Strona główna Aktualności Dnia Polski Nowy Ład a rozliczenia z umów zlecenia

Polski Nowy Ład a rozliczenia z umów zlecenia

334
5/5 (1)

Umowa zlecenia stanowi tytuł do ubezpieczeń emerytalno-rentowych ale w zestawieniu z innym tytułem może podlegać wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Pod względem podatkowym przychody z tytułu zleceń są opodatkowane, jednak z pewnymi wyjątkami, których od 1 stycznia 2022 roku przybędzie.

Umowa zlecenia podlega przepisom Kodeksu cywilnego i jest umową starannego działania. Zleceniobiorca jest objęty obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnych, rentowych, wypadkowego, zdrowotnego od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy. Dla zleceniobiorcy ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne i może do niego przystąpić w każdym czasie na wniosek, który w jego imieniu zgłasza w ZUS płatnik składek poprzez zgłoszenie.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne stanowi przychód osiągany z tytułu wykonywania umowy zlecenia w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli w umowie tej określono odpłatność za jej wykonywanie, tj. kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej bądź prowizyjnie. Dla składki zdrowotnej liczy się jednak przychód po odliczeniu składek społecznych pokrywanych przez ubezpieczonego.

WAŻNE: Do wykonawców umów zleceń zastosowanie mają przepisy rozporządzenia składkowego wymieniające przychody wyłączone z oskładkowania.

Przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, które uzyskiwane są wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, od właściciela nieruchomości, w której lokale są wynajmowane lub działającego w jego imieniu zarządcy lub administratora jeżeli usługi te wykonywane są wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów z kontraktów menedżerskich lub umów o zarządzanie przedsiębiorstwami – stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 7 updof.

Dla zleceniobiorcy i wykonawcy dzieła przychodami są otrzymane lub postawione do jego dyspozycji jako podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Stanowi to zatem przychód w ogólnym rozumieniu podatkowym.

Kancelaria Prawna Viggen sp.j.

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy
Specjalista w zakresie dokumentacji w Kancelarii Prawnej Viggen ak@vigen.pl tel. +786 137 850

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Wpisz tutaj swoje imię i nazwisko