Strona główna Aktualności Dnia Podatek dochodowy a Polski Nowy Ład

Podatek dochodowy a Polski Nowy Ład

630
0
5/5 (1)

Podatek dochodowy jako podatek bezpośredni obciąża podatnika w sposób bezpośredni, co oznacza, że to obowiązkiem podatnika jest odprowadzenie go do odpowiedniego organu. Podatek dochodowy to nie tylko podatek od osób fizycznych PIT ale także podatek od osób prawnych CIT. Osoby fizyczne, zatrudnione np. na podstawie umowy o pracę, umów cywilnoprawnych czy prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, zgodnie z ustawą są zobowiązane do opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych. W ramach Polskiego Nowego Ładu podatnicy opodatkowani na zasadach ogólnych będą mogli korzystać z  kwoty wolnej od podatku, która została podniesiona do 30.000,00 PLN. Pierwszy próg podatkowy także od roku 2022 jest podniesiony do kwoty 120.000,00 PLN.

W ramach rozliczeń na zasadach ogólnych za 2022 rok podatnicy w składanych rozliczeniach w roku 2023 będą mogli skorzystać z możliwości wspólnego rozliczenia się z małżonkiem, ulgi na dzieci. Poprzez tę zmianę podatnicy uzyskujący wynagrodzenie lub emeryturę do 2.500,00 PLN miesięcznie nie będą musieli płacić podatku dochodowego od osób fizycznych. Kwota zmniejszająca podatek będzie wynosić 5.100,00 PLN, czyli 30.000,00 PLN x 17% – 5.100,00 PLN = 0,00 PLN.

W przypadku opodatkowania podatkiem liniowym stawka podatku jest stała i wynosi 19%. Składka zdrowotna wynosiła będzie 4,9% od dochodu bez odliczenia. Wybór tej formy opodatkowania pozbawia jednak możliwości skorzystania z kwoty wolnej od podatku, czy też ulgi dla klasy średniej.

Nie ma także możliwości wspólnego rozliczenia ani skorzystania z ulgi na dzieci. Dochody od kwoty 135.000,00 PLN + stanowiły będą o tym, że korzystniejszym będzie opodatkowanie w formie podatku liniowego. Liniowa stawka to 19% dochodu, niezależnie od jego wysokości. Na skali jest to 17% albo 32% i zgodnie z postanowieniami Polskiego Nowego Ładu próg dochodu zostanie podniesiony do 120.000,00 PLN rocznie. Przedsiębiorcy na skali dostaną też 30.000,00 PLN kwoty wolnej od podatku.

PRZYKŁAD: Zakładając, że przedsiębiorca ma 120.000,00 PLN dochodu rocznie, co daje 10.00,00 PLN miesięcznie to na liniowym PIT w przyszłym roku zapłaci on 28.680,00 PLN podatku i składki zdrowotnej. Na skali będzie to z kolei 26.100,00 PLN co wskazuje, że w takim przedziale lepszym rozwiązaniem jest skala.

PRZYKŁAD: Zakładając, że przedsiębiorca ma 140.000,00 PLN dochodu rocznie, co daje 11.667,00 PLN miesięcznie to na skali obciążenia wyniosą 34.300,00 PLN, a na liniowce 33.460,00 PLN.

Rozwiązaniem, które również należy wskazać jest ryczałt liczony od przychodów. Wadą ryczałtu jest zakaz odliczania kosztów, co jest niekorzystne dla tych, którzy ponoszą wysokie wydatki. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy o ryczałcie od 1 stycznia 2022 roku przez wolny zawód należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez:

  • tłumaczy;
  • adwokatów, notariuszy, radców prawnych, biegłych rewidentów, księgowych, doradców podatkowych;
  • agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych;
  • doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych;
  • rzeczników patentowych.

Oznacza to, że podatnik wykonujący wolny zawód nie zatrudnia osób na podstawie umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze. Polski Nowy Ład wprowadza dwie nowe stawki ryczałtu, którymi są 12% i 14%. Od 1 stycznia 2022 roku nie ma znaczenia, czy usługi świadczone są osobiście, czy z udziałem osób trzecich, ponieważ ustawodawca nie wprowadził takiego warunku przy usługach objętych stawką 12% lub 14%.

