Strona główna Archiwalne ale ciągle przydatne Podróż służbowa kierowcy po nowelizacji ustawy z dnia 12 lutego 2010r.

Podróż służbowa kierowcy po nowelizacji ustawy z dnia 12 lutego 2010r.

1807
0
5/5 (3)

Niejasność przepisów odnośnie podróży służbowej kierowców precyzuje ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 43 poz. 246 i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Jednak czy zagadnienie to zostało jednoznacznie wyjaśnione?

Do przepisów ustawy o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. Nr 92, poz. 879 z późn. zm.) powyższa nowelizacja ( w art. 2 dodaje się pkt. 7) wprowadza definicję podróży służbowej w następującym brzmieniu:

„7) podróż służbowa – oznacza każde zadanie służbowe polegające na wykonywaniu, na polecenie pracodawcy:

a) przewozu drogowego poza miejscowość, o której mowa w pkt. 4 lit. a ustawy o czasie pracy kierowców (siedzibę pracodawcy, na rzecz którego kierowca wykonuje swoje obowiązki, oraz inne miejsce prowadzenia działalności przez pracodawcę, w szczególności filie, przedstawicielstwa i oddział), lub

b) wyjazdu poza miejscowość, o której mowa w pkt. 4 lit. a ustawy o czasie pracy kierowców (siedzibę pracodawcy, na rzecz którego kierowca wykonuje swoje obowiązki, oraz inne miejsce prowadzenia działalności przez pracodawcę, w szczególności filie, przedstawicielstwa i oddział) w celu wykonania przewozu drogowego.

Zgodnie z powyższym artykułem kierowcy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, będą „w podróży służbowej” jeżeli będą wykonywać nie tylko:

  1. przewóz drogowy – poza siedzibę pracodawcy (na którego rzecz wykonują swoje obowiązki służbowe), a także poza inne miejsce prowadzenia działalności przez pracodawcę, w szczególności filie, przedstawicielstwa i oddziały,

     ale również

  2. jak będą wyjeżdżać poza miejscowość o której mowa powyżej, w celu wykonania przewozu drogowego.

W rezultacie, zgodnie z dodanym do ustawy o czasie pracy kierowców art. 21a, kierowcom będącym w podróży służbowe- tj. wykonującym przewóz drogowy poza w/w miejscowością oraz wyjeżdżającym w celu wykonania poza w/w miejscowość w celu wykonania przewozu drogowego, przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem tego zadania służbowego, które to są ustalane na podstawie przepisów art. 775§3-5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy.

Wprowadzenie w ustawie o czasie pracy kierowców definicji podróży służbowej sprawia, że wypłata kierowcom tzw. diet, na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem podróży służbowych jest jak najbardziej zasadna.

Oceń artykuł

Poprzedni artykułO Akademii Mocowania
Następny artykułWypowiedzenie umowy OC przy zmianie ubezpieczyciela