Strona główna Informacje prawne Skarga wystosowana przez Stowarzyszenie Najlepsza Droga do Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie nielegalnie...

Skarga wystosowana przez Stowarzyszenie Najlepsza Droga do Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie nielegalnie zawyżonych opłat dla przewożników za korzystanie z dworców

1046
0
No Ratings Information Message

Stowarzyszenia URKSiTD „Najlepsza Droga” oraz Zrzeszenie PPO „Ziemia Sądecka” skierowało pismo do Wojewody Świętokrzyskiego  w sprawie  pobierania zawyżonych opłat za korzystanie z dworca autobusowego od przewoźników.

 

      Modlnica, dnia 19 października 2012 r.

Kancelaria Prawna Viggen s.c.
Mariusz Miąsko, Małgorzata Miąsko
ul. Częstochowska 6, 32-085 Modlnica
w imieniu:
Stowarzyszenia Uczestników Rynku
i Komunikacji Samochodowej
i Transportu Drogowego „NAJLEPSZA DROGA”

ul. Tyniecka 10a, Kraków

 

 

 

 

Pan Wojewoda

Świętokrzyski

 

Szanowny Panie Wojewodo!

W odpowiedzi na nasze pismo do Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej dot. pilnej konieczności renegocjacji przez zainteresowane gminy wysokości opłat pobieranych od przewoźników przez administratorów dworców autobusowych, otrzymaliśmy z jego strony istotne wskazówki. Tak więc Ministerstwo Transportu w swym piśmie z dnia 2 października skierowanym do naszego Stowarzyszenia stwierdziło między innymi, że

„Organem nadzoru nad działalnością gminną jest Prezes Rady Ministrów i Wojewoda ,a w zakresie spraw finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa/ art. 86 ustawy z dnia 8 marca 1990 ro samorządzie gminnym Dz.U z 2001r. Nr 142, poz.1591/”.

Pismem z dnia 19 października 2012 r. zwróciliśmy się do Pana Prezydenta Miasta Kielce w sprawie konieczności renegocjacji przez Gminę Kielce wysokości opłat pobieranych od przewoźników przez administratora dworca autobusowego w Kielcach.

Nasze pismo dotyczyło sprawy bardzo istotnej dotyczącą praktycznej realizacji przez gminę Kielce ważnego, podstawowego obowiązku prawnego, zaliczonego przez ustawodawcę do zadań własnych samorządu gminnego.

 

Najpierw należy przedstawić obowiązujący stan prawny

Stan prawny:

W art. 7 ust. 1 pkt. 4 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 12 października 2001 r./Dz. U. nr 142, poz.1591/ wśród zadań własnych gminy, a więc takich które z mocy prawa należą do jej podstawowych i najważniejszych obowiązków, znalazło się organizowanie lokalnego transportu zbiorowego na swoim terenie.

Zadanie to zostało bardzo wyraźnie skonkretyzowane w Ustawie o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 r. /Dz.U. 2011 nr 5, poz13/. Ustawa ta wśród wielu innych, wprowadza pojęcie organizatora publicznego transportu zbiorowego i operatora publicznego transportu zbiorowego, oraz w sposób szczegółowy reguluje ich wzajemne stosunki.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 1 lit. a w/w ustawy organizatorem /tym właściwym ze względu na obszar działania lub zasięg przewozów na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej/ gminnych przewozach pasażerskich jest gmina. Równocześnie ust. 4 przywołanego art. 7 normuje, że określone w ustawie zadania organizatora wykonuje w przypadku gminy /tu w przypadku miasta Kielce/ prezydent miasta. Z kolei art. 8 pkt. 3 ustawy do zadań organizatora zalicza zarządzanie publicznym transportem zbiorowym. Pojęcie zarządzania jest skonkretyzowane w art. 43 omawianej ustawy o publicznym transporcie zbiorowym /art. 43 ust. 1/ jako polegające w szczególności na negocjowaniu i zatwierdzaniu zmian do umowy z operatorem oraz ocenie i kontroli realizacji przez operatora i przewoźnika usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Panie Wojewodo!

Pragnę zwrócić uwagę na bardzo wyraźne sformułowanie przez ustawodawcę kluczowego znaczenia negocjacji, zatwierdzenia oceny i kontroli, w tym procesie zarządzania, wszystko to jest obowiązkiem organizatora czyli gminy. Jest to oczywiste ponieważ chodzi o dobro danej wspólnoty samorządowej, właściwą i skuteczną realizację zadania własnego gminy.

W przypadku nie wywiązania się przez gminę z tych kluczowych czynności konstytuujących proces zarządzania mamy i prawnie i praktycznie do czynienia z rezygnacją z roli organizatora publicznego transportu zbiorowego, czyli z lekceważeniem zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.

Wykonywanie przez prezydenta miasta zadań organizatora jest bardzo szczegółowo ujęte w art. 15 i następnych ustawy. Tak więc art. 15 ust.1 pkt. 5 stwierdza, że organizowanie publicznego transportu zbiorowego polega w szczególności między innymi na ustalaniu stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem albo zarządzającym nie jest jednostka samorządu terytorialnego.

Kluczowe znaczenie mają przepisy art. 16 ustawy Zadania organizatora ujęte są w nim bardzo precyzyjnie, w szczególności dotyczy to stawek opłat.

To samo pojęcie /literalnie identyczne/ stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców ma zastosowanie zarówno do przypadku gdy właścicielem albo zarządzającym przystanku komunikacyjnego lub dworca jest jednostka samorządu terytorialnego czy też inny podmiot.

W przypadku jednostki samorządu terytorialnego ich wysokości ustalona jest w ust. 4 i 5 pkt. 1 i 2. W przypadku innych podmiotów będących właścicielami lub zarządzającymi

przystankiem komunikacyjnym lub dworcem konieczne są przewidziane przez ustawodawcę negocjacje między tymi podmiotami a gminą.

 

Panie Wojewodo!

Bez organizatora – gminy nic istotnego dla publicznego transportu zbiorowego nie ma prawa zaistnieć, niezależnie od tego kto jest operatorem – dla naszego Stowarzyszenia jest to oczywiste i wprost wynikające z przepisów obowiązującego prawa. Gmina i realizujący jej zadania prezydent miasta stoją na straży interesu swojej wspólnoty samorządowej, realizując swoje prawne obowiązki, szczególnie te określone przez ustawodawcę jako zadania własne. Jest szczególnie ważne, że w art. 16 ust. 5 pkt. 2 ustawodawca stwierdził, że w przypadku gdy właścicielem albo zarządzającym przystanku komunikacyjnego lub dworca jest jednostka samorządu terytorialnego, stawka opłaty za jedno zatrzymanie środka transportu na dworcu nie może być wyższa niż 1 złoty. Taka stawka została uznana za rentowną ekonomicznie i opłacalną dla gminy występującej w roli operatora na etapie tworzenia prawa w Sejmie!

Dla negocjacji prowadzonych przez gminę z operatorami którymi są inne podmioty, jest to główny punkt odniesienia, można moim zdaniem przyjąć, że w granicach tejże 1 złotówki winny być prowadzone wspomniane negocjacje.

Prośba o działania nadzorcze Wojewody

Po przedstawieniu powyższego stanu prawnego pragnę zgłosić Panu Wojewodzie z tytułu sprawowanego prawnego nadzoru nad działalnością gminą następującą sprawę dot. gminy Kielce. Dotarły do naszego Stowarzyszenia następujące informacje:

Otóż właścicielem dworca autobusowego w Kielcach jest PKS w Kielcach S.A w likwidacji /siedziba spółki Kielce ul. Czarnowska 12/. Jeden z członków naszego Stowarzyszenia dostarczył nam umowę którą w/w właściciel dworca autobusowego przedkłada zainteresowanym przewoźnikom do podpisania. W § 2 tej umowy jest zapis, że /poczynając od 1.06.2011 r/ – za odprawę BUS kursu krajowego pobierana jest stawka opłaty w wysokości 5 zł. plus 23 % VAT.

Jest to więc stawka pięć razy większa niż przewidziana przez ustawodawcę dla gminy występującej w roli operatora. Przyczyny takiego zawyżenia stawki są naszym zdaniem niezrozumiałe i nie mają uzasadnionych podstaw merytorycznych.

W związku z powyższym w piśmie z dnia 19 października 2012 r. skierowałem do Pana Prezydenta Kielc następujące pytania:

1.Czym kierowano się w toku negocjacji ze spółką, że wyrażona została przez gminę zgoda na tak dużą podwyżkę opłat dla przewoźników, jakie były argumenty finansowe spółki PKS S.A?

2.Czy zdaniem Pana Prezydenta stan tu opisany służy właściwemu zaspokojeniu potrzeb w zakresie publicznego transportu zbiorowego mieszkańców Kielc?

3.W jakim trybie nastąpiło zatwierdzenie w gminie wyników negocjacji z spółką PKS S.A ?

4.Jaka jest ze strony gminy aktualna ocena i kontrola realizowanej przez tą spółkę funkcji właściciela dworca autobusowego w Kielcach

Wiele wskazuje na to, że tylko wkroczenie władcze Wojewody może wyjaśnić ten stan rzeczy

 

Panie Wojewodo!

Istnieje w świetle przedstawionych wyżej obowiązujących przepisów prawa jak też zaistniałego stanu rzeczy /treści umów zawartych między PKS S.A a przewoźnikami/, oraz faktu braku dotychczas /nic o takiej reakcji Pana Prezydenta Kielc nam nie wiadomo/, uzasadnione podejrzenie, że gmina Kielce faktycznie zrezygnowała z ustawowej roli organizatora publicznego transportu zbiorowego.

Stan taki jest ciężkim naruszeniem obowiązującego prawa i nie powinien być zarówno przez gminę Kielce jak i organa nadzorcze i kontrolne Rzeczpospolitej dalej tolerowany

Zwracam się więc do Pana Wojewody o pilne podjęcie działań sprawdzających i nadzorczych.

 

                                                                                                                                  Mariusz Miąsko

Prezes Stowarzyszenia URKSiTD „Najlepsza Droga”

Prezes Zrzeszenia PPO „Ziemia Sądecka”

 

ZOBACZ CO JUŻ ZROBILIŚMY DLA TWOJEJ FIRMY TRANSPORTOWEJ!

 

 

 

Oceń artykuł

Poprzedni artykułPo kolejnej interwencji Stowarzyszenia Najlepsza Droga – "Kary w systemie e-myto do poprawki"- pisze Rzeczpospolita
Następny artykułJeden dzień warsztatów dla Ciebie, sto lat doświadczenia dla Twojej firmy
Autor ponad 250 publikacji prawnych dotyczących w szczególności: europejskiego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych mobilnych pracowników „delegowanych”, elementów prawa podatkowego pracowników -„rezydentów”, europejskich regulacji dot. okresów prowadzenia pojazdów, przerw i odpoczynków kierowców, międzynarodowego prawa użytkowania tachografów, prawa przewozowego, prawa mocowania ładunków, prawa przewozu ładunków szybko psujących się, prawa przewozu, materiałów niebezpiecznych, krajowego i unijnego prawa przewozu osób, międzynarodowych reguł handlowych Incoterms 2010, prawa administracyjnego branży TSL, elementów prawa ruchu drogowego.