Od 1 stycznia 2022 roku także rozszerzono katalog czynności opodatkowanych stawką 3%, którymi są:

  • przychody z odpłatnego zbycia składników będących rzeczami ruchomymi, wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, na podstawie umowy leasingu operacyjnego;
  • wartość pracy osoby zatrudnionej nielegalnie ustalona za każdy miesiąc, w którym zostało stwierdzone nielegalne zatrudnienie, w wysokości równowartości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym miesiącu, przy czym przychód powstaje na dzień stwierdzenia nielegalnego zatrudnienia;
  • wartość przychodu pracownika z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz przychody pracownika w części, w jakiej pracodawca nie ujawnił ich właściwym organom państwowym;
  • kwota płatności dotyczącej transakcji, o której mowa w art. 7b ustawy o prawach konsumenta, otrzymanej bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

WAŻNE: Zgodnie z nowym brzmieniem art. 11 ust. 4 pkt 2 ustawy o ryczałcie w ramach ulgi podatnik jest zobowiązany do zwiększenia wartości przychodów o nieuregulowaną kwotę zobowiązania z tytułu zakupu towarów, w przypadku gdy od terminu płatności wskazanego na fakturze, rachunku lub umowie upłynęło 90 dni.

WAŻNE: Od 1 stycznia 2022 roku składka zdrowotna nie pomniejsza zobowiązania podatkowego w żadnej z dostępnych form opodatkowania, w tym również w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

WAŻNE: W sytuacji gdy po zakończonym roku okaże się, że przedsiębiorca ma niedopłatę w wysokości składki zdrowotnej, będzie musiał dopłacić powstałą różnicę wraz ze składką za luty roku następnego.

Od 1 stycznia 2022 roku, zgodnie z art. 2 ust. 1a ustawy o ryczałcie, przychody z tytułu: najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze oraz dzierżawy, poddzierżawy działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, które nie są uzyskiwane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, opodatkowuje się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

WAŻNE: Brak obowiązku zgłoszeniowego do urzędu skarbowego faktu opodatkowania najmu prywatnego nie ulegnie zmianie w 2022 roku.

Na wysokość opodatkowania od 2022 roku wpływają jedynie składki społeczne. Bez względu na wybraną formę opodatkowania i to, że składki zdrowotne nie mają wpływu na wysokość zaliczki na podatek dochodowy, każdy przedsiębiorca ma obowiązek ich opłacania.

Składki społeczne

z ubezpieczeniem

chorobowym

Składki społeczne

bez ubezpieczenia

chorobowego

Fundusz Pracy

mały ZUS

285,71 PLN

263,59 PLN

0,00 PLN

duży ZUS

1124,23 PLN

1037,18 PLN

87,05 PLN

Zgodnie z art. 81 ust. 2f ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wysokość składki zdrowotnej w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od wysokości uzyskanego przychodu i przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Decydując się na opodatkowanie podatkiem liniowym, podstawą obliczenia składki zdrowotnej będzie dochód za miesiąc poprzedni, czyli przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania, jak również wysokość zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne. Wysokość składki zdrowotnej w przypadku podatku liniowego stanowi 4,9% dochodu uzyskanego w poprzednim miesiącu pomniejszonego o opłacone składki społeczne. Kwota składki zdrowotnej nie może być kwotą niższą niż 9% minimalnego wynagrodzenia w danym roku. Składka zdrowotna na podatku liniowym ma z góry narzuconą minimalną wysokość, ale bez ustalonej wysokości maksymalnej. Minimalna składka zdrowotna w 2022 roku wyniesie zatem 270,90 PLN.

Miesięczny dochód

Podstawa składki

zdrowotnej

Wysokość składki

zdrowotnej

do 6.652,80 PLN

5.528,57 PLN

270,90 PLN, czyli 4,9% x 5.528,57 PLN

8.000,00 PLN

6.875,77 PLN

336,92 PLN, czyli 4,9% x 6.875,77 PLN

15.000,00 PLN

13.875,77 PLN

679,91 PLN czyli 4,9% x 13.875,77 PLN

30.000,00 PLN

28.875,77 PLN

1.414,91 PLN, czyli 4,9% x 28.875,77 PLN

60.000,00 PLN

58.875,77 PLN

2.884,91 zł, czyli 4,9% x 58 875,77

100.000,00 PLN

98.875,77 PLN

4844,91 zł, czyli 4,9% * 98 875,77

Kancelaria Prawna Viggen sp.j.

Oceń artykuł

Poprzedni artykułZmiany w 2022 r. Vademecum dla Przewoźników
Następny artykułPolski Nowy Ład a rozliczenia z umów zlecenia
Specjalista w zakresie dokumentacji w Kancelarii Prawnej Viggen. Helpdesk i operator aplikacji VTS do rozliczania czasu pracy i wynagrodzeń kierowców. Masz pytania do artykułu? Skontaktuj się ze mną: ak@viggen.pl, ak@vtsproject.pl, tel. +786 137 850

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj