządzenia 561/2006 WE w kontekście treści wytycznej nr 2 i nr 6 KE – 14 podstawowych zasad.

Podtytuł: art. 9 ust. 1 rozporządzenia 561/2006 WE – Zasady odbioru odpoczynku na promie w kontekście zapisów wytycznej nr 6 KE oraz wytycznej nr 2 KE

Artykuł 9. 1. Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 8, w przypadku gdy kierowca towarzyszy pojazdowi transportowanemu promem lub pociągiem i wykorzystuje regularny dzienny okres odpoczynku, okres ten można przerwać nie więcej niż dwukrotnie innymi czynnościami trwającymi łącznie nie dłużej niż godzinę. Podczas tego regularnego dziennego okresu odpoczynku kierowca ma do dyspozycji koję lub kuszetkę.

Reasumując, można wyartykułować 14 podstawowych zasad dotyczących sposobu odbioru odpoczynku na promie przez załogę (w tym załogę wieloosobową):

1. Na promie wolno przerwać wyłącznie odpoczynek regularny dzienny. Kluczową kwestią analizowaną w powyższym temacie jest ,,odebranie regularnego odpoczynku,, powołując się na art. 9 Rozporządzenia 561/2006/WE, który brzmi: ,,(…) kierowca towarzyszy pojazdowi transportowanemu promem (…) i wykorzystuje regularny dzienny okres odpoczynku (…)”.

2. Przerwanie odpoczynku dopuszczalne jest maksymalnie dwa razy i nie dłużej niż 60 minut. Art. 9 Rozporządzenia 561/2006/WE mówi dalej, że: „okres ten można przerwać nie więcej niż dwukrotnie innymi czynnościami trwającymi łącznie niedużej niż 60 minut…,. Oznacza to, że czas trwania wszystkich poszczególnych czynności przerywających odpoczynek łącznie nie może przekroczyć 60 minut, ale przerwy w odbieraniu odpoczynku mogą być dzielone, np.: 20 minut+40 minut, 30 minut+30 minut, 15 minut+45 minut lub w innych proporcjach w taki sposób aby ich suma nie przekroczyła 60 minut.

3. Regularny odpoczynek dzienny w obsadzie jednoosobowej trwa minimum 11 godzin (lub minimum 9 godzin jeśli okres ten w całości został odebrany na promie i nie został przerwany). Pod pojęciem ,,regularnego dziennego okresu odpoczynku,, należy rozumieć nieprzerwany odpoczynek trwający co najmniej 11 godzin. Wynika z tego, że w trakcie przeprawy promowej nie można skutecznie odebrać skróconego przerywanego dziennego odpoczynku, (trwającego krócej niż 11 godzin) jeśli został on przerwany. Można natomiast odebrać odpoczynek trwający minimum 9 godzin jeśli okres ten w całości został odebrany na promie i nie został przerwany. Ustalenie to odnosi się do kwestii obsady jednoosobowej.

4. Regularny odpoczynek dzienny w obsadzie wieloosobowej trwa minimum 9 godzin. Okres rozliczeniowy dla podwójnej obsady kierowców wynosi maksymalnie 30 godzin. W tym czasie kierowcy muszą odebrać minimum 9 godzin odpoczynku. W przypadku jazdy w podwójnej obsadzie dopuszczalne jest odebranie odpoczynku trwającego zaledwie 9 godzin.

Należy więc odpowiedzieć na pytanie, czy w związku z powyższym odpoczynek 9-godzinny w obsadzie wieloosobowej jest odpoczynkiem regularnym oraz czy kierowcy w obsadzie wieloosobowej będą mogli odbierać odpoczynek na promie w sytuacji, gdy łączna jego długość wynosi zaledwie 9 godzin?

Dla zrozumienia dlaczego odpoczynek 9-godzinny w obsadzie wieloosobowej można potraktować jako odpoczynek regularny, należy jeszcze raz odwołać się do treści art. 9 rozporządzenia 561/2006/WE, który mówi, że: ,,na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 8, w przypadku gdy kierowca towarzyszy pojazdowi transportowanemu promem (…) i wykorzystuje regularny dzienny okres odpoczynku, okres ten można przerwać nie więcej niż dwukrotnie innymi czynnościami trwającymi łącznie nie dłużej niż godzinę.

Artykuł 8 Rozporządzenia 561/2006/WE określa, że: „kierowca korzysta z dziennego (…) okresu odpoczynku”.

Artykuł 4 lit. g) rozporządzenia 561/2006/WE, określił czym jest dzienny odpoczynek a mianowicie, że: „dzienny okres odpoczynku oznacza dzienny okres, w którym kierowca może swobodnie dysponować swoim czasem i obejmuje „regularny dzienny okres odpoczynku” lub „skrócony dzienny okres odpoczynku”. Dalej przepis mówi, że:

— „regularny dzienny okres odpoczynku” oznacza nieprzerwany odpoczynek trwający co najmniej 11 godzin. Alternatywnie, regularny dzienny okres odpoczynku można wykorzystać w dwóch częściach, z których pierwsza musi nieprzerwanie trwać co najmniej 3 godziny a druga co najmniej 9 godzin.

Analizując powyższe wiemy już, że dzienny odpoczynek dla obsady wieloosobowej, pomimo iż trwa zaledwie 9 godzin to będzie traktowany „na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 8” jako odpoczynek regularny.

5. Przerwać można wyłącznie odpoczynek dzienny regularny. W praktyce wielokrotnie można spotkać się sytuacją kiedy kierowcy błędnie próbują odbierać w trakcie przeprawy promowej odpoczynek tygodniowy. Należy bezwzględnie pamiętać, że takie działania kierowców będą niestety całkowicie bezskuteczne, ponieważ art. 9 rozporządzenia 561/2006 WE jednoznacznie wskazuje, że wyłącznie gdy kierowca: „wykorzystuje regularny dzienny okres odpoczynku, okres ten można przerwać (…) innymi czynnościami”.

 

Zapraszamy Państwa do czytania oraz oglądania innych opracowań i videoblogów z poradami i wyjaśnieniami na stronach:

autorski kanał YT Dr Mariusza Miąsko: 

https://www.youtube.com/channel/UCg8kFnamtgONJ6okTj_RVdA/videos?shelf_id=1&sort=dd&view=0

– blog Dr Mariusza Miąsko: https://mariuszmiasko.pl/

autorska strona Kancelarii Prawnej Viggen: http://www.viggen.pl

6. Odpoczynek przerwany 3 razy został zakazany przez Komisję Europejską na mocy wytycznej nr 6. Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, odpoczynek przerywany można dzielić wyłącznie na 2 części np.: 3 godziny odpoczynku przed wjazdem na prom + 30 minut wjazd na prom + 6 godzin odpoczynku na promie.

7. Przerwy nie zalicza się do odpoczynku. Częstym błędem kierowców jest doliczanie okresów wjazdu na prom oraz zjazdu z promu do okresu trwania odpoczynku. Tymczasem z art. 9 rozporządzenia 561/2006/WE jednoznacznie wynika, że: „okres ten (odpoczynku) można przerwać (…) innymi czynnościami (…)”. Z treści tego przepisu jednoznacznie wynika, że odpoczynek jest „przerwany” „innymi czynnościami”. Można to rozumieć tylko tak, że owe „inne czynności” nie są odpoczynkiem.

8. Kierowcy muszą mieć zagwarantowaną koję/kuszetkę. Z treści art. 9 rozporządzenia 561/2006/WE jednoznacznie wynika, że warunkiem zaliczenia odpoczynku jest okoliczność, że: „(…) kierowca ma do dyspozycji koję (…)”.

9. Kierowca nie ma obowiązku okazania w trakcie kontroli biletu z promu. Praktyką niektórych organów kontrolnych (raczej innych niż IT.D) jest domaganie się od kierowców biletu z promu pod groźbą nałożenia mandatu lub kary. Jednak ustawodawca nie nałożył takiego obowiązku na kierowcę, ani na przewoźnika. Owszem, powinni oni uprawdopodobnić tę okoliczność, ale w żadnym razie nie uwarunkowano tego koniecznością przedstawienia biletu z promu.

10. Należy pamiętać, że na kierowcach poruszających się pojazdami wyposażanymi w tachografy cyfrowe ciąży obowiązek dokumentowania okresów aktywności w trakcie wjazdu na prom, odpoczynku i zjazdu z promu funkcją „prom”. Jest to jednoznaczne udokumentowanie trybu i okoliczności czynności wykonywanych przez kierowców i stanowi formalne uzasadnienie dla przerwania odpoczynku. Uchybienie temu obowiązkowi może skutkować odmową uznania odpoczynku dziennego regularnego przerywanego za odebrany w sposób legalny/prawidłowy.

11. Kierowcy w zespole rozpoczną odpoczynek „promowy” jednocześnie. Należy wyjaśnić, że odbiór odpoczynku przez jednego z kierowców, gdy pojazd prowadzony jest (znajduje się w ruchu) przez drugiego kierowcę jest niedopuszczalny jeśli w tym czasie obaj kierowcy przebywają w pojeździe. W załodze wieloosobowej za odpoczynek uznaje się tylko i wyłącznie ten czas, gdy pojazd znajduje się na postoju. Należy pamiętać, że odpoczynek dobowy nie może odbywać się w jadącym pojeździe, pojazd nie może znajdować się w ruchu.

W związku z powyższym odpoczynek dla każdego z kierowców załogi powinien się rozpocząć w tym samym czasie dla każdego kierowcy tzn.: dla żadnego z kierowców nie może się on zacząć w chwili, gdy pojazd jest w ruchu a kierowca siedzi obok kolegi prowadzącego pojazd.

12. Kierowcy w zespole mogą w różnym czasie zakończyć odpoczynek ”promowy”, byle tylko trwał on min. 9 godzin dla każdego z nich (odpoczynek 9-godzinny dla załogi jest odpoczynkiem regularnym), ponieważ wynika to z definicji załogi, w ramach której określono, że: „przez pierwszą godzinę obsady kilkuosobowej obecność innego kierowcy lub kierowców jest fakultatywna, ale przez pozostałą część tego okresu jest obowiązkowa”. Warunkiem jednak jest, aby albo pojazd znajdował się na postoju (w tym czasie drugi kierowca wykonuje czynności formalne lub np.: naprawcze) lub, aby kierowca miał poza pojazdem zagwarantowane inne miejsce do odbioru odpoczynku (np.: pokój socjalny po zjechaniu z promu).

13. Art. 12/561/2006 WE może ochronić przed karami. W transporcie może wystąpić szereg okoliczności uniemożliwiających realizację zasad odbioru odpoczynku „promowego” według wyżej wymienionych zasad. W takim przypadku z odpowiedzialności za przekroczenia norm o charakterze temporalnym zwolnić skutecznie może kierowcę oraz przewoźnika prawidłowe powołanie się na art. 12 rozporządzenia 561/2006 WE. Z treści art. 12 niniejszego rozporządzenia wynika, że ma on zastosowanie do norm określonych w artykułach od 6 do 9, a więc także do norm związanych z przeprawami promowymi, ponieważ zagadnienie to zostało uregulowane w art 9.

14. W doktrynie ugruntowało się błędne przekonanie, iż odpoczynek można odebrać wyłącznie przed wjazdem na prom i po zjeździe z promu w sytuacji, gdy w trakcie trwania przeprawy promowej kierowca nie odbierał odpoczynku.1 Nie można jednak w pełni podzielić takiego stanowiska, ponieważ zgodnie z treścią art. 9 ust. 1/561/2006 WE, „gdy kierowca (…) wykorzystuje (…) okres odpoczynku, okres ten można przerwać nie więcej niż dwukrotnie innymi czynnościami (…)”.  

Warto zwrócić szczególną uwagę na zapis: „okres ten” – czyli okres „odpoczynku” można przerwać. Musi więc jakiś okres odpoczynku trwać.

Należy, więc zadać pytanie o jakie „inne czynności” chodzi? Jakimi „innymi czynnościami” można przerwać odpoczynek? Wyłącznie czynnością udokumentowaną jako stan szczególny: „prom”, ponieważ ten stan szczególny służy do uzasadnienia przerwania odpoczynku na promie/pociągu.

Jednak przeciętny czas wjazdu na prom/pociąg oraz zjazdu z niego oscyluje łącznie w okolicach 1 godziny. W takiej sytuacji w praktyce nie wystąpi przypadek, aby można było odebrać odpoczynek wyłącznie przed promem i za promem nie wykorzystując go na promie.

 

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

 

1 Ł. Prasołek „Ustawa o czasie pracy kierowcy – Komentarz” 2010r str. 70

Oceń artykuł

Poprzedni artykułOptymalizator Pracowniczy – trudny zwrot wart 1 mln 620 tys. złotych
Następny artykułBiałoruś: sezonowe ograniczenia wagowe na drogach krajowych

17 KOMENTARZE

 1. W którym momencie uruchomić selektor na tachografie prom/kolej.
  1. Po fizycznym wjechaniu na prom.
  2. Czy już w momencie oczekiwania na terminalu, gdy rozpocząłem pauzę która następnie przerwę.

  • Zaczynasz pauzę przed promem- zakończenie kraju. Od tego czasu liczy się pauza, prom wciskamy, gdy już finalnie stoisz na promie i nie będziesz się ruszał.

 2. Witam. Pływam kilka razy w miesiącu na trasie polska szwecja trasy z gdyni i z gdańska. Czy jako kierowca zawodowy muszę kajutę dzielić z kimś czy sam bo nigdzie nie mogę takowego przepisu znaleźć. Chodzi o to że nie zawsze da się wyspać jak w kajucie jest nas dwóch czy trzech kierowców. Jedni chrapią inni piją i takie tam właśnie odpoczywanie. Czasami bardziej zmęczony zjeżdżam z promu niż po przejechaniu 500km.. Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam …

  • Kajuta to kajuta nie ważne czy dzielona czy nie. Chodzi tylko o sam fakt żeby była. Czasem na codziennej pauzie też człowiek nie odpocznie np. trudności spania w ciągu dnia albo różne inne. Pauza to pauza a czy śpisz czy nie to nikt na to nie patrzy tak jak z kajuta.
   Pozdrawiam

 3. Pytaniem moje a jak trzeba odkręcić pauze po zjechaniu z promu to co ustawić na tachografie tylko łóżka czy znowu kolej prom czy zakończenie?

 4. Rozumiem, że zakazano dzielenia odpoczynku 3 + 9 (tych 9 godzin nie można dzielić) ale na przykład przerwa łączona np 4 h pauza przed promem np do 20 minut wjazd na prom 4 h pauza na promie np do 40 minut zjazd z promu i 3 h pauza po zjechaniu z promu jest ok?

 5. Co za bzdury pauza promowa dla obsady podwójnej również wynosi 11h a 9h tylko pod warunkiem, że auto na promie stało 9h bez ruszenia tyle prom plynal

 6. Witam.
  może mi ktoś odpowiedzieć bo zależnie gdzie szukam to wszędzie inne odpowiedzi.
  Pauza promowa łączona w sumie ma mieć 11h czy 12h

  Mam namyśli przypadek gdzie prom płynie od 5 do 7 godzin

 7. Hubercie 11h
  Niektórzy dokrecają 12 by zniwelować tą godzinę na wjazd i zjazd to tak samo mądre jak zniwelowanie 9h jazdy 45 godzinną pauzą po zjeździe z promu by ktoś nie doczepil się, że jechali… w ogóle. Nie wiem na jakich prochach przeciwbólowych ktoś to wymyślił ale opowieści dziwnej treści na uniwersytecie parkingowym zachowały się jak widać po dziś dzień w nienaruszonym stanie dziewiczych ,płodnych …i pięknych umysłach złotoustych Januszy Nosaczowskich. Przekaż im ode mnie by stali 37 godzin, by oddali pauze z dnia z roku przestępnego…pewnie zapadnie konsternacja i będą się zastanawiali czy mówisz prawdę.

 8. Gutmen rozumiem twoje zakochanie w sobie i wszyscy inni to”janusze” ale są jeszcze Mariany takie jak ty.skoro odpoczynek regularny to 11 h a przerwy w pauzie ” do godziny” to razem daje 12h .nie będę stał i liczył czy wjeżdżałem 31 minut i 17 sekund czy może 5 minut dłużej.i tak dla „równego rachunku” stoję do 12 h. Oczywiście ty możesz wyjechać 7 czy 8 minut wcześniej i za to szef poklepie cię po plecach ale przestań z tego powodu wpadać w samozachwyt i robić się na guru.

 9. A czy załoga może dokręcić pauzę po zjechaniu z promu w przypadku gdy stali na promie 8h? Dokrecamy wtedy do 11h czy wystarczy do 9h?

 10. Witam. Punkt nr 7 niniejszego opracowania to jest jakaś nadinterpretacja. Pisze Pan, że „Przerwy nie zalicza się do odpoczynku”. Co jest logiczną prawdą. Jednak Artykuł 9 Wyraźnie mówi że na zasadzie odstępstwa regularny odpoczynek (to11h) można przerwać dwukrownie które czynności mogą trwać nie dłużej niż godzinę. Nie ma żadnego zapisu prawnego który mówi że ten czas należy zrekompensować. Przerwa ta jest zawarta w jedenastu godzinach regularnego odpoczynku.

 11. Witam, w przepisach jest wiadoma informacja odnośnie czasu pracy i przeprawy promowej. Mianowicie jest to liczone w ten sposób 12 godzin aktywności plus 1 godzina na wjazd/zjazd co daje już 13 godzin łącznie plus 11 godzin na pauzę i mamy okred dobowy 24 godziny. I taka informacje miałem na kursach oraz znalazłem w poradniku kierowcy na stronie kancelarii transportowej ITD. Moje pytanie czy moge mieć aktywności np 12 godzin 30 minut w tym 30 minut na zjazd/wjazd z promu bo się wyrobie co daje nam 13 godzin plus 11 godzin pauzy też mamy 24 godziny okresu dobowego. Czy coś takiego jest zgodne z prawem ? Czy to jest indywidualna interpretacja rozporządzenia 561 przez spedytora badz jakąs tam firmę transportową?

  Porsze o odpowiedz i pozdrawiam.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj